Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 13 januari 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.13. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

Stadsledningskontoret har under första kvartalet 2020 tagit fram ett förslag till Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021 inom samverkansorganisationen för Älvstaden, vilken återremitterades av kommunstyrelsen 2020-05-20. Återremissyrkandet innehöll ett flertal uppdrag varav fastighetsnämnden utifrån sitt ansvar, tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet, fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021, med utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontoret har som ett första steg i uppdraget, tagit fram en rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden och föreslår vidare att uppdraget att revidera Färdplan Älvstaden ska ske efter att en politisk inriktning är beslutad.

Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets rapport, Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, innehåller fastighetskontorets egen analys och förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation för att uppnå en högre självfinansieringsgrad inom exploateringsverksamheten. Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation inte har samverkats med eller remitterats till berörda nämnder och styrelser inom stadsutvecklingsområdet eller inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Stadsledningskontoret bedömer att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation väsentligt påverkar nuvarande planering, genomförande och framtida drift inom Älvstaden. M, L, C, S och KD vill i ett yrkande återremittera ärendet till fastighetsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C och S. Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande KD Protokollsanteckning D Reservation SD

Övriga ärenden

2.1.4. Riksnorm ekonomiskt bistånd 2021, Dnr 1537/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

2.1.7. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv till förskolenämnden, Dnr 1532/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

2.1.9. Göteborgs Stadshus AB:s redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner, Dnr 1591/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande V och MP avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.14. Yrkande från MP, V och S angående ny samordning för Göteborgs stads medborgarvittne

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

2.1.15. Yrkande från D och S om uppdrag till HIGAB angående Landala Högreservoar

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

2.2.1. Ställningstagande rörande Office 365, Dnr 0364/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

2.2.2. Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd – komplettering, Dnr 0321/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med viss komplettering. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Yttrande S

2.2.3. Hemställan från trafiknämnden att tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvakta regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar, Dnr 1450/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

2.2.4. Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

2.2.7. Yrkande från D angående stadslantgården Galaxen

Yrkandet återtogs av D

2.2.8. Yrkande från V, MP och S angående föreningen Galaxens verksamhet i Bergsjön

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D efter votering 4 – 8. Karin Pleijel (MP) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

2.2.9. Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

2.2.11. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Helene Odenjung (L)

Valdes Axel Darvik (L)

4.1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna, Dnr 1414/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande V och MP Yttrande SD

4.3. Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24), Dnr 1448/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst i huvudvotering. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S

4.4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409), dnr 1440/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande S Yttrande SD

4.5. Remiss från Justitiedepartementet - Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23), Dnr 1459/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande V och MP

4.6. Remiss från Finansdepartementet - Rut-utredningens slutbetänkande "Rutavdrag för äldre" (SOU 2020:52), Dnr 1381/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 4. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande V

Bordlagda ärenden

2.1.1. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

27 januari

2.1.2. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

27 januari

2.1.3. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

27 januari

2.1.5. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

27 januari

2.1.6. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

27 januari

2.1.8. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

27 januari

2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

27 januari

2.1.11. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

27 januari

2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

27 januari

2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemi

27 januari

2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

27 januari

2.2.10. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

27 januari

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

27 januari

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-13

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}