Till sidans huvudinnehåll

Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2024-02-21


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

17. Göteborgsförslag [12862] för beslut - Ge funktionsvarierade med färdtjänst fri kollektivtrafik 

Ärendenummer SLK-2024-00027 

Göteborgsförslag nr 12862 har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren skriver att funktionsvarierade med färdtjänst hade fri kollektivtrafik för några år sedan. Men av oklar anledning togs förmånen bort. I förslaget beskrivs behovet av att erbjuda gratis kollektivtrafik till exempelvis paraidrottare med funktionsvariation.

Stadsledningskontorets övergripande bedömning: Göteborgs Spårvägar hade för några år sedan problem med sina nya spårvagnar och satte under en period in gamla, icke tillgänglighetsanpassade, spårvagnar. Västtrafik beslutade då att personer med färdtjänsttillstånd fick åka med kollektivtrafiken utan avgift. När vagnproblemen upphörde togs detta beslut bort. 

Tillköp av kollektivtrafik definieras i avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Kommunerna kan göra tillköp av biljetter till olika grupper som de vill gynna. Stadsmiljönämnden företräder Göteborgs Stad i löpande dialog med Västtrafik om avtal för tillköp av kollektivtrafik.

Färdtjänstresenärer kan sedan många år åka kostnadsfritt i kollektivtrafiken om de har månadskort för färdtjänstresor. Eftersom dessa månadskort ersätts med högkostnadsskydd den 1 februari 2024 beslutade stadsmiljönämnden i oktober 2023 att fortsätta erbjuda färdtjänstresenärer i åldrarna 20 till 64 år möjlighet att resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken med ett årskort.

Årskortet gäller inom Västtrafiks zon A och erbjuds kostnadsfritt. Erbjudandet skickades ut i januari och årskortet kommer att gälla från den 15 mars. Beslutet gäller till och med 2025 och kommer att utvärderas efter hand.

Kommunstyrelsen beslutade att inte utreda ärendet vidare

Yttrande MP, S och V

Yttrande M, D, L och KD 

22. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning 

Ärendenummer SLK-2022-00599 

I Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 (hädanefter kallad planen) anges att aktiviteterna ska utvärderas under 2023. Stadsledningskontoret återkommer därför med en utvärdering. En samlad utvärderingsrapport från stadsledningskontoret samt en rapport om enkätundersökning, genomförd av Örebro universitets avseende elever i årskurs nio i Göteborgs skolor, är delar av utvärderingen.    

Enkätundersökningen visar på en ökning av andelen ungdomar som lever med oskulds- och/eller våldsnormer sedan 2018. Utvärderingens slutsats är trots detta att Göteborgs Stad tagit många och betydelsefulla steg på vägen och att planen haft en viktig roll i det arbetet. I delredovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2023-02-08 att föreslå åtgärder för att ytterligare skärpa Göteborgs Stads arbete mot förekomsten av parallella system för rättsskipning som behandlades i kommunstyrelsen den 8 november 2023 redogjorde stadsledningskontoret för föreslagna åtgärder och angav att omhändertagandet av dessa åtgärder skulle redovisas i samband med utvärderingen av planen. Parallella rättssystem har inte alltid en koppling till heder, planen innehåller inte arbetsgivarinsatser och det förebyggande arbetet omhändertas i Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen. Stadsledningskontoret bedömer att de föreslagna åtgärderna bäst omhändertas i ett eget uppdrag. 

V, S och MP (särskilt yttrande C) föreslår i ett yrkande att:

Socialnämnden Centrum får i uppdrag att ta fram en ny plan för Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån utgångspunkterna nedan, i dialog med övriga socialnämnder, utbildningsnämnder och med Stadsledningskontoret. Den reviderade planen ska där det är möjligt synkroniseras med mål och aktiviteter i Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer.

  1. planen ska omhänderta och bygga på resultaten i utvärderingen av nuvarande plan och skapa en likvärdig struktur för arbetet mot HRV i hela staden,
  2. planen ska inkludera åtgärder som möter Stadsrevisionens rekommendationer i granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (2023-09-19) samt berörda nämnders kommande svar på Stadsrevisionens rekommendationer inklusive översyn av vilka rutiner inom socialnämnder och utbildningsnämnder som behöver uppdateras för att arbeta likvärdigt i staden med god samverkan,
  3. planen ska ha ett särskilt fokus på utbildnings- och informationsinsatser för barn och unga respektive medarbetare och chefer inom socialnämnder och utbildningsnämnder,
  4. planen ska inkludera aktiviteter för stärkt samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och polis särskilt vid misstanke om eller konstaterade bortföranden av barn, samt aktiviteter för hur både kommunala skolor och friskolor kan delta aktivt i arbetet mot HRV.


Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

24. Utredning av hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras 

Ärendenummer SLK-2023-01017  

Ärendet är en återrapportering av både kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag om att utreda hur stadens kommunikationsarbete kan effektiviseras. Stadsledningskontoret redovisar i ärendet olika alternativ för hur kommunikationsarbetet kan effektiviseras som underlag för beslut om fortsatt hantering.    

