Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2024-06-12

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

4. Doftpolicy för Göteborgs Stads anställda i brukarnära verksamheter 

Ärendenummer SLK-2023-01047 

I kommunfullmäktiges budget för 2024 fick kommunstyrelsen uppdraget att ta fram en doftpolicy för Göteborgs Stads anställda i brukarnära verksamheter. Stadsledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning av vilka offentliga organisationer som på central nivå har styrande dokument som nämner dofter. Stadsledningskontoret har också tagit del av Astma och allergiförbundets rekommendationer. Synpunkter och information i ärendet har inhämtats från samtliga förvaltningar och bolag. Samverkan har skett med Central samverkansgrupp och information har getts till koncernfackliga rådet. 

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget omhändertas genom en revidering av befintlig policy samt riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap. Revideringarna ligger i linje med Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument där det framkommer att staden inte ska ha fler styrande dokument än vad som behövs samt med kommunfullmäktiges uppdrag att minska administrationen. 

Revideringen i policyn består av att införliva meningen; Vi tar också ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter. I riktlinjen har det även gjorts ett tillägg som förtydligar skrivningen i policyn. Kommunikation av förändringen kommer att ske genom befintliga kanaler och innehåller rekommendationer om att regelbundet föra samtal på APT. Den centrala styrningen kan vid behov kompletteras med lokala anvisningar som kan anpassas utifrån respektive verksamhet.

V, S och MP vill i ett yrkande remittera ärendet till Göteborgs Stads råd för funktionsrätt för att inhämta synpunkter. Göteborgs Stads råd för funktionsrätt och Astma- och allergiförbundet har drivit frågan om ny doftpolicy och efterfrågat information.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP.

7. Göteborgs Stads biblioteksplan 2024–2028 

Ärendenummer SLK-2024-00397 

Göteborgs Stads biblioteksplan anger färdriktning för stadens biblioteksverksamheter under perioden 2024-2028. Planen lyfter särskilt barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska samt nationella minoriteter. I planen prioriteras även insatser i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads biblioteksplan 2024-2028 antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

11. Verksamhetsområde 2024 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 

Ärendenummer SLK-2024-00484 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Kretslopp och vattennämnden som är VA-huvudman lämnar årligen förslag till verksamhetsområde som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inför 2024 har VA-huvudmannen ordnat allmänna VA-tjänster för ytterligare fastigheter enligt bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Dessa tas nu in i verksamhetsområde för respektive tjänst som erhålls. Stadsledningskontoret tillstyrker att kretslopp och vattennämndens förslag till verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2024 fastställs av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

12. Genomförandebeslut för byggande av projekt Lundenskolan 

Ärendenummer SLK-2024-00492 

Projektet avser en om-, till- och nybyggnation av Lundenskolan med platser inom grundskola och anpassad grundskola till en bedömd investering om cirka 340 miljoner kronor. Utöver investeringen tillkommer cirka 20 miljoner kronor i investeringsrelaterade driftskostnader för projektet. Det aktuella ärendet avser en lokalinvestering överstigande 5 200 prisbasbelopp (cirka 298 miljoner kronor 2024 års prisnivå) vilket innebär att genomförandebeslut krävs i kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret föreslår att genomförandebeslutet godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

29. Detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen i Askim 

Ärendenummer SLK-2024-00439 

Detaljplanen ska möjliggöra cirka 70 lägenheter i nya flerbostadshus med två till fyra våningar. De tillkommande bostäderna kompletterar utbudet av boendeformer i området. Större delen av planområdet är i dag naturmark. Allmänhetens tillgång naturområdet säkerställs utifrån planläggning av allmän plats. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige då detaljplanen delvis strider mot intensioner i den fördjupade översiktsplanen för södra Askim.  

