Till sidans huvudinnehåll
Tre stora lövträd står på rad.

Så arbetar staden med trädfrågan

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare.

Träden är en del av stadsrummet

Träd kan vara ett tydligt inslag i många kulturhistoriska miljöer i Göteborg och ge staden dess karaktär. Dessutom är träden värdefulla för den biologiska mångfalden och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö.

I stadens kartverk finns det idag cirka 31 000 träd inritade i stadens parker, längs gator och på andra offentliga platser. Det finns naturligtvis också många fler träd på annan kommunal mark och på privat mark. Dessutom äger Göteborgs Stad bland annat 11 000 hektar skogsmark och trädbevuxen naturmark.

Konkurrens om utrymmet

Många av träden i staden planterades för länge sedan, när gatorna och stadsbilden såg annorlunda ut än idag. För både unga och gamla träd råder idag konkurrens om utrymme, såväl under som ovan mark. Under mark konkurrerar trädens rotsystem med ledningar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för spårvagnar.

Stadsmiljöförvaltningen strävar i sitt arbete efter att skapa goda förutsättningar för stadens träd. Förvaltningen arbetar aktivt med att ny- och återplantera träd i parker och alléer för att säkerställa att Göteborg förblir en grön stad även framöver. Vi arbetar även med att försöka minimera framtida utrymmeskonflikter för träden, ovan och under mark, genom en aktiv planering i återplanteringsprojekt.

Trädpolicy för Göteborgs Stad

Göteborgs Stad arbetar långsiktigt för livskraftiga träd, som även i framtiden bidrar till en attraktiv stadsmiljö i Göteborg. Till hjälp i det arbetet har vi bland annat en policy - Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg. Länken leder till Göteborgs stadsmiljöpolicy, som Stadens träd är en del i.

I policyn beskrivs vad som är viktigt för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. Huvudmålet är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer".

Policyn tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads miljöprogram, Grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad och det nationella dokumentet Fria eller Fälla (2014).

Aktuella projekt

Det pågår just nu många projekt med att plantera fler och nya träd runtom i staden. Stadsmiljöförvaltningen informerar löpande om större projekt via pressmeddelanden och aktuelltnotiser här på webbplatsen.

Träd som berörs av Västlänken

Göteborgs Stads och Trafikverkets gemensamma utgångspunkt är att bevara så många träd som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, som berörs av bygget av Västlänken. I första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta dem permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd.

Flytt av stora träd på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats.

Sedan 2014 har staden och Trafikverket inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Här ingår även träd som påverkas av trafikomläggningar eller av arbeten intill servicetunnlarna vid Linnéplatsen, Korsvägen, Liseberget och Skår. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Det gör att vi tillsammans kan planera för varje enskilt träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som har rätt förutsättningar att klara av en flytt.

Av de 1 500 inventerade träden bedömer staden och Trafikverket att cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats och cirka 300 träd kommer kunna bevaras genom tillfällig eller permanent flytt. De 500 träd som bedöms inte klara av en flytt, eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätts med nya träd. I och med andra planerade stadsutvecklingsprojekt kommer områden längs med Västlänkens sträckning att se annorlunda ut i framtiden. Därför kommer det inte att vara möjligt att ersätta alla träd på samma plats utan på annan plats i staden.

Trafikverket kommer att kompensera Göteborgs Stad för de träd som tas ner i samband med bygget av Västlänken. Det handlar framförallt om att plantera nya träd men också om att stärka bland annat rekreativa värden och tillgänglighet. Dessutom kommer de träd som flyttas till plantskola att återplanteras i staden.

På Trafikverkets webbsida om Västlänken under Aktuellt i ditt område, kan du ta del av nyheter om olika förberedande åtgärder, inklusive flytt och nedtagning av träd i de olika arbetsområdena.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om hur Göteborg arbetar med trädfrågan så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}