Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 8 februari 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg i Backa, Dnr 1317/22

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för nya bostäder, äldreboende samt ny verksamhet i den före detta panncentralen i området, med cirka 1500 kvadratmeter lokalyta. Planförslaget innehåller cirka 220 nya bostäder fördelat i två nya bostadsbyggnader om sex till tolv våningar samt ett äldreboende om cirka fem till sex våningar. Planförslaget innehåller även en teknisk anläggning och en mindre del allmän plats-gata. Detaljplanen strider mot den gamla översiktsplanen, men är förenlig med den nu gällande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Göteborgs Stads dagvattenpolicy, Dnr 0164/22

Kretslopp och vattennämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-11-16 att godkänna förslag till Göteborgs Stads dagvattenpolicy och att översända förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande. Dokumentet ersätter tidigare dagvattenpolicy som var en del av fördjupad översiktsplan Vatten, vilken upphörde att gälla i samband med att översiktsplan 2022 antogs.

Policyn anger hur dagvatten ska hanteras där det förekommer i stadens olika verksamheter och ha flera syften såsom till exempel att minska mängden och rena dagvatten, ge fler ekosystemtjänster samt skydda byggnader, natur- och kulturvärden. Alla nämnder och bolag i Göteborgs Stad som har ett ansvar för planering och hantering av dagvatten omfattas av policyn.

Stadsledningskontoret delar kretslopp- och vattennämndens bedömningar och är positivt till nämndens förslag till dagvattenpolicy och föreslår att kommunfullmäktige fastställer Göteborgs Stads dagvattenpolicy.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Nya avgifter för färdtjänstresor, Dnr 1198/22

Trafiknämnden beslutade 2022-10-20 om en ny modell för egenavgifter för färdtjänstresor, principer för årlig uppräkning av dessa och införandet av högkostnadsskydd för färdtjänstresorna. Trafiknämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige delegerar till stadsmiljönämnden att årligen ompröva och fastställa datum och tid för högtrafikstaxan. Förändringarna av färdtjänsttaxan föreslås tillämpas från den tidpunkt då verksamhetens IT-system har kunnat anpassas till modellen, dock tidigast från januari 2024.

Stadsledningskontoret noterar att Statistiska centralbyrån, SCB den 8 oktober 2022 fattade ett inriktningsbeslut om att avveckla indexuppdragen för en rad branscher där taxi ingår. Stadsledningskontoret föreslår därför att, i det fall taxiindex upphör att publiceras, ersätta det med ett likvärdigt index som rekommenderas av SCB.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.20. Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0337/22

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-04 att skicka förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering på remiss. Av 21 tillfrågade remissinstanser har 20 lämnat svar, varav 17 tillstyrker och 3 avstyrker tidigare förslag till riktlinje. Samtliga tillstyrkande remissinstanser har lämnat synpunkter att beakta i samband med revidering efter avslutad remissrunda. Stadsledningskontorets samlade bedömning är att den av remissinstanserna efterfrågade detaljeringsnivån snarare bör utarbetas i samarbete mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser än genom detaljstyrning från kommunfullmäktige. Slutsatsen är därför att framtaget förslag till riktlinje bör utgå och ersättas av en mer övergripande policy. I policyn föreslås att kommunfullmäktige anger och definierar värderingar och grundprinciper för samnyttjan och samlokalisering inom Göteborgs Stad. Samnyttjan och samlokalisering behöver bli en integrerad del av såväl stadsutvecklingen som vid anpassning och utveckling av befintliga byggnader och utemiljöer. Det är inte en egen process utan ska snarare beaktas som ett perspektiv som i tillämpliga delar behöver integreras i befintliga processer.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ger de stadsutvecklande nämnderna i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för hur ett beaktande av samnyttjan och samlokalisering ska bli en given del av tillämpliga processer inom stadsutvecklingsområdet. Utvecklingsarbetet föreslås bedrivas i nära samarbete med berörda verksamhetsnämnder och

