Till sidans huvudinnehåll

Om säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att stadens viktigaste funktioner fungerar också under en kris.

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret

Kommunstyrelsen i Göteborg har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering och stadsledningskontoret har uppdraget att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Göteborgs Stads krisberedskap

Göteborgs Stads krisberedskap handlar om att minska sårbarheten i stadens verksamheter och öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Detta sker bland annat genom förebyggande arbete, utbildning och krisövningar i stadens förvaltningar och bolag.

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör.

Civilt försvar bygger ett uthålligare Göteborg

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Civilt försvar är allt det arbete som statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, företag, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och trossamfund gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Till exempel att hålla igång vård och omsorg, skola, se till att det finns livsmedel, drivmedel, el och rent dricksvatten. I fredstid handlar civilt försvar om planering och förberedelser.

Arbetet med civilt försvar handlar om att stärka Göteborgs Stads förmåga att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. Från kris och katastrofer i fredstid till eskalerande gråzonsproblematik, krigsfara och ytterst ett väpnat angrepp mot Sverige. Gråzon syftar på ett tillstånd mellan fred och krig. Aktiviteter som förknippas med begreppet gråzonsproblematik är påtryckningar, spridning av desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorhandlingar, infiltration, cyberattacker, påverkansoperationer eller angrepp på viktig infrastruktur.

I och med medlemskapet i Nato utgår arbetet med civilt försvar från Natos sju grundläggande riktlinjer. Det handlar om att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner såsom energi-, vatten- och livsmedelsförsörjning, om förutsättningar för ledning och samverkan och om möjligheter att evakuera eller förflytta delar av befolkningen. Det är ett arbete som redan pågår inom Göteborgs Stad och kommer att utvecklas.

Information om Nato hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Skyddsrum

I Göteborg finns det cirka 4 800 skyddsrum och av dessa förvaltar stadsfastighetsförvaltningen cirka 300 stycken. Vill du veta var ditt närmaste skyddsrum är beläget, gå in på Myndigheten för samhällsskydd och Beredskaps (MSB) skyddsrumskarta.

Information om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar i Göteborgs Stad

Om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar på Räddningstjänstens webbsida

Information om ordningsvakter i centrala Göteborg

Sedan sommaren 2020 har ordningsvakter patrullerat i Göteborgs Stad på uppdrag av kommunstyrelsen. Områdena som patrulleras av ordningsvakter har efterhand utökats och omfattar stora delar av centrumkärnan inklusive området kring Järntorget och täcker även vissa delar utanför centrala Göteborg. Urvalet av lämpliga områden har gjorts i dialog med stadens socialförvaltningar och Polismyndigheten. Statistik avseende vissa brottstyper och trygghetsundersökningar har fungerat som underlag vid urvalet.

Ordningsvakternas uppgift är att skapa trygghet genom att finnas på plats och även göra förebyggande insatser genom att anmäla skadegörelse, klotter och nedskräpning. De ska också finnas till hands för allmänheten och kan aktivt ingripa genom att avvisa, avlägsna och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen, men de ersätter inte polisiära resurser. Ordningsvakterna som tjänstgör för staden genomgår en utbildning i Göteborgs Stads regi för att kunna representera Göteborgs Stad i det trygghetsskapande arbetet.  

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring samhällsskydd och beredskap kan du kontakta avdelningen för säkerhet och beredskap på stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}