Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 5 april 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Göteborgs Stads årsredovisning 2022, Dnr 0071/22

Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra huvudavsnitt som syftar till att ge en övergripande bild av den kommunala koncernens utveckling och resultat under det gånga året. Den kommunala koncernen består av kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans. Inledningsvis återger förvaltningsberättelsen en övergripande bild av verksamheten under året som gått. I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar. I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges övergripande mål och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsen ska årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Av stadens ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag framgår att varje styrelse årligen ska redovisa om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Sammanställningen visar att respektive bolag, inklusive Göteborg Stadshus AB, bedömt att de bedrivit sin verksamhet i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.17. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, Dnr 0161/22

Ärendet gäller reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) samt förändringar i ansvar när det gäller fortsatt hantering av förfrågningsunderlaget. Stadsledningskontoret föreslår en ersättning som utgår från beviljad tid på 454 kronor per timme till Göteborgs Stads hemtjänst respektive 461 kronor per timme till privata utförare i 2021 års kostnadsnivå. Den högre ersättningen för privata utförare är momskompensation. Stadsledningskontoret föreslår att ö-tillägget om 17 procent av timersättningen ska vara oförändrat. Från och med 2023-04-01 ansvarar äldre samt vård- och omsorgsnämnden för revidering och beslut av förfrågningsunderlag enligt LOV.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar ärendet fullgjort.

S, V och MP föreslår i ett yrkande att äldre samt vård- och omsorgsnämnden från och med 2023-07-01 ska ansvara för revidering och beslut av förfrågningsunderlag enligt LOV. De föreslår också att ö-tillägget fastställs till 20 procent.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.18. Hemställan från nämnden för funktionsstöd om revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 1157/22

Nämnden för funktionsstöd har 2022-10-19 beslutat att hemställa till kommunfullmäktige om revidering av förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet enligt LSS. Förslag till reviderat förfrågningsunderlaget innehåller mindre förändringar, förtydliganden och uppdateringar för att öka tydlighet gentemot utförare samt ökade möjligheter att följa upp de krav som ställs på utförare av daglig verksamhet. I samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning planeras en pilotstudie där personer inom daglig verksamhet ska få en offentlig skyddad anställning (OSA). För att möjliggöra aktuell pilotstudie finns behov av justeringar i förfrågningsunderlaget.

Enligt förfrågningsunderlaget ska de privata utförarna informeras senast tre månader innan justeringarna träder i kraft. Det innebär att ett reviderat förfrågningsunderlag kan träda i kraft tidigast tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

Enligt bedömning från förvaltningen för funktionsstöd är det relevant att revidera förfrågningsunderlaget även om valfrihetssystemet enligt LOV ska avvecklas och ersättas med ett system enligt lagen om upphandlingssystem (LOU). Detta enligt Göteborgs Stads budget 2023. Stadsledningskontoret bedömer att nämnden för funktionsstöds hemställan är besvarad i och med förslag till reviderat förfrågningsunderlag samt de överväganden och bedömningar som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.21. Handlingsplan för att motverka tystnadskultur, Dnr 0116/22

I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-01 att sända förslaget till handlingsplan på remiss. Förslagen till insatser i handlingsplanen utgår från de brister och behov som framkommit i kartläggningen. De handlar om ökad tydlighet och struktur, ökad kompetens och ett förstärkt fokus på ledarskap och organisationskultur. Utifrån remissvaren har stadsledningskontoret reviderat handlingsplanen.

Stadsledningskontorets föreslår att Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025 antas och att uppdraget förklaras fullgjort.

V, S och MP föreslår i ett yrkande att de insatser som föreslås i handlingsplanen ska arbetas in i stadens befintliga planer och program.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

2.1.23. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 - 2035, Dnr 0271/23

Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 § 24 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 - 2035, I beslutet fick Business Region Göteborg AB (BRG) och kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med ny mandatperiod under programperioden, samt vid behov, utvärdera och föreslå eventuella förändringar i det näringslivsstrategiska programmet till kommunfullmäktige. BRG har under 2022, i samarbete med stadsledningskontoret, genomfört en översyn och justering av delar av innehållet i programmet.

De väsentliga förändringarna är:

  • En uppdatering av statistik och de indikatorer som definieras av denna statistik.
  • Att tydliggöra kopplingen mellan programmets insatser och målen i Agenda 2030.
  • Ett omarbetat avsnitt Globala trender med utgångspunkt från de senaste årens omvärldsförändringar.

