Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 3 mars 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.11. Översyn av organisation och samordning av samtliga gemensamma HR-processer, Dnr 1224/19

I juni 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen av stadens gemensamma HR-processer och förtydliga de roller som finns på stadsledningskontoret och Intraservice. Stadsledningskontoret föreslog bland annat att nuvarande processledning hos nämnden för Intraservice skulle flyttas över till kommunstyrelsen. Ärendet skickades på remiss till nämnden för Intraservice, stadsdelsnämnden Centrum, stadsdelsnämnden Majorna-Linné, stadsdelsnämnden Västra Göteborg, stadsdelsnämnden Västra Hisingen, grundskolenämnden och förskolenämnden för yttrande. Samtliga ställde sig bakom stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning D Reservation SD

2.1.12. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

Alla kommuner ska enligt lagen (2000:1383) ta fram riktlinjer för sin bostadsförsörjning. För att följa lagen har fastighetsnämnden tagit fram ett förslag till program för bostadsförsörjning.

Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026 är ett mål- och strategidokument som anger den övergripande inriktningen för Göteborgs Stad arbete med bostadsförsörjning.

Programmet ger också en samlad bild av behov, efterfrågan och utmaningar för olika grupper och beskriver stadens åtgärder för att möta dessa behov. Programmet innehåller även en övergripande beskrivning av utvecklingen för befolkningen och bostadsbeståndet.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar programmet. Det ersätter då den nuvarande riktlinjen Bostadsförsörjning i Göteborg – nuläge och framtida inriktning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

2.1.14. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi och en it-strategi för Göteborgs Stad. I uppdraget ingick också att utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov och att ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Stadsledningskontoret redovisade i mars 2020 inriktning och tidplan för de fyra uppdragen. I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning genom verktyget Dimios som mäter förutsättningar för digitalisering. I september 2020 redovisade stadsledningskontoret ett förslag på styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut riktlinjen på remiss till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. I samma ärende redovisades också en kortsiktig handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2020. I detta ärende redovisas aktuell status för genomförandet av handlingsplanen. Stadsledningskontoret redovisar också svaren från de 19 nämnder och bolagsstyrelser som haft möjlighet att yttra sig, liksom stadsledningskontorets förtydliganden och justering av den föreslagna riktlinjen.

18 av de nämnder och bolagsstyrelser som svarat på remissen tillstyrker riktlinjen. Med de synpunkter som nämnden för Intraservice valt att lyfta i sitt tjänsteutlåtande har stadsledningskontoret svårt att bedöma huruvida nämnden tillstyrker eller avstyrker.

Stadsledningskontoret föreslår att den nya styrmodellen börjar att gälla den 1 januari 2022.

M, L, C, D, V, MP, S, särskilt yttrande KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar riktlinjen med en tydligare beskrivning av vilka tjänster som ingår i Bastjänster och att den reviderade riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, D, V, MP och S. Yttrande KD

2.1.15. Aktuell lägesanalys av hotbilden samt ta fram en riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0330/20 1296/20, 0887/19

Analysen av läges- och hotbilden i Göteborg visar att våldsbejakande extremism är mindre synligt i Göteborg 2020, jämfört med 2018. Men lägesbilden visar påverkan från grupperingar som tar avstånd från demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

För att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering, samt antidemokratiska strömningar, krävs att Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser i sin riskhantering identifierar eventuell påverkan och säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens.

Det krävs också ökad samverkan inom Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret föreslår en riktlinje som gör det gemensamma ansvaret tydligt men också lägger särskilt ansvar på utpekade nämnder. Stadsledningskontoret föreslår att riktlinjen skickas ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Stadsledningskontoret redovisar i tjänstutlåtandet tre uppdrag kopplade till arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Dessa är:

  • riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering,
  • förslag till nya åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga radikalisering,
  • en aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa grupper, den våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska grupper i Göteborg.

