Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.10. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022, Dnr 0882/21

Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden ta fram förslag på vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige. Kretslopp och vattennämnden har i september hemställt till kommunfullmäktige om förslag till VA-taxa som ska gälla från 1 januari 2022. Nämnden föreslår att brukningsavgiften höjs med 12 - 13 procent samt att anläggningsavgiften höjs med 20 procent. Främsta orsaken till behovet av avgiftsökning är ökade kostnader med anledning av investeringstakten, engångskostnader samt ökade utgifter i samband med VA-utbyggnad.

Vid jämförelse av 2021 års VA-avgift mot andra kommuner med över 100 000 invånare så befinner sig Göteborg i det övre spannet, då ingår inte 2022 års avgift i jämförelseunderlaget. Nämndens förslag till brukningstaxa från år 2022 är svårbedömd och stadsledningskontoret har inte förutsättningar utifrån nämndens material att göra en egen bedömning eller förorda några andra alternativ till nämndens förslag. Den kraftiga höjning som är föreslagen bedöms vara tillfällig och planeras att efterföljas av lägre taxehöjningar kommande år. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens förslag. För anläggningstaxan föreslår stadsledningskontoret återremiss vilket utvecklas under avsnittet där stadsledningskontoret redogör för sin bedömning. Om inget beslut i ärendet fattas fortsätter nuvarande taxa att gälla.

M, L, C, D särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge kretslopp och vattennämnden i uppdrag att utreda innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter 6 – 6 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD Yttrande S

2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget fyra uppdrag gällande digitalisering och IT:

  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för Göteborgs Stad.
  • Ta fram en IT-strategi för Göteborgs Stad.
  • Utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov.
  • Ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Stadsledningskontoret redovisade i mars 2020 inriktning och tidplan för de fyra uppdragen. I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT samt en struktur för uppföljning, genom verktyget Dimios, som mäter förutsättningar för digitalisering. I september 2020 redovisade stadsledningskontoret ett förslag på styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut riktlinjen på remiss till 19 nämnder och bolagsstyrelser. Alla 19 har haft möjlighet att yttra sig. 18 av de nämnder och bolagsstyrelser som svarat på remissen tillstyrker riktlinjen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2021, enligt återremissyrkande från M, L, C, D, V, MP och S, att:

  • Stadsledningskontoret ska återkomma med tydligare beskrivning av vilka tjänster som ingår i det som benämns som bastjänster i föreslagen riktlinje.
  • Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023.

Inför att riktlinjen för styr- finansiering- och samordning av digital utveckling och förvaltning börjar gälla i januari 2023 kommer arbetet fortsätta med att identifiera och anpassa bastjänster, tilläggs- och specialisttjänster till stadens förvaltningar och bolag. Enligt den föreslagna riktlinjen ska det finnas tydliga överenskommelser mellan leverantör och respektive förvaltning och/eller bolag för de gemensamma tjänsterna. Genom överenskommelser kommer det bli tydligt vad kunden kan förvänta sig för innehåll och service kopplat till de gemensamma tjänster man ska nyttja. Arbetet med överenskommelser och avtal innebär ett nytt arbetssätt och detta kommer därför att kräva ett fokuserat och medvetet förändringsarbete under 2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, Dnr 0808/21

Kriskommunikation är av stor betydelse för hur en samhällsstörning uppfattas och utvecklas, och för hur berörda agerar. Information och kommunikation är därför en förutsättning i krishantering och ska tidigt och integrerat ingå i krishanteringen. Det är då av största vikt att samtliga inblandade vet sina roller, är tränade innan och snabbt kan komma igång med kriskommunikationsarbetet utifrån given styrning; riktlinjen för kriskommunikation kompletterat med egna krisledningsplaner samt riktlinjen för krishantering.

Stadsledningskontoret föreslår en revidering av riktlinjen för kriskommunikation som ett led i samordningen av Göteborgs Stads styrande dokument för kommunikation samt för att komplettera Göteborgs Stads reviderade riktlinje för krishantering.

