Till sidans huvudinnehåll

Agenda 2030 i Göteborg


I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om hur Göteborgs Stad bidrar till att uppfylla de globala målen.

Agenda 2030 har som mål att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med 169 delmål, som ska vara uppnådda senast år 2030. Alla länder är berörda och ska göra sina egna tolkningar av målen och delmålen utifrån det egna utgångsläget. Vad det innebär för Sverige kan du läsa om på regeringens webb för Agenda 2030:

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se .

För Sveriges del ligger en stor del av innehållet i Agenda 2030 inom ramen för det kommunala grunduppdraget. Kommunerna har därmed naturligt en viktig roll i att förverkliga målen i agendan. Det är dock sällan möjligt för Göteborgs Stad att ensam helt styra utvecklingen inom agendans olika områden. Vi är beroende av vad som händer i omvärlden och hur andra aktörer agerar. Vikten av samarbete och samverkan är något som betonas starkt i Agenda 2030 och det är tydligt att det gäller även på lokal nivå. Det finns en samlad kartläggning över Göteborgs Stads övergripande styrning i förhållande till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Kartläggningen beskriver översiktligt situationen i Göteborg i relation till nationell nivå utifrån Agenda 2030.

Samlad kartläggning över Göteborgs Stads övergripande styrning i förhållande till Agenda 2030

Mål 1 - Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

Det finns ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard i Sverige. Samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper och den relativa fattigdomen. Detta avspeglas i Göteborg genom en ökad segregation och skillnader i livsvillkor som utbildningsnivå, inkomst och förvärvsfrekvens mellan olika grupper och mellan göteborgare i staden. I Göteborgs Stad är individ- och familjeomsorgen grundläggande för att uppnå stadens mål om att skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare. Göteborgs Stad fokuserar även på insatser för att öka sysselsättningen bland grupper som är långt från arbetsmarknaden, unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Verksamheter inom arbetsmarknad och vuxenutbildning

Social- och familjefrågor

Mål 2 - Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk

Hunger och undernäring är ingen stor utmaning för Göteborg, det är snarare vad vi äter som är problemet utifrån en hälso- och miljömässigt ohållbar köttkonsumtion, matsvinn och ohälsosamma matvanor. I Göteborg finns en förhållandevis liten andel jordbruk, men det finns stadsnära- och pedagogisk odling. I Göteborgs Stads olika verksamheter serveras ett stort antal portioner mat varje dag till skolbarn, brukare och boende. Hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet sker genom det lokala hälsoarbetet.

Hälsoäventyren - Göteborgs Stad

Hitta hälsotek och hälsolots - Göteborgs Stad

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Sverige generellt sett god. Det finns dock betydande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Göteborgs Stad arbetar med skillnader i livsvillkor och hälsa både inom ramen för arbetet med Jämlik stad och genom ordinarie kärnverksamhet som skola och äldreomsorg. Viktiga frågor för Göteborg är psykisk hälsa i alla åldrar, livsstilsbetingade riskfaktorer (matvanor, stillasittande, rökning och alkohol) samt hälsoproblem kopplade till stadsmiljön, som buller och luftföroreningar.

Folkhälsa - Göteborgs Stad

Mål 4 - God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Göteborgs stad har ett omfattande ansvar för utbildning i form av förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, vilket berör den absoluta majoriteten av barn och unga i Göteborg. Dessa verksamheter arbetar bland annat för att ge hög kvalitet i undervisningen, en hög elevnärvaro samt en ökad likvärdighet mellan stadens skolor. Utmaningar som finns är främst kopplade till skillnader i resultat mellan stadens olika skolor samt att en del ungdomar i övre tonåren varken studerar eller arbetar. För dessa har kommunerna ett aktivitetsansvar. Göteborgs stad ansvarar även för kommunal vuxenutbildning.

Förskola och utbildning - Göteborgs Stad

Mål 5 - Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

Göteborgs Stad har ett pågående långsiktigt arbete med jämställdhetsfrågor. Utgångspunkten är inkluderande jämställdhet, vilket innebär att de som inte definierar sig som kvinna eller man också ska inkluderas i jämställdhetsarbetet. Jämställdhet bedrivs i en rad olika områden inom utbildningssektorn, kultur och fritid, socialtjänsten, stadsutveckling, liksom anställning och arbetsmiljö i Göteborgs Stad. Viktiga jämställdhetsfrågor är våld i nära relationer, förebyggande insatser för att bryta destruktiva normer som bidrar till våld, diskriminering och sexuella trakasserier, trygghetsfrämjande arbete samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Likaså ska ekonomiska resurser som Göteborgs Stad fördelar vara rättvisa och jämställda, såsom ekonomiskt bistånd, välfärdsteknik och föreningsbidrag till exempel.

