Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Göteborgs Stads årsredovisning 2020, Dnr 0263/20

Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra avsnitt där det första är förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av kommunens verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar.

I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen. I avsnittet beskrivs översiktligt också de olika verksamheternas utveckling i relation till vissa av de övergripande verksamhetsmålen.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagens 6 kap. 9 § årligen pröva om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) sammanställning av bolagens uttalanden i årsrapport/årsredovisning 2020 visar att respektive dotterbolag i Stadshuskoncernen gör bedömningen att de bedrivit sin verksamhet enligt det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande MP och V

2.1.6. Kommunala föreskrifter enligt begränsningsförordningen om förbud att vistas på vissa platser, Dnr 0532/21

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 att ge kommuner rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser. Bemyndigandet ger kommunen rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. En grundläggande förutsättning för förbud är att ett sådant är nödvändigt för att minska risken för smittspridning. Förordningen trädde i kraft den 11 mars 2021 och gäller, liksom lagen, längst till och med den 30 september 2021. I ärendet föreslås en rad parker, badplatser samt lekplatser som möjliga platser där förbudet kan användas.

D vill i ett tilläggsyrkande att park- och naturnämnden, i samarbete med relevanta nämnder, skyndsamt genomför åtgärder för att förebygga trängsel på sådana särskilda platser som omfattas av denna förordning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Yttrande V och MP

2.1.7. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.8. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott, Dnr 1660/20

Syftet med stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, är att kunna bygga en bussdepå med tillhörande servicefunktioner, parkeringshus och tillfart från Radiovägen samt en ny anslutning till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet. Detaljplanen är en första del av flera pågående detaljplaner i närområdet.

Mp, V och S vill i ett tilläggsyrkande att Trafiknämnden ska få i uppdrag att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 11 – 2 om ärendets avgörande idag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 6 – 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD

2.1.11. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, Dnr 0632/19

Stadsledningskontoret fick i juni 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg. Förslag till handlingsplan presenterades i kommunstyrelsen i maj förra året och ärendet skickades ut på remiss. Stadsledningskontoret har nu tagit hand om de inkomna synpunkterna och redovisar dem i detta tjänsteutlåtande.

I remissvaren framkom bland annat att det krävs ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för att stadens utbud ska utvecklas för att bättre motsvarar seniorers förutsättningar och behov. Det finns också tankar om ekonomin, bland annat föreslår stadsledningskontoret att de utvecklingsmedel som funnits för Senior Göteborg skulle kunna nyttjas för att utveckla vissa aktiviteter i handlingsplanen och att möjligheten att ansöka om extern finansiering bör undersökas, exempelvis från EU eller nationella utvecklingsinstitut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.2.4. Ansökan och fördelning av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, Dnr 0434/21

För att möta utmaningar under pandemin beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 2021. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att inom skolväsendet kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa arbetsplatsförlagt lärande eller kostnader för extra städning. Skolverket har beräknat bidraget proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 till 19 år i kommunen enligt bilaga 2. Göteborgs Stad tilldelas 50 459 627 kr. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.5. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program, Dnr 0355/20

Stadsledningskontoret har, tillsammans med social resursförvaltning, tagit fram ett förslag till nytt trygghetsskapande och brottsförebyggande program. Programmet har sin utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott.

Övergripande mål för programmet är att Göteborg ska vara en trygg och säker stad där vi tar ansvar och bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Det övergripande målet är nedbrutet i mål om att minska otryggheten till följd av rädslan att utsättas för brott, minska risken för brott i specifika miljöer/situationer samt minska motivationen att begå brott. Det finns också mål om att öka kunskapen och samverkan, som är förutsättningar för att uppnå resultat i övriga mål.

Programmet förtydligar vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Syftet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt arbete som anpassas till samhällsutvecklingen och som bedrivs samordnat och kunskapsbaserat utifrån läges- och problembilder.