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation tydliggör hur nämnder och styrelser ska informera och kommunicera vid en samhällsstörning. Riktlinjen anger också nämnders och styrelsers ansvar samt vad som krävs före, under och efter en samhällsstörning för att kunna bedriva god kriskommunikation.

S, M, L och C vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar förslaget med en förteckning över andra språk än svenska som är särskilt viktiga att krisinformation kan kommuniceras på, samt en ansvarsfördelning kring vem som säkerställer att nödvändig kompetens för att översätta krisinformation till dessa språk finns till hands i händelse av kris.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.17. Kartläggning av kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv, Dnr 1678/20

I kommunfullmäktiges budget 2021 får kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv. Stadsledningskontoret har gjort en bedömning på övergripande nivå utifrån tillgänglig information från förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret konstaterar att det inom de redovisade förvaltningarna finns verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv. Dessa bedöms rymmas inom relevant lagstiftning samt angivet kommunalt ändamål och nuvarande reglementen. Verksamheten i de bolag som ingår i denna kartläggning bedrivs också inom ramen för definierade kommunala ändamål, bolagsordningar och ägardirektiv. Stadsledningskontoret har inte tittat närmare på bolagens samlade verksamhet inom ramen för denna kartläggning.

M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter. Stadsledningskontoret får också i uppdrag att ta fram en redovisning över på vilka verksamheter som idag bedrivs i kommunal regi och bidrar till osund konkurrens som kan utföras av externa aktörer.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.18. Riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0887/19

I mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att remittera stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering till samtliga nämnder och styrelser. Samtidigt beslutades att remissunderlaget skulle kompletteras med förslag till nya åtgärder för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Av remissinstanserna tillstyrker tjugofyra riktlinjen, fyra avslår och en avstår från att lämna ett yttrande. Åtgärderna bedöms adekvata av de remissinstanser som särskilt kommenterat dem.

Remissvaren visar att stadens nämnder och styrelser ställer sig positiva till att arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering intensifieras och sker mer samordnat med tydliga ansvarsområden. Samtidigt lyfts riskerna med att den praktiska tillämpningen av riktlinjen skulle kunna innebära att grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts. Det framhävs även en risk för att arbetet inte sker likartat i hela staden. En ökad kunskap och centralt stöd efterfrågas av flera nämnder. Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort vissa förtydliganden i riktlinjen. Dessa syftar till att öka tydligheten samt minska risken för diskriminering och osakliga antaganden. Ansvaret på respektive nämnd och styrelse kvarstår vilket innebär att det lämnas utrymme till verksamhetsanpassat arbete. Kommunstyrelsens ansvar som stöd i form av grundläggande utbildning har tillförts riktlinjen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 7–3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation V Reservation MP Reservation SD Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP och V

2.2.3. Remittering av förslag till Göteborgs Stads strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

Kommunstyrelsen har i kommunfullmäktiges budget för 2021 fått i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg. Uppdraget ska genomföras tillsammans med polisen, andra berörda myndigheter, socialtjänsten, skolan, fritid och kommunala bolag. Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår för närvarande ett flertal uppdrag som tillsammans syftar till att göra Göteborg till en tryggare och säkrare stad. Stadsledningskontoret har hanterat uppdragen gemensamt för att säkerställa att uppdrag och insatser sker samordnat och att de kompletterar varandra.

Stadsledningskontoret har tagit sig an uppdraget med att ta fram en strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg genom att ta fram en handlingsplan som på kort sikt, fram till år 2025, syftar till att nå målet med att minska nyrekrytering, gängkriminalitet och parallella samhällen. För att nå målet på lång sikt krävs trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, åtgärder som ökar jämlikheten, men likväl åtgärder gentemot befintlig organiserad brottslighet.

Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa gängkriminalitet, nyrekrytering och utvecklingen av parallella samhällen till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för konsument och medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co, Polismyndigheten och Kriminalvården.

S och D vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att även remittera förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa gängkriminalitet, nyrekrytering och utvecklingen av parallella samhällen till Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S och D. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3. Reservation SD

2.2.8. Redovisning av uppdrag om förekomsten av tvångsgifte samt preventiva insatser, Dnr 0793/21

Socialförvaltningarna registrerar sedan 2017 uppgifter om barn och unga som riskerar att utsättas för barn-/tvångsgifte i stadens ärendehanteringssystem Treserva. Under åren 2017–2020 har antalet aktualiseringar varierat mellan 10 och 18. Vuxna som riskerar tvångsgifte har ingen egen orsakskod utan registreras på koden ”Vuxna: hedersrelaterat” där antalet aktualiseringar varierat mellan 38 och 46 under samma period. Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett ramverk för de preventiva insatser som pågår i stadens verksamheter. Varje år mobiliserar Göteborgs Stad och samverkande myndigheter sitt arbete för att höja uppmärksamheten inför skolloven då risken att föras ut ur landet för bland annat tvångsgifte ökar.

Utbildningsförvaltningarna jobbar främjande och förebyggande genom kunskapshöjande insatser, temaveckor, rutiner, myndighetssamverkan och värdegrundsdialoger med barn och föräldrar. I ett yrkande vill S, D, M, L, C, med särskilt yttrande från KD, att: 1) Utbildningsnämnden får i uppdrag att implementera Angeredsgymnasiets systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen på samtliga kommunala gymnasieskolor i Göteborgs Stad. Nämnden ska även säkerställa att elever och skolpersonal får kännedom om stadens fyra Resursteam heder och hur de arbetar; 2).

Grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa Angeredsgymnasiets systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen till högstadiet och implementera i grundskolor där det finns behov; samt 3) Utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att förvaltningarnas MR-team i större utsträckning arbetar i mer elevnära verksamhet i skolorna.

I ett tilläggsyrkande vill V och MP att stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som vidtas av socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade ärenden, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt socialtjänsten samverkar med tjej- och kvinnojourer i dessa fall.

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från S, D, M, L och C samt enligt tilläggsyrkandet från V och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1. Reservation SD Yttrande KD Yttrande V och MP

2.2.10. Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2022, Dnr 0106/21

I ärendet föreslås tidplan för uppföljningsprocessen 2022 samt en övergripande bild över strukturen för densamma. Tidplan för de olika aktiviteterna inom uppföljningsprocessen för 2022 behöver fastställas i god tid för att nämnder och styrelser ska få förutsättningar att planera verksamhetsåret. Tidplanen för delårsrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 har anpassats till de datum som finns föreslagna för deras möten under maj och november 2022. Utskick av rapporter till kommunstyrelsen kommer att ske endast en vecka innan de planerade mötestillfällena. Tidplanen är också anpassad till de förutsättningar som råder under ett valår.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2022 föreslås ske på samma sätt som 2021. Det vill säga med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Delårsrapporterna föreslås under 2022 fokusera på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten för augusti och i årsredovisningen. Utöver de fasta rapporteringstillfällen tillkommer ett antal samlingsärenden. I dessa kommer uppdrag till nämnder/styrelser från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp. Datum för beslut om årsredovisning 2022 i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är endast preliminära då datum för dessa möten ännu inte är fastställda.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation SD

2.2.11. Utvärdering av införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten, Dnr 0552/21

Kommunstyrelsen gav 2021-03-31 § 272 stadsledningskontoret i uppdrag att anlita en extern part för att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten. Utvärderingen ska innehålla:

