Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 16 juni 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint venture för utveckling av logistikfastigheter, Dnr 0747/21

Göteborgs Hamn AB har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att bilda en gemensam bolagskoncern i form av en joint venture med en privat aktör för att utveckla logistikfastigheter i Halvorsäng. Den förordade strategin med att bygga och hyra ut genom ett samarbete med ett fastighetsbolag genom en joint venture baserar sig på möjligheterna att säkra rådighet, säkra största möjliga avkastning på tillgången mot bakgrund av hög efterfrågan och en bedömd låg risk samt att säkerställa en snabb utveckling av färdiga logistikbyggnader.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Yttrande D Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

2.1.5. Trafiknämndens avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel, Dnr 0756/21

Trafiknämnden beslutade den 23 april i år om förslag på avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel. Kommunfullmäktige föreslås att fatta beslut enligt trafiknämndens förslag.

Trafiknämnden föreslår införande av en avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon (elsparkcyklar) på 1 200 kronor per elsparkcykel och år. Nämnden föreslår också ett förfarande kring bortforsling av elsparkcyklar som står placerade så att de hindrar framkomligheten med en avgift på 300 kronor per flytt av cykel.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Yttrande S

2.1.7. Redovisning av uppdrag om hur avhopparverksamheten kan stärkas, Dnr 1679/20

Stadsledningskontoret har utrett stadens förutsättningar för en stärkt avhopparverksamhet. Kommunfullmäktige gav uppdraget till kommunstyrelsen i 2021 års budget. Stadsledningskontoret bedömer att stadens styrande dokument för arbete med avhoppare behöver revideras och tydliggöras med anledning av den nya organisationen samt förtydligas för att stärka likvärdigheten i staden.

I stadsledningskontorets redovisning ingår en omvärldsbevakning med framgångsfaktorer som är relevanta inför uppbyggnaden av den nya verksamheten och revideringen av styrningen. Stadsledningskontoret bedömer att staden har förutsättningar för en stärkt avhopparverksamhet i och med den nya organisationen. Det bedöms dock viktigt att verksamheten får påbörja sitt arbete enligt tidigare uppdrag innan nya förändringar av verksamheten föreslås.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation SD

2.1.10. Stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism, Dnr 1365/20

I november 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa och ge förslag på hur stadens rutiner vid nyanställning kan förhindra rekrytering av personer med koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Arbetsgivare har, med vissa begränsningar i lag och avtal, fri anställningsrätt och kan därmed bestämma vilka krav som ska ställas på den arbetssökande samt vilka kontroller och tester som ska göras.

Göteborgs Stad har en gemensam HR-process för rekrytering där vissa kontroller ingår: säkerställa identitet och arbetstillstånd; referenstagning; kontrollera examina och legitimationer; samt fråga om bisyssla. Om lagen kräver ska även utdrag från belastningsregistret begäras in. Om tjänsten är säkerhetsklassad ska även en säkerhetsprövning göras.

Ökade kontroller inför nyanställning innebär en högre säkerhet för de personer som tar del av Göteborgs Stads tjänster samtidigt som kontrollerna innebär ett intrång i den personliga integriteten för den jobbsökande. Stadsledningskontoret föreslår utökad användning av utdrag från belastningsregistret för medarbetare som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Vidare föreslår stadsledningskontoret fördjupade intervjufrågor inför anställning och implementering av drogtester som en del av säkerhetsprövningen vid nyanställning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation V Reservation MP Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Protokollsanteckning D

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande S

2.1.12. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 att ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut. Idrotts- och föreningsnämnden har valt att jämföra huvudalternativet, som är Gullbergsvass, med alternativen Heden och Ringön. Idrotts- och föreningsnämnden bedömer att skillnaden i projektkostnad mellan de tre studerade platserna är marginell och lokaliseringsalternativen Heden och Gullbergsvass, är de alternativ som sammantaget får störst nyttor enligt genomförd nyttoanalys. Byggstart förväntas kunna ske 2024 på Gullbergsvass medan den tidigast kan ske två år senare på alternativen.

Sammanfattningsvis uppgår den totalt kostnadsberäknade projektkostnaden till ca 1,8 mdkr, oavsett lokalisering. S och D vill i ett yrkande återremittera ärendet till idrotts- och föreningsnämnden för att ta fram en mer detaljerad förstudie för att komplettera med en genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet, samt att Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att, som en del i den kompletterade förstudien, genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné, Dnr 0646/21

Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné är ett av kollektivtrafikobjekten inom storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Förslaget till beslut innebär att tunnelalternativet väljs som passage under Göta Älv mellan Lindholmen och Stigberget. Trafiknämnden har förordat tunnelalternativet mot bakgrund av att alternativet, gentemot de utredda broalternativen, bäst uppfyller stadsbanekvaliteter för den kommande innerstadsringen för spårvägstrafiken, samt innebär mindre påverkan på framtida exploatering, riksintresset för sjöfart samt stadsmiljön. Projektet som helhet har för närvarande en utökad kostnadsbedömning på 920 miljoner kronor i förhållande till den projektram projektet fått genom Sverigeförhandlingen. Behovet av en utökad ram föreslås hanteras genom en överföring av kvarvarande medel från objektavtal linbanan inom Sverigeförhandlingen, där parternas återstående medel är totalt 1026 miljoner kronor.

