Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 22 november 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

8. Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götalandsregionen, ärendenummer SLK-2023-00875

Göteborgs Stad har tagit emot ett rubricerat samverkansavtal från Göteborgsregionens förbundsstyrelse (GR) med rekommendationen att ställa sig bakom och godkänna överenskommelsen. Samverkansavtalet gäller för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet. Innehållet berör samverkan mellan ingående verksamheter i familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter, främst öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård och socialtjänst.

Syftet med samverkansavtalet är att tydliggöra uppdrag och förväntningar, skapa likvärdigt innehåll samt att kvalitetssäkra verksamheterna. Samverkansavtalet ska ses som ett länsgemensamt inriktningsdokument och en miniminivå för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland. Avtalet ska säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet och kvalitet i familjecentralens verksamhet. Samverkansavtalet reglerar verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive parts ansvarsområde och finansiering av gemensamma resurser.

Stadsledningskontoret bedömer att samverkansavtalet skapar struktur och tydliggör uppdrag och förväntningar. Det ger också en gemensam miniminivå för samverkansarbetet i hela länet vilket gynnar de familjer som möter verksamheterna. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

18. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för Göteborgsförslaget, ärendenummer SLK-2023-00802

Nämnden för demokrati- och medborgarservice har lagt ett förslag till reviderade riktlinjer för Göteborgsförslaget. Revideringen utgår från den kartläggning av stadens hantering av Göteborgsförslaget som nämnden gjorde förra året.

Revideringen görs främst för att förtydliga ansvaret för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser som hanterar Göteborgsförslag utifrån det gemensamma demokratiansvaret. Förslaget innehåller beslutsformuleringar som nämnder och styrelser ska använda vid behandling av förslag och reglerar hur stadens ska agera i de fall ett Göteborgsförslag berör flera nämnder eller styrelser. Stadsledningskontoret har i dialog med nämnden för demokrati och medborgarservice gjort vissa justeringar i det förslag som nämnden för demokrati och medborgarservice har skickat till kommunfullmäktige för beslut. Stadsledningskontoret bedömer att förslaget till riktlinje ökar förutsättningarna för en likvärdig och effektiv hantering av Göteborgsförslagen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

19. Utredning av hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras, ärendenummer SLK-2023-00556

Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2022 att, i samband med en återremiss av ”Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025”, ge stadsledningskontoret i uppdrag att ge förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras. Genom intervjuer har nuvarande organisation belysts utifrån ett lokalt samt ett centralt perspektiv. Utredningen har också gjort en omvärldsbevakning av ett antal kommuner, regioner och statliga myndigheter. Intervjuerna och omvärldsbevakningen utgör grund för en nulägesanalys ur vilken förslag till en förändrad organisation är sprungen.

Stadsledningskontoret bedömer att stadens nuvarande organisation, med en centralt placerad dataskyddsenhet och lokala dataskyddskontakter, har medfört att staden har en relativt hög följsamhet mot dataskyddsförordningen. Stadsledningskontoret bedömer samtidigt att det finns goda möjligheter för staden att höja nivån ytterligare. I omvärldsbevakningen framkommer att Göteborg särskiljer sig på tre områden: antalet dataskyddsombud (DSO) är fler till antalet, prioriteringen av det granskande uppdraget är högre vilket slutligen ger en större omfattning på granskningen. I intervjuerna har det framkommit ett antal åtgärdsförslag som ytterligare skulle stärka Göteborgs Stads dataskyddsarbete.

Mot bakgrund av nulägesanalysen och omvärldsbevakningen föreslår stadsledningskontoret att nuvarande organisation för dataskyddsarbetet kompletteras med en central funktion för samordning och styrning av dataskyddsfrågor med placering på stadsledningskontoret. Funktionen ska ha ett strategiskt perspektiv på dataskyddsfrågor, men kan också hjälpa förvaltningar och bolag på den operativa nivån. Funktionen blir en integrerad del i informationssäkerhetsarbetet som helhet och placeringen på stadsledningskontoret möjliggör även synergier med digitaliseringsarbetet i staden.