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

31. Redovisning av uppdrag att ta fram en modell som innebär en miljörabatt för bygglovs- och startavgift för nyproducerade hus 

Ärendenummer SLK-2024-00252 

Kommunfullmäktige gav i december 2022 dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att inför 2024 års taxa ta fram en modell för taxorna, som innebär en miljörabatt för bygglovs- och startavgift för nyproducerade hus. Stadsledningskontoret konstaterar att inga miljörabatter har tagits fram inför taxa 2024 då det innebär begränsningar, finns juridiska hinder för återkrav och bedöms öka administrationen. Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras avslutat.  

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

32. Komplettering av intervjuguiden i Göteborgs Stads HR-process för rekrytering med fördjupade frågor om kandidatens bakgrund för att bedöma lämplighet för tjänsten 

Ärendenummer SLK-2023-01075 

Kommunstyrelsen fick i oktober 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige att komplettera intervjuguiden med fördjupade frågor om kandidatens bakgrund. Syftet var att kunna bedöma den sökandes lämplighet för den aktuella tjänsten och minska risken att anställa personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet.  

Uppdraget inleddes med ett pilotprojekt i de fyra socialförvaltningarna vid rekryteringar till utvalda befattningar. Intervjuguiden kompletterades med frågor inom områdena Händelser i tidigare anställningar, Intressekonflikt samt Registerutdrag. 72 kandidater intervjuades under perioden mars-oktober 2023.  

Intervjuguiden kommer utifrån erfarenheterna från pilotprojektet att utvecklas för att integrera information och frågor som förmedlar stadens värdegrund och ställningstagande i förhållande till välfärdsuppdraget, trygghet och säkerhet.  

Stadsledningskontoret bedömer dock att en kompletterad intervjuguide inte räcker för att minska risken att anställa personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Däremot bedömer stadsledningskontoret att bakgrundskontroller och registerkontroller kan vara effektiva sätt att minska denna risk genom att dessa i högre utsträckning kan ge den information som uppdraget syftat till. Stadsledningskontoret föreslår därför att Göteborgs Stad inför en systematik för bakgrunds- och registerkontroller.  

Stadsledningskontoret betonar vikten av att följa rekryteringsprocessen, där intervjuguiden ingår. Systematiska bakgrundskontroller vid rekrytering till befattningar med konstaterat hög risk för infiltration ska ses som en integrerad del av rekryteringsprocessen. Infiltration innebär att någon tar anställning i en verksamhet i syfte att komma åt information, utöva otillåten påverkan från insidan eller att begå brott, till exempel bedrägerier. Därför ska systematiska bakgrundskontroller säkerställa att arbetsgivaren anställer personer som är pålitliga, kompetenta och lämpliga för verksamhetens behov.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en rutin för hur och när bakgrundskontroller och registerkontroller ska genomföras vid rekrytering.  

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:   

  • Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. 
  • Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag antecknas och förklaras fullgjort.  

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

35. Underlag för kompletterande budget maj 

Ärendenummer SLK-2024-00292 

I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2024 framgår att kommunstyrelsen vid tre tillfällen under 2024 ska besluta om kompletteringsbudget. Vidare framgår att kommunstyrelsen ges delegation att justera samt vid behov tolka och konkretisera Göteborgs Stads budget, under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de ska underställas kommunfullmäktige för beslut. I samband med kommunstyrelsens beslut i ärendet Struktur och tidplan för uppföljning 2024, kommunstyrelsen 2023-11-29, beslutades att kompletteringsbudgetar för 2024 ska beredas på ett sådant sätt att de kan hanteras i kommunstyrelsen 6 mars samt i samband med delårsrapporterna per mars och augusti. Stadsledningskontoret lämnar i detta tjänsteutlåtande underlag för beslut om den andra kompletteringsbudgeten år 2024. Ärendet innehåller en redogörelse över de framställningar och förändrade förutsättningar som har inkommit/uppstått efter den första kompletteringsbudgeten i mars. Tjänsteutlåtandet innehåller också ett återremitterat ärende från föregående kompletteringsbudget. Stadsledningskontoret lämnar i ärendet ett antal förslag till kommunbidragsjusteringar avseende år 2024. I de fall frågorna berör även år 2025 och framåt hanteras detta i budgetförutsättning för 2025-2027.

