Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 11 januari 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.8. Årlig översyn av styrande dokument 2022, Dnr 0044/22

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument ska stadsövergripande styrande dokument årligen aktualitetsprövas. Syftet med aktualitetsprövningen är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig styrning som är tydlig för nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag att förhålla sig till. I årets aktualitetsprövning hanteras ett flertal förslag på justeringar relaterade till ny organisation för stadsutveckling. Justeringarna innebär att stadens styrande dokument motsvarar ansvarsförhållanden utifrån ny organisationen. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att föreslagna justeringar av styrande dokument, tillsammans med de justeringar som beslutas på delegation av stadsdirektör, säkerställer att stadsövergripande styrande dokument är aktuella.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.4. Redovisning av uppdrag om Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, Dnr 0583/22

Stadsledningskontoret har berett yrkanden om krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. I ärendet lämnar stadsledningskontoret förslag på hur de uppdrag som är föreslagna i yrkandena kan hanteras. Det gäller skjutbanor och skytteanläggningar, livsmedelsförsörjning och behov av lokal jordbruksmark, skyddsrum, krislåda till hemmet, försörjningsberedskap och lokal förnybar energiproduktion.

Det gäller bland annat ett yrkande från S och D om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att, i nära samverkan med fastighetsnämnden och Försvarsmakten, utreda långsiktigt möjliga placeringar för fler skjutbanor och skytteanläggningar utöver redan planerade sådana.

Stadsledningskontoret skriver att i allt planarbete måste staden väga in olika behov av rekreationsanläggningar. Det är dock svårt att hitta lämpliga platser för skjutbanor och skytteanläggningar i staden. Detta konstateras i översiktsplanen och bekräftas genom den lokaliseringsstudie som genomförts i anslutning till arbetet med detaljplanen för Kallebäck 752:23. Stadsledningskontoret bedömer att ett uppdrag i enlighet med yrkandet, inte kommer att leda fram till någon annan slutsats än den som är redovisad i översiktsplanen.

Ett likalydande yrkande kommer från S och D respektive V och MP. I det ges Socialnämnden nordost i uppdrag att utreda hur staden kan stötta personer som uppbär försörjningsstöd eller har mycket låga inkomster vid införskaffande av krislåda till hemmet i enlighet med rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Stadsledningskontoret skriver att höjda ambitioner kring informationssatsningar är ett led i att skapa en ökad medvetenhet kring hemberedskap. Samtidigt påverkas människors möjligheter att förbereda sig även av andra faktorer, däribland ekonomiska förutsättningar. Den enskildes förmåga och beredskap påverkar samhällets möjligheter att klara av en kris. En utredning i enlighet med yrkandet kan, utöver att bidra till en mer likvärdig hemberedskap, även ge staden bättre förutsättningar att som helhet hantera en kris.

S, V och MP vill i ett yrkande bland annat ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en inriktning och en ansvarsfördelning för skydd av civilbefolkningen i ett krisläge. I uppdraget ingår att ta fram förslag på åtgärder som bedöms vara prioriterade vad gäller skydd av civilbefolkningen och totalförsvarsanläggningar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

Yttrande M, D, L och KD

Yttrande KD

2.2.5. Återrapportering för undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 1038/22

Stadsledningskontoret har inhämtat information avseende framdrift i uppdraget med att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden. Inga personalparkeringar gjorts avgiftsfria hittills. Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet med uppdraget att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden innebär ett antal negativa konsekvenser som ännu inte är utredda. Om kommunstyrelsen vill gå vidare med uppdraget bedömer stadsledningskontoret att arbetet bör samordnas för att säkerställa framdrift. Parkeringsbolaget är bäst lämpad att ha samordningsansvaret, utifrån deras övergripande uppdrag att samordna och bedriva parkering inom Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar uppdraget fullgjort.

V, S, MP och C vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med berörda aktörer, återkomma med en kostnadsberäkning för att utreda hur en differentiering av parkeringsavgifter på parkeringsytor i nära anslutning till stadens arbetsplatser skulle kunna genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avbryta uppdraget att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, MP och C efter votering 7 – 6.

Yttrande M, D, L och KD

Övriga ärenden

2.1.6. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, dnr

Kommunstyrelsen återremitterade efter votering 7 – 7 ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från V, MP och S 8 december.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

2.1.7. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030, dnr

Kommunstyrelsen återremitterade efter votering 7 – 5 ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkande från V, MP och S från den 8 december 2022.

2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0387/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.15. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

Yrkandet återtogs

2.1.16. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 11 – 2.

Yttrande M, L och KD

2.2.1. Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott, dnr

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott: Jonas Attenius (S) ordförande, Axel Josefson (M) vice ordförande, Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP).

Kommunstyrelsens personalutskott: Marie Brynolfsson (V) ordförande, Anneli Rhedin (M) vice ordförande, Marina Johansson (S), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Elisabet Lann (KD).

2.2.6. Yrkande från D, M, L särskilt yttrande KD om att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M och L efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Yttrande V, MP och S

Yttrande KD

2.2.8. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för MP

Beslut: Stina Ahlman

2.2.9. Förordnande av politisk sekreterare för S

Beslut: Lenita Strandberg

3.5. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D

Bordlagda ärenden

2.1.1. Översyn av dokumentet Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, Dnr 0756/22

25 januari

2.1.2. Yttrande över hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket, Dnr 1172/22

25 januari

2.1.3. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 1119/22

25 januari

2.1.4. Riksnorm, ekonomiskt bistånd för socialtjänsten 2023, Dnr 0901/22

25 januari

2.1. 5. Yrkande från L och D angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck inom folkgruppen romer, Dnr

25 januari

2.1.9. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

25 januari

2.1.10. Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0337/22

25 januari

2.1.11. Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott, Dnr 0123/22

25 januari

2.1.12. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, Dnr 0128/22

25 januari

2.1.14. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023, Dnr 0985/22

25 januari

2.1.17. Yrkande från MP, S och V om revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat, dnr

25 januari

2.1.18. Yrkande från C om nattladdning för elbilar, dnr

25 januari

2.2.2. Struktur och tidplan för uppföljning 2023, Dnr 0485/22

25 januari

2.2.3. Redovisning av uppdrag om fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens, Dnr 1362/21

25 januari

2.2. 7. Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i kommunstyrelsen, dnr

18 januari

3.1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil, Dnr 0797/22

25 januari

3.2. Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser, Dnr 0706/22

25 januari

3.3. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FNdagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

25 januari

3.4. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, Dnr 0503/22

25 januari

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-01-11

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}