Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 22 februari 2023

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för simhall vid Gärdesvägen i stadsdelen Askim, Dnr 1318/22

Planförslaget ger möjlighet att bygga en ny simhall som ersättning för Askims befintliga simhall. Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig simhall. Planförslaget ska ge möjlighet att skapa en stärkt mötesplats för besökare och närboende intill befintliga och tillkommande bad- och sportanläggningar. Utöver att bygga simhall ska planen göra det möjligt att anlägga en bostadsnära park nära simhallen och ge planstöd för befintlig idrottshall.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.2. Göteborgs Stads taxa enligt marknadskontrollförordningen, Dnr 1278/22

Miljö- och klimatnämnden beslutade 22 november 2022 om taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt marknadskontrollförordningen. Nämnden hemställer till kommunfullmäktige om en ny taxa för nämndens verksamhet enligt marknadskontrollförordningen. Förslaget till ny taxa är en anpassning till EU:s marknadskontrollförordning och förändrad lagstiftning och berör nämndens marknadskontroll inom miljöbalken, tobaksområdet samt buller och avgaser för mobila maskiner. Miljö- och klimatnämnden föreslår att taxan ska gälla från och med 1 juni i år.

Förslag till ny taxa enligt marknadskontrollförordningen innebär att miljö- och klimatnämnden tar ut en avgift för marknadskontroll enligt en ny lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förslag till taxa innebär att avgift för marknadskontroll debiteras motsvarande avgiften för tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften föreslås debiteras i efterhand.

Vidare föreslår nämnden att provtagning och analys av prover av kemiska produkter eller biotekniska organismer och varor ska ersättas med faktisk kostnad. Stadsledningskontoret bedömer att det finns laglig grund för att besluta om en möjlighet för nämnden att ta ut avgift för provtagning och analys av prover av kemiska produkter eller biotekniska organismer för det fall marknadskontrollen kommer att omfatta även provtagning. Det motsvarar möjligheterna nämnden har att ta ut avgift inom ramen för miljötillsynen enligt miljöbalken. När det gäller möjligheten att ta betalt för provtagning och analys av varor finns det i nuläget inte något bemyndigande för kommunerna att inom ramen för tillsynen kräva prover av varor, utan det är något som ankommer på Kemikalieinspektionen. Stadsledningskontoret föreslår därför att taxan ska omfatta provtagning och analys av prover av kemiska produkter eller biotekniska organismer, men däremot inte varor. Det innebär att taxan motsvarar vad som gäller i Malmö och Stockholm.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026, Dnr 0094/22

Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023 – 2026 förtydligar hur stadens nämnder och styrelser ska samverka för att bidra till de kulturstrategiska målen i kulturprogrammet. Planen ska leda till att kulturens värden tas tillvara och utvecklas i stadens gemensamma arbete för att skapa hållbar stadsutveckling, social sammanhållning och en attraktiv storstad. Stadsledningskontoret bedömer att planen konkretiserar kulturprogrammet och skapar förutsättningar för att genomföra det. Stadsledningskontoret föreslår att planen antas och följs upp enligt det som framgår i planen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje i Gamlestaden, Dnr 1417/22

Byggnadsnämnden beslutade i december 2022 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje i Gamlestaden. Marken i området består av naturmark och före detta odlingsområde. Planens syfte är att möjliggöra uppställningsspår för persontåg och två anläggningar kopplade till kretslopp och vattens verksamhet. Uppställningsspåren möjliggör en fortsatt omvandling av Centralenområdet och den prioriterade Bangårdsförbindelsen. I samband med framtagandet av detaljplanen upphävs del av detaljplan II-3678 för att stödja bildandet av framtida naturreservat för Lärjeåns dalgång. Uppställningsspåren behöver finnas på plats till när Västlänken öppnas för trafik 2026 och trafikeringen i Göteborgsområdet då förändras med bland annat fler tågsätt på järnvägen

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Martin Wannholt (D) deltog inte i beslutet

