Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, Dnr 1006/18

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att remittera stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026. I detta ärende återredovisas ärendet som nu är kompletterat med remissvaren tillsammans med stadsledningskontorets bedömning.

Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 skickades ut på remiss till 26 instanser varav 24 tillstyrkte förslaget, en instans avstyrkte och en instans svarade inte. Samtliga remissinstanser är i huvudsak positiva till utvecklad styrning enligt programförslaget. Syftet med att utveckla styrningen av Göteborgs Stads lokalförsörjning för kommunal service är att skapa ett mer transparent, långsiktigt lokalförsörjningsarbete och därmed underlätta för stadens olika parter att bidra samt förstå varandras roller och ansvar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag, yrkande från MP, V, S avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD

Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv, Dnr 1281/16

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 enligt ett yrkande från S, M, MP, V, L, KD i kommunstyrelsen, att återremittera den del av kommunfullmäktiges uppdrag från juni 2014 till Higab AB och stadsledningskontoret som gäller långsiktig hållbar hyressättning.

En ny modell för hyressättning av lokaler till förenings- och kulturlivet föreslås. Hyresnivån föreslås sättas till en specifik hyresnivå för samtliga lokaler. Hyresnivån ska gälla för samtliga lokaler som är klassade och lämpliga för förenings- och kulturlivet utifrån fastighetsägarens bedömning. Det medför att hyresnivån är den samma oavsett skick och geografiskt läge. Hyresnivån föreslås sättas till 550 kronor per kvadratmeter och år.

När kommunstyrelsen senast behandlade ärendet, i oktober 2019, så återremitterades det. Detta för att dels utreda en hyresmodell med differentierad hyra, dels för att beskriva konsekvenserna av idrotts- och föreningsnämndens nya mellanhyresvärdskap.

Stadsledningskontoret har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen, fastighetskontoret och Higab AB nu tagit fram ett förslag till en hyresmodell med tre kategorier. En preliminär bedömning är att modellen när den införs kommer att innehålla cirka 280 lokaler för förenings- och kulturlivet. Att kategorisera lokalerna enligt modellen innebär en total kostnadsminskning på 1 350 000 för de föreningar och kulturutövare som hyr lokaler, dock får inte alla som hyr lokaler sänkta hyreskostnader.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C, KD Yttrande V, MP Yttrande S

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism, Dnr 0362/18

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Efter beslut i kommunstyrelsen den 25 maj 2019 skickades planen på remiss. Remissen skickades ut till totalt 29 remissinstanser och synpunkter har kommit in från 18 interna instanser och fem externa. Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad som har svarat tillstyrker förslaget. De externa remissvaren lämnade sina svar utan att uttryckligen tillstyrka eller avstyrka.

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism utgår från de roller där staden har rådighet att förändra – som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Planen vill belysa och förändra de strukturer och processer i den kommunala miljön som kan innebära en begränsning eller hinder för vissa att uppnå lika möjligheter som resten av samhället. Den utgår från internationella konventioner om mänskliga rättigheter och de lagar och principer som styr det kommunala uppdraget. Göteborgs Stads plan har en tydlig koppling till den nationella planen och använder samma definition av rasism och fokuserar särskilt på afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Planens mål och insatser är framtagna utifrån:

  • Samlat grepp mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Nationell plan – Regeringskansliet)
  • De medskapande processer som genomfördes när planen togs fram tillsammans med berörda aktörer och grupper
  • Intervjuer och vittnesmål om rasismens olika uttryck i kontakt med Göteborgs Stad, samlat i lägesbilden Från dolt till synligt (ligger som bilaga till planen)

Det övergripande målet i planen är att Göteborg är en stad fri från rasism.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag enligt stadsledningskontorets förslag.Yrkande från S och D avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD Yttrande V, MP

Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, Dnr 1396/17

I kommunfullmäktige infördes i april i år stadengemensamma personalförmåner enligt Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner. Samtidigt återremitterades punkten om kommunstyrelsens förslag om att stadens nämnder och styrelser ska avveckla icke stadengemensamma personalförmåner under 2019.

Stadsledningskontoret fick i början av maj i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en nulägesanalys över stadens samlade personalförmåner och redovisa vilka som regleras i kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser.

