Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 24 maj 2023

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.8. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023–2035, Dnr 0271/23

Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035. I beslutet fick Business Region Göteborg AB (BRG) och kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med ny mandatperiod under programperioden, samt vid behov, utvärdera och föreslå eventuella förändringar i det näringslivsstrategiska programmet till kommunfullmäktige. BRG fick också i uppdrag att redovisa programmets måluppfyllelse till kommunfullmäktige i samband med programmets revidering 2023 och därefter vart fjärde år. Styrelsen i BRG beslutade 2022-12-12 att godkänna förslaget till revidering av programmet samt 2023-02-06 att godkänna utvärderingen av programmet och överlämna båda till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Votering 7–6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Delårsrapport mars 2023, Dnr 0069/23

Delårsrapport mars 2023 har fokus på viktig styrinformation, övrig uppföljning samt övergripande utveckling av ekonomi och personal. Rapporten syftar till att belysa frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv.  

Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för mars med fokus på väsentliga avvikelser, personal och ekonomi.   

Det försämrade ekonomiska klimatet får nu tydligt genomslag på det ekonomiska resultatet för koncernen. Resultatet per mars uppgår till -645 mnkr, vilket är betydligt svagare än motsvarande period förra året då resultat per mars var positivt och uppgick till cirka 1 200 mnkr. En bidragande orsak till det svaga resultatet per mars är att stadens pensionsskuld räknats upp utifrån det kraftigt höjda prisbasbeloppet för 2023. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till 640 mnkr, vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 400 mnkr. Samtidigt innebär prognosen en försvagning i förhållande till föregående års resultat med cirka 3 mdkr. För kommunen förutsätter prognosen ett ianspråktagande av resultatutjämningsreserven med 200 mnkr för att klara balanskravet.  

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Redovisning av uppdrag gällande båtuppläggning på Saltholmen, Dnr 1313/22

Kommunfullmäktige har gett ett flertal uppdrag till nämnder och styrelser att på olika sätt utreda samt vidta åtgärder för att förbättra parkeringssituationen på Saltholmen och i Långedrag. Samtliga nämnder och styrelser har avslutat sina uppdrag. Utifrån de utredningar som genomförts bedömer stadsledningskontoret att det finns flera vägar framåt, och att vidare utredningar behövs.  

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7–6. Bifall till tilläggsyrkande från MP, S och V efter votering 7–6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

MP, S och V vill i ett yrkande att Trafiknämndens utredning remitteras till Göteborgs Stads parkering och Grefab för vidare utredning.

Reservation SD
Yttrande C

2.1.16. Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad, Dnr 1387/22

Trafiknämnden har genomfört en översyn av stadens hantering av enskilda vägar. Syftet är dels att förenkla för stadsplanering, dels att klargöra ägande- och ansvarsförhållanden. Målet är att uppnå en likabehandling av samfälligheterna och i samband med det också uppnå ett tydligt och enkelt förhållningssätt mellan enskilt ägande och kommunaltekniska anläggningar.    

I Göteborgs Stad finns idag totalt 1 150 kilometer enskilda vägar. Staden sköter drift och underhåll på 133 kilometer av dessa. Övriga har möjlighet att söka bidrag till drift och underhåll. I dagsläget går merparten av stadens kostnader för enskilda vägar till en begränsad andel av de enskilda vägarna. I syfte att ha enhetlig hantering av enskilda vägar föreslår trafiknämnden fullmäktige att lämna över skötseln av enskilda vägar till respektive vägsamfällighet.   

Trafiknämnden bedömer att dagens kriterier för bidrag i stort sett är tillämpbara, men att de behöver ses över och förtydligas, exempelvis vad de får användas till. Vägsamfälligheterna i södra skärgården får, genom överenskommelser från 2011, betydligt större bidrag än övriga vägföreningar och vägsamfälligheter i staden. Trafiknämnden bedömer att detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Överenskommelserna föreslås därför sägas upp så att dessa föreningar kan söka driftsbidrag i enlighet med föreslagen huvudprincip. Stadsledningskontoret har inhämtat kompletterande underlag från stadsmiljöförvaltningen efter trafiknämndens beslut.   

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från MP, S och V.

Hampus Magnusson (M) deltar inte handläggningen av ärendet p g a jäv.

Reservation SD

MP, S och V föreslår i ett yrkande att ärendet återremitteras till stadsmiljönämnden för att göra följande förtydliganden och kompletteringar:

  1. tydligare redovisning av hur belysningsanläggningarna i frågan ska hanteras i samband med att beslutet träder i kraft.
  2. med förslag på hur bidragssystemet kan införas successivt över en längre tidsperiod med utrymme till dialog och stöd till vägföreningar, där särskild hänsyn ges till ingångna avtal skrevs vid införlivandet av kommundelar.

