Till sidans huvudinnehåll

Beslutat i kommunstyrelsen 2024-03-06


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

14. Anpassning av program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt förslag på nästa steg för långsiktig styrning av området 

Ärendenummer SLK-2022-01236 

I ärendet redovisar stadsledningskontoret kommunfullmäktiges uppdrag från 27 oktober 2022 till kommunstyrelsen om att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området. Uppdraget har föregåtts av två tidigare uppdrag, där den gemensamma nämnaren är att åstadkomma en mer ändamålsenlig styrning. Detta ärende bygger i huvudsak på erfarenheter och slutsatser i de tidigare uppdragen i serien samt den fördjupade uppföljning av sex planer som stadsledningskontoret genomfört under 2023.    

Stadsledningskontoret bedömer sammantaget att den stadsövergripande styrningen på MR-området behöver omformas för att undanröja identifierade hinder i den nuvarande styrningen, samt för att omhänderta identifierade behov, och lämnar ett förslag på en mer ändamålsenlig styrform. Stadsledningskontorets förslag innebär en omformning från en styrning som grundar sig på tidsbegränsade och planerande styrande dokument till en styrning som har sin grund i en mer stadigvarande, reglerande styrning i form av en riktlinje för stadens arbete med att tillgodose rättigheter och erbjuda likvärdig service. Förslaget innebär också en breddning av styrmedel och omfattar regelbunden uppföljning med ett målgruppsperspektiv, utvärdering av verksamheternas arbetsformer samt central samordning och stöd som utgår från den beslutade styrningen. Genom att omdisponera styrningen på MR-området på detta sätt bedömer stadsledningskontoret att styrningen får bättre förutsättningar för genomslag.  

S, V och MP föreslår i ett yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på en riktlinje för stadens arbete med mänskliga rättigheter för att tillgodose rättigheter och erbjuda likvärdig service.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

16. Reviderat investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i Masthugget 

Ärendenummer SLK-2024-00017 

Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad projektbudget för stadens samlade genomförande av exploateringsåtgärder inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget. Åtgärder för att möta vattnet i området och att skapa ett publikt och tillgängligt bryggstråk bedöms som väsentliga för att uppnå programmets mål och för att bidra till den övergripande inriktningen för stadsutvecklingen i området.  

Stadsledningskontoret föreslår att den reviderade projektbudgeten för program Masthuggskajen godkänns i enlighet med exploateringsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande C 

17. Genomförandebeslut Citybuss Norra Älvstranden etapp 1.1 och pendlingscykelbana Norra Älvstranden etapp 1, samt beslut om objektsgenomförandeavtal för Citybuss Norra Älvstranden 

Ärendenummer SLK-2023-00582 

Citybuss Norra Älvstranden västra och nordvästra (Lindholmen-Ivarsbergsmotet-Vårväderstorget) är ett av kollektivtrafikobjekten inom storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Ärendet innefattar förslag för genomförandebeslut för en första etapp mellan Lindholmen och korsningen Östra Eriksbergsgatan/Kvarnpirsgatan, samt beslut om genomförande för pendlingscykelbana Norra Älvstranden (Hisingsbron-Älvsborgsbron), som är ett av cykelstråksobjekten inom Sverigeförhandlingen.   

Stadsledningskontoret föreslår att investeringsprojekt Citybuss Norra Älvstranden etapp 1.1 och Pendlingscykelbana Norra Älvstranden (Hisingsbron-Älvsborgsbron) etapp 1 godkänns.   

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V, MP

19. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar  

Ärendenummer SLK-2021-01550 

Kommunstyrelsen gav i december 2021 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till principer för Göteborgs Stads investeringsstyrning. Stadsledningskontorets bedömer att föreslagen riktlinje stödjer kommunfullmäktige att utöva en mer aktiv styrning och uppsikt över investeringsprojekt och satsningar som har en väsentlig påverkan på stadens verksamhet.     

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort och att Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar antas.   

S, V och MP med särskilt yttrande C föreslår i ett yrkande att förslaget remitteras till Göteborgs Energi AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Hamn AB, Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB, Renova AB och Gryaab AB för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Återremissyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

20. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning 

Ärendenummer SLK-2023-00438  

Samlingsärendet innehåller återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns ett uppdrag som har förklarats slutfört av ansvarig styrelse och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I rapporten finns även en uppföljning av Göteborgs Stads avfallsplan, en uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, en indikatorrapport enligt programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt en lägesbeskrivning av uppdrag kopplade till stadens energiförsörjning.     

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Yttrande SD 

Yttrande C 

Yttrande M, D och KD 

26. Utvärdering av kommunstyrelsens trygghetsråd utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete 

Ärendenummer SLK-2023-00738 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-20 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utvärdera kommunstyrelsens trygghetsråd utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Uppdraget har genomförts i samverkan med Polisområde Storgöteborg. Stadsledningskontorets samlade bedömning är att Göteborgs Stad uppfyller intentionerna i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete då staden har en strategisk samverkan med de närmast berörda aktörerna både på hela staden- och stadsområdesnivå. Inga nya forum bedöms således vara nödvändiga. Utredningen visar att Göteborgs Stads trygghetsråd inte enskilt kan utgöra stadens strategiska samverkansforum enligt lagen. Om det ska finnas kvar med sitt nuvarande syfte ser stadsledningskontoret behov av revideringar i reglementet.  