I juni skickade stadsledningskontoret ut en ny enkät till samtliga förvaltningar och bolag. Den visar att personalförmånerna skiljer sig åt mellan förvaltningar och bolag. Det gäller till exempel om de anställda erbjuds Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning, lunchsubvention i form av rikskort och friskvård på arbetstid eller inte. Det förekommer också en del personalförmåner som kan uppfattas som praxis i branschen eller som är kopplade till den specifika verksamheten.

Stadsledningskontoret föreslår att stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2020 börja avveckla icke stadengemensamma personalförmåner och fortsätta det påbörjade införandet av de stadengemensamma enligt Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner.

I samband med införandet av förmånsportalen och kartläggningen av personalförmåner så har stadsledningskontoret sett att riktlinjen för personalförmåner behöver revideras och förtydligas. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjerna.

Ärendet återremitterades enligt yrkandet från D efter votering 6 – 6 och med ordförandens utslagsröst.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur, Dnr 1369/19

Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2019 att förändra Göteborgs Stads nämndorganisation. När kommunstyrelsen beredde ärendet den 6 november 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till genomförandeplan för organisationsförändringen, som redovisas i detta ärende. Ärendet innehåller också en komplettering till tidigare överlämnad rapport; ett fördjupat underlag om struktur på nämndsorganisationen för verksamhetsområdet ”individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst”. Syftet med fördjupningen var att pröva nämndstrukturens möjlighet att hantera mängden individärenden som inte kan delegeras till tjänstepersoner. Stadsledningskontoret gör samma bedömning som tidigare gällande nämndstrukturen för verksamhetsområdet ”individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst”, det vill säga en nämnd som stöds av en förvaltningsorganisation och där uppdraget omfattar hela staden. Detta innebär att genomförandet sker enligt inriktningen i kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2019.

M, V, L, C och MP vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret ett antal uppdrag, däribland att utreda fyra regionala nämnder som alternativ till stadsledningskontorets förslag med en central nämnd, med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst. Yrkandet innehåller också ett antal inriktningar och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med förändringen av stadens nämndorganisation.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, C och MP.

Yttrande KD

Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad, Dnr 1373/19

Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 om stadsdelsnämndernas framtida organisation. Stadsledningskontoret fick då uppdrag om lokal och digital demokrati, lokala mötesplatser och en utökad roll för fullmäktige i demokratiarbetet. I yrkande framgick även att en nämnd, förslagsvis konsument- och medborgarservice, ska ges ett utökat uppdrag inom detta område.

Stadsledningskontoret har nu återkommit med en inriktning för det fortsatta arbetet. Inriktningen visar att utveckling av lokal- och digital demokrati samt fullmäktiges roll i demokratiarbetet berör fler nämnder och styrelser i staden än tidigare utredning om stadsdelarna. Bedömningen är att arbetet bör hanteras parallellt med genomförandet av nya nämnder men inte som en del av det. Detta för att det är ett utvecklingsarbete som troligen kommer fortsätta efter genomförandet av ny nämndsorganisation. För att göra inriktningen konkret kommer det behövas avstämningar mellan politik och tjänstepersoner.

Som en del av uppdraget kommer stadsledningskontoret ta fram en gemensam geografisk indelning för samverkan inom Göteborgs stad för att säkra en samlad kunskap om lokala förhållanden och utveckling av lokal demokrati. Indelningen är också basen för samverkan med andra myndigheter och lokala aktörer. Det eventuellt utökade uppdraget till nämnden för konsument och medborgarservice kommer att ske i samband med att reglementen i staden görs om och är beroende av vilken ambitionsnivå som sätts för lokal och digital demokrati samt lokala mötesplatser inom staden.

M, V, L, C och MP vill i ett gemensamt yrkande fastställa stadsledningskontorets inriktning och lämnar ett antal yrkanden för utveckling av lokal- och digital demokrati med uppdrag till nämnden för konsument- och medborgarservice samt till grundskolenämnden och kommande socialnämnder. Stadens samtliga facknämnder uppmanas att ha öppna nämndsammanträden för att underlätta dialog med medborgarna om de beslut som ska fattas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, C och MP.

