Till sidans huvudinnehåll

Cirkulära Göteborg

Göteborgs Stad driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi. Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad med uppdrag att påskynda omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi, i bred samverkan med andra aktörer. Här kan du läsa mer om vad vi fokuserar på, hur vi arbetar och vilka resultat vi uppnått hittills. Välkommen till Cirkulära Göteborg!
Symboler för områden cirkulärt arbete ska bedrivas: byggande, möbler.

År 2030 ska Göteborg vara en av EU:s 100 klimatneutrala städer, med ett klimatavtryck nära noll. Det är en stor samhällsutmaning som kräver insatser av både företag, offentliga verksamheter och privatpersoner. Inte minst är det viktigt att ställa om från en linjär ”slit-och-släng”-ekonomi till en resurseffektiv cirkulär ekonomi. Istället för att förbruka materiella resurser ska vi bruka och återbruka dem på ett effektivt, smart och jämlikt sätt.

I den cirkulära staden delar vi, återbrukar och reparerar allt från möbler, kläder, husgeråd och elektronik till fordon, maskiner och byggmaterial. Vi samarbetar, tänker nytt och efterfrågar innovativa lösningar som långsiktigt minskar behovet av nya produkter. Vi arbetar också för en hållbar produktion och konsumtion av mat. Till exempel genom att skapa giftfria, lokala kretslopp, minska matsvinn och använda mark och vatten på ett uthålligt sätt. Dessutom tillvaratar vi våra resurser mer effektivt – avfallet från en verksamhet kan bli en värdefull resurs för en annan.

En samlande kraft för stadens cirkulära strategiarbete

Sedan starten 2016 har Cirkulära Göteborg utvecklats från att vara ett mindre projekt till att bli en samlande kraft för det cirkulära strategiarbetet i Göteborg där många olika aktörer medverkar. Utgångspunkten är Göteborgs Stads cirkulära strategi, som ingår i miljö- och klimatprogrammet för 2021–2030. Cirkulära Göteborg har tre delstrategier. Alla utgår från Göteborgs Stad som organisation:

 • Vi är den cirkulära kunden.
 • Vi samarbetar brett med andra aktörer för att Göteborg ska utvecklas till ett cirkulärt samhälle.
 • Vi arbetar tillsammans för att göra Göteborg till en nationell och internationell föregångare inom cirkulärt arbete.
Arbetets tre strategier i text: vi är den cirkulära kunden, vi samarbetar för ett cirkulärt göteborg, vi är en cik´rkulär föregångare

Göteborgs Stad ska vara den cirkulära kunden 2030

Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska utsläppen av växthusgaser från kommunens inköp minska med minst 90 procent mellan 2021 och 2030. Under samma period ska mängden avfall från våra verksamheter minska med 40 procent. Omställningen till en cirkulär ekonomi är viktig för att de ambitiösa målen ska nås. Göteborgs Stad som organisation behöver gå från att vara en traditionell, linjär kund till att bli en cirkulär kund till 2030. Vi ska gå från att vara en organisation som förbrukar till en som brukar och återbrukar.
Redan nu ska Göteborgs Stads verksamheter eftersträva cirkulära lösningar, i enlighet med beslutade riktlinjer för inköp och upphandling (2022). Det betyder att de behov som finns i första hand ska tillgodoses med befintliga resurser, i andra hand genom tjänster, hyrlösningar eller genom inköp av begagnat, och i sista hand genom inköp av nya produkter.

Exempel på aktiviteter och resultat

 • Göteborg Stad har sedan 2013 ett internt återbruks- och delningssystem för möbler och inredning. Sedan 2021 har den digitala återbrukssajten kompletterats med ett fysiskt mellanlager och kostnadsfria transporter för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.
 • Flera av Göteborgs Stads lokala styrmedel har kompletterats med cirkulära principer. Det gäller till exempel avfallsplanen, miljö- och klimatprogrammet, det näringslivsstrategiska programmet och riktlinjen för inköp och upphandling.
 • Det pågår också ett arbete för att uppdatera stadens riktlinje för avyttring av lösöre och byggmaterial. Under 2023 och 2024 ska också nya vägledningar tas fram för de båda nämnda riktlinjerna.

Ett antal kommunala verksamheter är redan igång och gör insatser som främjar den cirkulära omställningen. Det gäller till exempel:

 • Återbruk av möbler, byggmaterial, kaffemaskiner och porslin.
 • Insatser för att minska matsvinn och avfall genom att använda befintliga vägledningar.
 • Skapa delningsgarderober för arbetskläder.

Genom goda exempel, förbättrade förutsättningar, ökade kommunikationsinsatser och kompetensutveckling kommer fler att göras delaktiga i arbetet under 2024.

 • Under 2022 genomfördes ett arbete för att beskriva målbilden ”den cirkulära kunden”, prioriterade utvecklingsområden och åtgärder för Göteborgs Stad som organisation. Resultatet tas nu vidare inom berörda verksamheter.
 • Under hösten 2023 deltar strategiledningen och berörda verksamheter i en så kallad innovationsspeed. Målet är att få en bättre förståelse för hur stöd, strukturer och arbetssätt som mobiliserar och bygger förändringskapacitet kan utformas hos dem som behöver agera för att Göteborgs Stad ska bli en cirkulär kund. Implementering av resultaten planeras under 2024.

Samarbete för ett cirkulärt Göteborg 2030

Göteborgs Stad driver inte bara på utvecklingen av cirkulär ekonomi inom den egna organisationen utan initierar och utvecklar även samarbeten med aktörer från civilsamhälle, näringsliv och akademi. Tillsammans kan vi förbättra förutsättningarna för att producera och konsumera hållbart i Göteborg. Byggnation och hållbar livsmedelsförsörjning är två exempel på viktiga utvecklingsområden.