Stadsledningskontoret bedömer att den samverkan staden har med polisen inom Trygg i Göteborg med stadenövergripande styrgrupp samt styrgrupper i de fyra stadsområdena ger bäst förutsättningar för ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i enlighet med lagens intentioner, vilket motsvarar alternativ C i utredningen. Kommunstyrelsen deltar genom hearings och har ett tydligt ansvar för frågorna genom de styrande dokument som kommunfullmäktige antagit samt genom stadsledningskontorets strategiska samordningsfunktion. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 5 i huvudvotering.

Reservation M, D, L och KD

Reservation SD 

27. Genomförandebeslut om inhyrning av Masthuggskajens förskola 

Ärendenummer SLK-2023-01060  

Hyresavtal föreslås tecknas med Bostads AB Poseidon för en period om 20 år. Kommunfullmäktige antog 2023-01-26 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler. Det aktuella ärendet avser en lokalinhyrning om längre än 15 år vilket innebär att inhyrningsbeslut krävs i kommunstyrelsen.   

Stadsledningskontoret föreslår att genomförandebeslut för inhyrning av projekt Masthuggskajens förskola godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

Yttrande M, D, L och KD 

Yttrande S, V och MP 

Övriga ärenden 

4. Kommunfullmäktiges godkännande av ändring av stadgarna för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond 

Ärendenummer SLK-2024-00093

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

5. Kommunfullmäktiges godkännande av ändring av stadgarna för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond 

Ärendenummer SLK-2024-00094

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

8. Nominering av civilsamhällesledamot till Göteborgs Stads HBTQI-råd

Ärendenummer SLK-2023-01014 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

9. Val av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Katarina Puente Nyman (SD) som avsagt sig

Ärendenummer SLK-2024-00008

Beslut: Lisen Forsell (SD)

21. Yrkande från SD om EU:s arbetstidsdirektiv: Ansökan om undantag från arbetstidslagen för röstmottagare vid EU-valet 

Ärendenummer SLK-2024-00225

Ärendet återtogs

22. Yrkande från SD om Trafikverkets projekt Ny järnväg Göteborg - Borås 

Ärendenummer SLK-2024-00226

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. 

Reservation SD

Yttrande M, D, L och KD 

23. Yrkande från SD, M och D om tillståndsvillkorade parkeringsrutor vid Rådhuset 

Ärendenummer SLK-2024-00228

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD, M och D efter votering 9 – 4. 

24. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00067

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ombud Marina Johansson (S) efter votering 7 – 5.

Reservation Axel Darvik (L)

Jonas Attenius (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv 

Yttrande C 

Yttrande SD 

28. Yrkande från SD angående Livsby Livs som är postombud för tusentals hushåll och företag i Utby  

Ärendenummer SLK-2024-00216

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.

Reservation SD

Yttrande M, D, L och KD 

29. Yrkande från SD om åtgärder för en ökad trygghet i Rannebergen 

Ärendenummer SLK-2024-00230

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 9 – 4.

Reservation SD

31. Motion av Jessica Blixt (D) om att utöka verksamheten med volontärer i skolan till att omfatta samtliga utbildningsområden 

Ärendenummer SLK-2023-00716

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

32. Villkorat kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17 

Ärendenummer SLK-2024-00256

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Bordlagda ärenden 

3. Underlag för kompletterande budget mars 

Ärendenummer SLK-2023-01131 

20 mars

6. Kommunfullmäktiges godkännande av ändring av Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders stadgar 

Ärendenummer SLK-2023-01087

20 mars

7. Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2023 samt information om strategiernas sammanfattningsrapporter 

Ärendenummer SLK-2024-00005 

20 mars

10. Motion av Simona Mohamsson (L) och Kristina Bergman Alme (L) om att ta fram ett lämpligt screeninginstrument för våld i nära relation 

Ärendenummer SLK-2023-00883

20 mars

11. Motion av Kristina Bergman Alme (L) om stöd till brottsoffer och anhöriga vid dödliga eller allvarliga våldsbrott 

Ärendenummer SLK-2023-00884

20 mars

12. Motion av Sarah Ullmark (M) om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter 

Ärendenummer SLK-2023-00728

20 mars

13. Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI 

Ärendenummer SLK-2023-00763

20 mars

15. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag att återkomma med en plan om hur åtgärder i hbtqi-planen ska verkställas  

Ärendenummer SLK-2023-01082

20 mars

18. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv  

Ärendenummer SLK-2023-00089 

20 mars

25. Redovisning av uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering av stadens arbete för att motverka tystnadskulturer i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2022-00983 

20 mars

30. Motion av Pär Gustafsson (L) om att införa en fixartjänst för digitala tjänster för äldre 

Ärendenummer SLK-2023-00762

20 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-03-06

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}