Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 22 mars 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.6. Samlingsärende inom uppföljning mars 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder samt rapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier 2022, dnr 1408/22

Samlingsärendet återrapporterar uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns tolv uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ett uppdrag har förklarats slutfört av ansvarig nämnd. Den nämnden finns inte kvar efter årsskiftet då ny organisation för stadsutveckling trätt i kraft. Uppdraget föreslås flyttas över till en annan nämnd för en komplettering om mandat avseende klottersanering. I rapporten finns även en rapportering till kommunstyrelsen om uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande MP, S och V

Yttrande C

2.1.13. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen behöver rustas upp i närtid då det finns risk för ras som skulle leda till mycket stora konsekvenser. Syftet med detta inriktningsbeslut är att skapa en förankring kring upplägg, omfattning och tidiga tids- och kostnadsbedömningar för planering och upprustning av kanalmurarna samt kompletterande klimatanpassningsåtgärder, förbättrad framkomlighet för gång och cykel samt ett attraktivare stadsrum längs kanalmursstråket. Genomförandet förutsätter att trafikomläggningar, främst för spårtrafiken, kan ske på kompletterande permanenta spåråtgärder och utbyggnader. Arbetet med att rusta upp kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen bedöms kosta 4,5 till 5 miljarder kronor i prisnivå 2020.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande MP, S och V

Yttrande C

2.1.14. Kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om hbtq-personers livsvillkor, dnr 1324/20

Stadsledningskontoret redovisar kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-09-10 om att ta fram en ny uppdaterad rapport om hbtq-personers livsvillkor till grund för den nya planen. Då det i uppdraget även ingick att undersöka villkoren för hbtq-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter, har stadsledningskontoret valt att dela upp uppdraget i två separata rapporter:

  • en uppdaterad rapport om hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg (Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021)
  • en rapport om villkor för hbtqi-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter (”Det är ingen temadag att vara hbtq – det är man året om” - Rapport om unga hbtqi-personers villkor i skolan)

För att få en uppdatering av hur livsvillkoren för hbtqi-personer förändrats utifrån de temaområden som redovisades i hbtq-rapporten Normbrytande liv från 2014 och få en extern genomlysning av Göteborgs Stads arbete, genomfördes en upphandling och Antidiskrimineringsbyrån Väst tilldelades uppdraget. Utifrån sin granskning, lämnar Antidiskrimineringsbyrån 32 rekommendationer för Göteborgs Stads fortsatta arbete. Uppdraget att fram en första lägesbild av unga hbtqi-personers villkor i skolan genomfördes av stadsledningskontoret. Utifrån rapportens resultat och analys lämnar stadsledningskontoret 12 framåtsyftande rekommendationer.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för en komplettering av underlag över vilka grupper som är särskilt utsatta samt särskilt otrygga platser. Fokus ska ligga på frågor där det finns kommunal rådighet. I Fördjupad lägesbild hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg - kompletterande rapport baserad på otrygghet och diskriminering redovisar stadsledningskontoret hur hbtqi-personers utsatthet ser ut där det är möjligt och på vilket sätt minoritetsperspektiv beaktas i stadens arbete. En mycket begränsad mängd lokala data om hbtqi-personer har haft direkt påverkan på utredningens genomförande och även stadsledningskontorets förslag på utvecklingsområden. Stadsledningskontoret gör bedömningen att med de två tidigare framtagna rapporterna samt genomförd komplettering kan uppdraget förklaras fullgjort.

V, S och MP föreslår i ett tilläggsyrkande att:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs stads HBTQI-råd ta fram en ny hbtqi-plan.

2. Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-09-10 § 27 beslutspunkt 4, om att ta fram en ny uppdaterad rapport om hbtq-personers livsvillkor till grund för den nya planen och som även undersöker villkor för htbtq-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter, antecknas och förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, S och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

2.1.4. Verksamhetsområde 2023 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, dnr 0225/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Underlag för kompletterande budget februari 2023, dnr 0216/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D, KD och SD deltog inte i beslutet

2.1.15. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, dnr 1339/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB, dnr 1338/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.4. Yrkande från M, D, L och KD om granskning av stadens investeringsprojekt, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Yttrande S, V och MP

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas, dnr 0972/22

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

4.1. Remiss från Regeringskansliet - Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring ochbegränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl, dnr 0269/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 6 i huvudvotering.

Reservation SD

Yttrande M, D och KD

Yttrande C

4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53), dnr 1418/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S, V och MP

Yttrande SD

Yttrande C

Bordlagda ärenden

2.1.1. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023, dnr 1109/22

5 april

2.1.2. Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka tystnadskultur, dnr 0116/22

5 april

2.1.3. Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken samt upphävande av vattenskyddsområden, dnr 0139/23

5 april

2.1.5. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035, dnr 0271/23

5 april

2.1.7. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

5 april

2.1.8. Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030, dnr 1428/22

5 april

2.1.9. Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen, dnr 0156/23

5 april

2.1.10. Hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB, dnr 0158/23

5 april

2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen, dnr 0157/23

5 april

2.1.17. Yrkade från SD angående hantering av Västlänkens omfattande kostnadsökningar och kraftiga förseningar, dnr

5 april

2.1.18. Yrkande från D, M, L och KD angående nedläggning av Romano Center i Väst och förstärkning av Resursteam heder, dnr

5 april

2.2.1. Redovisning av uppdrag att utreda hur staden kan minska nedskräpningen och öka den upplevda tryggheten på badplatserna, dnr 0944/22

5 april

2.2.2. Trafiknämndens svar på hemställan från kommunstyrelsen gällande störande buller från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna, dnr 0182/23

5 april

2.2.3. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg samt ett Living lab på Ringön med inriktning husbåtar och tiny houses, dnr 1595/20

5 april

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-03-22

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}