Till sidans huvudinnehåll

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är lag i Sverige sedan 2020. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn rätt att bli behandlade med respekt och att få möjlighet att säga sin mening.

Barnkonventionen är rättsligt bindande och en del av internationell folkrätt, våra mänskliga rättigheter. Alla barn är olika och har vitt skilda förutsättningar. Konventionen syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Åtgärder som rör barn ska utgå från vad som bedöms vara för barnets bästa. I konventionens mening är ett barn varje människa under 18 år.

Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper (artiklar) som är vägledande för hur konventionen som helhet ska tolkas.

  • Artikel 2 - Barnets rätt att inte diskrimineras
  • Artikel 3 - Bedöma och beakta barnets bästa
  • Artikel 6 - Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12 - Barnets rätt att göra sin röst hörd

Delat ansvar för att barnkonventionen följs

Staten har ett övergripande ansvar men kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor som direkt rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det arbetet på regional och lokal nivå som det ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav.

All kommunal verksamhet måste bedrivas i enlighet med konventioner om mänskliga rättigheter. Det innebär att konventionen berör alla anställda och alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, inte bara traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, förskola, fritid och socialtjänst. Beslut i tekniska förvaltningar, till exempel frågor som gäller trafik, stadsplanering och miljö berör i allra högsta grad barn och unga.

Barnkonventionen i Göteborg

I Göteborg bor över hundra tusen barn, vilket motsvarar cirka 20 procent av stadens invånare. Barnet har rättigheter, men det är alltid den vuxne, eller det offentliga som har skyldigheter. I samhället är vuxna skyldiga att följa barnkonventionens principer och krav, för att se till att barnets rättigheter tas tillvara. Alla som arbetar i Göteborgs Stad ska ha kunskaper om barnkonventionen och verka för barns bästa i sitt arbete.

Det är kommunfullmäktige som ytterst ser till att alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. I Göteborgs Stad finns också flera verktyg som underlättar för medarbetarna att stärka barns rättigheter.

Inför politiska beslut tas alltid hänsyn till barnets bästa i det underlag som ligger till grund för beslutet. Barnets bästa kan betyda många saker, den som fattar beslut behöver ta hänsyn till det enligt konventionen.

I filmen berättar några barn om Göteborgs Stads arbete med barnrätt.

Unga kan själva driva frågor

Ungdomsfullmäktige och lokala ungdomsråd är viktiga forum för Göteborgs Stad för att få reda på barn och ungas perspektiv och synpunkter. I dessa forum finns möjlighet för unga själva att driva frågor och bilda opinion för att påverka utvecklingen av staden Göteborg.

Göteborgs Stad arbetar just nu med att göra det lättare för barn och unga att delta i stadens arbete genom kommunikationsinsatser och digitalisering. Som exempel kan nämnas att ungdomsfullmäktiges valapplikation får flera nya in interaktiva funktioner under hösten 2022.

I satsningen Jämlik Stad är barn och unga särskilt prioriterade. Insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt, här och nu, men också för samhället i stort. Barn lever olika liv och har olika utmaningar. Göteborgs Stad behöver därför uppmärksamma och möta barns behov i sitt arbete.

Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024

Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024

Mer information om barnkonventionen

Barnkonventionen, UNICEF

Barnkonventionen, Barnombudsmannen

SKR om barnens rättigheter

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, Regeringskansliet

Utbildningar och kompetensutveckling

SKR utbildningar barnets rättigheter

Grundkurs i barnkonventionen, Barnombudsmannen

Barnkonventionen - från teori till praktik, Västra Götalandsregionen

För dig under 18 år

För dig under 18 år, Barnombudsmannen

Dina rättigheter som barn

Dina rättigheter, Bris

En film om barnkonventionen

Ungt inflytande i Göteborgs Stad

Hjälp till barn och unga

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om stadens arbete med barnkonventionen kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}