Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2024-04-10


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2. Göteborgs Stads årsredovisning 2023 

Ärendenummer SLK-2023-01169

Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra huvudavsnitt som ska ge en övergripande bild av den kommunala koncernens utveckling och resultat under det gånga året. Den kommunala koncernen består av kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

Inledningsvis ger förvaltningsberättelsen en övergripande bild av verksamheten under året som gått. I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar. I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges mål.

Kommunstyrelsen ska varje år pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Av stadens ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag framgår att varje styrelse varje år ska redovisa om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Sammanställningen visar att respektive bolag, inklusive Göteborg Stadshus AB, bedömt att de bedrivit sin verksamhet i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

6. Redovisning av genomförda aktiviteter utifrån planerna för mänskliga rättigheter och med förslag på aktiviteter 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00194 

Stadsledningskontoret redovisar genomförda aktiviteter utifrån sex planer inom mänskliga rättighetsområdet. Den fördjupade uppföljningen visar på att planerna till viss del bidragit till förflyttningar i respektive rättighetsområde, men att arbetet generellt kännetecknades av spretighet, brist på systematik, begränsad och ojämn tillgång till verksamhetsnära stöd och kompetens. Av totalt 109 aktiviteter är 23 genomförda, 48 delvis genomförda och 33 ej genomförda. Ytterligare fem har inte varit möjliga att genomföra eller värdera.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD och D avslogs efter votering 11 – 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande V, S och MP 

11. Redovisning av Göteborg & Co AB:s uppdrag om Göteborgs 400-årsjubileum 

Ärendenummer SLK-2011-01082 

Göteborg & Co AB har sedan 2012 haft kommunfullmäktiges uppdrag 2012-09-06 § 11 att leda, samordna, genomföra, kommunicera, följa upp och årligen vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. Uppdraget är nu genomfört och slutrapporten ”Från vision till verklighet, Göteborgs 400-årsjubileum, en samlad bild av åren 2009-2023” har tagits fram som en del av den formella avslutet av projekt och som en del av summeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. Stadsledningskontoret bedömer därmed att uppdraget till Göteborg & Co AB kan förklaras fullgjort.

Slutrapporten har tagits fram i samverkan med 2023-samrådet som består av representanter från; stadsledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, Higab, kretslopp och vatten, socialförvaltningarna, Älvstranden Utveckling, Business Region Göteborg, demokrati- och medborgarservice, miljöförvaltningen, exploateringsförvaltningen och Göteborg & Co.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

27. Utredning av vilka personalförmåner som ska ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet samt revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner 

Ärendenummer SLK-2022-00277 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag den 27 januari 2022 att utreda vilka personalförmåner som ska ingå i det gemensamma utbudet för förvaltningarna och att ändra Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner. I kommunfullmäktiges budget för 2024 fastställdes det ekonomiska värdet till 3 100 kronor per medarbetare för 2024.

Stadsledningskontoret bedömer att utbudet av personalförmåner bör vara gemensamt för förvaltningarna.

Stadsledningskontoret föreslår att friskvårdsbidraget höjs till 2 500 kronor per år och att cykelbidraget behålls på nuvarande nivå med 500 kronor per år. Även förmånen med personalstöd motsvarande ett nuvarande värde med 100 kronor per år föreslås fortsatt ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet.

Stadsledningskontoret föreslår att riktlinjen för personalförmåner ska gälla för både nämnder och styrelser i den del som gäller det ekonomiska värdet. Förslaget är att den del som gäller det gemensamma utbudet bara ska omfatta de förmåner som ryms inom det ekonomiska värdet och bara ska omfatta nämnderna. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

28. Redovisning av antalet friköp av jordbruksmark som upplåts med arrende och utfallet av dessa förfrågningar 

Ärendenummer SLK-2024-00223 

Exploateringsnämnden återrapporterar kommunfullmäktiges uppdrag att redovisa antalet friköp av jordbruksmark som upplåts med arrende och utfallet av dessa förfrågningar. Information som riktar sig till intresserade köpare kommer att förtydligas. Exploateringsnämnden kommer att i rapportering kunna följa utvecklingen över tid. Det finns även i översiktsplanen ett utpekande av brukningsvärd jordbruksmark som utgör ett underlag för avgöranden vid förfrågan om köp av denna sorts mark.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Yttrande SD 

37. Uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering av stadens arbete för att motverka tystnadskulturer i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2022-00983 

Kommunstyrelsen gav 2022-08-17 stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering av stadens arbete för att motverka tystnadskultur. Syftet var att få en kritisk utvärdering av om de åtgärder staden vidtagit är ändamålsenliga för att motverka tystnadskultur, och om det finns brister i stadens styrsystem. Uppdraget har genomförts av Förvaltningshögskolan och institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Stadsledningskontoret bedömer att rapportens slutsatser och rekommendationer kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskulturer.   

Stadsledningskontoret föreslår att rapporten antecknas och att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande från SD och D avslogs efter votering 11–2. Tilläggsyrkande från D och SD avslogs efter votering 11–2. 

Yttrande V, S och MP

Reservation D och SD 

Övriga ärenden 

16. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 2557-24 – Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00067

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 1.

