Till sidans huvudinnehåll

Politisk ordlista


Förklaring till vanliga ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation.

Acklamation
Ta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.

Aktiebolag
Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Göteborgs Stad drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är Göteborg Energi och Renova.

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Budget
En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

Dagordning
En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Detaljplan
Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker med mera).

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant.

Fackman
Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde, dagordning.

Församling
Exempelvis folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag.

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstepersoner. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

Genmäle
Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

Handläggare
Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa
Föreslå.

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras och vilka beslut som fattades.

Kommunallagen
Antogs av Sveriges riksdag 1991 och reglerar vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd
Hel- eller deltidsanställda politiker som leder det kommunala arbetet.

Kommunalskatt
Betalas av varje fysisk person i den kommun där han/hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Göteborgs Stad.

Kommunstyrelse
Utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Kungörelse
Kommunfullmäktiges ordförande skriver en kungörelse om det sammanträde som ska äga rum. I den ska tid, plats och de ärenden som ska tas upp finnas med.

Ledamot
Medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse.

Lekman
Person som inte är fackman.

Mandat
Uppdrag att vara representant, till exempel ha en plats i kommunfullmäktige.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendepersoner, kan ibland kallas styrelse.

Offentlighetsprincipen
Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.

En handling är något som innehåller information, till exempel brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstepersoners interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller ha sekretess/vara hemliga. Alla allmänna handlingar som inte har sekretess är offentliga.

Politisk sekreterare
Politisk tjänsteperson som är anställd i kommunalrådens kansli för att hjälpa de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning.

Proportionell
Avpassad; exempelvis mandat i församlingen.

Proposition
Är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i nämnderna).

Protokoll
Ett dokument som redogör för vad som händer under ett sammanträde. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts på det sammanträdet. I protokollet skrivs också vilka ledamöter och ersättare som varit med på sammanträdet och fattat besluten.

Reglemente
Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Remiss
Ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Representativ demokrati
Politiska partier med olika program ställer upp i allmänna val. I kommunen visar resultatet hur många från varje parti som ska sitta med i kommunfullmäktige. Politikerna representanter där sina väljare/de som röstat på partiet.

Reservation
Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt
Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Skrivelse
Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Styrelse
Ledningsgrupp.

Suppleant
Ersättare för en ordinarie ledamot i fullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Särskilt yttrande
Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteutlåtande
Presentation av beredningen av ett ärende med förslag till beslut.

Valkrets
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering
Omröstning.

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Överklaga
Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne, kan i vissa fall överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring politisk ordlista så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}