S, V och MP vill i ett yrkande ge kommunstyrelsen och nämnden för intraservice i uppdrag att i nära samverkan med berörda parter göra en riskbedömning utifrån säkerhet och arbetsmiljö i samband med beslutet om organisering av dataskydd och vid behov återkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder. Samt att i övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ärende om redovisning av förslag på hur ett ändamålsenligt och stadsgemensamt dataskydd kan organiseras.

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6 om ärendet avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet beträffande bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S, V och MP.

22. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga, ärendenummer SLK-2022-01316

Nuvarande riktlinje antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. I samband med aktualitetsprövningen av riktlinjen har behov av en mer omfattande översyn identifierats. Riktlinjen omfattar socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt nämnden för funktionsstöd. Riktlinjen har omarbetats både vad avser innehåll och struktur. Kommunstyrelsen beslutade 11 februari i år att remittera förslag till reviderad riktlinje till berörda nämnder och råd för att hämta in synpunkter. Utifrån de synpunkter som kommit in har förslaget till ny riktlinje reviderats och förtydligats.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga revideras enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

V, S och MP vill i ett yrkande att Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga revideras i enlighet med bilaga 12 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, samt enligt följande tillägg:

a) i avsnitt 3.6.1 ska följande mening läggas till: ”Utgångspunkten för hembesök är att de ska planeras och genomföras i samtycke med familjehemmet.” i stycke 1, rad 4 efter ordet ”…informationskälla.”

b) i avsnitt 4.9.1 ska följande mening läggas till: ”Utgångspunkten för hembesök är att de ska planeras och genomföras i samtycke med familjehemmet.” i stycke 2, rad 7 efter ordet ”… önskemål.”

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet

23. Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030, ärendenummer SLK-2022-01428

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 i uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden att ta fram ett idrottspolitiskt program. Detta uppdrag har därefter kompletterats i och med kommunfullmäktiges uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden att i programmet omhänderta åtgärder för att minska avhoppen från idrottsföreningar bland unga över 15 år. Ärendet återremitterades till idrotts- och föreningsnämnden av kommunstyrelsen för komplettering. Dessa kompletteringar har nu inarbetats i förslaget. Programmets syfte är att stärka Göteborgs roll som en levande idrottsstad där stadens alla invånare kan ta del av idrott i olika former. Programmets mål och strategier ska bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt föreningsidrott och ett jämlikt idrottande.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborg Stads idrottspolitiska program 2023-2030 antas och att uppdraget förklaras fullgjort.

V, S, MP, M, D, L, KD vill i ett yrkande att

1. Namnet på programmet ändras till ”Göteborgs Stads idrottsprogram”

2. Programmet genomgår en språklig bearbetning för att korrigera effekterna av namnjusteringen.

3. Göteborg Stads idrottsprogram 2023–2030 antas.

4. Kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2021 till idrotts- och föreningsnämnden om att ta fram ett idrottspolitiskt program förklaras fullgjort.

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-30 § 13 till idrotts- och föreningsnämnden att i programmet omhänderta åtgärder för att minska avhoppen från idrottsföreningar bland unga över 15 år förklaras fullgjort

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, MP, M, D, L, KD och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

25. Äldreombudsmannens rapport 2023, ärendenummer SLK-2023-00620 2023

Göteborgs Stads äldreombudsman ska vartannat år redogöra för sin verksamhet i en rapport som lämnas till kommunfullmäktige. Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag med utgångspunkten i äldre personers mänskliga rättigheter och belysa frågor som främjar goda levnadsförhållanden för äldre befolkning i Göteborg. Rapporten ger en övergripande bild av åldrande och livsvillkor men är inte en uppföljning av olika arbeten som bedrivs av Göteborgs Stads verksamheter. I rapporten ska en redogörelse för invånares synpunkter till äldreombudsmannen ingå. Rapporten avser perioden mars 2021 till mars 2023.