Exempel på aktiviteter och resultat

 • Åren 2017 till 2019 ledde Cirkulära Göteborg ett RE:Source-finansierat projekt för att utveckla och testa kvartersnära mötesplatser, där allmänheten kan laga, låna, byta och bygga för att förlänga livet på produkter och material. Mötesplatserna kallas Fixotek. 
 • Mellan 2019 och 2020 genomfördes projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg-och rivningsprocessen. Syftet var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen för en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Under projektet togs konkreta rekommendationer och förslag fram på hur cirkulära upphandlingskrav kan formuleras och utvecklas fram till år 2030. Resultaten har samlats i en slutrapport som du hittar längst ner på sidan. Sedan 2020 har arbetet tagits vidare i flera konkreta byggprojekt, samarbeten och plattformar.

 • Tillsammans med aktörer från näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och akademi genomförde Göteborgs Stad hösten 2020 förstudien Samarbete för ett cirkulärt Göteborg 2030. Du hittar den längst ner på sidan. Syftet var att undersöka behov, intresse och förutsättningar för en gemensam utvecklingsprocess för ett cirkulärt Göteborg 2030. I nära samarbete med bland annat forskningsinstitutet RISE och organisationen Cradlenet söker Göteborgs Stad nu finansiering för att kunna fortsätta processen.
 • Under 2022 och 2023 medverkade Göteborgs Stad i förstudien Cirkulära Bilen som genomfördes under ledning av forskningsinstitutet RISE. Arbetet har under 2023 tagits vidare till en projektansökan till Vinnova. Göteborgs Stad arbetar nu för att öka den interna kompetensen på området, utveckla affärsmodeller och skapa dialog med marknadsaktörer, för att kunna ställa cirkulära krav i kommande upphandlingar.

En nationell och internationell föregångare

Göteborgs Stads ambition är också att vara en nationell och internationell föregångsstad för cirkulär ekonomi, för att inspirera andra och öka de positiva effekterna ytterligare. Som föregångare är det viktigt att dela med sig av lärdomar och utbyta erfarenheter med andra städer, regioner och länder. Göteborgs Stad ingår i flera nationella och internationella nätverk, projekt och samarbeten. Ett exempel är EU:s Circular Cities and Regions Initiative (CCRI), där Göteborgs Stad utsetts till en av 12 cirkulära piloter.

Exempel på aktiviteter och resultat

Under 2020 genomfördes förstudien Storstadsöverenskommelsen för cirkulärt byggande 2030 i ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Stockholms Stad, Malmö Stad och Delegationen för cirkulär ekonomi. Under förstudien genomfördes ett inledande förankringsarbete och kunskapsinsamling för att ta reda på potential, incitament och förutsättningar för ett storstadssamarbete. Arbetet har nu övergått i ett utvecklingsprojekt som pågår till och med 2024. Projektet leds av IVL Svenska miljöinstitutet och finansieras av Vinnova och projektparterna i storstäderna. Satsningen kan beskrivas som en kraftsamling av storstäderna i nära samarbete med byggbranschen. En gemensam satsning för att stimulera och successivt skala upp cirkulärt byggande från nisch till mainstream i praktiken, där kostnaderna för omställningen kan hållas nere för både beställare och utförare.

Göteborgs Stad deltar i flera nationella och internationella nätverk för att utbyta erfarenheter och tillsammans driva frågor gentemot politik och marknadsaktörer. Vi syns och deltar i flera projekt och utåtriktade sammanhang för att diskutera och presentera vår cirkulära resa. Detta för att inspirera andra, driva på utvecklingen och initiera samarbeten som krävs för att uppnå bättre resultat och skapa förutsättningar för uppskalning.

Dokument och länkar delstrategier

Cirkulära Göteborg har tre delstrategier. Alla utgår från Göteborgs Stad som organisation. Här är dokument och länkar för strategierna samlade.

Vi är den cirkulära staden

Slutrapport förutsättningar för omställning till den cirkulära kunden

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Förebygg avfall i Göteborgs Stad

Slutrapport Tolka hur cirkulär ekonomi kan bidra till att staden minskar sin klimatpåverkan med 90 procent

Göteborgs Stads riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial

Vi samarbetar för ett cirkulärt Göteborg

Slutrapport erfarenheter från Cirkulära Göteborg och Sharing City

Fixoteket handbok

Slutrapport: Dags att bygga och riva cirkulärt

Dags att bygga och riva cirkulärt — Guide med rekommendationer för dig som är offentlig upphandlare

Handslaget för cirkulärt byggande

Förstudie: Samarbete för ett cirkulärt Göteborg

Rapport Fysiskt Tage

Slutrapport cirkulära möbelflöden

Cirkulära upphandlingskrav för nyproducerade möbler

Möbelguiden Göteborgs Stad

Upphandlingskrav för cirkulära flöden GAP-analys

Förutsättningar och rekommendationer för praktiskt genomförande av cirkulära flöden i bygg och rivningsprocess

Nulägesanalys och goda exempel cirkulära flöden i bygg och rivningsprocessen

Framtidsscenario 2030 cirkulär upphandling

Vi är en cirkulär föregångare nationellt och internationellt

Circular Cities and Regions initiative

European circular cities declaration

Slutrapport förstudie: Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030

Kraftsamling för cirkulärt byggande - IVL.se

Cirkulära Göteborg i text

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Cirkulära Göteborg så kan du kontakta Göteborgs Stad.

E-post

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}