Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2024-05-29

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

3. Hemställan från exploateringsnämnden om bemyndigande att godkänna avtal om friköp av tomträtten till fastigheterna Masthugget 712:39 och Majorna 721:85 

Ärendenummer SLK-2024-00485 

Exploateringsnämnden har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att godkänna avtal om friköp av tomträtterna till fastigheterna Masthugget 712:39 och Majorna 721:85 till Stenakoncernen. Sammanlagd köpeskilling för friköp av tomträtterna för fastigheterna är 126 211 500 kr. Parterna har kommit överens om byggrättsvärden för kontors-, bostads- och centrumändamål. Dessa ska efter indexuppräkning användas för beräkning av tilläggsköpeskillingens storlek tillsammans med den byggrätt som medges i framtida ny detaljplan. 

Stadsledningskontoret föreslår att exploateringsnämnden bemyndigas godkänna avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

7. Göteborgs Stads partnerskap i Urban futures - Centrum för hållbar utveckling 2025–2030 

Ärendenummer SLK-2024-00106 

Göteborgs Stad har sedan 2020 varit en av parterna i Urban Futures – Centrum för hållbar utveckling. Det är en arena för samskapande mellan forskning och praktik där parterna tar sig an de komplexa samhällsutmaningar som påverkar en hållbar stadsutveckling. Stadsledningskontoret bedömer att samverkan inom Urban Futures kan bidra till strategisk kunskapsutveckling inom stadens verksamheter i frågor om komplexa samhällsutmaningar. En fortsatt samverkan från 1 januari 2025 fram till 31 december 2029 föreslås initialt, därefter med möjlighet till förlängning 5 år i taget. 

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads fortsatta partnerskap i Urban Futures godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

9. Remittering av förslag till reviderade reglementen för nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden samt utredning av om de önskade effekterna av gemensam förvaltningsorganisation har uppnåtts 

Ärendenummer SLK-2023-01046 

I kommunfullmäktiges budget för 2024 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden, utreda om de önskade effekterna av gemensam förvaltningsorganisation har uppnåtts och om gränsdragningarna mellan nämnderna är tydliga. Utredningen visar att de primära anledningarna till sammanslagningen av förvaltningarna har uppnåtts. Bedömningen är att administrationen har effektiviserats och blivit mindre sårbar, framför allt inom arbetet med HR, ekonomi, ledning och styrning. Vad gäller gränsdragningar mellan nämndernas ansvar visar utredningen att det finns områden som uppfattas som otydliga. Detta gäller särskilt överförmyndarnämndens nuvarande ansvar för att ha en ändamålsenlig organisation och deras nuvarande möjligheter att påverka organiseringen av den förvaltning som nämnden för demokrati och medborgarservice ansvarar för. Utredningen identifierar även att nämndernas ansvar att samverka kring personal- och förvaltningsfrågor inte tydligt framgår av reglementena. Stadsledningskontoret bedömer att reglementena bör revideras för att tydliggöra ovanstående och lämnar ett förslag på reviderade reglementen. Bedömningen är att förslagen bör remitteras till de berörda nämnderna innan ytterligare behandling i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

17. Genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur  

Ärendenummer SLK-2024-00385 

I förutsättningar för budget 2022-2024 sammanfattades ett nuläge över bolagens kapitalstruktur. I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) i uppdrag att genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur. Med anledning av detta uppdrag genomfördes ett omfattande arbete under 2023 i syfte att på ett enhetligt sätt analysera några av koncernens investerande bolag. Stadshus beslutade i ärendet 2024-03-25. I Stadshus beredning konstateras att det finns skillnader mellan bolagens riskprofiler som har sin förklaring i bolagens olika affärsförutsättningar. Det speglar också att flera av bolagen står i eller inför en period av stora investeringar. Stadshus konstaterar vidare att angivna tröskelvärden för soliditet, som finns i de flesta ägardirektiven, ger en styrning som bolagen har att förhålla sig till i sin planering och att eventuella förändringar av kapitalstrukturen kan hanteras inom ramen för befintlig ägarstyrning. I uppdraget har ingått att ge förslag till förändring av bolagens kapitalstruktur. Utifrån i ärendet beskrivna förändrade omvärldsförutsättningar samt händelser och beslut som påverkat strukturerna, delar stadsledningskontoret Stadshus bedömning att det i nuläget inte finns anledning att föreslå några förändringar i bolagens kapitalstruktur. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

20. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om försäljning av del av fastigheten Masthugget 712:30  