S, D, M, L, V, MP och C vill i ett tilläggsyrkande ge trafiknämnden i uppdrag att i genomförandestudien av tunnelalternativet översiktligt utreda en lösning där en framtida koppling med Järntorget kan möjliggöras, exempelvis genom anslutande tunnel vid Stigberget. Utredningen ska även inkludera en grov prisbild för en sådan lösning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S, D, M, L, V, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Tilläggsyrkande från D (a) avslogs efter votering 10 - 2 Tilläggsyrkande från D (b) avslogs efter votering 7 – 5 Tilläggsyrkande från D (c) avslogs efter votering 10 – 2 Tilläggsyrkande från D (d) avslogs efter votering 10 - 2 Tilläggsyrkande från D (e) avslogs efter votering 7 – 5

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation D Reservation SD

Yttrande KD Yttrande MP, V och S Yttrande MP och V

2.1.16. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

Trafiknämnden beslutade i mars i år att föreslå kommunfullmäktige besluta om inriktningen för fortsatta planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen inklusive berörda broar. Kanalmurarnas livslängd har uppnåtts och nuvarande belastning innebär ett behov av omfattande upprustningsåtgärder för att möjliggöra en fortsatt trafikering på dess angränsande gator och spår.

Åtgärderna har översiktligt och med stora osäkerheter bedömts kosta i storleksordningen 3,5 - 4 miljarder kronor och föreslås genomföras under en 15-årsperiod. Målet är att upprustning ska ske till en sådan standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. Åtgärderna kommer att få betydande påverkan på framkomligheten i centrala staden över en lång period, vilket kommer att påverka boende, besökare och näringsliv.

D, S, M, V, L, MP och C vill i ett yrkande återremittera ärendet till trafiknämnden, som i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga berörda ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för kollektivtrafik, kan innebära att renoveringen av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad. De ska också redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan förbättra dess framkomlighet, och redovisa om kanalmurarna ändå behöver renoveras i samma omfattning oavsett bärighet av tunga trafikslag. Trafiknämnden ska därtill redovisa vilka tänkbara möjligheter till extern finansiering som finns och eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa närliggande projekt samtidigt eller kostnadsbesparingar genom att genomföra alternativa spårvagnsträckningar först.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.17. Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021, Dnr 0267/21

I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns fem uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Två uppdrag avslutades av nämnder i samband med årsrapporten 2020 utan att uppdragen har genomförts. Dessa uppdrag ska genomföras, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat. I rapporten finns även en lägesbeskrivning av ett till uppdrag som inte har slutförts, statusuppföljning av handlingsplanen för arbetet med de mänskliga rättigheterna, rapportering om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt redovisning av stadens arbete i EU-frågor.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 8 – 3 i huvudvotering. Tilläggsyrkandet från V, S och MP avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation V Reservation MP

Yttrande V och MP Yttrande D Yttrande SD

2.2.2. Remittering av förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan, Dnr 1109/20

Kommunstyrelsen gav i juni 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Planen ska öka den centrala styrningen och höja kompetensen och ambitionsnivån inom området. Utgångspunkten för stadens barnrättsplan är FN:s konvention om barnets rättigheter (svensk lag från 1 januari 2020). Planen är uppdelad i tre områden, varav de två första syftar till att höja kompetensen och ge förutsättningar för nämnders och styrelsers barnrättsarbete och den tredje delen fokuserar på insatser som har direkt påverkan på barn.

Ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp har varit en viktig dialogpart i beredningen av planen. Planen kommer att följas upp genom de barnbokslut som nämnder och styrelser årligen ska upprätta. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för stöd vid implementering samt för den samlade uppföljningen av planen.

Stadsledningskontorets bedömning är att en stadenövergripande barnrättsplan med föreslagen inriktning ger ett tydligt fokus på barns individuella rättigheter och på de områden som kommunen kan påverka. Planen väntas ge positiva effekter på barn och ungas egen upplevelse av delaktighet och nöjdhet med fritid, utbildning, hälsa och trygghet.

Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan till byggnadsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, nämnden för funktionsstöd, nämnden för konsument och medborgarservice, park- och naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, trafiknämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg & Co AB, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads sverigefinska råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Ungdomsfullmäktige, med begäran om yttrande.

D skriver i ett yrkande att bland remissinstanserna saknas sådana som har särskild kunskap på barnrättsområdet och att kretsen av remissinstanser därför bör därför utökas till att även innefatta Resursteam heder, Bris, Rädda Barnen, Inflytande Nätverk Göteborg (ING), Barnahus Polisen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D.