Yttrande D

2.1.11. Genomförandeavtal för detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan, Dnr 1435/22

Detaljplanen innebär nya placeringar av entréer och tekniska anläggningar för Västlänken, nya kvarter och ny allmän plats. För att göra detta möjligt och samtidigt hantera det pågående Västlänken-projektet behöver Trafikverket och Göteborgs Stad teckna ett avtal. Genomförandeavtalet hanterar återställning av allmän plats, återställning av kvartersmark för tillbyggnad av Nordstan, ny placering av Västlänkens entréer, ventilationer och lanterniner, gestaltningsprogram samt upplåtelse av allmän plats för att kunna bygga entré för Västlänken i nytt läge. Då genomförandeavtalet ändrar sådant som reglerades i tidigare upprättat genomförandeavtal för järnvägstunneln, vilket antagits i kommunfullmäktige, ska även detta genomförandeavtal tas upp i kommunfullmäktige för beslut

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 11 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Martin Wannholt (D) deltog inte i beslutet

Yttrande D

2.1.12. Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan i stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass, dnr 1379/22

Byggnadsnämnden beslutade 2022-12-13 § 666 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan i stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass (Detaljplan Norr om Nordstan), med anledning av att den innebär stora ombyggnader av befintliga gator och innehåller verksamheter av stort allmänt intresse. Planområdet ligger nordväst om Göteborgs Centralstation och ingår i stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av Västlänken och dess västra uppgång tillhörande station Centralen. Planen möjliggör också ny bebyggelse i form av tre kvarter norr om den framtida boulevarden och en tillbyggnad till Nordstan söder om boulevarden.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11 – 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Martin Wannholt (D) deltog inte i beslutet

Yttrande D

2.1.13. Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg, Dnr 0602/19

Miljö- och klimatnämnden har enligt reglementet ansvar för att samordna det av stadens arbete som följer av EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv och har därmed en samordnande roll inom Göteborgs Stads vatten- och havsmiljöarbete. Miljö- och klimatnämnden beslutade 22 november 2022 att godkänna Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023–2027 och att skicka den för fastställande i kommunfullmäktige.

Åtgärdsplanens syfte är att stärka förutsättningarna för att Göteborgs Stad ska nå miljökvalitetsnormerna för vatten enligt gällande lagstiftning. Den syftar också till att Göteborgs Stads miljömål ska kunna nås. Planen konkretiserar hur de bindande åtgärderna i vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska tas omhand och vilka nämnder och styrelser i staden som ansvarar för att genomföra åtgärderna. Den tydliggör vad som förväntas av respektive nämnd/styrelse och ger goda förutsättningar för ett effektivt genomförande och skapar förutsägbarhet i stadens vattenförvaltningsarbete.

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till planen och föreslår att kommunfullmäktige fastställer Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023 - 2027.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.19. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

Kommunfullmäktige beslutade i februari i år om att förändra verksamheten i Älvstranden Utveckling AB. Till grund för beslutet låg stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt ett tilläggsyrkande från S, D, M, L, MP och C. I både stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och yrkandet konstateras att det finns osäkerheter och oklarheter i förslaget. Därför behöver vissa frågeställningar och konsekvensanalyser fördjupas innan slutligt ställningstagande. I ärendet redogör stadsledningskontoret grundligt för de konsekvenser som kan uppstå vid en förändring av Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag utifrån tre olika scenarier. Scenarierna tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut samt yrkande och i ett antal förändrade förutsättningar som identifierats sedan kommunfullmäktige fattade sitt beslut. Stadsledningskontoret föreslår att en förändring av Älvstranden Utveckling AB ska genomföras i enlighet med scenario 3. Detta innebär förslag om göra ett nytt uppdrag och ny roll för Älvstranden Utveckling AB tydligare genom ett nytt ägardirektiv. Förslaget innebär vidare att överföring av det markutvecklande uppdraget ska prövas genom jordabalksöverlåtelse för de av Älvstrandens fastigheter, som planeras utvecklas på längre sikt ur ett stadsutvecklingsperspektiv.

S, V, MP (särskilt yttrande C) föreslår i ett yrkande att:

1) Tjänsteutlåtandets förslag till reviderat ägardirektiv avslås.