Jämställdhet - Göteborgs Stad

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Göteborgs Stad har ansvar att leverera dricksvatten samt avleda och rena avlopp. Staden har två vattenverk och ett stort distributionsnät (ledningar och pumpar) för dricksvatten. Staden ansvarar även för avloppsledningsnätet och är delägare i det regionala avloppsreningsverket Ryaverket, som renar avloppet innan det släpps ut i havet. Göteborgs Stad arbetar långsiktigt med att skapa ökad robusthet i vattenleveranserna och med att säkra råvatten, i samverkan med andra kommuner. Återvinning av material och näringsämnen är något som staden också arbetar med sedan länge, vilket inkluderar arbete för att få ett renare slam. För att skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem finns ett arbete med vattenförvaltning som sker i samverkan med myndigheter och andra berörda aktörer.

Om Kretslopp och vatten - Göteborgs Stad

Hem - Gryaab

Sjöar och vattendrag - Göteborgs Stad

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

En stor nationell utmaning är att ställa om transportsektorn, vilket också är en stor utmaning för Göteborg. Leveranssäkerheten av energi behöver bibehållas i samband med övergången till mer variabla energikällor som sol och vind.

Göteborgs målsättning är att ställa om den lokala energiproduktionen inom både el- och fjärrvärmenätet för att fasa ut fossila bränslen. Arbete pågår också för att ställa om transportsektorn för att öka andelen resor med kollektivtrafik och cykel. Göteborgs Stads egen fordonsflotta består till stor del av fossilfria fordon och det finns ett internt system för klimatväxling av utsläpp från tjänsteresor. Staden gör stora investeringar för att få ökad energieffektivitet i bostäder och fastigheter. Göteborg är också testarena för nya lösningar som elbussar och cityleveransen.

Göteborg Energi (goteborgenergi.se)

Hållbar tillväxt i samverkan - Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se)

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Generellt har Sverige och Göteborg en hög sysselsättning och globalt sett goda löner och arbetsvillkor. Trots det finns det utmaningar med otrygga anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa sektorer, löneskillnader mellan könen samt ohälsa kopplad till arbete. Göteborgs Stad jobbar med insatser för att öka sysselsättningen för personer långt från arbetsmarknaden, såsom unga, personer med funktionsnedsättning samt nyanlända. Göteborgs Stad har även stora möjligheter att påverka i rollen som arbetsgivare till 59 750 anställda och som upphandlare av tjänster.

Stöd till arbetssökande

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Stöd för nyanlända under etablering

Mål 9 - Hållbar konsumtion

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

I Göteborg planeras och byggs för närvarande flera betydande projekt för att förbättra transportmöjligheterna nationellt, regionalt och lokalt. Det handlar om utbyggnad av kollektivtrafiken, men även väginfrastrukturen med till exempel nya förbindelser över älven, ny spår- och bussinfrastruktur och utveckling av järnvägsnätet genom Västlänken. Inom verksamheter som konsument, avfall och inköp finns flera satsningar för att främja utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. För innovation och forskning så har Göteborgs Stad en roll i att samverka och upplåta staden som exempelvis testarena.

Stadsutveckling – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad

Sharing City Göteborg

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Den ekonomiska ojämlikheten har ökat. Inkomstskillnaderna innebär ökade skillnader i livsvillkor och hälsa. Stadens kärnverksamheter utgör en stor del av människors liv. Det ligger i verksamheternas uppdrag att arbeta med ickediskriminering och de har också stor möjlighet att kompensera för ojämlika livsvillkor i syfte att uppnå ökad jämlikhet. En stor del av Göteborgs Stads arbete för en jämlik stad och stadens folkhälsoarbete är inriktat på att minska förekomsten av ojämlika utfall när det gäller livsvillkor. Bland annat genom att arbeta med ickediskriminering och kompensera för ojämlika livsvillkor, som att göra det möjligt för invånare att delta i politiska och offentliga beslut, motverka diskriminering och osakliga löneskillnader utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt de kommunala insatserna som görs i mottagandet av nyanlända och de insatser som riktas till utsatta EU-medborgare.

Påverka i Göteborg - Göteborgs Stad

Jämlik stad - Göteborgs Stad

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Att skapa den hållbara staden står givetvis högt upp på Göteborgs agenda. Ansvar för fysisk planering och bostadsförsörjning samt förvaltning och underhåll av allmän platsmark gerstaden förhållandevis stor rådighet över flera av delmålen. Staden gör en stor satsning på att skapa fler hållbara bostäder och god kollektivtrafik och samtidigt bibehålla och lyfta fram grön och blå infrastruktur. Det finns flera olika samverkansformer där viktiga aktörer inom offentlig verksamhet, akademi, näringsliv samt civilsamhällets organisationer deltar i utvecklingen av staden i sikte i att uppnå målet. Staden äger flera kulturinstitutioner och har därmed ett stort kulturarv att förvalta.

Stadsutveckling – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad

Miljö och klimat - Göteborgs Stad

Om miljö och klimat i stadsplaneringen - Göteborgs Stad

Kulturnämndens uppdrag - Göteborgs Stad

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Detta mål har lyfts fram som ett av det mål där Sverige, liksom flera höginkomstländer, har den största utmaningen. Vi behöver ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. Mycket av det som konsumeras i Sverige är producerat i andra länder vilket leder till utsläpp och föroreningar där. Stadens verksamheter är en stor konsument av varor och tjänster som vi upphandlar och verksamheten ger upphov till mycket avfall. Staden har också ansvar för att samla in och behandla allt hushållsavfall som uppstår i kommunen. Staden har ett ambitiöst arbete när det gäller att arbeta med områden som hållbar konsumtion, avfallsminimering, hållbara livsstilar och kemikalier. Genom olika plattformar samverkar staden med göteborgarna och näringslivet. Staden har också under flera år arbetat med att ge ut gröna obligationer.