  • konsekvensbeskrivningar för vilka effekter LOV fått för ekonomin, de äldres omsorg, personalens arbetsmiljö samt programmet Attraktiv hemtjänst,
  • utvärdera effekterna av valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten och komma med förslag på hur LOV-modellen i Göteborg kan förbättras ytterligare,
  • konsekvensbeskrivningar för vilka effekter som LOV har gett under de första åren efter införandet, ur de olika intressenternas perspektiv. Den ska också föreslå förändringar i förfrågningsunderlaget som, genom exempelvis mindre administration kan ge bättre förutsättningar för intressenterna. Utvärderingen ska innehålla lärdomar från andra jämförbara kommuner som har infört LOV,
  • beskrivning av kvalitetsperspektiv utifrån omsorgstagare och arbetsmiljö står sig jämfört med andra kommuner över tid och förslag på förbättringar.

Utvärderingen återrapporteras till kommunstyrelsen senast september 2021.

InRikta tilldelades uppdraget och resultatet av utvärderingen redovisas i en rapport. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget därmed är fullgjort.

D föreslår i ett yrkande att: 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Äldre samt vård- och omsorgsnämnden (ÄVO) och fackliga representanter arbeta med rapportens rekommendationer. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Äldre samt vård- och omsorgsnämnden (ÄVO) etablera mätning och uppföljning på de mål som fastställs utifrån rapportens rekommendationer.

M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, att utifrån rapportens rekommendationer återkomma med förslag på åtgärder, undantaget rekommendationen att se över tillämpningen av ickevalsalternativ, samt att stadsledningskontoret får i uppdrag, tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, att bedöma behovet av kompletterande mål och uppföljning utifrån rapportens rekommendationer och föreslagna åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt beslutssatserna i tilläggsyrkandena från M, L och C samt D. Tilläggsyrkandet från V, MP och S avslogs efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Reservation SD Yttrande KD Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.1. Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering, Dnr 1116/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande V och MP

2.1.2. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

Kommunstyrelsen beslutade att återrmittera ärendet till stadsledningskontoret för komplettering.

2.1.6. Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024

Yrkande M, L, C särskilt yttrande KD angående Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024. Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget från M, L, C och KD efter huvudvotering 4 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från V, MP och SD deltog inte i beslutet. Yttrande KD

2.1.7. Delårsrapport augusti – Staden, Dnr 0262/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med viss justering i beslutspunkt 3 samt enligt yrkandet från M, L, C och D. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.9. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022, Dnr 0885/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk, Dnr 1068/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, Dnr 1067/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021, Dnr 0958/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt bifall också till tilläggsyrkandet från S och D, tilläggsyrkandet från V och MP samt tilläggsyrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1. 19. Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade fossila utsläpp

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Yttrande KD Yttrande S

2.2.5. Hemställan från utbildningsnämnden om fastställande av riktlinje för arbete med särskilt begåvade barn och elever, Dnr 0954/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Yttrande KD Yttrande S

2.2.12. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP. Yttrande KD

2.2.14. Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Marie Brynolfsson (V)

Valdes Daniel Bernmar (V)

3.1. Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön, Dnr 0584/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande MP och V

3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet, Dnr 0567/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

3.4. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD

4.1. Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21), Dnr 0948/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, Dnr 1053/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.3. Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU 2021:49), Dnr 0991/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.8. Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag, Dnr 1184/21

10 november

2.1.3. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

24 november

2.1.4. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen, Dnr 1343/20

10 november

2.1.5. Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet, Dnr 1507/20

10 november

2.1.15. Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

10 november

2.1.20. Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet

10 november

2.2.1. Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området, Dnr 1313/20

24 november

2.2.2. Strategisk fördjupning HR- aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, Dnr 0960/21

10 november

2.2.4. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23, Dnr 1109/21

10 november

2.2.6. Utredning av möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg, Dnr 0576/21

10 november

2.2.7. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg, Dnr 1595/20

10 november

2.2.9. Förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

10 november

2.2.13. Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader

10 november

2.2.15. Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta

10 november

3.3. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning, Dnr 0570/21

10 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-10-27

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}