Målbild, mål samt de strategiska utvecklingsområdena med dess insatser är oförändrad.

S, V och MP vill i ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6.

Reservation M, D, L och KD

Yttrande M, D, L och KD

Yttrande C

2.1.25. Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030, Dnr 1428/22

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 i uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden att ta fram ett idrottspolitiskt program. Detta uppdrag har därefter kompletterats i och med kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-30 till idrotts- och föreningsnämnden att i programmet omhänderta åtgärder för att minska avhoppen från idrottsföreningar bland unga över 15 år. Idrotts- och föreningsnämnden har 2022-12-19 beslutat att översända framtaget förslag till kommunstyrelsen som svar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Förslaget till program ska, enligt nämnden, skapa en gemensam syn på utvecklingen av idrott inom Göteborgs Stad. Programmets syfte är att stärka Göteborgs roll som en levande idrottsstad där stadens alla invånare kan ta del av idrott i olika former. Programmets mål och strategier ska bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt föreningsidrott och ett jämlikt idrottande. Stadsledningskontoret bedömer det som sannolikt att ett genomförande av programmet stärker Göteborg som idrottsstad och att kommunfullmäktige kan fastställa förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023 - 2030.

V, S, M, D, MP, L, KD samt särskilt yttrande C föreslår i ett yrkande att ärendet återremitteras till Idrotts- och föreningsnämnden som får i uppdrag att:

a) Komplettera programmet med strategier för att i ökad utsträckning engagera gruppen äldre.

b) Komplettera programmet med strategier riktade mot tjejer under avsnittet Föreningsidrott.

c) Konkretisera samarbetet mellan kommun, akademi, föreningsidrott, näringsliv och andra aktörer.

d) Komplettera programmet med strategier för att stödja och utveckla ledare/tränare inom såväl bredd- som elitidrotten.

e) Komplettera programmet med en skrivning om att fullmåttshallar är normen vid nybyggnation av skolidrottshallar

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från V, S, M, D, MP, L och KD.

Yttrande C

2.2.5. Utredning om hur Göteborgs Stad kan minska nedskräpningen och öka den upplevda tryggheten på badplatserna, Dnr 0944/22

Kommunstyrelsen gav i november förra året stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med berörda parter, utreda hur staden kan minska nedskräpningen och öka den upplevda tryggheten på badplatserna. I utredningen har stadsmiljöförvaltningen, socialförvaltningarna, Göteborgs Stads Parkering AB, ungdomsfullmäktige och HBTQ rådet medverkat. Utredningen visar att det finns faktorer på badplatserna som ökar känslan av otrygghet hos besökarna men samtidigt ger inte utredningen bilden av att badplatserna generellt uppfattas otrygga. Utredningen visar att det finns åtgärder som staden kan vidta för att än mer kontrollera och reglera, men även stödja och underlätta, användandet av badplatserna. Utredningen visar att det idag pågår arbete inom förvaltningar och bolag som bidrar till tryggare och renare badplatser. Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet ryms inom ramen för befintliga ansvar och uppdrag. Ytterligare åtgärder för tryggare och renare badplatser behöver ställas i relation till andra kommunala åtaganden.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 5.

Reservation SD

Yttrande S, V och MP

5.1. Göteborgsförslag [12715] för beslut - Västtrafikkort för jämlikheten och hälsans skull, Dnr 0237/23

Förslagsställaren menar att vuxna med sjukersättning, föräldralediga med låg föräldrapenning och de som har dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande är exempel på människor där ekonomin inte räcker till för resor med kollektivtrafiken och där rörelsefriheten inom staden och möjligheten till en god psykisk och fysisk hälsa därför blir begränsad. Därför skulle en lösning vara att erbjuda dessa målgrupper och de som söker ekonomiskt bistånd Västtrafikkort på samma villkor som de som fyllt 65 år; ett kort som gäller för kostnadsfria resor inom staden (Zon A) på de tider när det är lågtrafik.

Kommunstyrelsen beslutade att inte utreda förslaget vidare.

