Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.6. Uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

I budgeten för 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning. Göteborgs Stads kontor i Bryssel, Gothenburg European office (GEO), har lämnat en analys av möjligheterna som bland annat pekar på att det politiska fokuset på EU-nivån ligger på den ”gröna given”, digitalisering och en ”ekonomi för människor” samt den sociala pelaren i den ekonomiska uppföljning och sammanhållningsfonderna. Mot den bakgrunden, och stadens utvecklingsbehov enligt påverkansagendan, bör inriktningen för GEO huvudsakligen vara Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Innovation och digitalisering. Vidare bedömer stadsledningskontoret att det finns ett behov av en nationell omvärlds- och intressebevakning som motiverar att Göteborgs Stad ska öppna ett kontor i Stockholm.

V och MP skriver i ett yrkande avslå beslutspunkten att öppna ett kontor i Stockholm, och att ärendet i övrigt ska godkännas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation M, L och C Reservation D Reservation SD Yttrande S Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.8. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

I budget 2020 gav kommunfullmäktige Got Event AB i uppdrag att utreda finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget i dag bedriver verksamhet i. Återrapporteringen från uppdraget har redovisats i Got Events styrelse 2020-09-21som godkänt rapporten och beslutat överlämna den till kommunfullmäktige samt förklara uppdraget avslutat. Återrapporteringen har tagits fram i samarbete med Göteborg & Co AB samt Higab AB. Den största finansiella risken, enligt Got Event AB, är bristande finansiella resurser för att utföra nödvändiga investeringar. Stadsledningskontoret konstaterar att återrapporteringen domineras av en omfattande genomgång av teknisk karaktär av Got Events arenor med fokus på redovisning av bedömda behov av underhållsåtgärder respektive investeringar. Dessutom finns en redovisning av bedömda underhållsbehov på de arenor som Higab AB äger. Det saknas en bedömning av de finansiella risker som kan uppstå av affärsmässiga skäl, kopplat till intäktssidan, oavsett om redovisade underhållsåtgärder respektive investeringar genomförs eller inte. Om inte arenorna fylls av betalande publik uppstår en finansiell risk som påverkar bolaget och koncernen Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

Kommunfullmäktige gav i oktober förra året Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020. Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd redovisar förslaget på plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas samt kartläggningar som gjorts i staden år 2018 och 2019 kring inköp- och beställning. Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i Göteborg Stads budget år 2021. MP, V och S vill i ett yrkande att handlingsplanen anpassas enligt mallen för styrande dokument och antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

Kommunfullmäktige gav i oktober förra året kommunstyrelsen i uppdrag av att ta fram en plan för att utöka och samordna Göteborgs Stads juridiska kompetens för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för en sådan samordning och bedömer att det finns ett antal enkla åtgärder att genomföra för att utöka samordningen av stadens juridiska kompetens. Det handlar framförallt om att gå ut med information om vilka rättsområden stadsjuristerna på stadsledningskontoret har kompetens inom, samt att stadsjuristerna går att anlita för juridiska uppdrag.

Stadsledningskontoret avser även att skapa ytterligare nätverk bland stadens jurister inom specifika rättsområden för att underlätta erfarenhetsutbyten och att dra större nytta av de olika specialistkompetenser som finns i staden. Stadsledningskontoret avser även att tydliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt inför en upphandling av externa juridiska tjänster. Utöver en ökad samordning visar utredningen att det finns skäl för nämnden för kretslopp och vatten, Higabkoncernen och Framtidenkoncernen att överväga en utökning av den egna juridiska kompetensen.

Stadsledningskontoret bedömer att dessa åtgärder delvis uppnår de effekter som uppdraget syftade till men att de sannolikt inte bidrar till den väsentliga minskning av externa juridiska tjänster som menades i uppdraget. Utöver de åtgärder som kan genomföras i närtid är bedömningen att det inte finns ekonomiska incitament till en mer omfattande förstärkning av den juridiska kompetensen i staden. En plan för detta bedöms därmed inte nödvändig.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

V, S och D lämnade i maj förra året in ett yrkande till kommunstyrelsen om att avveckla aktivt skolval. Kommunstyrelsen tillstyrkte yrkandet den 19 augusti och föreslog att kommunfullmäktige skulle ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att avveckla aktivt skolval. Den 10 september återremitterade kommunfullmäktige ärendet till grundskolenämnden för beredning enligt yrkande från M, L, C och KD. Grundskolenämnden tillstyrkte ärendet den 28 oktober utan vidare behandling.