Det är viktigt att det arbete som redan pågår i syfte att effektivisera kommunikationsarbetet i staden fortgår. Flera av de alternativ för att effektivisera kommunikationsarbetet som presenteras i rapporten i bilaga 3 ingår redan i nämnders och styrelsers verksamhetsansvar. Andra alternativ kan kräva övergripande samordning eller politiskt ställningstagande. De områden inom vilka stadsledningskontoret presenterar alternativ för att effektivisera kommunikationsarbetet är organisation och rollfördelning, användandet och styrningen av digitala kanaler, analys och uppföljning, kommunikation kopplat till grunduppdraget, samnyttjande av resurser samt möjligheter och utmaningar med ny teknik.   

V, S och MP föreslår i ett yrkande bland annat att:

I kommunstyrelsen:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med nämnden för intraservice och nämnden för demokrati och medborgarservice återkomma med förslag på hur delar av de centrala kommunikationsfunktionerna kan organiseras under en eller två nämnder istället för tre som idag. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.  

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med konkreta åtgärder för att tydligt minska den totala mängden externt upphandlad kommunikation  

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av hur resurser som läggs på varumärkesbyggande och marknadsföring kan effektiviseras och minskas i Göteborgs Stad. 


Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Övriga ärenden 

2. Hemställan från nämnden för Intraservice att utreda personuppgiftsansvaret i samband med och efter en hemtagning av Skatteverkets uppgifter i Navet till en server inom Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2023-01098

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

3. Uppsägning av samarbetsavtal om Kvalitetsmässan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Svenska Mässan Stiftelse 

Ärendenummer SLK-2018-00760

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

4. Ny förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund  

Ärendenummer SLK-2023-01136

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

6. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats  

Ärendenummer SLK-2024-00050

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

8. Hemställan från socialnämnden Centrum om att revidera och uppdatera överenskommelsen om samverkan med civilsamhället 

Ärendenummer SLK-2023-01133

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

12. Anmälan om mottagna donationer 

Ärendenummer SLK-2023-00058

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

14. Trafikverket - Underrättelser om kungörande och granskning av väg- och järnvägsplan 

Ärendenummer SLK-2023-01153

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6

15. Remiss från Socialdepartementet - Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56) 

Ärendenummer SLK-2023-00955

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S, V och MP

16. Remiss från socialdepartementet - Promemoria om ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden  

Ärendenummer SLK-2023-01085

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, D, L och KD

Yttrande SD 

25. Yrkande från D angående akuta åtgärder för att rädda förskolan och grundskolan 

Ärendenummer SLK-2024-00157

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D

Reservation D

Reservation SD 

29. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar 

Ärendenummer SLK-2023-00640

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Yttrande M, D, L och KD 

34. Yrkande från L, M, D och KD angående att granska allmännyttans affär i Karlastaden 

Ärendenummer SLK-2023-00229

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från L, M, D och KD efter votering 7 – 6

Reservation L, M, D och KD

Reservation SD 

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C) 

Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V) 

Bordlagda ärenden 

5. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag att återkomma med en plan om hur åtgärder i hbtq-planen ska verkställas 

Ärendenummer SLK-2023-01082

6 mars

7. Reviderat investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget 

Ärendenummer SLK-2024-00017 

6 mars

9. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2024  

Ärendenummer SLK-2024-00067

6 mars

10. Redovisning av uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering av stadens arbete för att motverka tystnadskulturer i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2022-00983 

6 mars

11. Redovisning av uppdrag att utvärdera kommunstyrelsens trygghetsråd utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete 

Ärendenummer SLK-2023-00738 

6 mars

13. Motion av Pär Gustafsson (L) om att införa en fixartjänst för digitala tjänster för äldre 

Ärendenummer SLK-2023-00762

6 mars

19. Genomförandebeslut Citybuss Norra Älvstranden etapp 1.1 och pendlingscykelbana Norra Älvstranden etapp 1, samt beslut om objektsgenomförandeavtal för Citybuss Norra Älvstranden 

Ärendenummer SLK-2023-00582 

6 mars

20. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv 

Ärendenummer SLK-2023-00089 

6 mars

21. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar  

Ärendenummer SLK-2021-01550 

6 mars

23. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning 

Ärendenummer SLK-2023-00438 

6 mars

26. Genomförandebeslut avseende inhyrning av Masthuggskajens förskola  

Ärendenummer SLK-2023-01060 

6 mars

27. Motion av Jessica Blixt (D) om att utöka verksamheten med volontärer i skolan till att omfatta samtliga utbildningsområden 

Ärendenummer SLK-2023-00716

6 mars

28. Motion av Elisabet Lann (KD) om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel 

Ärendenummer SLK-2023-00785

20 mars

30. Yrkande från SD angående EU:s arbetstidsdirektiv: Ansökan om undantag från arbetstidslagen för röstmottagare vid EU-valet 

Ärendenummer SLK-2024-00225

6 mars

31. Yrkande från SD angående Trafikverkets projekt Ny järnväg Göteborg - Borås 

Ärendenummer SLK-2024-00226

6 mars

32. Yrkande från SD angående tillståndsvillkorade parkeringsrutor vid Rådhuset 

Ärendenummer SLK-2024-00228

6 mars

33. Yrkande från SD angående Livsby Livs som är postombud för tusentals hushåll och företag i Utby 

Ärendenummer SLK-2023-00216

6 mars

35. Yrkande från SD angående åtgärder för en ökad trygghet i Rannebergen 

Ärendenummer SLK-2023-00230

6 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-02-21

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}