Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2 februari 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för Gamlestadens fabriker i Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, Dnr 1642/20

Planen gör det möjligt att utveckla en blandstad i området och knyta ihop Olskroken och Östra Göteborg både fysiskt och socialt. Planområdet omfattar cirka 100 000 kvadratmeter som fördelas på 60 000 kvadratmeter kontor, 4 500 kvadratmeter handel med mera i bottenvåningar på bostäder, 25 000 kvadratmeter bostäder med cirka 250–300 lägenheter (exklusive lokaler) och 11 000 kvadratmeter parkering. De synpunkter som kom in under samrådet 2017 handlade bland annat om brist på grönytor i eller i direkt anslutning till planområdet och brist på skol- och förskoleplatser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande V och MP Yttrande S

2.1.6. Avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0838/19

Stadsledningskontorets bedömning är att Stödcentrum bör placeras inom nya socialnämnd Centrums verksamheter. Verksamheten bör starta under 2021. Stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör vara att:

1. Ge stöd och vägledning till utsatta. 2. Ge rådgivning till yrkesverksamma. 3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik.

Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra kommuner i Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering för att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver Göteborgs Stad har ytterligare tio kommuner inom Göteborgsregionen tackat ja till att delta i Stödcentrums verksamhet. Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region Väst har även de fattat beslut om deltagande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.13. Yrkande från MP, V, S, D, M, L och C angående revidering av facknämndsorganisation

MP, V, S, D, M, L, C och särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation (dnr 1454/14) med inriktning fyra nya nämnder:

a) Nämnd med ansvar för fysisk planering b) Nämnd med ansvar för exploatering c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

2. I den nya reviderade underlaget ska följande inriktningar ingå:

a. Funktionen för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen stryks från utredningen. Istället får nämnden för fysisk planering en särställning i den strategiska planeringen. b. Planering av trafik- och transportsystemfrågor läggs på nämnden med ansvar för fysisk planering. c. Den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2022/2023.

3. Inriktningen i det reviderade underlaget ska vara en sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling. Utredningen av Älvstranden Utveckling AB och hur den planerande verksamheten i Älvstranden ska avvecklas ska beaktas.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp som arbetar och omhändertar delfrågor samtidigt som revidering av underlaget pågår.

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp där berörda förvaltningar ingår för att stödja den politiska referensgruppen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M, L och C. Yttrande KD Yttrande SD

2.2.1. Inhyrning av nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

Idrotts- och föreningsnämnden behöver en ny isanläggning i Slottsskogen. Higab AB erbjuder idrotts- och föreningsnämnden att hyra in anpassade lokaler på cirka 4 300 kvadratmeter i Slottsskogen. Lokalerna bedöms kunna står klara runt årsskiftet 2022/2023 förutsatt att nödvändiga politiska beslut fattas under första kvartalet i år. Inhyrningen betraktas att vara av betydande art på grund av hyreskontraktets totala värde. Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret. M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret skyndsamt utreder vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga investeringskostnaderna och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera förslag på åtgärder som minskar de totala kostnaderna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D Reservation V Reservation MP Yttrande KD

2.2.4. Information om förslag till Nya åtgärder inom Västsvenska paketet, Dnr 0305/21

Ärendet innehåller informationen om förslag till nya åtgärder för 300 miljoner kronor från Västsvenska paketet. De föreslagna åtgärderna handlar om att öka det hållbara resandet. Totalt innebär förslaget att Göteborgs Stad beviljas medfinansiering på cirka 120 miljoner kronor. Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har för avsikt att i mars 2021 underteckna en avsiktsförklaring i Västsvenska paketet som gäller med förbehåll att parterna för Västsvenska paketet godkänner kommande projektavtal för frigjorda medel.

Stadsledningskontoret bedömning är att förslaget till fördelning av frigjorda medel är en helhetslösning som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för Västsvenska paketet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.7. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

Kommunstyrelsen gav i september 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i Göteborg. Syftet är att stärka förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av facknämndsutredningen.

