Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 8 april 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Kapitaltäckningsgaranti för Göteborgs Stads bolag, Dnr 0713/20

Flera av bolagen i Göteborgs stads bolagskoncernen Stadshus är drabbade av resultatförsämringar på grund av den pågående covid-19-pandemin. De flesta av de kommunala bolagen har en så stabil ekonomi att man klarar av att hantera resultatförsämringar, men för några bolag är risken för ekonomiska problem större. Resultatförsämringarna kan i några fall komma att innebära att bolagens styrelser blir skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. En sådan krävs när halva aktiekapitalet är eller kan antas vara förbrukat. För att i god tid ta beslut för att kunna hantera dessa händelser och undvika skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning föreslås att kommunfullmäktige utfärdar en kapitaltäckningsgaranti att om det så behövs tillskjuta pengar i form av aktieägartillskott.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD om tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med avledning av covid19-krisen

Effekterna av covid-19 påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning. Det kan vara svårt att redan nu överblicka de ekonomiskt mer långsiktiga negativa effekterna till följd av viruset. Ett generellt tillfälligt ägardirektiv har därför upprättats i syfte att ge respektive bolagsstyrelse ett tydligt, mandat främst att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad.

Genom att ge styrelserna möjlighet att dra ner på avkastnings- och utdelningskrav får bolagen större utrymme att begränsa effekterna av covid-19. Till exempel bör fastighetsägande bolag med lokalhyresgäster, såväl privata som kommunala, se över möjligheten ge uppskov eller hyreslättnader för att stödja kommersiell och ideell verksamhet, men även av affärsmässiga skäl för att behålla befintliga hyresgäster. Detsamma gäller allmännyttans bolag som genom minskade avkastningskrav ges större möjlighet att hantera en situation och behålla hyresgäster där många kan få svårt att betala sin hyra.

Samtliga avsteg som görs med anledning av covid-19 ifrån kommunfullmäktiges budget eller respektive bolags ägardirektiv ska dokumenteras och kostnadsbedömmas innan beslut fattas i respektive bolagsstyrelse. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB samt kommunstyrelsen. De generella ägardirektiven gäller år 2020.

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

Yttrande M, L, C, KD och S Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utökade befogenheter för användande av eget kapital

Covid-19 och dess effekter har står påverkan på Göteborgssamhället. Det är av yttersta vikt att stadens verksamheter får möjlighet att hantera krisen, säkerställa en fungerande välfärd och att alla stadens nämner och bolag tar sitt ordinarie ansvar. För att nämnderna ska kunna ta ansvar under pandemin ges de möjlighet att nyttja en högre grad av eget kapital för att täcka ökade kostnader med anledning av pandemin och dess effekter. I ett första läge ges samtliga nämnder möjlighet att använda eget kapital på motsvarande 1,5 procent under 2020. Samtidigt behöver nämnderna inte fatta nödvändiga beslut om åtgärder inom 30 kalenderdagar som nuvarande regelverk anger. Genom att möjliggöra ett högre användande av eget kapital får nämnden, som har bäst kunskap om sin verksamhet och bäst kompetens att bemöta krisens effekter för densamma, ekonomiskt utrymme att genomföra nödvändiga åtgärder. I ett första skede tredubblas utrymmet att använda eget kapital för att möta de ökade kostnaderna. Om behov av ytterligare lättnader eller utökning till fler kategorier bedöms nödvändiga kommer de att genomföras.

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från M, L, C och S angående ändring av riktlinjer för negativa avvikelser under covid-19-krisen

Kommunstyrelsen har beslutat att tillfälligt ändra riktlinjerna för hanteringen av avvikelser för stadens samtliga nämnder under 2020 för att på så sätt underlätta för nämnderna att hantera konsekvenserna av den pågående covid-19-krisen. Dessa tillfälliga avsteg ifrån gällande regelverk gäller under 2020 för verksamheter som är prioriterade utifrån nuvarande krisläge. Nämnderna ska rapportera sina avsteg till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska följa de avsteg som göra och hantera konsekvenserna inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

Som en konsekvens av den förändrade paragrafen får stadsledningskontoret i uppdrag att göra eventuella ändringar av andra paragrafer i reglerna, så att de motsvarar förändringen som detta beslut innebär.

