Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 24 januari 2024

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

16. Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

Ärendenummer SLK-2023-01023

Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap är ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Planen gäller för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Inriktningen utgår från områden som bedöms vara av betydelse för Göteborgs Stad att bygga upp förmåga inom, baserat på lagar, förordningar och stadens risk- och sårbarhetsanalys.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024-2027 antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

Yttrande S, V, MP

17. Göteborgs Stads vattentjänstplan 2024–2027

Ärendenummer SLK-2023-00629

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ändrades i juni 2022 och en av ändringarna innebär att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun. Vattentjänstplanen ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads vattentjänstplan 2024-2027 antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

21. Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2024

Ärendenummer SLK-2023-00967

Regeringens årliga beslut om ändringar av riksnormen innebär för 2024 att riksnormen räknas upp med 8,7 procent. De ökade kostnaderna till följd av normökningen bedöms rymmas inom socialnämndernas ekonomiska ramar enligt beslutad budget 2024. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. En sedvanlig justering av riktvärdena för kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver också fastställas. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad. Stadsledningskontorets bedömning är att riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktvärden för boendekostnader för år 2024 är rimliga att använda vid beslut om försörjningsstöd i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

23. Exploateringsnämndens ställningstagande om planeringsinriktning och ekonomiska förutsättningar för portfölj Gamlestaden

Ärendenummer SLK-2023-00869

Fastighetsnämnden gav 2020 fastighetskontoret i uppdrag att redogöra för exploateringsekonomin och föreslå en investeringsram för portföljen Gamlestaden. Kommunstyrelsen beslutade 2023 att överlämna ärendet till exploateringsnämnden för fortsatt beredning och ställningstagande. Exploateringsnämnden beslutade 28 augusti förra året att föreslå kommunfullmäktige att godkänna fortsatt planeringsinriktning för portföljen Gamlestaden.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar informationen och godkänner exploateringsnämndens redovisning av planerings- och genomförandeläget för portföljen Gamlestaden.

S, V och MP vill i ett tilläggsyrkande ge exploateringsnämnden i uppdrag att säkerställa att kommunen i arbetet med Munkebäcksmotet inte tar på sig kostnader som faller under det statliga ansvaret.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från S, V och MP

Yttrande C

26. Kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

Ärendenummer SLK-2023-00524

Stadsledningskontoret redovisar ett förslag för kommunfullmäktiges uppdrag från 27 april 2023 till kommunstyrelsen att ta fram en kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad i samarbete med flera nämnder och organisationer. Uppgiften är att säkerställa välfärden på strategisk nivå i hela staden.

På grund av tidsbrist har stadsledningskontoret inte kunnat genomföra en remissprocess, i stället har de använt en arbetsgrupp och dialog med relevanta aktörer.

Planen identifierar tre centrala områden: att behålla befintlig personal, ompröva arbetssätt och utveckla verksamheten, samt säkra långsiktig tillgång på arbetskraft.

Planen bryter ner dessa områden i fem fokusområden för nämnder och styrelser:

  • Utveckling av verksamheten
  • Tillvarata och attrahera kompetens på arbetsmarknaden
  • Utveckla kompetensen inom organisationen
  • Hållbart arbetsliv
  • Konkurrenskraftiga arbetsvillkor

Varje fokusområde innehåller en text som anger riktning och som stadsledningskontoret bedömer som relevant över tid. Det finns utrymme för tillkommande aktiviteter. För att uppnå målen i planen krävs prioriteringar och samarbete inom stadens verksamheter. Planen, tillsammans med nämndernas egna insatser, utgör en samlad strategi för att möta Göteborgs Stads utmaningar med kompetensförsörjning fram till 2026.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

7. Ändring av tid för förordnande av vikarierande kommunalråd för Axel Darvik (L)

Ärendenummer SLK-2023-00025

Beslut: 29 januari istället för 31 januari 2024

8. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Ann Catrine Fogelgren (L)

Ärendenummer SLK:8302

Beslut: Axel Darvik (L)

9. Val av ledamot i kommunstyrelsens personalutskott i stället för Ann Catrine Fogelgren (L)

Ärendenummer SLK:8296

Beslut: Axel Darvik (L)

10. Val av ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet i stället för Gustav Öberg (S) som avsagt sig

Ärendenummer SLK-2024-00008

Beslut: Josef Akar (S)

11. Remiss från Justitiedepartementet - Vem äger fastigheten SOU 2023:55

Ärendenummer SLK-2023-00904

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

18. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd avseende kapitel 2

Ärendenummer SLK-2023-00911

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V

22. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2024

Ärendenummer SLK-2023-00050

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

27. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning och kommunstyrelsens instruktion för stadsdirektören med anledning av anställningsprövning

Ärendenummer SLK-2023-01101

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6.

Reservation M, D, L och KD

Reservation SD

28. Reviderat yrkande från SD om att avvakta med införandet av Ciceron assistent

Ärendenummer SLK-2023-01092

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 7 – 6

Reservation SD

31. Motion av Anders Svensson (M) och Hakan Önal (M) om att utreda den organisatoriska tillhörigheten för egenregin inom vuxenutbildningen

Ärendenummer SLK-2023-00616

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

Yttrande M, D, L och KD

33. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Erik Järvelä (V) som avsagt sig

Ärendenummer SLK-2024-00008

Beslut: John Edström (V)

34. Val av ledamot i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Erik Järvelä (V) som avsagt sig

Ärendenummer SLK-2024-00008

Beslut: Jennifer Merelaid Hankins (V)

Bordlagda ärenden

2. Hemställan från socialnämnd Hisingen till kommunfullmäktige om att överlämna ansvar för bedrivande av kultur- och fritidsverksamheter till annan nämnd

Ärendenummer SLK-2023-00644

7 februari

3. Anpassning av program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt förslag på nästa steg för långsiktig styrning av området

Ärendenummer SLK-2022-01236

7 februari

4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv

Ärendenummer SLK-2023-00089

7 februari

5. Genomförandebeslut om att bygga Eriksboskolan

Ärendenummer SLK-2023-01058

7 februari

6. Genomförandebeslut om inhyrning av Masthuggskajens förskola

Ärendenummer SLK-2023-01060

7 februari

12. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Ärendenummer SLK-2021-01550

7 februari

13. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning

Ärendenummer SLK-2022-00599

7 februari

14. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning

Ärendenummer SLK-2023-00438

7 februari

15. Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

Ärendenummer SLK-2023-00877

7 februari

19. Utredning av hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

Ärendenummer SLK-2023-01017

7 februari

20. Struktur, ansvarsområden och reglementen i den nya organisationen för stadsutveckling

Ärendenummer SLK-2022-00922

7 februari

24. Fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser

Ärendenummer SLK-2023-00307

7 februari

25. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Ärendenummer SLK-2023-00861

7 februari

29. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar

Ärendenummer SLK-2023-00640

7 februari

30. Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

Ärendenummer SLK-2023-00531

7 februari

32. Yrkande från M, D, L och KD angående hantering av förarbristen av Västtrafik

Ärendenummer SLK-2023-00102

7 februari

35. Yrkande från V, S och MP angående tillägg om boendekostnader till uppdrag om ekonomiskt bistånd och matfattigdom

Ärendenummer SLK-2024-00097

7 februari

36. Yrkande från M, D, L och KD angående genomlysning av stadens verksamheter

Ärendenummer SLK-2024-00103

7 februari

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-01-24

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}