Till sidans huvudinnehåll

Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2024-02-07


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

5. Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet 

Ärendenummer SLK-2023-01079 

Kommunstyrelsen godkände i februari 2020 en avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet. Denna tillkom då de tre parterna konstaterat att det finns ett långtgående och ibland omfattande samarbete mellan staden och lärosätena. Det finns också ett gemensamt intresse av att dels få en samlad överblick, dels få samarbetet mer fokuserat på några utvecklingsområden. I avsiktsförklaringen framgår att den ska utvärderas efter tre år. Eftersom både Chalmers och Göteborgs universitet bytte rektorer under sommaren, har denna utvärdering istället gjorts under hösten i dialog med respektive lärosäte. Alla parter är överens om att avsiktsförklaringen är värdefull för samarbetet, men att vissa justeringar behöver göras. De ändringar som föreslås är främst av redaktionell karaktär med uppdatering av faktauppgifter. Dessutom föreslås anpassningar i texten om hur samarbetet faktiskt har utvecklats, samt en mer övergripande beskrivning av fokus för samarbetet, istället för avgränsningen till de fyra tematiska områdena. Avsiktsförklaringen har för Göteborgs Stad hittills inneburit en mer samlad bild av de olika samarbetsfora som finns, hur resultatspridningen från dessa sker, etablering och utveckling av nya samarbetsområden samt en ökade kunskap inom staden om vikten av samarbete med akademierna, från praktikanter och exjobb till forskningssamarbete.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

6. Delredovisning av uppdrag att ta fram en studentstadsstrategi och utreda förutsättningarna för att inrätta en studentstadskoordinator 

Ärendenummer SLK-2023-00686 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten och näringsliv ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026. Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en studentstadskoordinator. 

Göteborg bedöms ha goda förutsättningar att möta flera av kriterierna för att nomineras till utmärkelsen Årets studentstad. Tillgången till bostäder för studenter bedöms vara den främsta utmaningen. Stadsledningskontoret har i samverkan med berörda aktörer skapat en bred arbetsgrupp för att ta fram en studentstadsstrategi. Arbetet innefattar att genomföra en kartläggning av stadens förutsättningar och utvecklingsområden samt förankring och koordinering. Avseende uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en studentstadskoordinator konstaterar stadsledningskontoret att det är av största vikt att funktionen utformas efter de förutsättningar och behov som finns i Göteborg. Stadsledningskontoret kommer använda arbetsgruppen för att föra dialog och dra slutsatser om behovet av en studentstadskoordinator. Stadsledningskontoret avser återkomma i ärendet under senare delen av 2024.

S, V och MP föreslår i ett yrkande:

I kommunstyrelsen: - Delredovisning av uppdrag att ta fram en studentstadsstrategi och utreda förutsättningarna för att inrätta en studentstadskoordinator antecknas. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: - Uppdrag om att utreda förutsättningar för att inrätta en studentstadskoordinator avslutas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet f rån S, V och MP.

Yttrande M, L och KD

11. Hemställan från socialnämnd Hisingen till kommunfullmäktige om att överlämna ansvar för bedrivande av kultur- och fritidsverksamheter till annan nämnd 

Ärendenummer SLK-2023-00644 

Socialnämnd Hisingen har hemställt till kommunfullmäktige att värdera om musikskolan Decibel ska finnas kvar och i så fall att verksamheten ska överlämnas till annan nämnd från och med 2024. Samma gäller verksamheten Flunsåsparken. Socialnämnden motiverar sitt beslut om hemställan om överlämnande av de båda verksamheterna till annan nämnd med att det saknas grund i reglementet att bedriva kulturverksamhet och musik- och programverksamhet i folkpark. Stadsledningskontoret delar inte socialnämnd Hisingens bedömning och anser hemställan ska avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

14. Genomförandebeslut om att bygga Eriksboskolan  

Ärendenummer SLK-2023-01058 

Det aktuella ärendet avser att bygga nya skollokaler till Eriksboskolan med platser inom grundskola och anpassad grundskola. Kommunfullmäktige antog 2023-01-26 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler. Det aktuella ärendet gäller en lokalinvestering överstigande 5 200 prisbasbelopp (cirka 280 miljoner kronor i 2023 års prisnivå) vilket innebär att genomförandebeslut krävs i kommunfullmäktige.  