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

Ledamöterna från V deltog inte beslutet Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet Protokollsanteckning V

Principöverenskommelse samt borgen kring finansiering och inköp av skyddsutrustning under coronapandemin, Dnr 0731/20

Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun tagit fram förslag på en principöverenskommelse kring samordning, finansiering och inköp av skyddsutrustning. Avsikten är att kommunerna skyndsamt ska bidra till inköpscentralens förmåga att agera grossist enligt lagen om offentlig upphandling med syftet att bistå främst kommunerna i deras försörjning av skyddsutrustning och desinfektion på medellång och längre sikt. Stora volyminköp möjliggör för inköpscentralen att agera mer kraftfullt på världsmarknaden, vilket möjliggör större beställningar och möjlighet att bygga upp ett lager. Enligt överenskommelsen finansieras satsningen genom en kredit på 500 miljoner kronor. Respektive kommuns kommunfullmäktige föreslås besluta att gå i borgen för krediten med vardera 125 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Protokollsanteckning V

Yrkande från L, M, C, S särskilt yttrande KD – Elever ges möjlighet att hämta ut skollunch/matpaket från kommunala grundskolor

Den 18 mars övergick all undervisning inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan till att genomföras på distans efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19. I dag är cirka 20 000 elever inskriva på gymnasieskolor i Göteborg, drygt 3 000 elever är från kranskommuner. Sedan undervisningen övergick till distans har skolköken på stadens gymnasieskolor varit stängda. För en del elever är lunchen i skolan, huvudmålet mat man får under dagen. Det är en viktig social insats att säkerställa att gymnasieelever får äta under dagen. Alla gymnasieelever, hemmahörande i Göteborg, ska därför ges möjlighet att hämta ut skollunch/matpaket på grundskolor i sitt närområde efter att eleven anmält intresse för att hämta mat och ta med hem. Eleven behöver även kunna identifiera sig.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från L, M, C och S med justeringen att ärendet också ska behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning D Reservation SD Yttrande KD Yttrande V, MP

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående personalens möjlighet till smittsäkra färdmedel

För att minska smittspridningen inom riskgrupper är det viktigt att personal som arbetar nära dessa grupper har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att smittas. Hemtjänstpersonalen använder i dagsläget bil eller cykel. I dagsläget tillgodoser Göteborg Leasing AB det behov som stadsdelarna uppger sig ha. Dock går händelseförloppet mycket fort och behovet av ytterligare åtgärder kan skilja sig från dag till dag. Kommunstyrelsen ger därför Göteborg Leasing AB och trafiknämnden i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och säkerställa att personalen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att smittas. Trafiknämnden ska exempelvis, om det uppstår behov, utöka färdtjänsten, så att även personal kan utnyttja den för att röra sig mellan brukare.

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

Protokollsanteckning MP och V Yttrande KD

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD om stadens organisation inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i samband med coronaviruset.

Pressen på Göteborgs Stads äldreomsorg är stor och det är av yttersta vikt att skydda både brukare och medarbetare från att bli smittade. Handlingsplaner och riktlinjer har implementerats i verksamheten och stadens medarbetare har sedan tidigare stor erfarenhet att hantera och begränsa smittspridning. Det kan också spela en avgörande roll för smittspridningen hur staden väljer att organisera verksamheten.

Inom hemtjänsten skulle både brukare och medarbetare gynnas av områdes- eller stadensgemensamma team som helt är inriktade på att arbeta med äldre personer sjuka i covid-19. För att minimera riskspridningen får samtliga team exempelvis tillgång till bilar med adekvat utrustning och möjlighet för medarbetarna att tvätta händerna. Teamen får särskild utbildning i smittskydd och hur smittskyddsutrustningen ska hanteras.

Södertälje arbetar på det här sättet och ser goda resultat. För medarbetarna inom hemtjänsten kan det också vara en möjlighet till vidareutveckling att ingå i den här typen av team.

Inom vård- och omsorgsboenden är smittorisken ännu mer påtaglig. En organisation som effektivt skyddar både boende och medarbetare måste snabbt på plats. M, L, C, S och KD vill bland annat ge stadsledningskontoret i uppdrag att säkerställa kohortvård och omsorg till personer med konstaterad covid-19-smitta och att vissa medarbetare enbart ska arbeta med denna grupp.

