Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 10 januari 2024


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

23. Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck 

Ärendenummer SLK-2023-00750 

Den fördjupade uppföljningen beskriver i vilken omfattning de sex planerna omhändertagits och hur insatserna genomförts i stadens verksamheter. Redovisningen av budgetuppdraget 2023 ger en övergripande bild av hur rasism mot afrosvenskar, judar, romer, muslimer och samer kommer till uttryck och lämnar förslag på gruppspecifika rekommendationer och åtgärder. Stadsledningskontoret föreslår att uppföljning och redovisning antecknas och förklaras fullgjorda.   

V, S och MP föreslår i ett tilläggsyrkande att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en redovisning av genomförda aktiviteter utifrån planerna och med förslag på aktiviteter för 2024. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fördjupa analysen av hur rasism i Göteborg tar sig uttryck och olika gruppers utsatthet samt inkludera förslag på gruppspecifika insatser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

25. Uppdrag att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet 

Ärendenummer SLK-2023-00897 

Higab AB fick i juni 2022 i uppdrag kommunfullmäktige att i samverkan med kulturnämnden, byggnadsnämnden och övriga berörda parter publicera alla inkomna bidrag i arkitekttävlingen om Göteborgs konstmuseums tillbyggnad och möjliggöra för göteborgarna att rösta på förslagen.

Higab har därefter identifierat ett antal hinder för uppdragets genomförande. Om Higab skulle ställa ut förslagen och inhämta medborgarnas synpunkter efter tävlingsperiod 1 så riskerar bolaget att bryta mot sekretessreglerna. Om Higab skulle ställa ut de kvarvarande förslagen efter tävlingsperiod 2 och då inhämta synpunkter från medborgarna så riskerar bolaget att bryta mot upphandlingsreglerna ur ett likabehandlings‐ och transparensperspektiv.

Higab ger alternativa förslag på hantering som innebär bildandet av en referensgrupp. Stadsledningskontoret bedömer att förslagen inte uppfyller kommunfullmäktiges intentioner med uppdraget samt att bildandet av en referensgrupp strider mot transparensprincipen i LOU och föreslår i stället att uppdraget förklaras fullgjort och att Higab fortsatt eftersträvar att säkerställa göteborgarnas möjligheter till delaktighet i den grad det bedöms möjligt utifrån de juridiska begränsningarna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande S, V och MP

26. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler 

Ärendenummer SLK-2021-00581 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 att återremittera förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till stadsledningskontoret med begäran om komplettering. Föreslagen riktlinje är delvis förtydligad och reviderad efter inkomna synpunkter. Stadsledningskontorets samlade bedömning är dock att kärnan i tidigare förslag fortsatt är relevant. Den ger både tydlighet och flexibilitet samt synliggör nämnders och bolagsstyrelsers uppdrag att aktivt samverka och söka ändamålsenliga kompromisser. Stadsledningskontoret kan precis som stadsbyggnadsnämnden konstatera att föreslagna nyckeltal för förskolans friyta inte når upp till boverkets rekommendationer. Anledningen är, vilket tidigare har redovisats i detta ärende, att det i Göteborgs innerstad inte finns geografiska förutsättningar att möta dessa. 

S, V och MP (särskilt yttrande C) föreslår i ett yrkande bland annat:

1. Under rubriken Principer för avsteg i riktlinjen ska följande stycke infogas efter första stycket: ”Stadsbyggnadsnämnden kan, efter att ha inhämtat synpunkter från förskolenämnden och stadsfastighetsnämnden, självständigt besluta om avsteg från riktlinjens nyckeltal för förskolor i innerstaden samt för delar av mellanstaden som är belägna i direkt anslutning till innerstaden i fall där nyckeltalen bedöms omöjliga att uppnå.”

2. Under rubriken Stödjande dokument tillfogas följande stycke efter den första meningen: ”Göteborgs Stad står, som växande storstad, inför svårare planeringsförutsättningar än många andra kommuner. I stadsutvecklingen är Boverkets allmänna råd viktiga att löpande förhålla sig till och sträva efter att uppnå i hela staden.” 

