Till sidans huvudinnehåll

Ny organisation för stadsutveckling 2023


Från och med 2 januari har Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens i förhållande till boende, besökare och näringsliv.

Förändringen utgår från ett beslut i kommunfullmäktige 26 november 2021 om att förändra Göteborgs Stads organisation inom stadsutvecklingsområdet. Med ordet stadsutveckling menar man i detta sammanhang såväl planering och genomförande som förvaltning av staden.

De nya förvaltningarna ska fortsätta att utföra det arbete som tidigare förvaltningar gjort inom stadsutvecklingsområdet för boende, besökare och näringsliv i Göteborg. Fram till dess att det kommer någon annan information gäller de kontaktvägar som du använder idag/ tidigare, till ansvariga personer eller olika funktioner inom befintliga förvaltningar.

Fem nämnder upphörde och fyra nya trädde i kraft

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde fyra nya nämnder med tillhörande förvaltningar i kraft och samtidigt upphörde fem nämnder. 

Nämnder som har upphört

  • Byggnadsnämnden
  • Fastighetsnämnden
  • Trafiknämnden
  • Park- och naturnämnden
  • Lokalnämnden

Nämnder som trädde i kraft i januari 2023

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen av staden. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark, vatten och dess bostadsförsörjning. Nämnden ska också samordna styrningen för den strategiska stadsplaneringen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsnämnd

Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Exploateringsförvaltningen

Stadsmiljönämnd

Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.

Stadsmiljöförvaltningen

Stadsfastighetsnämnd

Nämnden ska tillhandahålla, förvalta och utveckla beståndet av verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer som behövs för stadens nämnder.

Stadsfastighetsförvaltningen

Fakturerar du någon av förvaltningarna som upphör vid årsskiftet?

Om du fakturerar någon av förvaltningarna som ska upphöra vid årsskiftet behöver du ändra kundinformationen i era affärssystem, så att fakturor som är daterade från och med 2023-01-01 ska komma till rätt förvaltning. 

Ny organisationslogik som utgår från skeden i stadsutvecklingen

De verksamheter som tidigare fanns inom stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen ingår alla i den nya organisationen.

De nya nämnderna med tillhörande förvaltningar har en tydligare ansvarsfördelning utifrån olika skeden inom stadsutvecklingsarbetet, från strategisk, långsiktig planering till utveckling/byggnation och hur vi sedan förvaltar staden. Med den nya organisationslogiken följer en förändrad fördelning av verksamhetsansvar, men också en annan fördelning av mandat, roller och gränsdragningar inom stadsutvecklingens olika processer.

2022 lades grunden

Under 2022 fanns ett genomförandeprojekt som ledde och samordnade arbetet med att lägga grunden för den nya organisationen inom stadsutvecklingsområdet. Arbetet handlade till stor del om att se till att olika ansvarsområden hamnade rätt i den nya organisationen och att system och kontaktvägar med mera fungerade över årsskiftet. Under hösten 2022 arbetade förvaltningsledningarna för de nya förvaltningarna deltid med att bygga upp strukturerna för de nya förvaltningarna. År 2022 lades grunden, utvecklingsarbetet och fortsatt förändringsarbete tar verklig fart 2023 och framåt.

Vill du fördjupa dig?

Beslutsunderlag om ny organisation 

Beslutsunderlag om reglementen och namn 

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om kommunens organisation så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}