V, S, D konstaterar i ett yrkande att det uppdrag de lade fram i sitt yrkande i praktiken redan har genomförts. Allianspartierna har inte längre kvar det aktiva skolvalet i sin budget 2021 och inför skolplaceringarna läsåret 2021/2022 har alla hänvisningar till skolval strukits och ersatts med önskemål om placering. De anser därmed att kommunstyrelsens beslut från den 19 augusti om att kommunfullmäktige ska ge grundskolenämnden i uppdrag att avveckla det aktiva skolvalet är genomfört.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet Yttrande MP Yttrande M, L, C och KD

2.1.15. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner framgår att kommunen ska ta fram ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar motsvarar detta styrdokument.

Syftet med planen är att:

  • Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för perioden 2021-2023.
  • Beskriva hur staden avser att lösa uppgifterna i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och vilka åtgärder som är prioriterade utifrån Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys.
  • Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Planen redogör för hur arbetet med civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning, övning och rapportering ska bedrivas under perioden. Planen anger prioriterade åtgärder i arbetet samt vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när de ska genomföras.

MP, V och S vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att i det fortsatta arbete med Göteborg Stads krisberedskap säkerställa att åtgärder för att klara livsmedelsförsörjningen inkluderas. De yrkar också på att övning för krisledningsnämnden ska ske minst två gånger per mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

2.1.16. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

Syftet med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering är att nämnder och bolagsstyrelser ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. Riktlinjen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar samt vilka funktioner och vilken förmåga som krävs för att bedriva samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Den reviderade riktlinjen handlar endast om krishantering och vilken förmåga som ska finnas när händelser inträffar. Det förebyggande och förberedande arbetet avseende krisberedskap återfinns i Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

Kommunstyrelsen fick i juni i år i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en övergripande barnrättsplan för Göteborgs Stad. Samtliga nämnder och styrelser i staden fick då i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut.

Stadsledningskontoret har tagit fram en inriktning för arbetet med barnrättsplanen som till stor del bygger på kartläggningen av Göteborgs Stads arbete i samband med att barnkonventionen blev lag 2020. För både barnrättsplan och barnbokslut står de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen i fokus samt rättigheter där stadens organisation har stor rådighet. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med barn och unga, civilsamhällets organisationer med särskild barnkompetens, kommunstyrelsens råd samt stadens förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret har identifierat ungdomsfullmäktige som ett särskilt viktigt forum för arbetet med barns rättigheter i Göteborg. Inriktningen för arbetet innebär att ungdomsfullmäktige får möjlighet att behandla förslaget till barnrättsplan och barnbokslut innan ärendet lämnas till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret förslag till barnrättsplan ska lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande under andra kvartalet 2021. I förslaget räknar man med en plantid till och med 2023 och att arbetet för att stärka barns rättigheter därefter skulle kunna ingå i en eventuell gemensam styrning för social hållbarhet i staden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från S och D avslogs efter votering 7 – 5.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Övriga ärenden

2.1.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om tidsbegränsat avtal med Mikrofonden Väst, Dnr 1592/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB, Dnr 1355/20

Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande SD

2.1.10. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 4 - 6

2.2.4. Yrkande från M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD angående att möjliggöra för fler husbåtsplatser i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 6 – 3.

Reservation SD Reservation D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemin

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 – 8.

Reservation M, L och C Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

2.2.7. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 – 3

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

2.2.8. Reviderat yrkande från MP, V, S, M, L, C, D särskilt yttrande KD angående Sluta skjut

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, C och D

Yttrande M, L, C och KD

2.2.9. Yrkande från SD angående Sluta skjut – enligt Malmömodellen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

2.2.13. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Olle Jonsson (L) som avsagt sig

Valdes Fredrik Lundgren (L)

2.2.14. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Sofie Löwenmark (D) som avsagt sig

Valdes John Ekman (D)

2.2.15. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Sofie Lövenmark (D) som avsagt sig

Valdes Per Holm (D)

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst för rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

10 februari

2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

10 februari

2.1.4. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

10 februari

2.1.7. Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation för stadsplanering

10 februari

2.1.17. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

10 februari

2.1.18. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

10 februari

2.1.19. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare

10 februari

2.1.20. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

10 februari

2.1.21. Yrkande från V och MP avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

10 februari

2.1.22. Yrkande från SD angående att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

10 februari

2.2.1. Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

10 februari

2.2.2. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

10 februari

2.2.3. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

10 februari

2.2.10. Yrkande från D angående åtgärder avseende styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

10 februari

2.2.11. Yrkande från D angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

10 februari

2.2.12. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

10 februari

2.2.16. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

10 februari

2.2.17.Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån

10 februari

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-27

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}