2) Reviderat kapitel 2 av ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB fastställs i enlighet med bilaga 1 till yrkandet. Kapitel 1 och 3 bifalls i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag.

3) Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab, utreda hur ett avkastningskrav för Älvstranden Utveckling AB skulle kunna utformas. Uppdraget återrapporteras i Göteborgs Stadshus AB.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.1. Överlämnande av ställningstagande för exploateringsekonomin och inriktningsbeslut för portföljen Gamlestaden, Dnr 1452/22

Fastighetsnämnden behandlade den 12 december förra året fastighetskontorets återrapport för fastighetsnämndens uppdrag kring den samlade exploateringen i Gamlestaden, där kontoret föreslår nämnden att besluta om en inriktning för det ekonomiska exploateringsnettot för portföljen som helhet samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. Nämnden beslutade att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen utan politiskt ställningstagande. Stadsledningskontoret föreslår att ärendet skickas till exploateringsnämnden för ställningstagande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S, V och MP

2.2.2. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga, Dnr 1316/22

Nuvarande riktlinje antogs av kommunfullmäktige i oktober 2016. I samband med aktualitetsprövningen av riktlinjen har behov av en mer omfattande översyn identifierats. I ett förslag till reviderad riktlinje föreslås flera förändringar. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till reviderad riktlinje skickas på remiss till berörda nämnder och råd för synpunktsinhämtning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.

Övriga ärenden

2.1.6. Redovisning av uppdrag om förutsättningar för ny finansieringsmodell för inköp- och upphandlingsnämnden, Dnr 1358/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt, dnr

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från MP, S och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet

2.1.8. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

2.1.9. Fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål, dnr

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 enligt yrkandet från S, V och MP i kommunfullmäktige 26 januari 2023. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

2.1.16. Higab AB:s uppdrag om hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst, Dnr 1115/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.17. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, 1542/21

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 5 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D, L och KD deltog inte i beslutet

Reservation SD

Yttrande MP, S och V

2.1.18. Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning, Dnr 0756/22

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6, enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

2.1.20. Yrkande från M, D, L, KD särskilt yttrande C om nattladdning för elbilar, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 5.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Yttrande C

Yttrande MP, S och V

2.2.5. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0173/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.6. Anmälan av mottagna donationer, Dnr 0058/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.7. Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m., Dnr 0058/22

(Val till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen samt European coalition of cities against racism, Eccar)

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen bordläggs till sammanträdet den 8 mars.

2.2.8. Yrkande från S, V och MP om behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

Reservation M, D, L, KD och SD

Yttrande M, L och KD

2.2.9. Yrkande från M, D, L och KD om kartläggning av kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

Yttrande C

3.2. Motion av Pernilla Börjesson (SD) om att utveckla Göteborgs Stads hemsidas sökfunktion, Dnr 0774/22

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D, L och KD

3.7. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder, Dnr 0773/22

Kommunstyrelsen avslog motionen med hänvisning till yttrandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D, L och KD

3.8. Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv, Dnr 0675/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protkokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Bordlagda ärenden

2.1.3. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

8 mars

2.1.5. Redovisning av uppdrag att ta fram kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor, Dnr 1324/20

8 mars

2.1.14. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Dnr 1339/22

Votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag

Reservation M, D, L, KD och SD

8 mars

2.1.15. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB, Dnr 1338/22

Votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag

Reservation M, D, L, KD och SD

8 mars

2.1.21. Yrkande från V, S och MP angående strategisk kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad, dnr

8 mars

2.2.3. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2023, Dnr 0104/23

8 mars

2.2.4. Delegation samt arbetsordning och uppgifter för kommunstyrelsens personalutskott, Dnr 0151/23

8 mars

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas, Dnr 0972/22

8 mars

3.3. Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om attinrätta en tjänst som stadsantikvarie, Dnr 0796/22

8 mars

3.4. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet, Dnr 1050/22

8 mars

3.5. Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs vindkraftverk, Dnr 1049/22

8 mars

3.6. Motion av Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Börjesson (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja ersättningsnivån för borgerliga vigselförrättare, Dnr 0881/22

8 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-02-22

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}