Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 19 april 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.9. Kompletterande uppföljning per december 2022, Dnr 0168/23

Den kompletterande uppföljningsrapporten syftar till att förse kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med relevant information om styrning och uppsikt. Rapporten kompletterar årsredovisningen 2022 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt övrig uppföljning av större dignitet där stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver få övergripande information och lägesbilder. I rapporten finns även ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2022. Dessutom redovisas nämnders och styrelsers rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål i två olika bilagor till rapporten.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Detaljplan för skjutbana på del av Kallebäck 752:23 i stadsdelen Kallebäck, Dnr 0232/23

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i januari i år att översända detaljplan för skjutbana på del av Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg till kommunfullmäktige för beslut om antagande, med anledning av att den är av stort allmänt intresse eftersom det rör sig om Delsjöns rekreationsområde och är av stor vikt då kommunens drickvattensförsörjning kan påverkas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ett nytt skyttesportcenter i Kallebäck så att större delen av skytteverksamheten vid Högsbo skjutbana kan flyttas hit och området i Högsbo istället kan användas för bostäder. Detaljplanen innebär ett stort ingrepp i naturen, varför naturvärden kommer att kompenseras.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

Yttrande M, D, L och KD

2.1.15. Komplettering av mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030, Dnr 0227/23

I samband med kommunfullmäktiges beslut om att anta Göteborg Stads avfallsplan 2021-2030 beslutade kommunfullmäktige även att kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att under 2021 påbörja en utredning om att infoga mål och åtgärder gällande farligt avfall, deponier och masshantering i den lokala bilagan till avfallsplanen. Kretslopp och vattenförvaltningen har gjort en utredning i enlighet med uppdraget. Nämnden föreslår två mål och tre åtgärder för masshantering. Stadsledningskontorets instämmer i kretslopp och vattennämndens bedömning och anser att kommunfullmäktige ska besluta om föreslagna mål och åtgärder för masshantering till den lokala bilagan i stadens avfallsplan.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

I budget 2021 gav kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg. Stadsledningskontoret bedömer att förslaget till handlingsplan, tillsammans med andra styrande dokument inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen 2023-2026 antas. Uppdraget att ta fram en långsiktig strategi för att motverka nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande S, V och MP

2.1.18. Hemställan från förskolenämnden och grundskolenämnden om reviderade avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr 0995/22

Förskole- och grundskolenämnden har inkommit med varsin hemställan avseende mindre justeringar i konstruktionen av avgifter och taxor inom sina verksamhetsområden. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att indexera upp fritidshemsavgifterna för äldre syskon till fritidshemselever som är 10-13 år, lovomsorg och familjehem. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att indexera upp avgiften för förskola och pedagogisk omsorg för barn placerade i familjehem. De båda nämnderna föreslår en justering gällande avgiftsbefrielsen så att alla hushåll utan skattepliktiga inkomster omfattas, inte bara hushåll med försörjningsstöd. Nämnderna föreslår också att månadsavgifter understigande 100 kronor ackumuleras och debiteras när 100 kronor har överskridits.

Stadsledningskontoret föreslår att hemställan från förskolenämnden och grundskolenämnden godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

S, V och MP föreslår i ett yrkande att en förändrad skrivning om avgiftsfrihet för hushåll med försörjningsstöd ska avslås.

Reservation SD

2.1.20. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023, Dnr 1109/22

Jämlikhetsrapporten är en del av uppföljningen av Göteborgs Stads program för en jämlik stad som antogs av kommunfullmäktige 2018-01-18. Programmet pekar ut viktiga målområden för att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. Programmet omfattar alla nämnder och styrelser för perioden 2018-2026. Jämlikhetsrapporten 2023 bygger på tidigare rapporter och visar hur jämlikheten och hälsan i Göteborg har utvecklats över tid. Dessutom är syftet att titta närmare på förklaringar till skillnader som framkommer över tid. Stadsledningskontoret att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

2.2.4. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg samt ett Living lab på Ringön med inriktning husbåtar och Tiny houses, Dnr 1595/20

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 70 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta husbåtsplatser på några utpekade platser; Marieholm, Sannegårdshamnen och Grefabs hamnar. Flertalet lägen bedöms som inte lämpliga för husbåtar. Kvar finns lägen vid Klippan, Lindholmshamnens västra sida och Sannegårdshamnens östra sida där husbåtar skulle kunna placeras. På Ringön vid Västra hamnen finns en eventuell möjlighet, som dock kräver att stadsmiljönämnden avstår från delar eller hela sitt område där de idag har förråd för sin verksamhet. Detta läge är det enda som stadsledningskontoret funnit på Ringön, där kommunstyrelsens uppdrag kring Living lab, Tiny houses och husbåtar har möjlighet att förverkligas. Stadsledningskontoret föreslår att frågan om husbåtar prövas i samband med de olika planeringsuppdrag som sker längs älven genom ett uppdrag till stadsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag.