2.1.17. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 § 16 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab AB och Got Event AB planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet. Huvudinriktningen i beslutet anger en nybyggd arena på Scandinaviums nuvarande tomt. Samma parter fick även i uppdrag att parallellt utreda en om- och tillbyggnation av Scandinavium samt beakta tidigare utredning som föreslagit en placering på nuvarande Valhallabadets tomt. Stadsledningskontoret delar slutsatserna i den rapport som tagits fram att huvudalternativet för ny arena uppfyller målen.     

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från V, S, M, D och L.

Reservation MP
Reservation SD
Reservation KD
Yttrande C

V, S, M, D, L, C vill i ett yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Higab AB och Got Event AB planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, med placering av arenan på Valhallabadets tomt.

2.2.2. Revidering av Göteborgs Stads budskapsplattformar, Dnr 0944/21

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om ny policy och riktlinje för kommunikation för Göteborgs Stad. I dessa styrande dokument fastslås att stadens kommunikation ska utgå ifrån stadens beslutade budskapsplattformar där huvudbudskapet Hållbar stad – öppen för världen och åtta teman ingår. De gällande budskapsplattformarna beslutades 2016. Sedan dess har det skett stora förändringar i stadens organisation och nya eller reviderade program och planer har beslutats. Därför behöver budskapsplattformarna revideras för att stadens kommunikation ska kunna fortsätta utvecklas effektivt och ändamålsenligt.

De reviderade budskapsplattformarna har arbetats fram av stadsledningskontoret i bred samverkan med kommunikationschefer från stadens förvaltningar och bolag. Deltagarna har genomlyst förändringar i innehåll, fokus och ordval i relevanta reglementen, ägardirektiv samt stadsövergripande program och planer och bedömt hur teman bör justeras för att återspegla stadens ambitioner. Det nya förslaget innehåller samma huvudbudskap som tidigare, med sex ingående teman.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S, V och MP

Övriga ärenden

2.1.2. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst, Dnr 0414/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Reviderade bolagsordningar för Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag och dotterdotterbolag, Dnr 0308/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Underlag för kompletterande budget maj 2023, Dnr 0334/23

Kommunstyrelsen beslutade efter Votering 7–6 enligt punkt 7 och 11 i yrkande från MP, S och V med tillägg enligt vid sammanträdet redovisat yrkande.

Punkt 1–5 med förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bordlagt till 7 juni.

Punkt 1–5, 8–10 samt 12–19 med förslag till beslut i kommunstyrelsen bordlagt till 7 juni.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Reservation M, D, L och KD

2.1.15. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende, Dnr 0337/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5), Dnr 0236/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

4.2. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49), Dnr 0250/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.3. Remiss från Västra Götalandsregionen - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027, Dnr 0282/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.4. Remiss från Finansdepartementet - Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4, Dnr 0290/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.5. Remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3), Dnr 0235/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Bifall till och tilläggsyrkande från S, V och MP efter votering 7–6.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0220/23

7 juni

2.1.3. Redovisning av uppdrag kopplade till energiförsörjningen, Dnr 1269/22

7 juni

2.1.4. Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en trygghets- och larmcentral med befogenhet att samordna stadens larm, kameror, trygghetsvärdar och ordningsvakter, Dnr 1440/22

7 juni

2.1.5. Redovisning av uppdraget om fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser, Dnr 0307/23

7 juni

2.1.6. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

7 juni

2.1.7. Förslag till principer för Göteborgs Stads investeringsstyrning, Dnr 1550/21

7 juni

2.1.9. Redovisning av uppdrag att utreda om det finns bolag som istället kan drivas i nämndform, Dnr 1438/22

7 juni

2.1.13. Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv, Dnr 0089/23

7 juni

2.1.18. Yrkande från M, D, L och KD angående bakgrundskontroller vid rekrytering av personal till kommunala ungdoms- och fritidsgårdar, Dnr

7 juni

2.2.1. Yrkande från L, M, D och KD angående utvidgning av § 3 områden, Dnr

7 juni

2.2.3. Yrkande från SD angående en utökad kontroll av registerutdrag i belastningsregistret för anställningar i Göteborgs Stad, Dnr

7 juni

2.2.4. Yrkande från SD angående heltäckande slöjor inom funktionsstöd och förskoleverksamhet, Dnr

7 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-05-24

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}