Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 6 maj 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Detaljplan för bostäder vid Karlagatan i Lunden, Dnr 0719/20

Byggnadsnämnden beslutade 2020-03-17 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen Lunden. Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar och marken ägs av Göteborgs Stad. Detaljplanen möjliggör byggandet av ett bostadshus med cirka 30 lägenheter på fem våningsplan. Bostäderna kommer att vara tillgänglighetsanpassade, vilket är en komplettering av bostadsbeståndet i stadsdelen. Detaljplanen ger också möjlighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Parkering kan anordnas under bostadshuset. Planförslaget tar i anspråk en mindre del av ett större parkområde, Slättens park. Som kompensationsåtgärd upprustas och förbättras kvarvarande del av parken.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD Yttrande MP, V

Detaljplan för förskola vid Biskopsgatan i Sannegården, Dnr 0720/20

Byggnadsnämnden beslutade den 17 mars att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för förskola vid Biskopsgatan i stadsdelen Sannegården. Detaljplanen strider mot kommunens översiktsplan, som anger att området ska innehålla bland annat grön- och rekreationsområde. Inom planområdet finns idag en förskola, med tillhörande förskolegård, byggd 2013 med tillfälligt bygglov. Detaljplanen medger bygge av en permanent förskola med åtta avdelningar med tillhörande lekyta samt yta för angöring och parkering. Föreslagen utomhusyta överensstämmer inte med stadens riktvärden om 35 kvadratmeter friyta per barn. Detaljplanen möjliggör cirka 31 kvadratmeter friyta. Området ligger dock intill Krokängsparken som kan användas som komplement.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Uppdrag att verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, Dnr 0332/20

I kommunfullmäktiges budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att verka för att det ska finnas möjlighet att välja idéburen välfärd i respektive stadsdel. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte finns juridiska förutsättningar för detta. Det finns ingen enhetlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer inom valfrihetssystemet.

Personer med beslut om hemtjänst kan jämföra olika utförare i Jämför service på goteborg.se. Där finns möjlighet att filtrera utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. Filtreringen på organisationsform ger en fingervisning om vilka utförare som kan vara idéburna organisationer men det ger inte någon sanningsenlig helhetsbild.

Statens offentliga utredningar (SOU) ser just nu över ett förslag till ändring i Lagen om valfrihet (LOV). I förslaget står att principerna kring likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet endast ska aktualiseras om det finns utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. En sådan ändring kan leda till att upphandlande myndigheter får större möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. Utredningen är på remiss där Göteborgs Stad har möjlighet att svara. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 april 2020.

I ett återremissyrkande vill V och MP att stadsledningskontoret tar fram förslag på alternativa åtgärder för att underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. De vill också att en idéburen aktör definieras som en aktör ansluten till branschorganisationen Famna tills staden har någon annan definition.

I ett återremissyrkande vill M, S, D, L, C med särskilt yttrande från KD att stadsledningskontoret tar fram förslag på alternativa åtgärder för att underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. De vill också att en idéburen aktör definieras som en aktör ansluten till branschorganisationen Famna tills staden har någon annan definition.

Kommunstyrelsen återremitterades enligt beslutssatserna i yrkandet från M, S, D, L och C samt yrkandet från MP och V.

Yttrande KD

Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i stadsdelen Masthugget, Dnr 0567/20

Masthuggskajens halvö ryms inom detaljplan för Järnvågsgatan med flera. Halvön blir 18 000 kvadratmeter och sträcker sig 100 meter från befintlig kajlinje ut i Göta älv. I arbetet inför ansökan om vattendom har en kajkonstruktion tagits fram i form av prefabricerade L-stöd. Denna, eller likvärdig, lösning tillsammans med samordnad grundläggning av allmän plats och kvartersmark pekar på en väsentlig besparing i tid, lägre kostnad samt lägre teknisk risk om utbyggnaden utförs i en samlad entreprenad. Beställningen för utbyggnad av halvön är tidskritisk i strävan att hålla detaljplanens övergripande tidplan för genomförandet. Ärendet går på grund av detta direkt till kommunstyrelsen och endast som information i fastighetsnämnden, trafiknämnden och styrelsen för Älvstranden Utveckling AB.

S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att fastighetsnämnden beställer utbyggnaden av den så kallade halvön och att fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling får i uppdrag att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 miljarder kronor (2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Utvärdering av Business Region Göteborgs utbildning Förenkla helt enkelt, Dnr 1391/19

Kommunstyrelsen gav i november förra året stadsledningskontoret i uppdrag att utvärdera Business Region Göteborg AB:s utbildning Förenkla helt enkelt och återkomma med förslag på utvecklingsområden. Sedan 2013 har Business Region Göteborg AB (BRG) genomfört utbildningen ”Förenkla helt enkelt” vid fem tillfällen, utbildningen benämns i fortsättningen inspirationsdag, vilket är mer rättvisande. De fem tillfällena har sammanlagt haft cirka 1800 deltagare. BRG:s egna deltagarutvärderingar i anslutning till inspirationsdagarna visar att de varit uppskattade och har bidragit till ökad förståelse för företagandets villkor.

