Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 4 oktober 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.4. Hemställan från Göteborg Energi AB om inriktning att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun, Dnr 0604/23

Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid styrelsemöte 2023-04-21 ett inriktningsbeslut om att investera i en biobränsleeldad hetvattenpanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun. Investeringen ska genomföras inom ramen för en annan verksamhetsutövares, Mölndal Energi AB:s, miljötillstånd. I inriktningsbeslutet hemställer Göteborg Energi till kommunfullmäktige att ta ställning i ärendet då det gäller en investering som görs i en annan kommun samt inom annans miljötillstånd. Det kan innebära en större risk för rådigheten över investeringen än om denna gjort inom Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret har funnit att det råder oklarheter kring frågor kopplade till rådighet, relationen till Mölndal Energi samt juridiska aspekter som styrelsen i Göteborg Energi behöver klarlägga innan ett investeringsbeslut tas.

Stadsledningskontoret föreslår att hemställan från Göteborg Energi AB tillstyrks under förutsättning att Göteborg Energi AB:s styrelse säkerställer att kvarstående oklarheter, som framgår av stadsledningskontorets bedömning, omhändertas inför investeringsbeslutet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.7. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0580/23 -

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny dom kommit fram till att en kommun inte kan ställa krav på att en sökande har ett godkänt andrahandskontrakt för att kunna beviljas ekonomiskt bistånd till hyra, se bilaga 1. Den omständigheten att hyresvärden inte har gett sitt samtycke till andrahandsuthyrningen anses inte vara skäl för att vägra ekonomiskt bistånd för kostnader för boende. Med anledning av domen behöver Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd ändras för att stämma överens med gällande rätt.

Stadsledningskontoret föreslår att riktlinjens nuvarande krav på godkänt andrahandskontrakt för beviljande av ekonomiskt bistånd till hyra ersätts med följande formulering; Socialtjänsten ska efterfråga att den enskilde inhämtar ett godkännande av andrahandsboendet från fastighetsägaren. Avsaknaden av ett godkännande från fastighetsägaren utgör dock inte grund för avslag.

V, S och MP vill i ett yrkande att Göteborgs Stads reviderade riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd antas med följande ändring gällande punkt 1 sida 8 under rubriken Utredningsprinciper vid andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden: Socialtjänsten ska informera den enskilde om att andrahandsboenden ska godkännas av fastighetsägaren, samt att den enskilde bör efterfråga fastighetsägarens godkännande från förstahandshyresgästen. Avsaknaden av ett godkännande från fastighetsägaren utgör dock inte grund för avslag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB om Skeppsbrogaraget, Dnr 0525/23

Skeppsbrogaraget är en integrerad del av exploateringsprojektet Skeppsbron. I samband med kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Skeppsbron 2014 fick Parkeringsbolaget i uppdrag att bygga en underjordisk parkeringsanläggning för att hantera all parkering i området. Parkeringsbolaget redovisar att projekteringen visar på betydande kostnadsökningar i projektet, främst till följd av stora prisökningar inom byggsektorn. Dessa beräknas till 605 mnkr (+/- 100 mnkr), varav 307 mnkr utgör faktiskt prisökning fram till 2022 och resterande 298 mnkr (+/- 100 mnkr) utgör prognosticerad prisökning för perioden 2023 - 2028.  Utifrån hemställan ser stadsledningskontoret tre möjliga vägar framåt avseende Skeppsbrogaraget. En möjlig väg att besvara hemställan är att besluta att projektet fortsätter utifrån justerade förutsättningar. En annan väg är att utreda en ny parkeringslösning inom gällande detaljplan mot bakgrund av den reviderade parkerings- och mobilitetsutredningen. En tredje väg är att utreda en ny parkeringslösning som förutsätter en ny detaljplan. Stadsledningskontoret bedömer att det uppstår konsekvenser och risker oavsett väg framåt och redogör för dessa översiktligt utifrån kunskapen i nuläget 

S, V, MP, särskilt yttrande C) föreslår i ett yrkande att:

Hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB om Skeppsbrogaraget anses besvarad.

Stadsbyggnadsnämnden, i samverkan med berörda nämnder och bolag, får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningar för och konsekvenser av att ta fram en ny detaljplan för Skeppsbron. Uppdraget återrapporteras i stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för Skeppsbron utifrån den inriktning som antas för Södra älvstranden. Den nya planen ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen.

Berörda nämnder och bolag får i uppdrag att avbryta allt arbete med Skeppsbrogaraget.

Älvstranden Utveckling AB, i samverkan med berörda parter, får i uppdrag att pausa programorganisationen för genomförandet av befintlig detaljplan på Skeppsbron med undantag för arbete som är nödvändigt för genomförandet av andra detaljplaner.