Stadsledningskontoret föreslår att genomförandebeslut för att byggprojekt Eriksboskolan godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, L och KD deltog inte i beslutet om bifall till stadsledningskontorets förslag.

 18. Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027  

Ärendenummer SLK-2023-00877 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till socialnämnd Centrums reviderade förslag till ny plan för Göteborg Stads arbete mot våld i nära relationer 2024-2027. Det reviderade förslaget innebär bland annat att planens mål och aktiviteter har utvecklats, ett förtydligat samordningsansvar av planens aktiviteter, samt att planen kompletterats med indikatorer för uppföljning. Stadsledningskontoret bedömer att socialnämnd Centrums förslag till plan stärker stadens arbete mot våld i nära relationer. Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027 antas.

V, S, MP och C föreslår i ett yrkande att planen kompletteras med två nya aktiviteter, som innebär att säkerställa långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta samt skolplaceringar för de barn som behöver flytta.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. 

Yttrande C

20. Struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling 

Ärendenummer SLK-2022-00922 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2022-06-16 om reglementen samt namn för de nya nämnderna inom stadsutvecklingen. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av den nya nämndorganisationens struktur, ansvarsområden och dess reglementen genom att inhämta synpunkter och, i det ifall det krävs, ge förslag på revidering senast i januari 2024. Stadsledningskontoret har i uppdraget bett exploaterings-, stadsbyggnads-, stadsfastighets- respektive stadsmiljöförvaltningen att besvara ett antal frågeställningar. Stadsledningskontoret har även genomfört kompletterande samtal med berörda direktörer. Den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023.

Stadsledningskontoret kan konstatera att det pågår ett flertal såväl enskilda som gemensamma insatser i syfte att nå målet om en effektiv och sammanhållen stadsutveckling. Stadsledningskontoret föreslår ett antal revideringar i syfte att förtydliga reglementena vad avser roller och ansvar. Stadsledningskontoret utesluter inte att det framgent kan bli aktuellt att ytterligare revidera reglementena efter att beslutsprocesser och arbetssätt har samordnats och implementerats fullt ut. Stadsledningskontoret kommer att fortsätta att följa förändringsprocessen framåt och därmed bistå kommunstyrelsen i uppsikten för att säkerställa att nämnderna och förvaltningarna når målet om en effektiv och sammanhållen stadsutveckling.  

S, V och MP föreslår i ett yrkande bland annat att:

Nuvarande 2 kap 3 § i exploateringsnämndens reglemente: ”Nämnden ansvarar för att möta behov och efterfrågan på mark till bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder med särskild service, idrott, kultur, torg, park-, natur[1]och rekreationsområden samt andra kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål.” ersätts med följande formulering: ”Nämnden ansvarar för att möta behov och efterfrågan på mark till bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder med särskild service, idrott, föreningsliv, kultur, torg, park-, natur- och rekreationsområden samt andra kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål.”

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

21. Fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser  

Ärendenummer SLK-2023-00307 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag från kommunfullmäktige 23 februari i år att tillsammans med äldre- samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för stadsfastigheter återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med en fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser. Stadsledningskontoret genomförde en fördjupad utredning som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 24 maj i år.    

Kommunstyrelsen återremitterade i slutet av augusti ärendet till stadsledningskontoret som fick i uppdrag att återkomma med en fördjupad utredning, utförd av en extern part. Utredningen ska klargöra de ekonomiska och juridiska aspekterna i relationen mellan Tre stiftelser och staden samt konsekvenserna av eventuella förändringar i dessa förhållanden. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen så snart som möjligt.    

Stadsledningskontoret konstaterar att den externa utredaren gör samma bedömningar som stadsledningskontoret gjort i tjänsteutlåtandet daterat 3 maj 2023, med undantag för att delar av det stöd som getts till Tre Stiftelser skulle kunna vara tillåtet ur ett statsstödsperspektiv. Den externa utredaren utesluter dock inte att det kan finnas delar av stadens mellanhavanden med Tre Stiftelser som kan utgöra otillåtet statsstöd. När det gäller sådan vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs vid särskilt boende och tillhandahålls brukare gör utredaren bedömningen att det inte innefattas i det statsstödsrättsliga begreppet ekonomisk verksamhet.    