I takt med en åldrande befolkning blir den mänskliga rättighetsdimensionen av åldrandet allt viktigare. Rapporten för 2023 visar att de fyra rättighetsområden som identifierades i äldreombudsmannens första rapport 2021 kvarstår som fortsatt viktiga för stadens invånare.

Stadsledningskontoret överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och bedömer därmed uppdraget fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande S, V och MP

26. Underlag för kompletterande budget - Oktober 2023, ärendenummer SLK-2023-00634 2023

I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 framgår att kommunstyrelsen vid tre tillfällen under 2023 ska besluta om kompletteringsbudget. Vidare framgår att kommunstyrelsen ges delegation att justera samt vid behov tolka och konkretisera fullmäktiges budget, under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de ska underställas kommunfullmäktige för beslut.

I samband med kommunstyrelsens beslut i ärendet Struktur och tidplan för uppföljning 2023, kommunstyrelsen 2023-02-08 § 114, beslutades att kompletteringsbudgetar för 2023 ska hanteras i kommunstyrelsen under februari månad och i samband med uppföljningsrapporterna samt att frågor av principiell beskaffenhet inom ramen för kompletteringsbudgetarna ska beslutas av kommunfullmäktige. Vidare gavs stadsledningskontoret i uppdrag att bereda underlag för beslut av kompletteringsbudgetar.

Stadsledningskontoret lämnar i detta tjänsteutlåtande underlag för beslut om den tredje kompletteringsbudgeten år 2023. Tjänsteutlåtandet innehåller en redogörelse över de framställningar och förändrade förutsättningar som inkommit/uppstått sedan den senaste kompletteringsbudgeten i maj och överlämnas i samband med att stadsledningskontoret överlämnar delårsrapport per augusti.

S, V, MP vill i ett yrkande

1. Att förskolenämnden tilldelas tio miljoner kronor i temporära medel för 2023 att användas för bland annat kostnader för tomställda lokaler och evakueringskostnader.

2. Att grundskolenämnden tilldelas totalt 50 miljoner kronor i temporära medel för 2023 för att kunna genomföra olika inköp.

3. Att nämnden för funktionsstöd bemyndigas att efter eget beslut använda eget kapital om maximalt 35 miljoner kronor.

4. Att äldre- samt vård- och omsorgsnämndens hemställan hanteras genom att nämnden bemyndigas att använda eget kapital om maximalt 20 miljoner

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

32. Igångsättningsbeslut för arbete med ändring genom fördjupning av Översiktsplan för Göteborg, för delen Järnvågen till Klippan, ärendenummer SLK-2023-00831

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 26 september i år att hemställa till kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för arbetet med en ändring genom fördjupning av översiktsplanen, delen Järnvågen till Klippan. Stadsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att en detaljplanering av området föregås av en övergripande planering, samt att riksintressen inom området kan hanteras i en formell dialog med staten. Stadsledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens bedömning att ändring genom fördjupning av översiktsplanen för aktuellt område är i linje med översiktsplanen.

Stadsledningskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämndens hemställan godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12–1.

Övriga ärenden

4. Göteborgs Stads taxa för verksamhet enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, ärendenummer SLK-2023-00801

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

6. Revidering av socialnämnd Centrums reglemente beträffande ansvar för socialjourens handläggning och beslut enligt socialtjänstlagen under jourtid till att omfatta samtliga sex socialnämnder, ärendenummer SLK-2023-00494

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

10. Remittering av förslag till Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter, ärendenummer SLK-2023-00320

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

15. Motion av Ann Catrine Fogelgren (L), Pär Gustafsson (L) och Eva Flyborg (L) om att Göteborg ansöker att bli europeisk kulturhuvudstad 2029, ärendenummer SLK-2023-00515

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

17. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022, ärendenummer SLK-2023-00001

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

27. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Marie Brynolfsson (V) som avsagt sig, ärendenummer SLK-2023-00025:25

Valdes Max Bonnier Eklund (MP)

33. Yrkande från SD om delrapportering av samhällsförluster och miljöutsläpp från Västlänken på grund av förseningar, ärendenummer SLK-2023-00835

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.