Övriga ärenden

2.1.9. Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0253/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet, Dnr 0160/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

2.1.13. Redovisning av uppdrag att inom ramen för befintliga styrdokument implementera ett arbetssätt för att motverka kusinäktenskap, Dnr 1173/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande V, S och MP

Yttrande C

2.1.15. Hemställan från Business Region Göteborg AB om ställningstagande gällande verksamhetsförändring i delägda bolag, Dnr 0293/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Hemställan från nämnden för funktionsstöd om att fortsätta tillämpa lag om valfrihetssystem inom daglig verksamhet, Dnr 0257/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

2.1.22. Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken samt upphävande av vattenskyddsområden, Dnr 0139/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.26. Genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen, Dnr 0156/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

2.1.27. Hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB, Dnr 0158/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.29. Yrkande från SD om hantering av Västlänkens omfattande kostnadsökningar och kraftiga förseningar, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 11 – 1.

Reservation SD

Yttrande S, V och MP

2.1.31. Yrkande från D, M, L och KD angående hemställan till regeringen avseende granskning av Trafikverkets hantering av projekt Västlänken, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

Yttrande SD

2.2.4. Hemställan om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar i samband med att kommunstyrelsens operativa uppdrag att säkerställa stadens lokalförsörjning överförs till stadsfastighetsnämnden, Dnr 0184/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.6. Trafiknämndens svar på hemställan från kommunstyrelsen om störande buller från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna, Dnr 0182/23

Yrkande SD

Yrkande M, D, L och KD

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) om att byta ut statyn "Sittande flicka" som är placerad vid Rådhusets innergård, Dnr 1124/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

4.1. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2024, Dnr 0245/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.2. Kompletterande uppföljning per december 2022, Dnr 0168/23

19 april

2.1.3. Återrapportering av uppdrag december 2022, Dnr 0169/23

19 april

2.1.4. Bokslutsberedning avseende 2022, Dnr 0009/23

19 april

2.1.5. Detaljplan för skjutbana på del av Kallebäck 752:23 i Kallebäck, Dnr 0232/23

19 april

2.1.6. Hemställan från fastighetsnämnden om förvärv av fastigheter, avyttrande av fastigheter samt tecknande av överenskommelse av tomträttsavgäld, Dnr 1451/22

19 april

2.1.7. Utredning av ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0657/22

19 april

2.1.8. Komplettering av mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030, Dnr 0227/23 -

19 april

2.1.10. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

19 april

2.1.12. Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad, Dnr 1387/22

19 april

2.1.14. Hemställan från förskolenämnden och grundskolenämnden om reviderade avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr 0995/22

19 april

2.1.19. Utredning av om fler placeringar kan ske i behandlingshem istället för på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet, Dnr 0751/22

19 april

2.1.20. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023, Dnr 1109/22

19 april

2.1.24. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

19 april

2.1.28. Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen, Dnr 0157/23

19 april

2.1.30. Yrkande från D, M, L och KD om nedläggning av Romano Center i Väst och förstärkning av Resursteam heder, dnr

19 april

2.1.32. Yrkande från D, M, L och KD angående uppdrag för att skydda göteborgarnas intresse med anledning av förseningar och ökade kostnader i projekt Västlänken, dnr

19 april

2.1.33. Yrkande från M, D och KD angående en drogfri skolmiljö, dnr

19 april

2.2.1. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete, Dnr 0364/22

19 april

2.2.2. Sammanställning av Göteborgs Stads bestånd av tomställda eller lågt nyttjade fastigheter med potential att konverteras till studentboenden, Dnr 1431/22

19 april

2.2.3. Redovisning av uppdrag gällande krav på cirkularitet i upphandlingar vid nybyggnation och renoveringar, Dnr 0267/22

19 april

2.2.7. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg samt ett Living lab på Ringön med inriktning husbåtar och Tiny houses, Dnr 1595/20

19 april

2.2.8. Val av representant i Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer istället för Jeta Ibishi som avsagt sig, dnr

19 april

2.2.9. Val av representant i ECCAR europeiska koalitionen av städer mot rasism istället för Jeta Ibishi som avsagt sig, dnr

19 april

2.2.10. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om eventuella sanktioner införs mot eller från Kina, dnr

19 april

2.2.11. Yrkande från M, D, L och KD angående att utreda möjligheten att återkalla bidrag, dnr

19 april

2.2.12. Yrkande från V, MP och S om att kartlägga matfattigdomen i Göteborg, dnr

19 april

3.2. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utveckla Slottsskogen genom att avveckla djurparken, Dnr 0971/22

19 april

3.3. Motion av Stina Svensson (FI) om att återinföra projektet Skrota skräpet, Dnr 1123/22

19 april

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-04-05

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}