3. Under rubriken Styrande nyckeltal friyta: vid nyproduktion av förskolor i riktlinjen ska nyckeltalen för ytterstaden justeras enligt följande: Ytterstaden: Acceptabel och funktionell nivå 40 kvm/elev, sammanhängande friyta acceptabel nivå 4000 kvm, god nivå 6000 kvm.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande C

Yttrande M, D, L och KD

Övriga ärenden 

10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga 

Ärendenummer SLK-2022-01316 

(Återremitterat från kommunfullmäktige 7 december 2023) 

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP i kommunstyrelsen 22 november 2023. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. 

Reservation SD 

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet

12. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Ärendenummer SLK-2023-01064 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

Omedelbar justering 

13. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för ökad inköps- och beställarkompetens 2023 

Ärendenummer SLK-2023-00989 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

Yttrande M, D, L och KD 

14. Hemställan från nämnden för funktionsstöd om beslut om avvikelser från de nya bestämmelserna om elva timmars dygnsvila för personliga assistenter 

Ärendenummer SLK-2023-01036 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

15. Nominering av civilsamhällets ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 

Ärendenummer SLK-2023-01014 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

16. Val av ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Sofia Kodelja (S) som avsagt sig från 10 januari 2023 

Ärendenummer SLK-2023-00025 

Beslut: Louise Warenius (S) 

18. Remiss från Justitiedepartementet - Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel – SOU 2023:69 

Ärendenummer SLK-2023-00951 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

19. Remiss från Försvarsdepartementet - SOU 2023:50 En modell för svensk Försörjningsberedskap 

Ärendenummer SLK-2023-00806 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

27. Hemställan från nämnden för intraservice att utreda ansvarsfördelning av personuppgiftsbehandlingar i gemensamma tjänster 

Ärendenummer SLK-2023-00665 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag sant tilläggsyrkandet från S, V och MP. 

Reservation SD 

28. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK:5752 

Beslut: Hannah Lind (M) 

29. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig 

Ärendenummer SLK:5754 

Beslut: Kajsa Glittvik (M) 

Bordlagda ärenden 

2. Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027 

Ärendenummer SLK-2023-00877  

24 januari 

3. Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027 

Ärendenummer SLK-2023-01023  

24 januari 

4. Göteborgs Stads vattentjänstplan 2024-2027 

Ärendenummer SLK-2023-00629  

24 januari 

5. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd avseende kapitel 2 

Ärendenummer SLK-2023-00911 

24 januari 

6. Utredning av hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras 

Ärendenummer SLK-2023-01017  

24 januari 

7. Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling 

Ärendenummer SLK-2022-00922  

24 januari 

8. Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2024 

Ärendenummer SLK-2023-00967 

24 januari 

9. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2024 

Ärendenummer SLK-2023-00050 

24 januari 

11. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning och kommunstyrelsens instruktion för stadsdirektören med anledning av anställningsprövning 

Ärendenummer SLK-2023-01101 

24 januari 

17. Motion av Anders Svensson (M) och Hakan Önal (M) om att utreda den organisatoriska tillhörigheten för egenregin inom vuxenutbildningen 

Ärendenummer SLK-2023-00616 

24 januari 

20. Exploateringsnämndens ställningstagande avseende planeringsinriktning och ekonomiska förutsättningar för portfölj Gamlestaden 

Ärendenummer SLK-2023-00869  

24 januari 

21. Redovisning av uppdrag om en fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser 

Ärendenummer SLK-2023-00307  

24 januari 

22. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats  

Ärendenummer SLK-2023-00861  

24 januari 

24. Redovisning av uppdrag om att ta fram en kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad 

Ärendenummer SLK-2023-00524  

24 januari 

30. Reviderat yrkande från SD angående avvaktan med införandet av Ciceron  

Ärendenummer SLK-2023-01092 

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}