Kommunstyrelsen avslog återremissyrkandet från SD efter votering 8 – 1 och beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M och KD deltog inte i beslutet

Ann Catrine Fogelgren (L) deltog inte i beslutet

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Reservation M och KD

Reservation L

Reservation SD

Yttrande C

2.1.10. Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till styrande dokument i form av en regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, den så kallade enprocentregeln. Berörda nämnder och styrelser erbjöds möjlighet att lämna synpunkter under hösten 2022. Förslaget till regel har nu ytterligare bearbetats med hänsyn till synpunkter som framkommit i remissvaren om bland annat roller och mandat, upphandlingsprocess, avgränsning och definitioner, hantering av kostnader, maxbelopp, användning av potter, förvaltning samt finansiering av kulturnämndens arbetsinsatser. Föreslagen regel innebär ett delvis nytt arbetssätt med ett planeringsunderlag för konstgestaltning i tidiga skeden, vilket ska visa var i staden det finns behov av satsningar av offentlig konst. I förhållande till beslutet från 2013 är förslaget till regel ett tydliggörande av de roller som redan finns idag i anskaffningsprocessen samt ett förtydligat ramverk för vilka investeringar som ska ligga till grund för avsättning till konstgestaltning. Kulturnämnden utgör stöd till anskaffande nämnder och styrelser. Regeln tydliggör när kulturförvaltningens process för konstgestaltningsprojekt ska tillämpas. Den beställande parten står för den finansiering som behövs. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och god redovisningssed utgör grund för ansvar och beslutsmandat för de investerande nämnderna och styrelserna.  

S, V och MP vill i ett yrkande att:

1. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur enprocentregeln kan integreras tidigare i stadsbyggnadsprocessen. I samband med utredningen ska dialog föras med kulturnämnden.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur användningen av potter kan stärkas för att säkerställa att 1% av byggkostnaderna används till konstgestaltning.

3. Texten under stycket maxbelopp ändras till ” Vid beräkning av avsättning för en procent konstgestaltning vid ekonomiskt omfattande projekt ska ett maxbelopp avsättas för konstgestaltning, motsvarande 350 prisbasbelopp”.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

2.2.2. Översyn av det fria kulturlivets villkor, Dnr 0720/22

Stadsledningskontoret återrapporterade uppdraget i samband med delårsrapporten för mars, 2023-05-03. Kommunstyrelsen beslutade att inte förklara uppdraget fullgjort förrän redovisningen kompletterades med uppgifter om det fria kulturlivets behov och perspektiv på frågan. Stadsledningskontoret har därför i detta ärende kompletterat redovisningen med de uppgifter som kommunstyrelsen efterfrågat. Kulturnämnden har i uppdrag att driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete samt stödja och främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Inom ramen för detta ansvar pågår det kontinuerligt dialoger med det fria kulturlivet. I dialogerna framkommer att det fria kulturlivets tillgång till lokaler är relativt god men att många kulturutövare har svårt att parera de inflationsdrivna kostnadsökningarna. Kulturnämndens verksamhetsstöd har inte ökat i samma grad som kostnadsökningarna vilket medför att främst lokalkostnaderna urholkar det fria kulturlivets ekonomi.

Stadsledningskontoret bedömer att om ambitionen är att säkerställa att det fria kulturlivet får samma stöd som tidigare så behöver verksamhetsstödet från kulturnämnden uppräknas i samma takt som kostnadsökningarna. Stadsledningskontoret bedömer att kulturnämnden behöver ta ställning till vilka resurser som krävs för att stödet till det fria kulturlivet i Göteborg ska vara ändamålsenligt och därefter inkludera detta i kommande verksamhetsnomineringar inom den årliga budgetprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden

2.1.2. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg, Dnr 0615/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Utredning av inrättandet av en trygghets- och larmcentral med befogenhet att samordna stadens larm, kameror, trygghetsvärdar och ordningsvakter, Dnr 1440/22

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag enligt kommunstyrelsens förslag från 14 juni 2023. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet.

Reservation SD

2.1.6. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag, Dnr 0697/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.3. Val av representant i Göteborgs Stads kontaktforum för studentfrågor istället för John Ekman (D) som avsagt sig, dnr

Valdes Mattias Arvidsson (D)

2.2. 7. Val ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Yvonne Palm (V) som avsagt sig, Dnr

Valdes Finn Hellman (V)

2.2.8. Yrkande från D, M och KD angående förvärv av ryska konsulatet, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M och KD efter votering 8 – 5.

3.1. Motion av Simona Mohamsson (L) och Axel Darvik (L) om att införa utbildningsgaranti för placerade barn, Dnr 0416/23

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yrkande M, D, L och KD

3.2. Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan, Dnr 0262/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2023 - Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0437/23

18 oktober

2.1.3. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om utvidgad omfattning av investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna, Dnr 0808/22

18 oktober

2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

18 oktober

2.1.11. Yrkande från SD angående pedagoger på Göteborgs förskolor som inte pratar svenska, dnr

18 oktober

2.1.12. Yrkande från V, S och MP angående förbättrad styrning av stadens arbetsmiljöarbete, dnr

18 oktober

2.2.1. Utredning och kostnadsberäkning av hur invånare med lägre inkomster kan stöttas vid inköp av krislåda, Dnr 0153/23

18 oktober

2.2.4. Ställningstagande inför inriktningsplanering avseende nationell plan för transportinfrastrukturen samt regional infrastrukturplan, Dnr 0473/23

18 oktober

2.2.5. Val av representant i Studentforum i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig, dnr

18 oktober

2.2.6. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig, dnr

18 oktober

2.2.9. Yrkande från D, M, L och KD om att säkerställa att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism inte anställs, Dnr

18 oktober

2.2.10. Yrkande från SD angående arrendelösning för Utby Livs, dnr

18 oktober

2.2.11. Yrkande från SD angående- Delrapportering av samhällsförluster och miljöutsläpp från Västlänken på grund av förseningar, dnr

18 oktober

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-10-04

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}