Beslutat i kommunstyrelsen:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att särskilda team upprättas inom hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 smitta.
  2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att kohortvård bedrivs på de vård- och omsorgsboenden där det finns covid-19-smitta.
  3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till åtgärder, och även sådan som behöver tas i kommunfullmäktige eller i andra nämnder.

Övriga ärenden

Tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans, Dnr 0693/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

Tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst och daglig verksamhet, Dnr 0694/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, M, L, C. Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från V och MP om finansiering av ökade kostnader kopplade till coronakrisen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Yttrande M, L, C, KD och S Yttrande SD

Yrkande från V och MP om åtgärder för socialt arbete med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD, S Yttrande SD

Yrkande från MP och V om utökning av Business Region Göteborgs ram för att hantera ökat behov i samband med coronapandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från SD om tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från V och MP om matleveranser till äldre invånare med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Protokollsanteckning D Reservation SD Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från MP och V om hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Reservation SD Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från MP och V om färdtjänst för att minska smittspridning bland personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Yttrande M, L, C, KD, S Yttrande SD

Yrkande från V och MP om lättnader för stadens lokalhyresgäster med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från V och MP om lättnader för hyresgäster i allmännyttan med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från V om noll-hyreshöjning i allmännyttan med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från MP och V om insatser för att underlätta för affärsidkare att flytta ut butiken utomhus

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från V och MP om insatser till utsatta EU-medborgare och papperslösa med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från MP och V angående våld i nära relationer med anledning av Coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från SD - Kommunstyrelsen uppmanar att krisledningsnämnden aktiveras

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3 Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från SD angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD

Yrkande från SD - Skattefinansierade mångkulturella föreningar och integrationsprojekt startar omedelbart en omfattande informationskampanj om corona

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Yttrande M, L, C, KD och S

Yrkande från SD - Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående hemställa till regeringen att snarast möjligt få ta del av stadens andel av EU:s omdirigerade regionalstöd till Sverige för insatser mot coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från SD - Inventera stadens skyddsrum för att se vilken skyddsutrustning som finns och som kan användas inom vården vid behandling av coronapatienter

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Reservation SD Protokollsanteckning D Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från SD angående – Göteborgs Stads vårdsamverkansroll i Coronatider

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från SD - Snabbutreda ett kortsystem (rabattkort) för att stimulera Göteborgs lokala ekonomi i kristider

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

Yrkande från SD angående kommunens dagliga verksamhet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från SD - Hemleverans dagligvaror till riskgrupper

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Yttrande M, L, C, KD och S

Yrkande från SD angående hemtjänstpersonalens resvägar i jobbet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från SD - Subventionerad cykelservice till medborgarna

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

Yrkandet drogs tillbaka av D

Reviderat yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD, S

Reviderat yrkande från V och MP angående bibehållen habiliteringsersättning med anledning av Coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD, S

Reviderat yrkande från MP och V om bättre cykelmöjligheter för att minska smittspridningen bland personal med anledning av Coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V

Yttrande M, L, C, KD, S Yttrande SD

Yrkande från V och MP angående säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD, S Yttrande SD

Yrkande från D angående retroaktivt åtagande för sjuklöneansvar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från D angående utökat system för korttidspermitteringar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Yttrande S, M, L, C och KD

Yrkande från MP och V angående att med anledning av coronaviruset stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från MP och V angående förbättrade cykelmöjligheter i Göteborg under coronapandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från D angående coronakrisens effekter på Higab och dess hyresgäster

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Yttrande S, M, L, C, KD

Yrkande från D angående att tills vidare avbryta Jubileumsprojektet på Liseberg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från V och MP angående säkerställande av föreningslivets ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från D angående förenkla resande till jobbet för att förhindra smittspridning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Yttrande M, L, C, KD, S

Yrkande från D angående att temporärt ta bort trängselskatten i Göteborg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Reservation SD Yttrande SD

Yrkande från D angående att möjliggöra taxiresande till jobbet för att förhindra smittspridning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Yttrande M, L, C, KD och S

Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt corona-scenario

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Reservation D Protokollsanteckning MP Yttrande M, L, C, KD och S

Yrkande från S, M, L, C särskilt yttrande KD angående stadens organisation inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i samband med coronaviruset

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C Yttrande KD Protokollsanteckning V

Bordlagt ärende

Yrkande från M, L, C och S särskilt yttrande KD angående bokslutsberedning avseende 2019

15 april

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-04-08

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}