Yttrande KD

Remittering av utredning av förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att införa valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Göteborgs Stad. I ett valfrihetssystem enligt LOV blir alla utförare som uppfyller de krav som Göteborgs Stad ställer godkända. Staden ställer samma krav på kommunala och privata utförare vilket innebär konkurrens på lika villkor om hyresgästerna. Eftersom många privata företag som bedriver äldreboende bygger nytt kommer det på sikt att bli en överkapacitet av lägenheter, något som Göteborgs Stad behöver ta med i sin planering. Likaså att det kan bli kostnader för platser som står tomma. För att valfrihetssystemet inte ska bli kostnadsdrivande behöver tillgång och efterfrågan balanseras. I det förberedelsearbete som stadsdelarna och kommande äldrenämnd står inför är det därför viktigt att ta hänsyn till både ny styrmodell och ekonomiska risker.

Stadsledningskontoret föreslår att valfrihetssystemet införs den 1 april 2021 och att utredningen skickas på remiss den 15 januari 2020 för att ge alla inblandade tid att bereda sina svar. Remissinstanser för stadsledningskontorets utredning är samtliga stadsdelsnämnder, social resursnämnd, nämnden för Intraservice, nämnden för konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stads pensionärsråd, Vårdföretagarna, Famna och Svenska Vård.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag med viss justering.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande SD

Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i bostad med särskild service, Dnr 0695/19

Stadsledningskontoret fick i november 2018 i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att öka delaktigheten och inflytandet för boende i bostäder med särskild service (BmSS). Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att i samverkan med Intraservice ta fram riktade handlingsplaner för ökad digitalisering och införande av välfärdsteknik i verksamheten. Planerna ska utgöra inriktning och underlag för stadsdelsnämndernas och kommande nämnders utvecklingsarbete.

I insatsen bostad med särskild service (BmSS) enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) har Göteborgs Stad ett ansvar för att den enskilde får den hjälp hen behöver för att kunna genomföra dagliga aktiviteter i och utanför bostaden. Verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. För att fullt ut kunna möta dessa krav behöver Göteborgs Stad fokusera på kompetensförsörjning, bemanning och förutsättningar för ett närvarande ledarskap.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Utredning av förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar på en huvudman, Dnr 0790/19

I augusti förra året fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att låta en huvudman att ta över det fulla kommunala ansvaret för Göteborgs Stads lantgårdar. Stadsledningskontoret har inventerat stadens samtliga lantgårdar och kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut idag. Stadsledningskontoret har valt att titta på de fem lantgårdar där Göteborgs Stad genom egen drift eller bidrag finansierar hela eller delar av verksamheten: Bergums fritidslantgård, Galaxen, Kättilsröd 4H-gård, Tolsereds 4H-gård och Ladan i Backa.

Angereds stadsdelsnämnd har ett resursnämndsuppdrag för Bergums fritidslantgård. Övriga drivs av föreningar med föreningsbidrag från idrotts- och föreningsnämnden. Bergums fritidslantgård är den enda gård som drivs i stadens regi. För att staden ska hantera alla sina lantgårdar på ett likvärdigt sätt föreslår stadsledningskontoret att Bergums fritidslantgård avvecklas eller att en förening får i uppdrag att driva gården med ekonomiskt bidrag från staden.

M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret i samarbete med berörda nämnder skyndsamt utreder intresset hos föreningslivet att driva vidare Bergums fritidslantsgård och genomföra en överlämning av drift till lämplig förening.

V, MP och D vill i ett yrkande att stadsledningskontoret i samarbete med berörda nämnder skyndsamt överlämnar driften av lantgårds- och besöksverksamheten på Bergums fritidslantsgård till en förening.

V, MP vill i ett tilläggsyrkande att 1 700 000 kronor förs över från arenautredningen till stadsdelsnämnden Angereds resursnämndsuppdrag för fortsatt drift av verksamheten vid Bergums fritidslantgård under 2020 medan en mer långsiktig lösning arbetas fram.

Efter votering 12 – 1 om att avgöra ärendet idag beslutade kommunstyrelsen enligt beslutssatserna i yrkandena från V, MP och D samt M, L och C med viss justering. Dessutom enligt tilläggsyrkandet från MP, V efter votering 4 – 5.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Reservation M, L, C Reservation SD

Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen, dnr 0891/19

Kommunstyrelsen gav i slutet av maj förra året stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen. Att bygga en arena i Frihamnen innebär att området tillförs en attraktion som skapar liv och rörelse.

