Till sidans huvudinnehåll

Åtgärdsplan för god vattenstatus


Göteborgs Stad arbetar aktivt för att kommunen ska nå miljökvalitetsnormerna för vatten enligt gällande lagstiftning. Vi genomför en rad åtgärder inom vattenförvaltningen för att göteborgarna ska kunna njuta av rena badsjöar, gott vatten i kranen och en tillvaro med betydligt färre gifter.

Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till år 2030. I miljö- och klimatprogrammet finns flera miljömål till exempel att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald och att Göteborgs Stad ska sköta och skydda arters livsmiljöer samt arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag. 

God vattenstatus

God vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag är en miljökvalitetsnorm som Sveriges vattenförvaltning ska nå till 2027. God vattenstatus består av flera olika kvalitetsfaktorer, till exempel hur vattendragets botten och närområde ser ut, om det finns vandringshinder för fisk och om det finns utsläpp av näringsämnen och miljögifter som påverkar livet i vattnet. Det är bara ett fåtal vattenförekomster i Göteborg som har god status idag. Göteborgs Stad påverkar statusen på många olika sätt till exempel via utsläpp och i planering och skötsel av mark och vatten.

Gemensam plan och gemensamma arbetssätt

För att kunna ta ansvar för vattenförvaltningsarbetet och för att stärka samordningen har Göteborgs Stad tagit ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna.

En gemensam plan, som beskriver de åtgärder som behöver genomföras och som tydliggör ansvarsfördelningen, underlättar för Göteborgs förvaltningar och bolag att samarbeta och samverka med andra berörda kommuner.

Att vi har en gemensam plan och gemensamma arbetssätt säkerställer att miljökvalitetsnormerna för vatten finns med som en naturlig del i planering, tillsyn, drift, underhåll och de investeringar som görs i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023–2027

Samhällsekonomisk värdering

Göteborgs Stad har tagit fram en rapport som redogör för olika metoder som kan användas för att värdera ekosystemtjänster och som visar upp några exempel på ekosystemtjänster som kartlagts. Rapporten går därefter igenom kostnads-nyttoanalys och redogör för ett arbetssätt där nyttor och kostnader för god vattenstatus i Göteborgs Stad kan balanseras.

Samhällsekonomisk värdering av vattenekosystemtjänster Strategi i arbetet mot god vattenstatus i Göteborg Rapportnummer 2022:09

Läs mer om:

Miljöläget i Göteborg

Kust och hav

Sjöar och vattendrag

Nyheter från nättidningen Vårt Göteborg

Foto: Ulrik Fallström

Göteborgs Stads vattenstatus ska höjas

Göteborgs Stads vattenkvalitet måste bli bättre, den biologiska mångfalden ska öka och staden ska arbeta mer effektivt för att få renare hav, sjöar och vattendrag. Flera åtgärder föreslås nu i den nya åtgärdsplan som har tagits fram i miljöförvaltningens regi.

Ålgräsängar

God vattenkvalitet är värd miljarder

Göteborgs Stad har idag mestadels måttlig vattenstatus i vattendrag och sjöar. Vad är den samhällsekonomiska nyttan om vattenkvaliteten höjs till god? Det har miljöekonom Björn Synneby undersökt i samband med att åtgärdsplanen för god vattenstatus tagits fram.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring Göteborg Stads åtgärdsplan för god vattenstatus så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}