Till sidans huvudinnehåll

Socialtjänsten

I varje kommun i Sverige finns socialtjänsten som jobbar för att alla som bor där ska ha det bra. Om du inte har det bra eller behöver hjälp kan socialtjänsten ge stöd på många olika sätt. Här kan du läsa mer om vad socialtjänsten gör och hur den fungerar i Göteborgs Stad.

Det här är socialtjänsten

Socialtjänsten är en viktig del av vårt samhälle, som finns till för att ge stöd till människor i olika delar av livet. Socialtjänsten arbetar med att erbjuda råd, stöd och hjälp, både när det har uppstått problem och svårigheter, men även för att hjälpa människor att klara utmaningar och situationer på egen hand. 

Mycket av socialtjänstens arbete är förebyggande för att stödja barn, unga och vuxna i god tid. Varje kommun har en egen socialtjänst och arbetet styrs av olika grundläggande lagar. Stödet som socialtjänsten ger kan variera mellan olika kommuner. 

Socialtjänsten erbjuder råd, vägledning och stöd

Att ta del av socialtjänstens insatser är väldigt vanligt och också en rättighet som många tar vara på. Alla kan behöva stöd ibland, både vuxna och barn.

De flesta som jobbar på socialtjänsten är socionomer och många kallas för socialsekreterare. Andra kallas för familjebehandlare, boendestödjare eller fältarbetare till exempel. Socialtjänsten har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp. Därför stöttar socialtjänsten många familjer. Det allra vanligaste är att man tillsammans kommer överens om vilket stöd som passar bäst.

Socialtjänsten arbetar även för att vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och erbjuder stöd till vuxna på olika sätt. Det kan bland annat handla om ekonomi, rådgivning, föräldraskap, boende, missbruk, kriminalitet och våld.

Sammanfattningsvis arbetar socialtjänsten i Göteborgs Stad för att bidra till välfärd, trygghet och rättvisa för stadens invånare genom olika typer av stöd och insatser. Socialtjänsten jobbar för att skapa ett inkluderande och stödjande samhälle där människor kan växa och utvecklas.

Om socialtjänsten — på flera språk (socialstyrelsen.se)

För dig som är under 18 år

Om du är under 18 år och behöver hjälp kan du kontakta socialtjänsten. Alla under 18 år har samma rättigheter och barnets bästa ska alltid vägas in vid beslut som påverkar dig. Om du eller någon du känner mår dåligt och inte kan få hjälp hemma, är det viktigt att söka stöd.

Här kan du få hjälp som barn och ung

Koll på soc — en sida om socialtjänsten för barn

Om det är en nödsituation, något farligt har hänt eller är på väg att hända, ska du ringa 112.

Hur kontaktar jag socialtjänsten?

  • Ring Kontaktcenter
    Första gången du kontaktar socialtjänsten ska du ringa till kontaktcenter som hjälper dig vidare till socialkontoret närmast dig. På kontaktcenter jobbar servicevägledare som har bra koll på verksamheter och stöd runt om i Göteborgs Stad.

  • Besök ett socialkontor
    På socialkontoren runt om i Göteborgs Stad finns socialtjänsten. Här jobbar socialsekreterare och annan personal som hjälper dig när du behöver stöd, har frågor eller funderingar. Socialtjänsten kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra stödjande insatser.

  • Besök ett medborgarkontor
    Här jobbar samhällsvägledare som kan svara på frågor om socialtjänsten och hjälpa dig att hitta rätt bland olika verksamheter i Göteborgs Stad. Hit kan du också komma för att ställa frågor om hur samhället fungerar eller vilken myndighet du skall vända dig till.

Socialtjänsten i Göteborgs Stad

Socialtjänstens stöd kan se lite olika ut i olika kommuner. I Göteborgs Stad finns olika avdelningar som har olika ansvar och nedan kan du läsa om några av de stora områden där stöd erbjuds.

Socialtjänsten hjälper barn, unga och familjer

Socialtjänsten har ett extra viktigt uppdrag när det kommer till att ge stöd till barn, unga och familjer. I Göteborgs Stad har socialtjänsten som mål att ge barn och unga en trygg start i livet och stödja dem när det behövs. Stödet som erbjuds fokuserar på att det först och främst ska bli bättre hemma.

Alla familjer och barn ska känna sig inkluderade, lyssnade på och trygga. Därför jobbar socialtjänsten med att erbjuda stöd, både förebyggande och när problem redan uppstått.

Föräldrar som vill utvecklas eller få stöd i sitt föräldraskap erbjuds exempelvis kurser, vägledning, rådgivning eller stödgrupper. Socialtjänsten jobbar även tillsammans med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 

Barns rättigheter är svensk lag

FN:s barnkonvention är en del av svensk lag, vilket betyder att barns rättigheter är tydliga i våra lagar. Socialtjänsten arbetar för att säkerställa att barns rättigheter respekteras och skyddas. De har ett ansvar för att barn och unga växer upp i trygga och goda förhållanden, och de strävar efter att främja både den fysiska och sociala utvecklingen hos barnen i samarbete med deras vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om barns rättigheter

När barn är utsatt för fara

Om någon misstänker att ett barn far illa kan de göra en orosanmälan till socialtjänsten. Möjligheten att göra en orosanmälan finns för att skydda barn från att fara illa. Socialtjänsten ska alltid ha barnets bästa i åtanke och det finns stöd att få för de barn och föräldrar som behöver det. 