Ledamöterna från M, D och SD deltog inte i beslutet

Yttrande M och D

Yttrande C

Omedelbar justering

18. Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQI-råd i stället för Emma Altenhammar (SD) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK-2024-00008

Beslut: Hanna Sadeghitehrani (SD)

20. Remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning 

Ärendenummer SLK-2024-00096

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

21. Remiss från Kulturdepartementet - Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) 

Ärendenummer SLK-2023-01124

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande C

22. Remiss från Justitiedepartementet - Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1) 

Ärendenummer SLK-2024-00080

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

23. Remiss från Justitiedepartementet - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud (SOU 2024:10) 

Ärendenummer SLK-2024-00186

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 - 5.

Yrkande SD

24. Remiss från Finansdepartementet - Förändring genom försök - Försöksverksamhet i den kommunala sektorn 

Ärendenummer SLK-2024-00073

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

30. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar för arvodesgrupper och Göteborgs Stadshus AB 

Ärendenummer SLK-2024-00199

Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedingens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande L

32. Yrkande från M om att inrätta en kriskommission för skolan i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2024-00313

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M efter votering 9 – 4. 

33. Yrkande från KD, M, D och L om utveckling av bananpirsområdet till en levande plats i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2024-00314

Kommunstyrelsen avlsog yrkandet från KD, M, D och L.

Yttrande SD

34. Yrkande från M, D, L och KD om att utöka antalet ridskoleplatser i Göteborg 

Ärendenummer SLK-2024-00315

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande V, S och MP

39. Motion av AnnaSara Perslow (C) om att möjliggöra för verksamheter att arrendera farthinder 

Ärendenummer SLK-2023-00788

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D och L 

Yttrande C 

Bordlagda ärenden

3. Kompletterande uppföljning per december 2023

Ärendenummer SLK-2024-00196 

24 april

4. Återrapportering av uppdrag december 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00197

24 april

5. Bokslutsberedning avseende 2023 

Ärendenummer SLK-2024-00048

24 april

7. Redovisning av uppdrag till Got Event AB att ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor 

Ärendenummer SLK-2024-00287 

24 april

8. Redovisning av kretslopp och vattennämndens av uppdrag om nya och kostnadsberäknade åtgärder 

Ärendenummer SLK-2024-00253

24 april

9. Uppföljning och utvärdering av Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020-2023 

Ärendenummer SLK-2023-01164

24 april

10. Redovisning av uppdrag kring organisatorisk tillhörighet för stadens aktivitetshus 

Ärendenummer SLK-2023-00847

24 april

12. Inriktning för uppdraget att förstärka arbetet mot antisemitism och islamofobi inom ramen för Levande historia 

Ärendenummer SLK-2023-01043

24 april

13. Redovisning av uppdrag gällande riktlinjer för annonsering på stadens annonsplatser 

Ärendenummer SLK-2024-00264

24 april

14. Upprättande av trygghetspunkter i Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2023-01135 

24 april

15. Göteborgs Stads riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial  

Ärendenummer SLK-2024-00209

24 april

17. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2024 

Ärendenummer SLK-2024-00184

24 april

19. Motion av Sabina Music (C) om att ta fram en hyresmodell som på sikt medför att hyressubventionerna för elitidrotten blir mer jämställd 

Ärendenummer SLK-2023-00899

24 april

25. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att uppnå ett max antal medarbetare för stadens chefer 

Ärendenummer SLK-2021-01137 

24 april

26. Förslag på åtgärder för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering 

Ärendenummer SLK-2022-00921 

24 april

29. Redovisning av Göteborgs Stadshus AB:s ägardialoger december 2023  

Ärendenummer SLK-2024-00142

24 april

31. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv 

Ärendenummer SLK-2023-00089 

24 april

35. Revidering av riktlinje för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper 

Ärendenummer SLK-2023-00848 

24 april

36. Inventering av vilka nätverk och samarbeten Göteborgs stad deltar i kommuncentralt samt redovisa kostnaden för dessa 

Ärendenummer SLK-2023-01081

24 april

38. Motion av Martin Wannholt (D), Lisbeth Sundén Andersson (D) och Patrik Höstmad (D) om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena 

Ärendenummer SLK-2023-00808

24 april

40. Motion av Elisabet Lann (KD) om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel 

Ärendenummer SLK-2023-00785

24 april

41. Motion av Sarah Ullmark (M) om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter 

Ärendenummer SLK-2023-00728

24 april

42. Göteborgsförslag 12883 för beslut - Trafik och kommunikationer 

Ärendenummer SLK-2024-00178

24 april

43. Göteborgsförslag 12879 för beslut – Leksaksbibliotek  

Ärendenummer SLK-2024-00177 

24 april

Marina Johansson (S) deltog inte i behandlingen av ärendet p g a jäv.

44. Yrkande från SD om en obligatorisk och rutinmässig policy som kräver att rektorer polisanmäler elever som utövar hot och våld mot personalen och andra elever 

Ärendenummer SLK-2024-004062

24 april

45. Yrkande från D, L och KD om att Göteborgs Stad ska försvara träden i Kungsparken, Nya Allén och Haga Kyrkoplan i stadens yttrande i samrådet över förlängd nyttjanderättstid för Västlänkens Järnvägsplan Haga 

Ärendenummer SLK-2024-00411

8 maj 

Handlingar till kommunstyrelsen 2024-04-10

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}