Programmet föreslås benämnas Göteborg Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program för att avgränsa gentemot det generellt främjande arbete som också sker inom staden.

Programmet föreslås sändas på remiss till ett urval av Stadens nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd samt till Polismyndigheten och Kriminalvården. Senast i september ska remissinstanserna ha lämnat sina synpunkter.

MP, V och S vill i ett yrkande att Jämställdhetsmyndigheten, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, Göteborgs interreligiösa råd, Antidiskrimineringsbyrån Väst, Ungdomsfullmäktige och Störningsjouren läggs till som remissinstanser för programmet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande från D (beslutspunkt 2 i yrkandet från MP, V och S)

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.8. Förslag till områden för LOV3-ansökningar, Dnr 1670/20

I budgeten för 2021 har kommunfullmäktige angett att ambitionen är att utöka antalet LOV3-områden och att staden därför ska ansöka om fler områden, dels i innerstaden och dels i utsatta områden. För detta har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten.

Stadsledningskontorets föreslår sex geografiska platser i centrala Göteborg som lämpar sig som förordnandeområden för ordningsvakter enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter. Platserna har identifierats i samverkan med Polismyndigheten. Dessa är Nordstaden, Lilla Bommen, Nordstans norra entré, Drottningtorget och Norra Hamngatan, innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan och Kungsportsavenyn med omnejd.

För att underlätta processen i det fortsatta arbetet föreslås kommunstyrelsen besluta att stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande hantera befintliga LOV3-områden, och ombesörja att ytterligare ansökningar görs utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges budget.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

2.2.11. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad, Dnr 0419/21

För att möta utmaningar under pandemin beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 2021. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att inom skolväsendet kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa arbetsplatsförlagt lärande eller kostnader för extra städning. Skolverket har beräknat bidraget proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen enligt bilaga 2. Göteborgs Stad tilldelas 50 459 627 kr. M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande fördela det extra statsbidrag till skolväsendet i Göteborg så här:

a. Förskolenämnden 4 miljoner kronor b. Grundskolenämnden 6,5 miljoner kronor c. Utbildningsnämnden 30 miljoner kronor d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 10 miljoner.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S.

Yttrande KD Reservation SD

2.2.12. Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, Dnr 1649/20

Förvaltningsdirektören för social resursförvaltning har på uppdrag av social resursnämnd tagit fram förslag på uppdatering av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering. I december förra året beslutade social resursnämnd om riktlinjen och föreslår nu att kommunfullmäktige fastställer den.

Stadsledningskontorets bedömning är att riktlinjen behöver utvecklas för att uppfylla kraven på styrande dokument för Göteborgs Stad. Sedan årsskiftet är det miljö- och klimatnämnden som ansvarar för tillståndsenhetens verksamhet. Stadsledningskontoret föreslår därför att miljö- och klimatnämnden bör få möjlighet att bereda riktlinjen inför beslut i kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen översänder riktlinjen till miljö- och klimatnämnden för revidering. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD Yttrande MP

2.2.13. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

11 november 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa de faktiska omständigheterna kring:

  • Indragna tjänster för socialsekreterare
  • Minskat förebyggande socialt arbete med barn och familjer
  • Strängare bedömningar vid myndighetsutövning
  • Uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak
  • Sjuktal och personalomsättning bland socialsekreterare

Stadsledningskontoret konstaterar i sin återrapportering att antalet tillsvidareanställda socialsekreterare minskat mellan 2019 och 2020 samtidigt som antalet tidsbegränsade anställningar har ökat. Sjukfrånvaron har också ökat något under samma period. Stadsledningskontoret bedömer ändå att Göteborgs Stad som helhet inte gjort några större personalneddragningar mellan 2019 och 2020.