Socialtjänsten arbetar enligt lagar som Socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), FN:s barnkonvention, föräldrabalken (FB) och lagen om unga lagöverträdare (LUL).

Orosanmälan när ett barn far illa

När barn inte får den hjälp de behöver (LVU som sista utväg)

Socialtjänsten försöker hitta lösningar och stöd tillsammans med vårdnadshavare. Om man inte kan komma överens kan det bli aktuellt att barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). Lagen låter myndigheterna besluta även utan vårdnadshavare eller barnets samtycke.

Ett beslut om att ett barn inte kan bo kvar hos sina vårdnadshavare är en sista utväg. Lagen om vård av unga (LVU) finns för att skydda de barn som riskerar att utsättas för omedelbar fara. Det kan till exempel handla om att ett barn utsätts för allvarlig försummelse, våld eller andra övergrepp.

Om barnets situation är allvarlig kan socialtjänsten föreslå till socialnämnden att barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). Politikerna i socialnämnden beslutar om en LVU-ansökan ska skickas till domstolen. Som vårdnadshavare har du oftast möjlighet att delta i denna process. 

Domstolen granskar sedan socialtjänstens utredning och yttranden från vårdnadshavare och hens offentliga biträde innan en muntlig förhandling hålls. Där får socialtjänsten och vårdnadshavare framföra sin syn på barnets situation. Slutligen beslutar domstolen om barnet ska omhändertas eller inte. Vårdnadshavare har alltid rätt att överklaga beslutet.

Mer om LVU på flera språk (socialstyrelsen.se)

Ekonomiskt bistånd — Stöd för individer och familjer i ekonomiskt behov

Du har i första hand ett eget ansvar att ordna upp din ekonomiska situation. Men alla kan ibland få det svårt med ekonomin. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett skydd för dig som inte får livet att gå ihop ekonomiskt. Biståndet ska täcka det mest nödvändiga, som mat, kläder och boende. Målet är att du ska kunna klara dig utan ekonomisk hjälp.

Socialtjänstens uppdrag består av två delar när det gäller ekonomiskt bistånd, dels att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd, dels att stötta dig för att du ska kunna klara dig själv ekonomiskt. Det kan exempelvis vara stöd i att söka jobb eller att ge råd om ekonomi. Ibland kan man inte försörja sig genom arbete och då hjälper socialtjänsten dig att hitta andra lösningar.

Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du inte har tillräckligt stor inkomst eller tillgångar (till exempel sparade pengar) och inte har råd med det mest nödvändiga. Du har alltid rätt att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd och få den prövad. Om du får helt eller delvis avslag på det du ansöker om ska du få ett skriftligt beslut. Du kan överklaga beslutet.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiska svårigheter i familjer 

I familjer med ekonomiska problem är det vanligt att barnen också påverkas. Trots att barn inte själva ansöker om ekonomiskt bistånd, räknas de in i föräldrarnas hushåll. Det betyder att en del av dem som får ekonomiskt bistånd är barn.

Att ha långvariga ekonomiska problem kan vara svårt för både vuxna och barn. Det är därför viktigt att försöka undvika att familjer hamnar i en situation där de behöver hjälp under lång tid. Barnens bästa är alltid viktigt, och socialtjänsten försöker att tänka på det när de beslutar om ekonomiskt bistånd. 

Stöd för att motverka hemlöshet

Du kan vända dig till socialtjänsten om du behöver stöd i din bostadssituation. I första hand har du ett eget ansvar att ordna boende för dig och din familj. Det betyder att du behöver leta och ansöka om bostad, antingen genom bostadsförmedling, bostadsbolag eller andra vägar.

Om du inte kan ordna boende själv kan socialtjänsten stötta dig. Målet är att du ska kunna leva på en rimlig nivå och få det stöd du behöver för att kunna leva ett självständigt liv. För vissa individer eller särskilt utsatta grupper kan detta innebära att socialtjänsten kan hjälpa till med bostad. Socialtjänsten kan erbjuda tillfälligt boende för dig som utsätts för våld i nära relation och stötta dig till en mer permanent lösning. Socialtjänsten gör alltid en bedömning utifrån din situation.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar i att skydda barn från att bli hemlösa eller leva under osäkra boendeförhållanden.

Stöd för hemlösa

Stöd vid kris

Kontakta ditt socialkontor

Våld och hot

Socialtjänsten kan hjälpa dig om du utsätts för våld och hot eller om du känner någon som utsätts. Våld innebär att någon gör något som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person. Våld kan vara slag och sparkar men det kan också vara hot, kränkningar, kontroll eller att tvinga någon att göra något de inte vill.