Reservation SD

Yttrande S, V och MP

Yttrande C

Övriga ärenden

2.1.4. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, Dnr 0338/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

Yttrande M, D, L och KD

Yttrande SD

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

2.1.5. Redovisning av 2022 års ägardialoger för regionala bolag, Dnr 0285/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, Dnr 0287/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Hemställan från exploateringsnämnden beträffande krav i markanvisningsprocessen på förmedling av bostäder genom Boplats, Dnr 0327/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

2.1.11. Bokslutsberedning avseende 2022, Dnr 0009/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.19. Utredning av om fler placeringar kan ske i behandlingshem istället för på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet, Dnr 0751/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande V, MP och S

2.1.22. Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen, Dnr 0157/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt punkt 2 i stadsledningskontorets förslag samt enligt återremissyrkandet från S, V och MP.

Reservation L

2.1.24. Yrkande från D, M, L och KD om uppdrag för att skydda göteborgarnas intresse med anledning av förseningar och ökade kostnader i projekt Västlänken, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

Yttrande SD

Yttrande C

2.1.25. Yrkande från M, D och KD om en drogfri skolmiljö, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D och KD efter votering 8 - 4.

Yttrande S, V och MP

Yttrande L

Yttrande C

2.2.2. Sammanställning av stadens bestånd av tomställda eller lågt nyttjade fastigheter med potential att konverteras till studentboenden, Dnr 1431/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 5.

Yttrande S, V och MP

Yttrande C

2.2.3. Redovisning av uppdrag om krav på cirkularitet i upphandlingar vid nybyggnation och renoveringar, Dnr 0267/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande MP, S och V

2.2.8. Yrkande från M, D, L och KD om att utreda möjligheten att återkalla bidrag, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande V, S och MP

2.2.9. Yrkande från V, MP och S om att kartlägga matfattigdomen i Göteborg, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S

Yttrande C

2.2.10. Yrkande från SD angående Göteborgs Stads engagemang för Frihamnsdagarna 2023, dnr

Ärendet utbytt/flyttat till ärende 2.1.30

3.1. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Krista Femrell (SD) om att inrätta lokala äldrekuratorer, Dnr 1280/22

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D, L och KD

3.3. Motion av Stina Svensson (FI) om att återinföra projektet Skrota skräpet, Dnr 1123/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP, S och V

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning, Dnr 0161/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022, Dnr 1391/22

3 maj

2.1.2. Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022, Dnr 1389/14

3 maj

2.1.3. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende, Dnr 0337/23

3 maj

2.1.6. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030, Dnr 0561/22

3 maj

2.1.10. Återrapportering av uppdrag december 2022, Dnr 0169/23

3 maj

2.1.13. Hemställan från fastighetsnämnden avseende förvärv av fastigheter, avyttrande av fastigheter samt tecknande av överenskommelse av tomträttsavgäld, Dnr 1451/22

3 maj

2.1.14. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0657/22

3 maj

2.1.17. Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad, Dnr 1387/22

3 maj

2.1.21. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

3 maj

2.1.23. Yrkande från D, M, L och KD om nedläggning av Romano Center i Väst och förstärkning av Resursteam heder, dnr

3 maj

2.1.26. Yrkande från L, M, D och KD angående att Göteborg inte ska bidra ekonomiskt till Frihamnsdagarna, dnr

3 maj

2.1.27. Yrkande från M, D, L och KD angående samordnad kameraövervakning mot brott i stads- och bostadsmiljöer, dnr

3 maj

2.1.28. Yrkande från SD om att meddela dispens för bänk utanför Café Gerd på Linnégatan, dnr

3 maj

2.1.29. Yrkande från M, D, L och KD angående ett tillfälligt anställningsstopp, dnr

3 maj

2.1.30. Yrkande från SD om Göteborgs Stads engagemang för Frihamnsdagarna 2023, dnr

3 maj

2.2.1. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete, Dnr 0364/22

3 maj

2.2.5. Val av representant i Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer istället för Jeta Ibishi som avsagt sig, dnr

3 maj

2.2.6. Val av representant i ECCAR europeiska koalitionen av städer mot rasism istället för Jeta Ibishi som avsagt sig, dnr

3 maj

2.2.7. Yrkande från SD om påverkan på Göteborg om eventuella sanktioner införs mot eller från Kina, dnr

3 maj

3.2. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utveckla Slottsskogen genom att avveckla djurparken, Dnr 0971/22

3 maj

2.2.11. Yrkande från V, S och MP angående en effektiv och ändamålsenlig administration och kommunikation i Göteborgs Stad, dnr

3 maj

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2023-04-19

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}