När det gäller punkterna i uppdraget om strängare bedömningar vid myndighetsutövning och uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak ser stadsledningskontoret att omorganisationen av socialtjänsten gör det omöjligt att genomföra de undersökningar som behövs för att få fram svar på dessa frågor.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S, M, L, C och KD

2.2.14. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

Den 3 juni 2020 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i Göteborgs Stad. Fokus lades på att utreda hur staden lever upp till lagstiftningen för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.

Stadsledningskontorets genomlysning visar verksamheter med delvis hög arbetsbelastning och komplicerade ärenden. I en enkät uppger 73 procent av de svarande socialsekreterarna att de någon gång under de senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. I samma enkät anger de att den viktigaste åtgärden som arbetsgivaren kan vidta för att de inte ska lämna socialtjänsten är att förbättra arbetsvillkoren rent generellt. Utredningen visar att flera insatser bör genomföras samtidigt utifrån respektive ansvarig nämnds förutsättningar.

Förslag till möjliga åtgärder för en mer hållbar barn- och ungdomsvård föreslås inom områden som:

  • bemanning
  • introduktion och kompetensutveckling
  • stöd till socialsekreterarna

Stadsledningskontorets rapport ger en bas för fortsatt arbete och underlag för prioritering av eventuellt kommande uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 2.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Övriga ärenden

2.1.3. Kulturnämndens förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess, Dnr 1659/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

2.1.4. Revidering av förskolenämndens, utbildningsnämndens, samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens reglementen för bland annat ny lagstiftning och vissa kommunövergripande frågor, Dnr 0431/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0437/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 0405/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.16. Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter huvudvotering 6 – 4. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.1.17. Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige. Yttrande KD Reservation MP och V Reservation SD

2.1.18. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om bättre samnyttjande av lokaler för att minska klimatpåverkan

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Yttrande KD Yttrande SD

2.2.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om medel från kommunfullmäktiges budget 2021 särskild budgetpost, Dnr 0440/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Yttrande KD Yttrande MP och V

2.2.7. Hemställan till kommunstyrelsen från socialnämnd Sydväst om utökat kommunbidrag, Dnr 0383/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Yttrande KD Yttrande MP och V

2.2.9. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Karolina Mildgrim (KD) som avsagt sig

Valdes Kalle Bäck (KD)

2.2.15. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.2.16. Yrkande från V och MP angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C Reservation SD Yttrande KD Yttrande M, C, L och KD

2.2.17. Yrkande från D och S angående personalparkering i ytterområden

Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D och S efter votering 10 – 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.2.18. Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter votering 7 – 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD, V och MP

2.2.19. Yrkande från MP och V om hållbara pensionsfonder för stadens medarbetare

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

2.2.21. Yrkande från D angående – Akut lösningen av bristen på legitimerad personal

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Protokollsanteckning M, L, C och KD

3.2. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter 4 – 8 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande V och MP Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Institutets för språk och folkminnen (Isof) förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken, Dnr 1621/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande S Yttrande SD

4.2. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför budget 2022, Dnr 0463/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande S

4.3. Remiss från GR - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor, Dnr 1623/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP efter votering 7 - 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

4.4. Remiss från Länsstyrelsen - Förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av riksintressen för kommunikationer, Dnr 0461/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP och V Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

21 april

2.1.5. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering för reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

21 april

2.1.12. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

21 april

2.1.13. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

21 april

2.1.14. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

21 april

2.1.15. Yrkande från S och D angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

21 april

2.2.1. Bokslutsberedning för 2020, Dnr 0315/21

21 april

2.2.3. Uppdrag för hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

21 april

2.2.6. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

21 april

2.2.10. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

21 april

2.2.20. Yrkande från MP och V angående uppföljning av Göteborgs Stads plan mot rasism

21 april

2.2.22. Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

21 april

2.2.23. Yrkande från D om rapportering från Västsvenska paketet

21 april

2.2.24. Val av representant i kontaktforum i stället för Naoud Habtemichael (C) som avsagt sig

21 april

3.1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

21 april

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-31

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}