För vuxna som utsätts för våld och hot erbjuds frivilligt stöd. Hjälpen och stödet anpassas efter dig och dina förutsättningar. Socialtjänsten kan också ge stöd till dig som utövar våld och vill sluta.

Våld och hot

Våld i nära relation

Hedersrelaterat våld och förtryck

Stöd- och kriscentrum för vuxna

När barn blir utsatta för våld

Socialtjänsten har ett speciellt ansvar för att skydda barn och unga från våld. Om du har blivit utsatt för våld eller hot är det viktigt att veta att det finns hjälp att få och att du inte är ensam. Du har alltid rätt att känna dig trygg och säker hemma, i skolan och med människor i din närhet. Om du eller någon du känner inte gör det, kan du alltid kontakta socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Stöd- och kriscentrum för barn och unga

Stödcentrum för brottsutsatta

Jagvillveta.se — en hemsida av Brottsoffermyndigheten

Om det är en nödsituation, något farligt har hänt eller är på väg att hända, ska du ringa 112.

Kriminalitet

Socialtjänsten arbetar för att förhindra att barn, unga och vuxna börjar göra olagliga saker eller fortsätter begå brott efter att de har straffats. Det kallas social brottsprevention.

Göteborgs Stad arbetar aktivt med förebyggande insatser och avhopparverksamheter. Det kan exempelvis handla om att erbjuda stöd till människor för att inte hamna i kriminalitet men också stöd i att lämna kriminalitet.

Socialtjänsten är också närvarande och aktiv när det handlar om att stödja både unga och vuxna som drabbats av brott eller våld i nära relationer. Genom att samarbeta med andra myndigheter och erbjuda olika typer av hjälp och skydd, arbetar socialtjänsten för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle för alla.

Trygghets— och brottsförebyggande arbete

Socialtjänsten vill förebygga kriminalitet bland unga

När unga bryter mot lagen eller riskerar att göra det, är det viktigt att de får stöd och uppmärksamhet så tidigt som möjligt för att undvika att problemen blir värre. Socialtjänsten och andra myndigheter som polisen och domstolarna har olika roller i detta arbete. 

Socialtjänstens roll handlar mycket om att förebygga brottslighet. Det kan till exempel vara att tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskzonen och erbjuda dem och deras familjer hjälp och stöd. Detta arbete är en viktig del i att skapa ett tryggt och välmående samhälle där alla ges möjlighet att växa upp utan att hamna i kriminalitet.

När barn begår brott

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller unga personer som misstänks för, eller döms för brott. Ansvaret innebär till exempel att vara närvarande vid polisförhör och att ge information till domstolen. 

När det gäller unga personer under 15 år som begår brott, ligger ansvaret för åtgärder på socialtjänsten. För ungdomar över 15 år delar socialtjänsten ansvaret med andra myndigheter som polisen. 

Stöd vid kriminalitet och brott

Socialtjänstens roll kring alkohol, droger och missbruk

Missbruk och beroende är ord som kan betyda olika saker och handla om olika saker. Inom socialtjänsten brukar missbruk och beroende vanligtvis handla om alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och spelmissbruk. 

Socialtjänsten arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel samt spelmissbruk. Om du eller någon i din närhet har problem med missbruk kan du vända dig till socialtjänsten för att få råd, stöd och vägledning.

Missbruk

Hjälp till barn och unga

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Du som har en psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Målet är att du ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt. Stödet kan vara allt ifrån boendestöd till mer omfattande stöd som bostad med särskild service. För dig som anhörig finns också stöd att få.

Se vilket stöd du kan få: Funktionsnedsättning
Ansök om stöd: Hitta socialsekreterare funktionsstöd
Våra värdighetsgarantier: Värdighetsgarantier inom funktionsstöd

Stöd för äldre

Du som är äldre och har behov av stöd i din vardag, kan vända dig till socialtjänsten inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Du väljer själv om du vill ansöka om stöd och vilket stöd du får bedöms utifrån just dina behov. Det finns många olika typer av stöd och kan handla om allt från stöd i hemmet till boende på ett vård- och omsorgsboende.

En del stöd är gratis och kräver inget biståndsbeslut. En del stöd behöver du ansöka om och då får du prata om dina behov med en socialsekreterare.

Vilket stöd kan du få?

Hitta socialsekreterare inom äldreomsorg

Dina rättigheter — äldreguiden på socialstyrelsen.se

Hur är socialtjänsten i Göteborgs Stad organiserad?

I Göteborgs Stad finns sex socialförvaltningar som tillsammans bildar stadens socialtjänst: fyra socialförvaltningar, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Inom socialförvaltningarna finns inte bara socialtjänsten utan också många andra olika typer av verksamheter.

Socialnämnderna

Varje förvaltning har en nämnd. Inom socialförvaltningarna är det socialnämnderna som är politiskt ansvariga för bland annat kommunens socialtjänst. Det är socialtjänsten som utför arbetet i praktiken och som måste följa nämndens beslut och riktlinjer.

Här kan du få hjälp

Kontakta ditt socialkontor

Har du synpunkter eller frågor om socialtjänsten så kan du kontakta ett socialkontor i ditt område.

${loading}