Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2024-05-15

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte. 

26. Kompletterande uppföljning per december 2023

Ärendenummer SLK-2024-00196 

Den kompletterande uppföljningsrapporten förser kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med relevant information om styrning och uppsikt. Rapporten kompletterar årsredovisningen 2023 och innehåller frågor om uppsikt, avvikelser samt övrig uppföljning av större dignitet där stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver få övergripande information och lägesbilder. Rapporten innehåller också en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2023. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

Yttrande M, D och KD  

27. Redovisning av uppdrag till Got Event AB att ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor 

Ärendenummer SLK-2024-00287 

Rapporten består av en översiktlig behovsstudie med förslag på investeringar för att befintliga arenor på bästa sätt ska bidra till att öka destinationen Göteborgs attraktionskraft. Inför prioriteringar och eventuella beslut krävs en mer fördjupad ekonomisk utredning som belyser såväl finansieringsfrågan som de ekonomiska kalkylerna och konsekvenserna närmare.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Yttrande V, S och MP 

37.  Göteborgsförslag 12879 för beslut – Leksaksbibliotek 

Ärendenummer SLK-2024-00177 

Förslaget har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar.  Förslagsställaren anser att alla familjer i Göteborg ska ha en likvärdig möjlighet att låna leksaker istället för att köpa och regelbundet få tillgång till att byta ut barnkläder i takt med att barnen växer. Förslagsställaren menar också att konsumtionen av nyproducerade saker behöver saktas ned om målen i Agenda 2030 ska nås. Ett närliggande leksaksbibliotek kan bidra till att minska denna konsumtion. Förslaget innebär att inrätta en samverkan mellan Göteborgs Stads organisationer/förvaltningar och civilsamhället i varje stadsdel.  Ett leksaksbibliotek kan med fördel kopplas på en förskola, öppen förskola, bokbibliotek, barnavårdscentral och de olika bostadsbolagen. Kunskap finns hos de organisationer som har startat och driver leksaksbibliotek. 

Stadsledningskontoret konstaterar att civilsamhället på egna initiativ redan idag driver leksaksbibliotek i Göteborg. Göteborgs Stad stöttar verksamheten genom bidrag i olika former samt idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det pågår ett arbete i staden för att underlätta bidragsgivning till organisationsformer som gynnar ett cirkulär samhälle och delningsekonomi, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 § 16. 

S, V och MP vill i ett yrkande att kommunstyrelsen hemställer till nämnden för demokrati och medborgarservice att i samverkan med relevanta nämnder och bolag utreda Göteborgsförslaget 12879 vidare - med inriktning att bereda plats för småskaliga leksaksbibliotek i kommunala lokaler.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 8 - 5. 

Övriga ärenden 

4. Genomförandebeslut för byggande av Eriksboskolan 

Ärendenummer SLK-2023-01058

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

5. Reviderad bolagsordning Lindholmen Science Park AB 

Ärendenummer SLK-2024-00294

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. 

16. Remiss från landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8) 

Ärendenummer SLK-2024-00239

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, D och KD 

17. Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3) 

Ärendenummer SLK-2024-00251

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD 

18. Remiss från Socialdepartementet - Ett samordnat vaccinationsarbete (SOU 2024:2) 

Ärendenummer SLK-2024-00236

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

19. Remiss från Utbildningsdepartementet - Uppföljning för utveckling - ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95)

Ärendenummer SLK-2024-00205

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.  

20. Remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg - Handlingsprogram enligt LSO 2024 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Ärendenummer SLK-2024-00331

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

21. Remiss från Försvarsdepartementet - Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

Ärendenummer SLK-2024-00295

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD 

23. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00181

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

24. Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00180

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. 

25. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00130

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Emmyly Bönfors (C) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

29. Yrkande från M, D, L och KD angående inrättande av digitala orosanmälningar 

Ärendenummer SLK-2024-00508

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 5. 

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet.

Yttrande V, S och MP

30. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00184

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD 

31. Yrkande från M, D och L angående att säkerställa att partistödet används på korrekt sätt 

Ärendenummer SLK-2024-00507

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D och L.

Reservation D och M

Reservation SD

Yttrande S, V och MP 

33. Motion av Nina Miskovsky (M), Rickard Eriksson (M) och Lena Olinder (M) om erbjudande av tidigt föräldraskapsstöd i alla stadsområden  

Ärendenummer SLK-2023-01032

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

Yttrande SD

Yttrande C 

34. Motion av Sabina Music (C) om att ta fram en hyresmodell som på sikt medför att hyressubventionerna för elitidrotten blir mer jämställd 

Ärendenummer SLK-2023-00899

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Yttrande M, D, och KD

35. Motion av Martin Wannholt (D), Lisbeth Sundén Andersson (D) och Patrik Höstmad (D) om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena 

Ärendenummer SLK-2023-00808

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP 

36. Motion av Sarah Ullmark (M) om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter 

Ärendenummer SLK-2023-00728

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från MP, S och V efter votering 7 – 6.

Reservation M, D och KD

Reservation SD

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C) 

Bordlagda ärenden 

2. Delårsrapport mars 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00486 

29 maj

3. Underlag för kompletterande budget maj 

Ärendenummer SLK-2024-00292 

29 maj

6. Redovisning av uppdrag till Göteborg Energi AB om scenarioanalyser för fjärrvärme-verksamhetens framtida utveckling 

Ärendenummer SLK-2024-00403 

29 maj

7. Göteborg & Co AB:s utredning av en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas 

Ärendenummer SLK-2024-00356 

29 maj

8. Hemställan från Göteborgs Kollektivtrafik AB om försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB 

Ärendenummer SLK-2024-00398

29 maj

9. Revidering av Göteborgs Stads regel för it-användare 

Ärendenummer SLK-2024-00392 

29 maj

10. Göteborgs Stads barnbokslut 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00405 

29 maj

11. Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag 

Ärendenummer SLK-2023-01116

29 maj

12. Delrapport av uppdrag att utreda hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2023-01038 

29 maj

13. Rapportering av 2023 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Ärendenummer SLK-2024-00366

29 maj

14. Göteborg Energi AB:s uppföljning av planen för avveckling av Rosenlundsverket

Ärendenummer SLK-2024-00404 

29 maj

15. Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen 

Ärendenummer SLK-2023-00787

29 maj

22. Översiktsplan för Göteborg – Planeringsstrategi 2024-2027  

Ärendenummer SLK-2024-00402 

29 maj

28. Inriktning för uppdraget att förstärka arbetet mot antisemitism och islamofobi inom ramen för Levande historia 

Ärendenummer SLK-2023-01043

29 maj

32. Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik 

Ärendenummer SLK-2023-01090

29 maj

38. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering 

Ärendenummer SLK-2024-00395

29 maj

39. Yrkande från M, D, L och KD om att bjuda in Skolinspektionen till att granska grundskolorna i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2024-00542

29 maj

40. Yrkande från SD Yrkande angående redovisning av antalet frånvarande elever 10, 11 och 12 april 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00543

29 maj

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-05-15

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}