Till sidans huvudinnehåll
Människor cyklar, pratar och plockar äpplen.

Sharing City Göteborg

Att vara en Sharing City handlar för Göteborg om att utforska möjligheterna med delningsekonomin och hur det kan bidra till en mer hållbar stad. Delningsekonomin handlar i korthet om hur vi kan dela och samnyttja saker och ytor.

I Göteborg finns ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för att leva hållbart och en mer hållbar konsumtion. Det handlar om att möjliggöra så att aktörer och invånare i större utsträckning kan dela på prylar, tjänster och ytor – fysiskt och digitalt. Syftet är att öka resurseffektiviteten ur ett miljö- och klimatperspektiv, men också hur vi samskapar en stad med tillit och mer jämlik tillgång till resurser. En annan viktig aspekt är att ta till vara på den innovationskraft, engagemang och entreprenörskap som ofta finns inom delningsekonomin.

Testbädd Sharing City Göteborg

Göteborg har ingått i det nationella programmet Sharing Cities Sweden där fyra städer under augusti 2017 - augusti 2021 bildat testbäddar för delningsekonomi, varav första halvåret var en förstudie. Syftet har varit att utveckla och testa delningsekonomi som verktyg för att främja hållbara städer och de globala målen, med särskilt fokus på mål 11, 12 och 13. Utöver Göteborg ingick Stockholm, Malmö och Umeå. Programmet har samordnats av en nationell nod vid Lunds universitet.

Testbädden Sharing City Göteborg har samordnats av Göteborgs Stad genom förvaltningen för demokrati och medborgarservice. Testbädden har bestått av 15 lokala projektparter i Göteborg som inom testbädden arbetat, både enskilt och i olika konstellationer, med att utveckla och testa tjänster och koncept för att dela produkter och ytor. Programmet har även syftat till att öka kunskapen om och hur delningsekonomin bidrar till en hållbar utveckling och hållbar konsumtion. Arbetet har skett i bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och civilsamhälle.

Rapporter Sharing City Göteborg 2018-2021

Slutrapport testbädden Sharing City Göteborg 2021 

Sharing City Göteborg har sammanfattat testbäddens arbete och lärdomar i en slutrapport som ger en överblick. För den som önskar fördjupning finns rapporter och handböcker från alla testbäddarna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå att ladda ner från Sharing Cities Sweden.

Göteborgarna och delningsekonomin 2021

Under våren 2021 genomfördes en marknadsundersökning i form av en enkät. 961 göteborgare svarade på frågor om hållbar konsumtion och delningsekonomi. Syftet med undersökningen var att: få ökad förståelse och kunskap kring boende i Göteborgs Stad och deras kännedom om, attityder till och deltagande i den lokala delningsekonomin. Därutöver är undersökningen också ett underlag för att initiativtagare till delningstjänster och delningsverksamheter ska kunna skapa bättre tjänster som är grundade i användarnas behov. Undersökningen har finansierats med medel från testbädden Sharing City Göteborg.

Cirkulära mikroföretag - En kvalitativ studie om företagens behov och syn på kommunen

Under hösten 2020 genomfördes en kvalitativ studie, där 18 stycken så kallade "cirkulära mikroföretag" (främst delningstjänster) intervjuades. Syftet med studien var att förstå företagens behov och vardag, och öka kunskapen om detta inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Genom att öka kunskapen om företagens behov kan Göteborgs Stad i senare skede titta på förbättringar och lösningar för att underlätta för ett rikt utbud av hållbara varor och tjänster. Studien har finansierats av interna medel för att förbättra företagsklimatet i Göteborg och med medel via testbädd Sharing City Göteborg. Delar av resultatet presenterades under ett webbinarium i december 2020.

Här kan du se webbinariet i efterhand.

Sharing Citys webbinarier 2021

Sharing City Göteborg bjöd under 2021 in till en webbinarieserie med tre teman för att dela lokala lärdomar, lyfta möjligheter och utmaningar med delningsekonomin, samt inspirera och driva Göteborg framåt i frågorna.

Läs mer om webbinarieserien: Program webbinarier Sharing City Göteborg

Inspelning Att driva och utveckla delningstjänst: Webbinarium 1: Sharing City Göteborg

Inspelning Delningsekonomins värden och stadens roll: Webbinarium 2 Sharing City Göteborg

Webbinarium 1: Att driva och utveckla delningstjänst

Webbinarium 2: Delningsekonomins värden och stadens roll

Webbinarium 3: Delningsekonomi som verktyg i stadsutvecklingen

22 september, kl 13-16:00.Webbsändning: Webbinarium: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling - YouTube

Flera aktörer samverkar

I Göteborg samordnas Sharing City arbetet av Göteborgs Stad, demokrati och medborgarservice. Andra partners i testbädden är Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs universitet, Studiefrämjandet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Akademiska hus, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, The Food Print Lab, Klädoteket, Majornas samverkansförening och Coompanion.

Programmet Sharing Cities Sweden är en del av Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller idéer som kan bidra till utvecklingen av Göteborg som en Sharing City är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson är Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg.

E-post:
tove.lund@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

I fokus

Bygga, bo och leva hållbart

Smarta Kartan

Smarta Kartan Göteborg är en digital karta som visar var du kan hitta verksamheter inom delningsekonomin.

${loading}