Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 17 maj 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.2. Redovisning av uppdrag att inleda arbetet med att bilda en äldreakademi inom äldreomsorgen, Dnr 1445/22

Kommunstyrelsen fick i kommunfullmäktiges budget 2023 i uppdrag att inleda arbetet med att bilda en äldreakademi för kontinuerlig fortbildning och grundutbildning inom äldreomsorgen. Stadsledningskontoret har i dialog med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen utrett förvaltningens förutsättningar för detta. Utredningen visar att det inom förvaltningen redan pågår ett arbete som inkluderar innovation, forskning, utveckling och utbildning för äldreomsorgens medarbetare. Stadsledningskontoret bedömer att intentionerna för att bilda en äldreakademi ligger väl i linje med pågående arbete och kan integreras i dess framtida utveckling.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort och att Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att bilda en äldreakademi inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MPVotering 7-5Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

S, V och MP föreslår i ett yrkande att en äldreakademi ska integreras i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens nuvarande arbete med förvaltningens kompetenscenter.

2.1.6. Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan i stadsdelen Heden, Dnr 0378/23  

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-03-28 § 143 att tillstyrka och översända förslag till detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan i stadsdelen Heden till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Planområdet ligger cirka 500 meter sydost om Göteborgs Centralstation. Rättscentrum ska utvecklas och Polisens behov av ytterligare verksamhetsyta prioriteras. Ett nytt polishus möjliggörs på Ernst Fontells Plats. Samtidigt möjliggörs funktioner i form av kontor, verksamhetslokaler, sporthall, studentbostäder och ett antal smålägenheter. Detaljplanen möjliggör att befintlig tennisverksamhet integreras i den nya bebyggelsen. Gatorna inom området ska rustas upp. Genomförandet innebär att grönytan med träd på Ernst Fontells Plats tas i anspråk. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet

Protokollsanteckning Martin Wannholt (D)

Yttrande S, V och MP

2.2.1. VästKoms rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2023, Dnr 0373/23

Ärendet handlar om ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen. Enligt beslut i VästKoms styrelse 2023-03-07 rekommenderas kommunerna att för egen del besluta om ersättningsnivån 456 kronor per timma för hemtjänst och 794 kr per timma för hemsjukvård under 2022. Stadsledningskontoret bedömer att de ersättningsnivåer som VästKom rekommenderar i princip ligger i linje med Göteborgs Stads ersättningsnivåer för hemtjänst respektive kostnader för hemsjukvård. Varje år görs en administrativ överenskommelse mellan 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen innebär att färre frågor behöver hanteras av kommuner och tjänstepersoner. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Skrivelse till Regeringskansliet och departement avseende en statlig offentlig utredning för klimatanpassning, med fokus på översvämningsrisker, Dnr 0119/22

Kommunfullmäktige har i budget 2022 gett kommunstyrelsen i uppdrag att samordna klimatsäkringsarbetet och föra dialog med staten om finansiering inom ramen för 100 klimatneutrala städer. I dialogen ska kommunstyrelsen verka för statlig finansiering av översvämningsskydd. Stadsledningskontoret har med stöd av berörda förvaltningar tagit fram ett utredningsunderlag, Utmaningar med att genomföra översvämningsåtgärder, som beskriver problemställningar för genomförande av översvämningsåtgärder, främst skyfallshantering och högvattenskydd. Utredningsunderlaget beskriver behov av en statlig finansieringsmodell och utvecklad lagstiftning som stödjer och effektiviserar arbetet med genomförande av åtgärder. Stadsledningskontorets förslag är att kommunstyrelsen översänder bifogad skrivelse och utredningsunderlag till Regeringskansliet, klimat- och näringslivsdepartementet samt finansdepartementet som underlag för skrivelse som framhåller behovet av tillsättande av en statlig offentlig utredning. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden 

2.1.7. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0135/23 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0137/23 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

2.1.14. Yrkande från SD om att avveckla medborgarceremonin i Slottsskogen inför 2024, Dnr 

Yrkandet från SD avslogs efter votering 12-1
Reservation SD. Yttrande C

2.2.4. Yrkande från SD om att starta en samordningsfunktion för distribution av överbliven mat, dnr 

Yrkandet från SD avslogs efter votering 12-1
Yttrande M, D, L och KD

2.2.5. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete, Dnr 0364/22 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7-5 i huvudvotering.

Yttrande S, V och MP 
Yttrande SD 

2.2.6. Val av representant i Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer istället för Jeta Ibishi (M) som avsagt sig, Dnr 

Kommunstyrelsen beslutade om följande representant: Bruno Tiozzo (M) 

2.2.7. Val av representant i ECCAR, europeiska koalitionen av städer mot rasism, istället för Jeta Ibishi (M) som avsagt sig, Dnr 

Kommunstyrelsen beslutade om följande representant: Nina Miskovsky (M)

2.2.8. Yrkande från D, M, L och KD angående extern kartläggning av kriminell verksamhet på stadens bibliotek och fritidsgårdar, Dnr 

Yrkandet från D, M, L och KD avslogs efter 7-5 i huvudvotering.

Yttrande C

2.2.11. Förordnande av politisk sekreterare för S

Kommunstyrelsens beslut: Lisa Axelsson fr o m 2023-08-07-2026-12-31

4.1. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen, Dnr 0231/23 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD. 

4.2. Remiss från Försvarsdepartementet - Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, Dnr 0086/23 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden 

2.1.1. Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21 

24 maj

2.1.3. Delårsrapport mars 2023, Dnr 0069/23 

24 maj

2.1.4. Underlag för kompletterande budget maj 2023, Dnr 0334/23 

24 maj

2.1.5. Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv, Dnr 0089/23   

24 maj

2.1.9. Uppdrag om båtuppläggning på Saltholmen, Dnr 1313/22 

24 maj

2.1.10. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende, Dnr 0337/23 

24 maj

2.1.11. Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad, Dnr 1387/22  

24 maj

Hampus Magnusson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

2.1.12. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21 

24 maj

2.1.13. Yrkande från M, D, L och KD angående bakgrundskontroller vid rekrytering av personal till kommunala ungdoms- och fritidsgårdar, Dnr 

24 maj

2.2.2. Revidering av Göteborgs Stads budskapsplattformar, Dnr 0944/21   

24 maj

2.2.9. Yrkande från SD angående en utökad kontroll av registerutdrag i belastningsregistret för anställningar i Göteborgs Stad 

24 maj

2.2.10. Yrkande från SD angående heltäckande slöjor inom funktionsstöd och förskoleverksamhet  

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}