M, L, C och S vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret kompletterar remissunderlaget med förslagen till nya åtgärder för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering som redovisas under rubriken ”Förslag på åtgärder med anledning av läges-och hotbilden” för att stämma av hur väl de föreslagna riktlinjerna och dagens arbete fångar upp dem.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD

2.2.5. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

Kommunstyrelsen gav den 16 december 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra följande stödåtgärder för restaurangnäringen:

  • Avgiftsfri markupplåtelse för hela 2021.
  • Avgiftsfrihet vid ansökan om minskat antal tömningar av fettavskiljare samt tillåtelse att minska antalet tömningar av fettavskiljare på grund av minskad aktivitet i verksamheten under 2021.
  • Reducerade avgifter på grund av minskat behov av avfallshantering under 2021.

Stadsledningskontoret har inhämtat information från trafikkontoret samt förvaltningen för kretslopp och vatten som har utrett effekterna av föreslagna åtgärder, och gör med denna redovisning bedömningen att kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret kan förklaras fullgjort.

Om kommunstyrelsen vill föreslå ändring i taxor och avgifter för trafiknämnden samt nämnden för kretslopp och vatten, så behöver ett sådant beslut fastställas av kommunfullmäktige.

M, L, C, S och särskilt yttrande från KD vill i ett yrkande att

  • •Markupplåtelsetaxa för januari fram till och med juni 2021 fastställs till 0 kr, Trafiknämnden bemyndigas att förlänga beslutet som längst till 31 dec 2021.
  • Taxa för alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun fastställs till 0 kr.
  • Business Region Göteborg får i uppdrag att förstärka Företagslotsen för att hjälpa Göteborgs näringsliv ut ur krisen.
  • Göteborg &Co får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och park- och naturnämnden möjliggöra Coronasäkrade mötesplatser runt om i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 7 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

5.1. Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier, Dnr 0310/21

Göteborgsförslag om att stoppa försäljning och användning av fyrverkerier har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad inför ett totalförbud mot all form av pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare i Göteborg.

Förslagsställaren framhåller att smällare skrämmer och stressar både människor och djur samt skadar ett stort antal människor varje år. Fyrverkerier sprider även miljöfarliga ämnen i naturen och är brandfarliga.

D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till ett totalförbud mot användning av fyrverkerier i Göteborgs Stad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Yttrande S

Övriga ärenden

2.1.4. Avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark, Dnr 0307/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.16. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående försäljning av jordbruksmark

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C och D efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande MP och V

2.1.17. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 7 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.18. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.19. Dnr Yrkande från SD om att säkerställa syrgastillgången på Göteborgs äldreboenden

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning D Yttrande M, L, C och KD

2.2.6. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S efter votering 7 – 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

2.2.11. Val av representant i HBTQ rådet istället för Yvonne Lundberg (D) som avsagt sig

Valdes Karin Alfredsson (D)

2.2.12. Förordnande av politisk sekreterare för L

Valdes Abraham Staifo 2021-03-15—2022-12-31

3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 4 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande S

Bordlagda ärenden

2.1.1. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass, Dnr 1639/20

17 mars

2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, Dnr 1529/20

17 mars

2.1.3. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen, Dnr 1698/20

17 mars

2.1.5. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030, Dnr 0409/19

17 mars

2.1.6. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

17 mars

2.1.7. Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of literature, Dnr 0530/19

17 mars

2.1.8. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

17 mars

2.1.9. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

17 mars

2.1.10. Hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB angående aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park, Dnr 0390/21

17 mars

2.1.13. Åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

17 mars

2.1.20. Yrkande från SD angående borttagande av dolda nummer

17 mars

2.1.21. Yrkande från S angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

17 mars

2.2.1. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

17 mars

2.2.2. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

17 mars

2.2.3. Redovisning av uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera handlingsplanen Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

17 mars

2.2.4. Yrkande från V och MP om skolplaceringar inför läsåret 2021/2022

17 mars

2.2.7. Yrkande från V och MP angående regeringsbeslut om verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

17 mars

2.2.8. Yrkande från V och MP om Västra Götalandsregionens reviderade förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025

17 mars

2.2.9. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

17 mars

2.2.10. Yrkande från SD om att snabbutreda om del av corona-bidrag kan användas till att stödja näringslivet

17 mars

3.1. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

17 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-03

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}