Avfall och återvinning - Göteborgs Stad

Hållbar konsumtion - Göteborgs Stad

Gröna obligationer - Göteborgs Stads finansverksamhet - Göteborgs Stad

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Göteborg ligger geografiskt i ett utsatt läge för klimatförändringar kopplade till översvämningsrisker som främst orsakas av extrema väderhändelser och höjda havsnivåer. På sikt kommer även andra klimateffekter utvecklas så som värmebölja och torka. Klimatförändringarna orsakar obalans i ekosystemen både lokalt och globalt. Staden tar fram planerings- och genomförandeunderlag som bidrar till att utveckla en robust stad som kan möta effekterna av klimatförändringarna.

Staden kan påverka sina egna utsläpp av växthusgaser på en rad områden: transporter, energiproduktion, energianvändning, byggnation, avfallshantering samt inköp. Stadens har ambitiöst klimatmål som även inkluderar indirekta utsläpp från konsumtion. Stadens arbete med att minska klimatutsläpp beskrivs till exempel under mål 11 och 12.

Klimat och energi - Göteborgs Stad

Göteborgs Stads arbete med klimatförändringar

Mål 14 - Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Sverige har problem med havsbottendöd, miljögifter och plaster, exploatering av kustnära vatten, fiske och fiskerimetoder samt att klimatförändringarna är ett hot mot haven. Kusten runt Göteborg påverkas den biologiska mångfalden i havet negativt bland annat beroende på exploatering. En tydlig effekt av detta är en stor förlust av ”havets barnkammare”, ålgräsängarna. Vår kust är också mycket hårt drabbad av skräp som flyter iland från havet och det finns invasiva arter.

Staden kan påverka genom att ställa krav på hur den egna verksamheten bedrivs men också i vissa fall på andra verksamheter genom upphandling eller genom tillsyn och kontroll. Staden arbetar till exempel med att minska nedskräpning och att utreda källor för mikroplaster och rening av läkemedel i avloppet. Ryaverket har fått ett nytt tillstånd för sin verksamhet som innebär ökade krav på rening av avloppsvattnet. Göteborgs Hamn arbetar aktivt mer att minska påverkan från sin verksamhet lokalt.

Kust och hav - Göteborgs Stad

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av ekosystemen med dess biologiska mångfald är en utmaning för Sverige. Exempelvis att hitta balans mellan utvecklad bioekonomi och ett hållbart skogsbruk. Staden har en viktig roll som markägare och hälften av Göteborgs naturområden består av skog. I Göteborg finns ett antal arter, biotoper samt ekologiska värdeelement som är identifierade som unika, så kallade ansvarsarter och ansvarsbiotoper. Staden genomför många åtgärder för att bevara och främja biologisk mångfald och har ett nytt miljö- och klimatprogram med fokus på naturen och hur vi sköter den.

Göteborg växer och staden har planmonopol vilket innebär att vi har ett stort ansvar i hur vi planerar för nya områden och bibehåller naturvärden och ekosystemtjänster.

Skog och mark - Göteborgs Stad

Om naturreservat - Göteborgs Stad

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Sverige och Göteborgs utmaningar inom detta mål avser framförallt att den upplevda otryggheten ökar, problem med våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, gängkriminalitet och barn som utsätts för misshandel och övergrepp. Göteborg och staden jobbar med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, arbete mot våld i nära relationer, organiserad brottslighet och arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism samt mot otillåten påverkan. I arbetet mot korruption och oegentligheter har staden även inrättat en whistleblowerfunktion.

Göteborg har även ett ansvar inom civilt försvar genom överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nationella institutioners agerande och även den globala utvecklingen, gällande till exempel terrorism, påverkar dock i hög grad.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Mål 17 - Genomförande och partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Staden samarbetar med andra parter för att uppnå hållbar utveckling. Staden är delägare av tre science parks där näringsliv, akademi och offentlig verksamhet möts bland annat i syfte att nå innovation och utveckling. Göteborgs Stad arbetar med avtalsformen Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för exempelvis förebyggande och stärkande insatser till olika målgrupper. Stadens EU-arbete är ytterligare en plattform för partnerskap, utveckling och innovation. Arbetet sker genom projekt, nätverk och organisationer, däribland Eurocities. Urban Futures är ett annat exempel på hur Göteborgs Stad samverkar med andra aktörer, i det här fallet möts forskare och praktiker i projekt främst kring hållbar stadsutveckling.

LindholmenScience Park | Connecting research, business, and education

JohannebergScience Park

SahlgrenskaScience Park | Enabling life science business

Urban Futures - Urban Futures, Göteborgsuniversitet(gu.se)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - Göteborgs Stad

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Agenda 2030 i Göteborg kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

${loading}