S, V, MP föreslår i ett yrkande bland annat att:

I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontorets förslag om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år återremitteras för att beredas vidare. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Stadsmiljönämnden till delas 500 tkr för 2024 för att göra förstudie om en ny utflyktslekplats i Bergsjön i anslutning till stadslantgården Galaxen. Inom ramen för förstudien ska även Stadsmiljönämnden i samverkan med Socialnämnden Nordost och Familjebostäder utreda möjligheten till bemanning av lekplatsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D och KD deltog inte i beslutet

37. Revidering av Göteborgs Stads regel för it-användare 

Ärendenummer SLK-2024-00392 

Stadsledningskontoret har reviderat Göteborgs Stads regel för IT-användare. På grund av bland annat ändrade och nya lagar inom informationssäkerhet finns behov av tydligare styrning och bättre vägledning. Ändringarna inkluderar förtydliganden om privat användning, nedladdning av appar och arbetsgivarens rätt till tillgång och kontroll av IT-resurser. Stadsledningskontoret bedömer att ändringarna i regeln innebär att Göteborgs Stads regel för e-post inte längre behövs.

Enligt stadsledningskontoret är den nya regeln för IT-användare nödvändig för att följa lagkrav, minska säkerhetsrisker och möta de utmaningar som kommer med en ökad digitalisering. En tydligare IT-regel ska göra det lätt för användare att göra rätt. Enligt förslaget ska nämnder och styrelser få tid att förbereda innan den nya regeln börjar gälla.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

  • Göteborgs Stads regel för it-användare revideras i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och gäller från och med 2025-01-01.  
  • Göteborgs Stads regel för användande av e-post, beslutad i kommunfullmäktige 2011-06-09 § 13, upphör att gälla från och med 2025-01-01. 
  • Göteborgs Stads regel för it-användare, beslutad i kommunfullmäktige 2009-09-10 § 17, upphör att gälla från och med 2025-01-01.

S, V och MP vill i ett återremissyrkande att Göteborgs Stads regel för IT-användare återremitteras till stadsledningskontoret för utredning av konsekvenser av privat användning av Göteborgs Stads digitala arbetsverktyg med hänsyn till säkerhet, ekonomi och juridik

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, V och MP. 

38. Göteborgs Stads barnbokslut 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00405 

I Göteborgs Stads barnrättsplan (2022-2024) anges att stadsledningskontoret sammanställer en årlig lägesbild för information till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten beskriver hur arbetet med barnrättsfrågor och efterlevnaden av barnkonventionen fortskridit på en stadenövergripande nivå utifrån de barnbokslut som nämnder och styrelser upprättat. Rapporten är en sammanställning av Göteborgs Stads barnbokslut för 2023 och är den tredje rapporten som sammanställts. Den baseras på 39 barnbokslut som upprättats 2023.

Barnboksluten visar på att ett aktivt arbete pågår och att steg tas för att stärka efterlevnaden av barnkonventionens artiklar. Aktiviteterna ligger även i linje med barnrättsplanens insatser och de prioriterade områden som Göteborgs Stad behöver fokusera på enligt ungdomsfullmäktige. Vissa förflyttningar har gjorts att förbättra det systematiska barnrättsarbetet inom främst metodutveckling och stärkt samverkan kopplat till barnkonventionens grundläggande artiklar 2, 3, 6 och 12. En tydligare koppling mellan aktiviteter och förväntade resultat behöver dock göras för att bättre kunna följa upp eventuella förflyttningar och resultat som aktiviteterna bidragit till. En tydlig kopplingen kommer även hjälpa med att uppnå målen med barnrättsarbetet. Det systematiska barnrättsarbetet behöver fortsätta att utvecklas, vilket återspeglas i de utvecklingsområden som barnboksluten identifierat inför 2024. Dessa är att fortsätta stärka arbetet utifrån de grundläggande artiklarna och övriga artiklar i barnkonvention kopplat till barnrättsplanens fokusområden och insatser och med fokus på yngre barn, barn i utsatta situationer och minoritetsperspektiv. Områdena knyter också väl an till FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S, MP

39. Grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper 

Ärendenummer SLK-2023-00848 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 att ge grundskolenämnden i uppdrag att revidera sina riktlinjer för skolskjuts med tillägg för resor till och från fritidshem inklusive att definiera målgruppen. Ärendet är en återrapportering av uppdraget. 

