Till sidans huvudinnehåll

Krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

När krisen är ett faktum måste Göteborgs Stad hålla viktiga funktioner i samhället igång för att rädda liv och begränsa skador på egendom och miljö. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen själva, underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Skaffa dig hemberedskap

Din roll vid en kris är viktig. Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige och Göteborg kan klara en kris eller ytterst krig. Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. Sträva efter att klara dig upp till en vecka.

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Förbered dig genom att ha en egen krislåda. Kom ihåg att ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheters resurser gå till att hjälpa de som har det svårast att klara sig själva, till exempel äldre, sjuka och barn.

Så här kan du bygga upp din hemberedskap

Att ha hemberedskap innebär att klara sig några dygn, helst upp till en vecka, utan samhällets hjälp, exempelvis vid bortfall av el eller vatten. I broschyren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns nyttig information om hur en kris kan påverka din vardag, vad som är nödvändigt att ha hemma och vad du behöver tänka på för att göra dig mer förberedd. De har även publicerat ett antal filmer som beskriver hemberedskap för vatten, mat, värme och kommunikation. Med rätt förberedelser kan du klara en kris bättre och hjälper övriga i samhället, oavsett vad som har hänt.

Broschyr: Om kriget eller krisen kommer, MSB

Förbered dig för kris, MSB 

Film för barn: Zillah och Totte: "Om krisen eller kriget kommer", MSB

Vad behöver jag ha hemma?

Fundera på vad du skulle göra och behöva om vardagen vändes upp och ner? En och samma händelse kan drabba oss på olika sätt, det betyder att vi kan behöva ha olika saker hemma. Därför är det viktigt att var och en funderar på vilka behov vi har.

Det finns förstås några grundläggande behov som är bra att utgå ifrån - mat, vatten, värme och kommunikation. Nedan finns ett par goda tips och råd. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida finns ännu fler tips.

Exempel på vad som är bra att ha hemma vid en kris är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, extra mat med mera.

Checklista bra att ha hemma

Vatten och mat

 • Vattendunkar att hämta vatten med
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten
 • Campingkök med bränsle

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder, filtar och även sovsäckar

Information

 • Radio med batteri/vevradio
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer
 • Laddade powerbanks och extra batterier

Övrigt

 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Plastpåsar om avloppet inte fungerar
 • Kontanter

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer
Telefonnummer Beskrivning Mer information
112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö När ska jag ringa 112?
113 13 Informationsnummer vid olyckor och skador När ska jag ringa 113 13?
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser När ska jag ringa 114 14?
1177 Sjukvårdsrådgivning När ska jag ringa 1177?

Fler viktiga telefonnummer och förmedlingstjänster hittar du på krisinformation.se

Seveso-anläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

EU har antagit Seveso III-direktivet, som är infört i svensk lag. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Information om Seveso-anläggningar

Räddningstjänsten Storgöteborgs webbsida finns information om:

 • Anläggningar inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område som omfattas av Sevesolagens kravnivå
 • Beskrivning av verksamheten vid dessa anläggningar
 • Vilka tänkbara olyckor som kan inträffa

Folder om kemikalieolyckor

I den här foldern får du information om hur larmsystemet VMA fungerar, hur kemiföretagen jobbar förebyggande och vad du själv ska tänka på vid en olycka.

Om larmet går - gör så här

Styrel

Styrel är en planeringsprocess där statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling. Syftet med planeringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om manuell förbrukningsfrånkoppling måste göras vid en eleffektbrist.

Enskilda elanvändare kan inte kopplas till eller från elnätet, utan det är elledningar som kopplas till eller från. Därför rangordnas elledningarna utifrån antal samhällsviktiga elanvändare för varje elledning. Det finns dock inte någon garanti för att en enskild elanvändare alltid får el. Även de elanvändare som har bedömts vara samhällsviktiga kan drabbas av frånkopplingar och avbrott.

Svenska kraftnät är ansvarig för att balansen mellan elproduktion och elförbrukning planeras och upprätthålls, och har i uppgift att förebygga och hantera eleffektbrist. Svenska kraftnät kan beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling som en sista åtgärd, om alla andra reserver skulle vara uttömda. En manuell förbrukningsfrånkoppling har hittills aldrig genomförts i Sverige.

Nödvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigast livsmedel och är en förutsättning för att samhället ska fungera. Ibland uppstår situationer när det inte går att använda vatten från det vanliga vattenledningsnätet. Då behöver vattnet distribueras till konsumenter på annat sätt, exempelvis i tankar. Detta kallas för nödvatten. För att hantera en sådan situation är planering och prioritering nödvändigt.

Göteborgs Stad prioriterar vilka som får nödvatten utifrån vad som påverkar liv och hälsa mest. Högst prioritet har bland annat sjukhus, vård- och omsorgsboenden för äldre, vårdcentraler och räddningstjänst. Varje verksamhet, såväl kommunal som icke kommunal, behöver därför själv ha beredskap för en sådan situation. Kommunen kan bara tillhandahålla dricksvatten i tankar, och i mindre mängder än vid normal konsumtion. Vid en nödvattensituation behöver du som enskild själv ta med kärl för hämtning av vatten vid anvisade platser.

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat om en riktlinje för nödvattenförsörjning. Riktlinjens syfte är att effektivt kunna hantera en allvarlig störning av dricksvattenförsörjningen, så att konsekvenserna minskar för den enskilde och samhället.

Vattenavstängningar och andra störningar

Viktiga länkar

På följande länkar kan du hitta nyttig information både före och under en kris.

krisinformation.se 
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen underlättar för dig att hitta rätt information.

msb.se 
På msb.se hittar du information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

1177.se 
På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här hittar du filmer och reportage. Du kan också ta del av andras berättelser och upplevelser.

smhi.se
På SMHI:s webbplats kan du bland annat få information om aktuellt väder.

civil.se 
På civilförsvarsförbundets webbsida kan du hitta mycket information i form av tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma samt information om hur civilförsvarsförbundet kan bidra i samhällets krisberedskap.

rsgbg.se 
På Räddningstjänsten Storgöteborgs webbsida finns information om vad du kan göra för att undvika olyckor och skador.

Viktiga länkar för dig som är djurägare

hardukoll.nu 
Genom informationskampanjen Har du koll? ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur du som djurägare kan förbereda dig, vad du bör ha för krisberedskap hemma samt var du hämtar information, både innan och under en kris. Här finns praktisk information till dig som djurägare om vad dina djur behöver. Du hittar också checklistor på bra saker att ha hemma, samt intressanta videoklipp där experter ger handfasta tips.

svenskablastjarnan.se
Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap är allt det arbete som Göteborgs Stad gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Göteborgs Stads arbete med säkerhet och beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys

Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2023

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring krisberedskap kan du kontakta avdelningen för samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}