2.2.5. Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

Sedan 2012 finns riktlinjer för att förebygga avhysning av hushåll med barn. Det saknas dock riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas. I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har stadsledningskontoret fått i uppdrag att ta fram riktlinjer som omfattar alla hushåll som riskerar att avhysas, inte enbart för hushåll med barn.

Ett förslag till reviderad riktlinje har arbetats fram där målgruppen har utvidgats till att gälla samtliga hushåll. Innehållet har omstrukturerats och utgår från varje styrelses och nämnds ansvar. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till reviderad riktlinje sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser för synpunktsinhämtning. Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till reviderad riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fastighetsnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden, för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden

2.1.4. Trafiknämndens nya handläggningsavgifter för starttillstånd, Dnr 0755/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

2.1.8. Yrkande från MP och V om att rädda och utveckla förskolebussen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S och D

2.1.14. Utredning av överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD

2.1.15. Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Ledamöterna från V deltog inte i beslutet Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet Yttrande M, L, C och KD

2.1.18. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

Yrkandet återtogs

2.1.19. Yrkande från D angående Kultur möter Kultur

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 11 – 2. Ärendet ska nu handläggas av kommunfullmäktige Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.20. Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs kriminella gäng

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu handläggas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.1.21. Yrkande från MP, V, S och D angående samordning och synpunktshantering renhållning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP, V, S och D. Ärendet ska nu handläggas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

2.2.1. Remittering av rapport om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.4. Fördelning av statlig ersättning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar, dnr 1446/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

2.2.6. Möjligheter och incitament för att frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att under en tid arbeta utifrån sin grundprofession, Dnr 0595/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande D

2.2.7. Hemställan från trafiknämnden om att ianspråkta budgeterade medel för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021, Dnr 0754/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.8. Kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler, Dnr 0698/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.10. Val av suppleant i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Berit Fredholm (-)

Valdes Charlotte Kaurin (-)

2.2.11. Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

2.2.12. Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande SD

2.2.13. Yrkande från D och S angående – Möjliggör ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter votering 9 – 4. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation M, L och C Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP och V

2.2.14. Val av ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället för Susanne Wirdemo (M) som avsagt sig

Valdes Jonas Ransgård (M)

2.2.18. Förordnande av politisk sekreterare för D – korrigering i startdatum

Valdes Patrik Höstmad (D) 2021-08-16—2022-12-31

2.2.19. Val av representant i referensgruppen för facknämndsöversynen i stället för Carina Bulic (D)

Valdes Patrik Höstmad (D) fr o m 2021-08-16

2.2.20. Förordnande av politisk sekreterare för M

Valdes Pelle Hellqvist (M) 2021-06-21—2022-12-31

2.2.21. Förordnande av politisk sekreterare för M

Valdes Stefan Kraft (M) 2021-08-09—2022-12-31

2.2.22. Val av representant i Ö-dialogen för MP

Valdes Ingvar Andersson (MP)

2.2.23. Yrkande från V, MP och D angående hemställan till socialnämnderna om sommarlovskort till barn och unga vars vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och D efter votering 8 - 5 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation V

3.1. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut", Dnr 0319/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

3.2. Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar, Dnr 0402/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C och KD

3.3. Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva, Dnr 0320/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C och KD

4.1. Remiss från Miljödepartementet - Betänkande Havet och människan (SOU 2020:83), Dnr 0486/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP och V

4.2. Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader, Dnr 0510/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.3. Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, Dnr 0649/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C Yttrande KD

4.4. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), Dnr 0535/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

4.5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), Dnr 0554/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande S

4.6. Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11), Dnr 0607/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, MP och V

4.7. Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7), Dnr 0559/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, V och MP Yttrande KD Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

4.8. Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Skattelättnad för cykelförmån, Dnr 0735/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

4.9. Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0675/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande D

Bordlagda ärenden

2.1.2. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

18 augusti

2.1.3. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

18 augusti

2.1.6. Redovisning av projektet civilt försvar, Dnr 0475/19

18 augusti

2.1.9. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, Dnr 0472/21

18 augusti

2.1.11. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

18 augusti

2.1.22. Yrkande från SD angående illegala bosättningar

18 augusti

2.1.23. Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

18 augusti

2.2.3. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22, Dnr 0450/21

18 augusti

2.2.9. Utredning av hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

18 augusti

2.2.15. Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

18 augusti

2.2.16. Yrkande från MP och V om klimatsmarta vanor efter covid-19-pandemin

18 augusti

2.2.17. Yrkande från V och MP angående konsekvenser för Göteborgs stad vid införande av marknadshyror

18 augusti

5.1. Göteborgsförslag [5338] för beslut - Göteborg behöver ett skönhetsråd, Dnr 0741/21

18 augusti

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-06-16

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}