Beslutet fattades efter att stadsledningskontoret genomfört en utredning gällande hur staden skulle kunna organisera skolskjuts för elever med funktionsnedsättning till och från fritidshem. Utifrån uppdraget fattade grundskolenämnden 2023-09-26 beslut om en ny riktlinje för skolskjuts. Riktlinjen innefattar ett utökat åtagande för nämnden i och med att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem, förutsatt att eleven uppfyller skollagens krav för rätt till skolskjuts. Nämndens målgrupp skiljer sig åt från den som beskrivs i stadsledningskontorets utredning. Grundskoleförvaltningen har dock bedömt att målgruppen behöver avgränsas på ett annat sätt med hänsyn till likställighetsprincipen i kommunallagen. Elever som går i förskoleklass eller grundskola omfattas därmed inte av grundskolenämndens åtagande.

Stadsledningskontoret sammantagna bedömning är att kommunfullmäktiges uppdrag till grundskolenämnden att revidera sin riktlinje för skolskjuts inklusive att slutgiltigt definiera målgruppen för resor till och från fritidshem kan förklaras fullgjort. Nämnden har antagit riktlinjer för verksamheten, och de överväganden som gjorts framgår av handlingarna i ärendet. 

S, V, MP föreslår i ett yrkande att:

  • Grundskolenämnden får i uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts så att även elever med funktionsnedsättning som har beviljats skolskjuts men inte går i anpassad grundskola, beviljas skolskjuts till och från fritidshem.
  • Grundskolenämnden får i uppdrag att stryka ”och inte under lov- eller studiedagar” angående resor i samband med dygnet runt omsorg i riktlinjen för skolskjuts.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med att flytta ansvaret för skolskjuts till stadsmiljönämnden. Uppdraget ska återrapporteras till kompletteringsbudget 1 2025.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP

Övriga ärenden 

15. Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00470

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

19. Nominering av civilsamhällets ledamöter i Göteborgs Stads råd för Funktionsrätt 

Ärendenummer SLK-2023-01014

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

23. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79) 

Ärendenummer SLK-2024-00290

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

24. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Delbetänkande av delegationen mot arbetslivskriminalitet (SOU 2024:14) 

Ärendenummer SLK-2024-00362

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

25. Remiss från Justitiedepartementet - En effektivare kontaktförbudslagstiftning – ett utökat skydd för utsatta personer (SOU 2024:13) 

Ärendenummer SLK-2024-00382

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

26. Remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet - En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72) 

Ärendenummer SLK-2024-00298

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V efter votering 7 – 5.

27. Remiss från Finansdepartementet - En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22) 

Ärendenummer SLK-2024-00450

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

28. Remiss från Utbildningsdepartementet - Skolor mot brott (SOU 2024:17) 

Ärendenummer SLK-2024-00323

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 5.

43. Remittering av förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag 

Ärendenummer SLK-2023-01116

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 5 om ärendets avgörande idag. 

45. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om kontinuerliga bakgrundskontroller av Göteborgs Stads anställda 

Ärendenummer SLK-2023-00915

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

46. Motion av Cecilia Magnusson (M) och Henrik Sjöstrand (M) om etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal 

Ärendenummer SLK-2023-00784

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande D

47. Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen 

Ärendenummer SLK-2023-00787

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen.  Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

48. Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik 

Ärendenummer SLK-2023-01090

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen.Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

50. Yrkande från SD angående ianspråktagande av kommunens mark och allmän plats 

Ärendenummer SLK-2024-00621

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 5. 

