Till sidans huvudinnehåll

Rapporter och publikationer i budgetarbetet


Rapporterna på denna sida fungerar som underlag till långsiktig planering i samband med budgetarbetet för Göteborgs Stad. Omvärldsanalyserna i rapporterna beskriver ett antal möjliga vägar att nå de mål som Göteborgs Stad satt upp för framtiden.

Göteborgs Stad och Agenda 2030

År 2015 antogs Agenda 2030 av FN. Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling, med 169 delmål, och gäller alla världens länder.

I rapporten beskrivs dels vilka av de globala delmålen som har en koppling till Göteborgs Stads verksamhet och dels hur väl stadens egna mål och styrning överensstämmer med de global målen.

Samlad kartläggning över Göteborgs Stads övergripande styrning i förhållande till Agenda 2030

Agenda 2030 i Göteborg

Bredd & spets – Vägen till kunskapsstaden Göteborg, nov 2015

Denna rapport tar upp viktiga omvärldsförändringar för Göteborg som kunskapsstad 2025. Tillväxt och innovationer skapas i hög grad i storstadsregioner världen över. En nyckel till framgång för Göteborg är att ta tillvara den kunskap som finns och samtidigt attrahera ny kompetens. Göteborg behöver satsa på både bredd och spets. En kunskapsstad där man tar bredden på allvar antas få många fler positiva bieffekter än bara ekonomisk tillväxt och skulle dessutom bidra till en spetsigare spets.

Bredd och spets - Vägen till kunskapsstaden Göteborg

Jobb i framtiden eller jobbig framtid, nov 2013

En rapport om framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i Göteborg. Globaliseringen och urbaniseringen skärper konkurrensen och tvingar fram allt snabbare omställning av arbetsmarknaden. Den sätter också press på den svenska arbetsmarknadsmodellen. Arbetsgivarnas krav på utbildning och kompetens ökar. Samtidigt ökar olikheterna i samhället. Kunskap blir allt mer en färskvara vilket medför ökat behov av livslångt lärande.

Jobb i framtiden eller jobbig framtid, nov 2013

Vad ska Göteborg företa sig i framtiden? Nov 2013

En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för sysselsättning och tillväxt. Göteborgs näringsliv har en internationell prägel med inslag av innovationsförmåga och entreprenörsskap. Göteborgs arbetsmarknad kan med rätt typ av infrastrukturinvesteringar bli större. En pågående avindustrialisering i Europa sätter press på Göteborg som industristad. Globala tillväxtregioner blir viktiga exportmarknader för en åldrande västvärld. Evenemangsstadens förutsättningar förändras.

Vad ska Göteborg företa sig i framtiden? Nov 2013

Bo (i) staden, nov 2012

En rapport om framtidens boende och bostäder i Göteborg. Omvärldsanalysen visar på ökat intresse för nya boendelösningar eftersom behovet av bostäder ökar samtidigt som betalningsförmågan varierar. De som kan väljer en bostad utifrån sina värderingar, i ett område de själva valt, kan flytta till nyproducerade bostäder om de vill. Många har dock inte möjlighet att välja. En segregerad arbetsmarknad har lett till en segregerad bostadsmarknad. Göteborgs Stad har en rad kraftfulla verktyg som ger möjlighet att påverka utvecklingen.

Bo (i) staden, nov 2012

Nu är det äldre som gäller, nov 2012

En rapport om framtidens äldre i Göteborg. Svenskarna blir äldre och äldre- men också piggare. Förväntningarna på ett värdigt liv förändras. Äldre har blivit heta och plötsligt vill företag prata seniorer och hur man kan åldras aktivt. 40-talisterna står för det nya sättet att bli äldre. Framtidens äldre är friskare och vana att ta för sig. Hur är deras vanor? Kommer de att flytta till en bekvämare bostad? Vill de betala för tjänster som underlättar livet? Hur länge vill de jobba? Hur kan vi göra vård- och omsorgsyrkena attraktiva? Är välfärdsteknologi svaret? Rapporten försöker analysera de här frågorna och visa på olika vägval för att möta framtidens utmaningar.

Nu är det äldre som gäller, nov 2012

Barn och Unga, nov 2011

En rapport om framtidens barn och unga i Göteborg och om deras levnadsvillkor. Tonvikten ligger på ungdomar och unga vuxna. Rapporten analyserar faktorer som gör Göteborgsregionen attraktiv för barnfamiljer, ungdomar och unga vuxna. Vilka är förutsättningarna för att växa upp och så småningom etablera sig i vuxenlivet? Tekniken ger nya beteenden och nya beteenden ger ny teknik. Rapporten beskriver några områden där villkor och förutsättningar för barn och unga skiljer sig åt.

Barn och unga, nov 2013

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}