Ärendenummer SLK-2024-00335 

Göteborgs Hamn AB (GHAB) äger och arrenderar ut fastigheten Masthugget 712:30 till Stena Line AB för bolagets bedrivande av färjeverksamhet. GHAB avser att avyttra marken med anledning av att dagens färjeverksamhet kommer att upphöra inom området. GHAB:s styrelse har fattat ett beslut om försäljning av del av fastigheten Masthugget 712:30 till Stena Fastigheter. GHAB har hemställt ärendet till kommunfullmäktige då bolaget anser att försäljningen avser strategisk mark och att försäljningen medför behov av en följdändring i det arrendeavtal som tidigare beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

26. Göteborg & Co AB:s utredning om en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas  

Ärendenummer SLK-2024-00356  

Göteborg & Co AB fick i kommunfullmäktiges budget 2024 i uppdrag att utreda hur Kulturkalaset kan göras om till ett Göteborgskalas med en ny inriktning och inspiration från jubileumsfirandet. Kalaset ska fortsatt vara avgiftsfritt att besöka. Göteborg & Co har efter beslut i bolagets styrelse återkommit med förslag till en ny inriktning. Förslaget bygger på att befintliga värden i Kulturkalasets nuvarande direktiv tillvaratas och förstärks ytterligare. 

Göteborg & Co bedömer att förslaget innebär ett behov av utökat kommunbidrag (uppdragsersättning) om 25 mnkr per år från och med 2025. Bolaget uppskattar förslagets budget till totalt 35 mnkr. Den utökade finansieringen ska primärt möjliggöra en större, central festplats, en nysatsning på ett centralt placerat område för dans samt ett större matutbud. Bolaget lyfter vikten av att ett beslut om ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas följs av ett tydligt genomförandeuppdrag och en långsiktig finansiering. 

Stadsledningskontoret bedömer att: 

  • redovisningen av Göteborg & Co AB:s uppdrag i budget 2024 om att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas förklaras fullgjort.  

  • frågan om utökat kommunbidrag (uppdragsersättning) om 25 mnkr från och med år 2025 överlämnas för ställningstagande i ordinarie budgetprocess. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

30. Översiktsplan för Göteborg – Planeringsstrategi 2024–2027 

Ärendenummer SLK-2024-00402 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. För Göteborgs Stads del innebär det att planeringsstrategin behöver antas senast vid fullmäktiges sammanträde den 19 juni. Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till planeringsstrategi som baserar på en uppföljning av Göteborgs översiktsplan. Nämnden bedömer att översiktsplanen är aktuell. De fördjupningar och tillägg som hör till översiktsplanen bedömer nämnden vara delvis aktuella. Planeringsstrategin innehåller därför förslag på kommande ändringar av översiktsplanen och förslag på inriktning för kommande arbete med översiktsplanering. Detta är arbeten som bedöms behövas för att översiktsplanen fortsatt ska vara ett aktuellt och bra styrdokument för stadsutvecklingen i Göteborg. Det är också arbeten som kan bidra till att underlätta för genomförandet av översiktsplanens strategier och inriktningar.

Stadsledningskontoret bedömer att planeringsstrategin innehåller förslag med fokus inom den ekologiska och ekonomiska dimensionen. I det fortsatta arbetet är det viktigt att alla tre hållbarhetsdimensioner beaktas. Detta gäller även de prioriteringsgrunder som presenteras som en del av ramverk för ett kommande prioriteringsunderlag.  

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

32. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering 

Ärendenummer SLK-2024-00395 

Från 1 januari 2024 kan kommuner och regioner begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten (VMA). För att kunna upptäcka behovet av VMA i tid och omedelbart begära sändning måste förvaltningar och bolag veta hur de förmedlar ett sådant behov. Behovet kan uppstå under dygnets alla timmar. 

Det är därför lämpligt att ställa krav på att respektive förvaltnings och bolags inriktnings- och samordningskontakt har denna kunskap och förmåga. Stadsledningskontoret föreslår ett tillägg i riktlinjen där nämnder och styrelsers kontaktpunkt ska kunna rapportera ett behov av VMA till stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap. Stadsledningskontoret ska i sin tur kunna begära sändning av VMA hos samhällets alarmeringstjänst.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

39. Delrapport om utredning av hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2023-01038 

I kommunfullmäktiges budget 2024 Göteborgs Stad fick kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med nämnden för Intraservice, utreda hur AI-funktioner kan automatisera och effektivisera arbete i Göteborgs Stad. Utredningen ska samordnas med pågående arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget återrapporteras i två delar. Denna första del syftar till att ge en nulägesbild av området baserat på juridik, etik och det läge som Sverige och Göteborg befinner sig i. Nulägesbilden förmedlas i en delrapport, som även syftar till att ge insikter om AI:s potential. Rapporten tar även upp ett antal pågående pilotprojekt som ska ge vidare insikter om AI:s möjligheter i Göteborgs Stad. En slutrapport kommer att sammanfatta erfarenheterna från årets pilotprojekt och presentera rekommendationer för framtida tillämpningar av AI i Göteborgs Stads verksamheter. Stadsledningskontoret avser att i samband med slutrapporten återkomma med en ekonomisk bedömning för tillämpning av AI. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden 