34. Yrkande från S, V och MP om insatser för att stoppa kriminella aktörer inom välfärden, ärendenummer SLK-2023-00896

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 5. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.

Reservation SD

35. Yrkande från V, S och MP om att stärka arbetet för jämställdhet och inventera kommuncentrala nätverk, ärendenummer SLK-2023-00928

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från V, S och MP.

Reservation SD

36. Yrkande från SD om säkerhetshöjande åtgärder i området kring Gustaf Adolfs Torg, ärendenummer SLK-2023-00954

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.

Yttrande M, D, L och KD

40. Motion av Axel Darvik (L) och Kristina Bergman Alme (L) om försörjningsjobb, ärendenummer SLK-2023-00514

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

Yttrande M och KD

41. Yrkande från SD angående entledigande av Göteborgs Stads representant i Västsvenska paketets ledningsgrupp, ärendenummer SLK-2023-00999

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1

44. Yrkande från M, D, L och KD angående att säkra stadens flaggstänger, ärendenummer SLK-2023-01001

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD.

Yttrande S, V och MP

Yttrande SD

45. Yrkande från M, D, L och KD om att utreda och rapportera den ekonomiska påverkan för Göteborg Stad utifrån nyligen presenterade förseningar och fördyrningar av Västlänken, ärendenummer SLK-2023-01002

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD

Bordlagda ärenden

2. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning, ärendenummer SLK-2023-00438

13 december

3. Detaljplan för verksamheter vid Norra Stenebyvägen inom stadsdelen Tuve, ärendenummer SLK-2023-00927

29 november

5. Hemställan från exploateringsnämnden avseende cykelgarage vid Haga station, ärendenummer SLK-2023-00879

29 november

7. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats, ärendenummer SLK-2023-00861

13 december

9. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd, ärendenummer SLK-2023-00731

29 november

11. Struktur för Göteborgs Stads kunskapsbaserade arbete med lägesbilder brott och otrygghet, ärendenummer SLK-2023-00882

29 november

12. Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2023, ärendenummer SLK-2023-00888

29 november

13. Motion av Anders Svensson (M) och Nina Miskovsky (M) om att utreda flytt av Integrationscentrum från socialnämnd Centrum till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, ärendenummer SLK-2023-00579

13 december

14. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att göra enkätdata från befolkningsundersökningar mer tillgänglig, ärendenummer SLK-2023-00407

29 november

16. Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck, ärendenummer SLK-2023-00750

13 december

20. Kompletterande uppföljning aug 2023, ärendenummer SLK-2023-00782

29 november

21. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler, ärendenummer SLK-2021-00581

29 november

24. Hemställan från stadsmiljönämnden om bemyndigande att teckna nytt avtal med Västtrafik AB för färjetrafik på Göta älv, ärendenummer SLK-2023-00804

29 november

28. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig, ärendenummer SLK-2023-00025:26

13 december

29. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig, ärendenummer SLK-2023-00025:27

13 december

30. Struktur och tidplan för uppföljning 2024, ärendenummer SLK-2023-00041

29 november

31. Kostnadsberäkning av en utredning av en differentiering av parkeringsavgifter på kommunens personalparkeringar, ärendenummer SLK-2023-00155

13 december

37. Yrkande från S, V och MP om revisionsrapport om hemvårdsbidrag, ärendenummer SLK-2023-00953

29 november

38. Motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete motbortförandet av barn till andra länder, ärendenummer SLK-2023-00532

13 december

39. Motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning, ärendenummer SLK-2023-00513

13 december

42. Yrkande från L, M, D och KD angående kartläggning kring antisemitism i stadens verksamheter, ärendenummer SLK-2023-01003

13 december

43. Yrkande från M angående nedläggning av Frölundaskolan Kommunstyrelsens egna uppdrag, Ärendenummer SLK-2023-01004

13 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-11-22

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}