Den utvärdering som stadsledningskontoret nu genomfört har haft fokus på att kartlägga nyttan inom respektive förvaltning av inspirationsdagarna, hur verksamheterna tar hand om och utvecklar de kunskaper som medarbetarna får på Förenkla helt enkelt. Stadsledningskontoret konstaterar att för att få långsiktig effekt behöver inspirationsdagen följas upp och kompletteras med verksamhetsanpassad kompetensutveckling med fokus på bemötande och service. Det är också tydligt att det behövs ett långsiktigt och systematiskt arbete med dessa frågor inom respektive verksamhet. Dessutom behövs en anpassning av inspirationsdagen som ger möjlighet för fler förtroendevalda att delta, hittills har deras närvaro varit mycket låg. Utvecklingen av denna del ingår i det uppdrag BRG redan har att utveckla inspirationsdagen på ett sådant att sätt att flera politiker deltar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, L, C, KD Yttrande SD

Uppdrag att initiera ett matlyft inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 0329/20

I budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder initiera ett matlyft inom äldreomsorgen. Syftet är att höja kvaliteten i måltiderna vad gäller näringsriktighet, aptitlighet, valfrihet, trivsel och gemenskap. Parallellt pågår en omorganisation i staden från stadsdelsnämnder till facknämnder. Det innebär att äldreomsorgen flyttas över till en äldrenämnd och organisationen för mat och måltider fördelas mellan äldrenämnden och andra berörda facknämnder.

I Göteborgs Stad pågår sedan flera år ett arbete för att öka kvaliteten i måltiderna. Mat och måltider är viktiga delar inom äldreomsorgens uppdrag och har betydelse för hälsa, ekonomi och miljö. Under våren 2020 har en kartläggning gjorts över utförda och påbörjade aktiviteter för att höja kvaliteten i måltider inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Stadsledningskontorets bedömning är att det pågår många aktiviteter i linje med matlyftets intentioner. Samtidigt finns behov av att fortsatt följa upp och utvärdera påbörjade aktiviteter för att ta vara på goda erfarenheter och implementera brett i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande D Yttrande SD

Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad tid- och kostnadsanalys, Dnr 0483/20

Göteborgsförslaget nr 1000 har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra Trafikverket att - dels göra en uppdaterad tid- och kostnadsanalys för projekt Västlänken, precis som man gjort med projekt Förbifart Stockholm, och att en sådan analys sedan bör göras med jämna tidsintervaller. Genomförd analys skall därefter läggas ut på kommunens hemsida.

S, V, MP, M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande avslå ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V, MP, M, L och C

Yttrande KD Reservation D Reservation SD

Övriga ärenden

Fastighetsnämndens övertagande av byggnader inom Göteborg Heden 705:11, Trädgårdsföreningen, från idrotts- och föreningsnämnden, Dnr 0621/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Myntholmen AB:s förvärv av AB Grundstenen 162051, Dnr 0724/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2020, Dnr 0581/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Revidering av ägardirektiv för Higab AB, Dnr 0684/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Framställan från Arkivnämnden om att få ianspråkta eget kapital 2020, Dnr 1409/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S Yttrande KD

Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor istället för Lisbet Buzleta (V) som avsagt sig, Dnr 1391/19

Valdes Jennifer Hankins (V)

Yrkande från D, S och MP angående hemställan till regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid ansökan om att starta fristående förskola

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S och MP Yttrande M, L, C och KD Yttrande V Yttrande SD

Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 på remiss, Dnr 0409/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP samt tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP, C Yttrande KD Reservation SD

Yrkande från SD om att de 50 000 icke CE märkta maskerna Göteborg införskaffat för användning i vården kommer till användning som enklare munskydd

Yrkandet återtogs

Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad tar fram en skräp- och miljöpolicy likt de som ARC+ listar och som ska gälla under covid-19 pandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD

Yrkande från SD angående nuvarande säkerhetsrutiner runt covid19 i stadens livsmedelsbutiker

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

Yrkande från SD angående skyddsrutiner covid19 i hemtjänsten och äldreomsorgen i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

Yrkande från SD angående inget partnerskap med Kina

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD

Förordnande av politisk sekreterare för M

Valdes Louise Isberg t o m 2022-12-31

Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar över älven, Dnr 1412/19

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63), Dnr 0377/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Reservation SD

Remiss från Miljödepartementet - Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter, Dnr 0378/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande SD

Remiss från Finansdepartementet - Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader, Dnr 0479/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande SD

Samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0637/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande SD

Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6), Dnr 0465/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande S

Bordlagda ärenden

Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/20

20 maj

Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk, Dnr 0697/20

20 maj

Färdplan Älvstaden version 2020 - 2021, Dnr 1377/19

20 maj

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

20 maj

Uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

20 maj

Göteborgs Stads måltidspolicy, Dnr 0417/20

20 maj

Överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

20 maj

Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad

20 maj

Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga

20 maj

Yrkande från V och MP angående tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen

20 maj

Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden om överföring av investeringsmedel, Dnr 0501/20

20 maj

Granskning av hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1257/18

20 maj

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

20 maj

Yrkande från D angående förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

20 maj

Reviderat yrkande från D angående förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

20 maj

Yrkande från SD angående framtidsutsikter för skateboardrampen vid Frihamnen

20 maj

Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under covid19-krisen

20 maj

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och ökad arbetslöshet i Göteborg

20 maj

Yrkande från SD angående hemställan till Finansdepartementet om att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under Covid-19-pandemin

20 maj

Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, Dnr 1215/19

3 juni

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1331/19

20 maj

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-05-06.

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}