Till sidans huvudinnehåll

Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder och tar fram underlag för åtgärder.

Utvecklingsarbetet inriktas på följande områden

  • Tillgänglighet i nyproducerade bostäder och i offentliga lokaler och miljöer
  • Tillgänglighet i samband med renovering och ombyggnad
  • Tillämpning av Göteborgs Stads definition om hur tillgänglighet kan beskrivas inom det befintliga bostadsbeståndet, T-märkning
  • Inventering av flerbostadshus enligt TIBB

Stadsbyggnadsförvaltningen är den myndighet som ansvarar för beslut kring bygglov och åtgärder av enkelt avhjälpta hinder. Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för stöd och rådgivning inom tillgänglighetsområdet för samtliga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

Verktyg

T-märkning av bostäder

I syfte att öka möjligheten för den ökande andelen äldre bostadssökande att hitta rätt från början har Göteborgs Stad tillsammans med privata och kommunala aktörer tagit fram ett verktyg för att inventera det befintliga bostadsbeståndet med avseende på tillgänglighet - en T-märkning.

TIBB

Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd (TIBB) är ett inventeringsverktyg som undersöker vägen mellan bostaden och den offentliga miljön. Flerbostadshusens trapphus, miljöhus, angöring och så vidare undersöks och den inventerade adressen eller porten tilldelas en av fem möjliga tillgänglighetsnivåer. Varje nivå anger vilka åtgärder som krävs för att porten i fråga ska uppnå nästa nivå av tillgänglighet. Göteborgs Stad samarbetar med fastighetsägare kring inventeringsarbetet. Resultatet används bland annat till att identifiera potentiella trygghetsboenden. 

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som lämnas till personer med funktionsnedsättning för att kunna göra sin bostad mer funktionell. Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Gemenskap, tillgänglighet och teknik för äldre

Äldre i Göteborg ska kunna bo kvar längre i sina hem när Göteborgs Stad och flera bostadsbolag nu investerar i ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och ny teknik för att skapa goda boendemiljöer.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om tillgängliga bostäder kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}