5. Göteborgs Stadshus AB - Redovisning av 2023 års ägardialoger regionala bolag 

Ärendenummer SLK-2024-00452

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

10. Hemställan från ungdomsfullmäktige för att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott om öppet firande av 20-årsjubileum under Göteborgs Kulturkalas och Frihamnsdagarna

Ärendenummer SLK-2024-00455

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

14. Motion av Anneli Rhedin (M) och Sofie Gyllenwaldt (M) om att tillsammans med civilsamhället och näringslivet hitta former för att bidra till skolmaten genom återanvändning av stadens matsvinn 

Ärendenummer SLK-2023-01022

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

16. Remisser från arbetsmarknadsdepartementet - Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98) 

Ärendenummer SLK-2024-00265

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.

21. Återrapportering av uppdrag december 2023  

Ärendenummer SLK-2024-00197

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V efter votering 8 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

27. Hemställan från Göteborgs Kollektivtrafik AB om försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB 

Ärendenummer SLK-2024-00398

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 8 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

31. Inriktning för uppdraget att förstärka arbetet mot antisemitism och islamofobi inom ramen för Levande historia 

Ärendenummer SLK-2023-01043

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 4. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

33. Yrkande från M, D, L och KD om att bjuda in Skolinspektionen till att granska grundskolorna i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2024-00542

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 8 – 5.

34. Yrkande från SD om redovisning av antalet frånvarande elever 10, 11 och 12 april 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00543

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. 

Reservation SD

Yttrande M, D, L och KD

35. Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer och nätverk 

Ärendenummer SLK-2024-00249

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

40. Rapportering av 2023 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Ärendenummer SLK-2024-00366

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

44. Räddningstjänsten Storgöteborg budgetunderlag 2025 och plan 2026–2027  

Ärendenummer SLK-2024-00320

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

45. Yrkande från M och SD angående att införa frivillig lovskola för alla grundskoleelever i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2024-000578

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M och SD.

Yttrande V, S och MP

Bordlagda ärenden 

2. Detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen i Askim 

Ärendenummer SLK-2024-00439 

12 juni

4.Utredning av om det finns bolag som i stället kan drivas i nämndform samt fördjupning av de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för att överföra Boplats Göteborg AB till en befintlig nämnd 

Ärendenummer SLK-2022-01438 

28 augusti

6. Redovisning av uppdrag om att ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet vid samtliga upphandlingar 

Ärendenummer SLK-2024-00301 

12 juni

8. Kartläggning av matfattigdomen i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2023-00389 

12 juni

11. Val av ledamot i styrelsen för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award Sarah Ullmark (M) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK-2024-00008

12 juni

12. Val av representant i Gemensamt samråd för nationella minoriteter i stället för Susana Alpstranden (M) som avsagt sig. 

Ärendenummer SLK-13088

12 juni

13. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om kontinuerliga bakgrundskontroller av Göteborgs Stads anställda 

Ärendenummer SLK-2023-00915

12 juni

15. Motion av Cecilia Magnusson (M) och Henrik Sjöstrand (M) om etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal 

Ärendenummer SLK-2023-00784

12 juni

18. Modell för miljörabatt för bygglovs- och startavgift för nyproducerade hus 

Ärendenummer SLK-2024-00252 

12 juni

19. Komplettering av intervjuguiden i stadens HR-process för rekrytering med fördjupade frågor om kandidatens bakgrund för att bedöma lämplighet för tjänsten 

Ärendenummer SLK-2023-01075 

12 juni

22. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv  

Ärendenummer SLK-2023-00089 

12 juni

23. Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00486 

12 juni

24. Underlag för kompletterande budget maj 

Ärendenummer SLK-2024-00292 

12 juni

25. Redovisning av uppdrag till Göteborg Energi AB om scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling 

Ärendenummer SLK-2024-00403 

12 juni

28. Revidering av Göteborgs Stads regel för it-användare 

Ärendenummer SLK-2024-00392 

12 juni

29. Göteborgs Stads barnbokslut 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00405 

12 juni

36. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Finn Hellman (V) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK:12129

28 augusti

37. Grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper 

Ärendenummer SLK-2023-00848 

12 juni

38. Remittering av förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag  

Ärendenummer SLK-2023-01116

12 juni

41. Göteborg Energi AB:s uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket 

Ärendenummer SLK-2024-00404 

12 juni

42. Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen 

Ärendenummer SLK-2023-00787

12 juni

43. Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik 

Ärendenummer SLK-2023-01090 

12 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-05-29

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}