S, V och MP, särskilt yttrande C vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra följande förändringar:

a) Föreslå hur den föreslagna policyn i stället kan integreras i annat styrdokument exempelvis föreslagen riktlinje för styrande nyckeltal.

b) Komplettera förslaget genom att även omfatta skrivningar om samnyttjan och samlokalisering med kommunexterna aktörer.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, V och MP

Yttrande C

Övriga ärenden

2.1.9. Justering av § 22 om delgivningsmottagare i gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder, Dnr 1359/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Hemställan från grundskolenämnden om Higab AB:s förvärv av Odinsskolan, Dnr 0098/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V, MP

2.1.11. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0080/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Hemställan från äldre- samt vård- och omsorgsnämnden om att tillsätta en operativ styrgrupp för att utreda förändringar av Tre Stiftelsers uppdrag och göra en förnyad bedömning av överenskommelser med Göteborgs Stad, Dnr 1274/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

Yttrande M, D, L och KD

2.1.16. Yrkande från SD angående anstånd med betalning av kommunala avgifter, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1.

Reservation SD

Yttrande M, D, L och KD

2.1.18. Yrkande från L, D, M och KD angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck och hedersrelaterat våld, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6

Yttrande C

Yttrande SD

2.1.21. Yrkande från MP, S och V om revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V.

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet

Yttrande M, D, L och KD

2.1.23. Yrkande från SD, M, D och KD angående redovisning av åtgärder och aktiviteter till följd av den problematiska platsbristen hos SiS, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD, M, D och KD efter votering 7 - 6

Reservation SD

2.1.24. Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av rasism, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 - 6

Yttrande V, S och MP

Yttrande C

2.2.1. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2023, Dnr 0004/23

Valdes Marina Johansson (S)

2.2.2. Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2022 om budget för 2023, Dnr 0068/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet

Yttrande M, D, L och KD

Omedelbar justering

2.2.3. Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m (Val till Citysamverkan), dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

Val till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen samt European Coalition of Cities Against Racism (Eccar) bordlades till 22 februari

2.2.4. Struktur och tidplan för uppföljning 2023, Dnr 0485/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6

Yttrande M, D, L och KD

2.2.7. Yrkande från S, V och MP angående målfördelning under gällande budgetår, dnr

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från S, V och MP

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet om bifall till yrkandet från S, V och MP

Reservation M, D, L och KD

2.2.8. Förordnande av politisk sekreterare för S

Beslut: Hannes Hurtig

2.2.9. Förordnande av politisk sekreterare för V

Beslut: John Edström

3.3. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

Motionen återtagen av motionärerna

Bordlagda ärenden

2.1.2. Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje i Gamlestaden, Dnr 1417/22

22 februari

2.1.3. Genomförandeavtal för detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan, Dnr 1435/22

22 februari

2.1.4. Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan i Nordstaden och Gullbergsvass, Dnr 1379/22

22 februari

2.1.6. Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg, Dnr 0602/19

22 februari

2.1.7. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Dnr 1339/22

22 februari

2.1.8. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB, Dnr 1338/22

22 februari

2.1.12. Redovisning av Higab AB:s uppdrag för hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst, Dnr 1115/22

22 februari

2.1.15. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

22 februari

2.1.17. Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning, Dnr 0756/22

22 februari

2.1.19. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

22 februari

2.1.22. Yrkande från C om nattladdning för elbilar, dnr

22 februari

2.1.25. Yrkande från V, S och MP angående strategisk kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad, dnr

22 februari

2.2.5. Yrkande från S, V och MP angående behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås, dnr

22 februari

2.2.6. Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av kriminell verksamhet på stadensfritidsgårdar, dnr

22 februari

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder, Dnr 0773/22

22 februari

3.2. Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv, Dnr 0675/22

22 februari

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-02-08

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}