53. Yrkande från V, S, M, D, L särskilt yttrande C angående utredning av investering i nytt centralbad inom ramen för planering av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet 

Ärendenummer SLK-2024-00624

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, M, D och L.

Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet

Yttrande KD

Yttrande MP 

54. Val av representant i referensgrupp för arenaprojektet i stället för Rasmus Loberg (V) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK-2024-00008:19

Beslut: Nils Brodin 

55. Yrkande från MP, S och V angående om att utse representanter till styrgruppen för miljö- och klimat 

Ärendenummer SLK-2024-00628

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V

Ledamöterna från M, D och KD deltog inte i beslutet

Bordlagda ärenden 

5. Hemställan från exploateringsnämnden om möjligheter att förvärva fastigheter som kommunala bolag ska avyttra 

Ärendenummer SLK-2024-00557

28 augusti

6. Förslag på åtgärder för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering 

Ärendenummer SLK-2022-00921

28 augusti

3. Fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser 

Ärendenummer SLK-2023-00307 

28 augusti

8. Redovisning av lägesbild brott och otrygghet Göteborg 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00359 

28 augusti

9. Synliggörande av klimatåtaganden och upprättande av klimatbudget 

Ärendenummer SLK-2024-00378

28 augusti

10. Revidering av föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2023-00906

28 augusti

13. Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2022-01387

28 augusti

14. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00438

28 augusti

16. Remissyttranden från Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB om trafiknämndens utredning gällande båtuppläggning vid Saltholmen 

Ärendenummer SLK-2022-01313

28 augusti

17. Miljö- och klimatnämndens redovisning av uppdrag om förslag om klimatlåda 

Ärendenummer SLK-2024-00408

28 augusti

18. Förändrad samverkan med externa aktörer från stadsdelsnämnder till facknämnder 

Ärendenummer SLK-2023-00895 

28 augusti

20. Motion av Elisabet Lann (KD) om ny modell för förmedling av småhustomter 

Ärendenummer SLK-2024-00098

28 augusti

21. Motion av Axel Josefson (M), Nina Miskovsky (M) och Mattias Tykesson (M) om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet 

Ärendenummer SLK-2023-01145

28 augusti

22. Motion av Simona Mohamsson (L) och Elisabet Lann (KD) om ett partnerskapsprojekt eller vänortsavtal med Taiwan 

Ärendenummer SLK-2024-00190

28 augusti

30. Krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet vid samtliga upphandlingar 

Ärendenummer SLK-2024-00301

28 augusti

33. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv och resultatreserv 

Ärendenummer SLK-2023-00089 

28 augusti

34. Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00486

28 augusti

36. Redovisning av uppdrag till Göteborg Energi AB avseende scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling 

Ärendenummer SLK-2024-00403 

28 augusti

40. Kartläggning av matfattigdomen i Göteborg samt tilläggsuppdrag om att redovisa boendekostnader 

Ärendenummer SLK-2023-00389 

28 augusti

41. Val av ledamot i styrelsen för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award i stället för Sarah Ullmark (M) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK-2024-00008

28 augusti

42. Val av representant i Gemensamt samråd för nationella minoriteter i stället för Susana Alpstranden (M) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK:13088

28 augusti

44. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag om uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket 

Ärendenummer SLK-2024-00404 

28 augusti

49. Yrkande från SD angående stopp av den hämningslösa miljardrullningen i projekt Västlänken 

Ärendenummer SLK-2024-00622

28 augusti

51. Yrkande från SD angående stävja kriminell verksamhet på fritidsgårdar 

Ärendenummer SLK-2024-00625

28 augusti

52. Yrkande från V, S, MP särskilt yttrande C angående upphäva beslut som tagits i kommunfullmäktige om handlingsplan för att möta den demografiska utvecklingen 

Ärendenummer SLK-2024-00626

28 augusti

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-06-12

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}