Stadsledningskontorets redogör nu för aktuell styrning och tidigare ärenden som gäller städning och snöröjning i staden, nuvarande ansvarsfördelning och arbetssätt och ett antal principiella frågeställningar som kräver ställningstaganden inför eller i anslutning till en eventuell organisationsförändring.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD

2.2.12. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

S, D, M, V, L och C skriver i ett yrkande att Göteborg under flera decennier har varit en framgångsrik evenemangsstad och att besöksnäringen är viktig för Göteborg. Branschen står för en relativt hög andel av de nya arbetstillfällen som tillförs den lokala arbetsmarknaden, och utgör dessutom ofta ett första inträde till arbetslivet för unga och utrikesfödda. Den pågående pandemin har förvärrat situationen ytterligare för evenemangs- och besöksnäringen. Yrkandet innebär att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas, samt en projektplan inklusive tidplan för detta.

Förslaget ska baseras på följande förutsättningar:

  • Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som ersättning för Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om Valhallagatan i anslutning till Svenska Mässan. Projektet ska samverka med Svenska Mässan för att få en optimal utformning av arenaanläggningen. Higabs pågående utredning om Valhallabadets kvalitéer ska tas i beaktande.
  • Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna. Nya arenor och sporthallar ska samverkas med berörda idrottsaktörer samt större och mindre kulturarrangörer.
  • Området norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder. Burgårdsparkens kvalitéer ska tas tillvara i det fortsatta planarbetet. Utrymmesvägarna för Ullevi ska säkerställas.
  • Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där Scandinavium idag ligger bör istället utvecklas med blandstadsbebyggelse.
  • De framtida arenorna ska drivas i kommunal regi.
  • I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter. Möjligheten till externa finansiärer ska värderas för att stadens åtagande och risk ska kunna delas med andra aktörer, men Göteborgs Stad ska ha rådighet över arenorna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L och C. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 9 - 1.

Reservation MP Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.4. Avgift för handläggning av ansökan om att starta fristående fritidshem, Dnr 1641/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte besvarats än, Dnr 0308/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, D och S. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

2.1.11. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

Yttrande KD

2.1.12. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.14. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.15. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.16. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.17. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.1.18. Yrkande från V och MP om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S och D. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.19. Yrkande från SD om att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.21. Reviderat yrkande från SD om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.22. Yrkande från SD om bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.2. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 0004/21

Valdes Susanne Wirdemo (M)

2.2.3. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15749-20 om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om projekt Skeppsbron, Dnr 1859/17

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet angående bifall till stadsledningskontorets förslag.

Beslutet förklarades som omedelbart justerat.

Yttrande SD

2.2.5. Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i stället för Josef Akar (S) som avsagt sig

Valdes Leif Blomqvist (S)

2.2.8. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

Valdes Ernest Radal (L)

2.2.9. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

Yttrande V och MP Yttrande SD

2.2.10. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

Yttrande SD

2.2.11. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D

Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

2.2.13. Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån"

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.2.15. Yrkande från MP och V om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.16. Yrkande från S om yrkande om akuta sovplatser till hemlösa med anledning av kylan

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter votering 4 - 8.

Beslutet förklarades som omedelbart justerat

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.17. Yrkande från SD om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

Reservation SD

2.2.18. Förordnande av politiska sekreterare för L

Valdes Emma Rylander 2021-03-01—2022-12-31, Fredrik Lundgren 2021-02-22—2022-12-31 samt Sara Morschedi 2021-03-02—2022-12-31.

2.2.19. Förordnande av politisk sekreterare för M

Valdes Jasmine Usta 2021-02-25—2022-12-31

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om sänkta hastigheter på Göteborgs Stads vägnät, Dnr 1248/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande S

4.2. Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (DS 2020:29), Dnr 1651/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande V och MP

Bordlagda ärenden

2.1.2. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

3 mars

2.1.3. Redovisning av uppdrag om åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

3 mars

2.1.5. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

3 mars

2.1.7. Aktuell lägesanalys av hotbilden och riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, dnr 0330/20, 0887/19

3 mars

2.1.9. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD om försäljning av jordbruksmark, Dnr 0308/21

3 mars

2.1.20. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

3 mars

2.1.23. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

3 mars

2.2.6. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

3 mars

2.2.14. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

3 mars

3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

3 mars

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

3 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-02-10

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}