Till sidans huvudinnehåll

Åtgärdsprogram mot buller

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

En god ljudmiljö

En god ljudmiljö i stadsmiljö innebär att buller inte stör sömn och vila i bostaden. Det finns platser utomhus för återhämtning och rekreation i närheten av bostaden, där trafikbullret är så pass lågt att ljud som hör till platsen och som vi upplever som positiva kan få dominera, till exempel fågelkvitter i en park.

Åtgärdsprogram mot buller

Göteborgs Stad är skyldig att ha en aktuell bullerkartläggning samt ett åtgärdsprogram för att minska omgivningsbullrets negativa effekter på människors hälsa enligt Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller.

Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023 antogs av kommunfullmäktige 4 oktober 2018. Programmet syftar till att reducera effekterna av trafikbuller från väg- och spårtrafik då det är den absolut dominerande källan till omgivningsbuller i Göteborg. Det fokuserar på ett antal åtgärdsområden för att möjliggöra goda ljudmiljöer i staden och för att förbättra kunskapen om buller inom staden.

Här är några åtgärder från åtgärdsprogrammet för att skapa en bättre ljudmiljö i Göteborg:

  • Ljudmiljöer i parker och grönområden. Vi ska arbeta för goda ljudmiljöer i parker och grönområden. Vi ska identifiera befintliga goda ljudmiljöer som är viktiga att skydda i framtiden, arbeta med lugna stråk genom centrala delar av Göteborg och utreda möjligheten att genomföra minst ett pilotprojekt i en bullerutsatt park- och/eller grönområden.

  • Utemiljöer vid förskolor och grundskolor. Vi ska arbeta för goda ljudmiljöer vid förskolor och grundskolor. Vi ska fortsätta prioritera befintliga förskolor och grundskolor som exponeras för ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA vid ute/lekplats. Vi ska under programperioden 2019–2023 se till att åtgärder görs på minst fyra lekytor som idag exponeras för höga ljudnivåer från kommunal infrastruktur.

  • Bullerskyddsåtgärder i bostadsområden. Vi ska fortsatt genomföra bullerskyddsåtgärder vid bostäder som exponeras för höga ljudnivåer vid fasad. Fastighetsägare har möjlighet att söka bidrag för att genomföra bullerskyddsåtgärder.

Några andra exempel på åtgärder är att underhålla befintliga skärmar och vallar, minska buller från buss och spårvagn och att ha en uppdaterad bullerkarta.

Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

Ny åtgärdsplan mot buller – remissversion och samråd

Nu presenterar Göteborgs Stad sitt förslag till åtgärdsplan mot buller för perioden 2024-2028. 

Fem huvudsakliga åtgärdsområden har valts:
• Förskolor och grundskolor,
• Bostäder,
• Parker, grönområden,
• Stadsutveckling,
• Gröna lösningar.

Samråd 25 mars till 31 maj 2024

Enligt miljöbalken ska de som berörs av förslaget till åtgärdsplan (myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga) beredas tillfälle att lämna synpunkter på förslaget under minst två månader. Därför finns detta förslag till åtgärdsplan tillgängligt för samråd under perioden 25 mars – 31 maj 2024.

Samrådet är en aktiv del av planens utveckling. Syftet är att förankra och bearbeta förslaget till åtgärdsplan ytterligare.

Läs remissversionen här

Här kan du ta del av remissversionen: Förslag till Göteborgs Stads åtgärdsplan mot buller 2024-2028

Vill du lämna synpunkter?

Synpunkter på förslaget skickas senast den 31 maj 2024 med e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 

Märk med diarienummer 2023– 10297.

Bullerkartläggning

Göteborg uppdaterar en kartläggning över omgivningsbullret i staden minst vart femte år. Den aktuella kartläggningen var färdig 2019 och är ett underlag för att Göteborgs Stad ska planera och genomföra åtgärder så att du som bor och vistas i Göteborg inte utsätts för skadligt ljud.

Rapport från miljöförvaltningen: Trafikbuller i Göteborg - kartläggning 2018

Buller kan både mätas och beräknas. Beräkningar är den vanligaste metoden för att bedöma ljudnivån vid en viss plats och hur ljudet sprids. När man kartlägger trafikbullernivåer beräknar man ljudnivåer med hjälp av bland annat uppgifter om hur många fordon som passerar, hastigheter, andel tung trafik samt olika avstånd och höjder. Ljudsituationen beskrivs oftast genom ekvivalent eller maximal nivå. Ekvivalent ljudnivå är ett medelvärde av ljudet under en viss tid, vanligtvis ett dygn. Maximal ljudnivå visar på förekomsten av enstaka höga ljud, eller ljudtoppar.

Gemensamt arbetssätt inom EU

Bullerkartläggningarna är ett första steg i ett stort arbete med bullerfrågor som ska göras på samma sätt inom hela EU. Alla kommuner med mer än 100 000 invånare ska beräkna buller från vägtrafik, spårbunden trafik, flygplatser och vissa industrier. Resultatet rapporteras till EU via Naturvårdsverket vart femte år.

Andra åtgärder för att minska buller

Dubbdäcksförbud

På Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg får du inte köra med dubbdäck. Förbudet har införts för att minska de farliga luftpartiklar som dubbdäcken sliter upp från asfalten och för att minska bullernivåerna. Läs mer på sidan om Dubbdäcksförbud

Om fler väljer dubbfria däck (friktionsdäck) slits mindre mängder hälsofarliga partiklar upp från vägbanan och bullret minskar. Om fler har dubbfria däck minskar också slitaget på vägarna och det finns då större möjlighet att använda andra typer av vägbeläggningar som kan minska bullernivåerna ytterligare.

Vägbeläggning

Ett flertal försök har gjorts med lågbullrande beläggningar i Göteborg, men hittills har inga lyckade resultat uppnåtts. Den omfattande dubbdäcksanvändningen i Göteborg kräver en hård vägbeläggning som motstår dubbarnas slitage men dubbarna sliter ändå hårt på vägbeläggningar och bidrar till högre bullernivåer på snöfria gator. På grund av de dåliga resultaten arbetar man istället med beläggningar med mindre stenstorlekar, vilket kan sänka bullernivån eftersom vägytan blir slätare.

Miljözon

Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar som trafikerar våra städer och är en viktig del i det långsiktiga miljöarbetet för ett mindre bullrigt Göteborg.

Ansvar för trafikbuller i Göteborg

Trafiknämnden är väghållare och har ansvar för bullerstörningar från trafiken på kommunala vägar och från spårvagnar. Trafikverket är väghållare och ansvarar för buller från trafiken på statliga vägar och järnvägar.

Miljö- och klimatnämnden är lokal tillsynsmyndighet och kan kräva att väghållarna genomför åtgärder mot buller.

Byggnadsnämnden ska i stadsplaneringen arbeta med att förebygga problem med bullerstörningar när staden byggs och utvecklas.

Västtrafik upphandlar kollektivtrafik i Göteborg och kan bland annat påverka buller från busstrafiken. Göteborgs Spårvägar ska arbeta med kontroll och underhåll för att minimera spårvagnsbullret.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring åtgärdsprogrammet mot buller i Göteborg så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}