Stadsledningskontoret bedömer att överenskommelsen daterad 19 december 2003 och godkänd av kommunstyrelsen i februari 2004-02-04 § 57 behöver sägas upp eftersom den reglerar ett flertal av de mellanhavanden som inte kan fortgå på samma sätt som hittills. Därtill finns andra mellanhavanden som också står i strid med lag och behöver avvecklas.  

S, V och MP vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret ska undersöka huruvida förslaget från Tre Stiftelser i skrivelse till kommunstyrelsen 2023-12-12 angående möjligheten till att bli en till staden anknuten stiftelse är genomförbar. Utredningen ska ske i dialog med Tre Stiftelser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Återremissyrkandet från KD, M, D och L avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

22. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats  

Ärendenummer SLK-2023-00861 

Stadsmiljönämnden har 2023-09-21 översänt förslag till beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Förslaget innebär en ny beräkningsgrund för taxan, vilket innebär både höjningar och sänkningar av avgiftsnivåer, en ny zonindelning och nya allmänna bestämmelser för taxans tillämpning. Stadsledningskontoret bedömer att taxan är utformad i enlighet med stadens anvisningar för hantering av taxor och avgifter.   

Stadsledningskontoret föreslår att beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig fastställs och att uppdraget förklaras fullgjort.

MP, S och V föreslår i ett yrkande att avgifterna fastställs till lägre belopp i vissa kategorier.  

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, L och KD deltog inte i beslutet

Yttrande C

Övriga ärenden 

4. Hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17  

Ärendenummer SLK-2023-01129

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

7. Val av representant i referensgrupp för arenaprojektet i stället för Johan Svensson (V) 

Ärendenummer SLK-2024-00008

Beslut: Rasmus Loberg (V)

10. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Promemorian Förslag om nya energipolitiska mål 

Ärendenummer SLK-2023-01152

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V efter 7–5 i huvudvotering

Reservation M, L och KD

Reservation SD 

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C) 

Yttrande C 

23. Yrkande från M, D, L och KD om hantering av förarbristen av Västtrafik 

Ärendenummer SLK-2024-00102

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6

Reservation M, L och KD

Yttrande V, S och MP 

25. Yrkande från V, S och MP om tillägg om boendekostnader till uppdrag om ekonomiskt bistånd och matfattigdom 

Ärendenummer SLK-2024-00097

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP

Yttrande M, L och KD

26. Yrkande från M, D, L och KD om genomlysning av stadens verksamheter 

Ärendenummer SLK-2024-00103

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 6

Reservation M, L och KD

28. Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2023-00531

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Emmyly Bönförs (C)

Yttrande C

29. Yrkande från D, M, L och KD om att pausa allmännyttans affär i Karlastaden 

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter votering 7 – 6

Reservation M, L och KD
Reservation SD
Yttrande C

31. Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för L 

Beslut: Simona Mohamsson (L) till och med den 17 mars 2024

Bordlagda ärenden 

3. Genomförandebeslut Citybuss Norra Älvstranden etapp 1.1 och pendlingscykelbana Norra Älvstranden etapp 1, samt beslut om objektsgenomförandeavtal för Citybuss Norra Älvstranden 

Ärendenummer SLK-2023-00582 

21 februari

8. Motion av Jessica Blixt (D) om att utöka verksamheten med volontärer i skolan till att omfatta samtliga utbildningsområden 

Ärendenummer SLK-2023-00716

21 februari

9. Motion av Elisabet Lann (KD) om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel 

Ärendenummer SLK-2023-00785

21 februari

12. Anpassning av program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt förslag på nästa steg för långsiktig styrning av området 

Ärendenummer SLK-2022-01236 

6 mars

13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv 

Ärendenummer SLK-2023-00089 

21 februari

15. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar  

Ärendenummer SLK-2021-01550 

21 februari

16. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning  

Ärendenummer SLK-2022-00599 

21 februari

17. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning 

Ärendenummer SLK-2023-00438 

21 februari

19. Utredning av hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras 

Ärendenummer SLK-2023-01017 

21 februari

24. Genomförandebeslut om inhyrning av Masthuggskajens förskola  

Ärendenummer SLK-2023-01060 

21 februari

27. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar 

Ärendenummer SLK-2023-00640

21 februari

30. Yrkande från D om akuta åtgärder för att rädda förskolan och grundskolan 

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}