I samtal med idrotts- och föreningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har det framkommit att det finns ett stort behov av nya hallar för både elit- och breddidrotten och skolorna.

Det finns två olika typer av temporära anläggningar. En övertryckskonstruktion som är relativt billig i inköp och okomplicerad att grundlägga, eller en fast konstruktion som är tyngre och är mer komplicerad att grundlägga, kostar mer och tar längre tid att bygga.

Nästa steg bör vara att kommunfullmäktige beslutar om vem som ska bygga och äga anläggningen och vem som ska vara driftsoperatör.

S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att Älvstranden Utveckling gör en fördjupad utredning för en temporär arena i Frihamnen anpassad för elitidrott och att hitta en lämplig aktör för byggnationen samt att kommunstyrelsen utreder hur arenan kan finansieras.

Efter votering10 – 3 om att avgöra ärendet idag beslutade kommunstyrelsen enligt yrkandet från S, D, M, L och C.

Yttrande KD Yttrande MP Yttrande SD

Övriga ärenden

Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild för perioden 2019–2022, Dnr 1075/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag, yrkandet från V, MP, S avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

Ärendet återremitterades enligt yrkandet från S, M, V, L, MP och C Yttrande KD

Yrkande från MP och V angående bemannade lekplatser i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från MP och V efter votering 5 - 8, samt enligt tilläggsyrkandet från V och MP efter votering 4 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation M, L, C Yttrande KD Yttrande S

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15154 - 19, laglighetsprövning enligt kommunallagen, Dnr 1385/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter votering 4 - 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation M, L och C Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2020-03-23, Dnr 0004/20

Valdes Susanne Wirdemo (M)

Svar på skrivelse från SDN Västra Hisingen om trafiksäkerheten och trafiksituationen i Torslanda, Dnr 1076/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 10 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande D

Inriktningsbeslut - hur samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas, Dnr 1077/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP, V Yttrande SD

Idrotts- och föreningsnämndens utredning av byggrätt i Kvibergs Park, Dnr 1739/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från M, L, C Reservation V

Yrkande från V, MP och S om åtgärder med anledning av arbetsmiljöproblem i hemtjänsten

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 5 – 8. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Yrkande från MP och V om barnkonventionen

ommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt yrkandet från D, S, M, L, C. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för M

Valdes Louise Isberg t.o.m. 2020-08-01

Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, Dnr 0979/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande V, MP

Motion av Jahja Zeqiraj (D) om en handlingsplan för att minska de höga sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter, Dnr 1096/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

Motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag, Dnr 0713/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN (International campaign abolish nuclear weapons) cities appeal, Dnr 1102/19

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 5 – 6 att tillstyrka motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Remiss från Finansdepartementet - Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen, Dnr 1235/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Västkom - Samverkan för barns och ungas bästa, överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, Dnr 1298/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande V, MP Yttrande D

Remiss från Västkom och Västra Götalandsregionen - Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland, Dnr 1287/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

Försäljning av del av fastigheten Björsared 1:2, Dnr 0856/16

26 februari

Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB, Dnr 0310/20

26 februari

Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB, Dnr 0311/20

26 februari

Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

26 februari

Hemställan från kulturnämnden om utökad ram, Dnr 1420/19

26 februari

Avsiktsförklaring för samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola AB respektive Göteborgs universitet, Dnr 1421/19

26 februari

Val av representant i Göteborgs Stads Sverigefinska råd istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

26 februari

Delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

26 februari

Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

26 februari

Yrkande från V, MP och S om finansiering av avgiftsfri simundervisning

26 februari

Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

26 februari

Yrkande från D om öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden

26 februari

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående Konkurrensverkets beslut om finansieringen av Göteborg & Co

26 februari

Yrkande från SD om den information som kommunicerats ut i staden avseende coronaviruset, med avsändare Samhällsskydd och Beredskap

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet efter votering 10 - 3 Reservation SD

Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Dnr 0720/19

26 februari

Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

26 februari Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

26 februari

Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

26 februari

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}