Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

Redovisning av uppdrag att minska användningen av engångsartiklar, Dnr 0429/20

I januari 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra de åtgärder i utredningen ”Minska användningen av engångsartiklar i Göteborgs Stad” som inte medför några kostnader utöver budgetramen.

Stadsledningskontoret har i samverkan med berörda förvaltningar och bolag utrett om det går att genomföra åtgärdsförslagen. Det pågår flera processer i staden som påverkar detta arbete. I ett förslag till ny avfallsplan som ligger hos kommunfullmäktige för beslut finns bland annat mål för engångsartiklar. Även arbetet med ny nämndsorganisation påverkar de föreslagna åtgärderna. Stadsledningskontoret tar hänsyn till dessa aspekter i redovisningen och rapporterar utifrån ett nuläge, hur arbetet löper på och analys av förutsättningarna för ett genomförande. Stadsledningskontorets bedömning är att flera av åtgärderna tas om hand i den ordinarie verksamheten eller inom den stärkta styrningen inom miljöområdet med nytt miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem för staden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

Förlängning av partnerskapsavtalet med Nelson Mandela Bay, Sydafrika, perioden 2021 – 2025, Dnr 0396/20

Göteborg Stad och Nelson Mandela Bay Municipality i Sydafrika är partnerstäder sedan 21 år och genomför gemensamma projekt inom ramen för sitt partnerskap.

Det är International Centre for Local Democracy, ICLD, som finansierar arbetet med och inom projekten. Partnerskapet är en förutsättning för att kunna genomföra projekt med denna finansiering.

Detta ärende beskriver resultatet och utvärderingen av projektarbetet under senaste projektperioden. Projekten hade fokus på stadsutveckling och ungdomars behov och önskemål avseende stadsutveckling - städerna lär av varandra. ICLD har gett sin återkoppling på arbetet och det beskrivs också översiktlig hur städerna kan fortsätta arbeta med framförallt ungdomars behov framöver. För att detta ska bli möjligt måste partnerskapet förlängas vilket kommunstyrelsen beslutar om.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation D Reservation SD

Göteborg Stads medverkan i Almedalen 2021, Dnr 1385/20

Utifrån rådande omständigheter bedömer stadsledningskontoret att Göteborgs Stad inte ska delta i Almedalen 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD

Övriga ärenden

Föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad, Dnr 1370/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

Hanteringsordning för införande av ny nämndorganisation vid årsskiftet 2020/21, Dnr 1404/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021, Dnr 0001/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Arvodesberedningens förslag att skjuta upp uppräkningen av arvoden för förtroendevalda för år 2021, Dnr 0125/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Samlingsärende inom uppföljning- återrapportering av uppdrag november 2020, Dnr 1280/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från Mp och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående utdelningskrav från Göteborgs Stadshus AB och Liseberg AB

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD

Inbjudan till Göteborgs Stad att delta i Kommunernas klimatlöften, Dnr 1050/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen Göteborgs Stad 2021–2022, Dnr 1360/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från V och MP angående övertalighet bland stadens anställda i och med övergången från stadsdelsnämnder till facknämnder

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C Yttrande KD Yttrande S

Val av representant i styrgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö istället för Marie Brynolfsson (V) som avsagt sig uppdraget

Valdes Daniel Bernmar (V)

Val av representant i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer istället för Lars-Olof Karlsson (MP) som avsagt sig uppdraget

Valdes Hanna Bernholdsson (MP)

Yrkande från S angående finansiering av stadens resursteam mot hedersförtryck

Yrkandet återtogs

Yrkande från S angående förstärkt krisberedskap i välfärden och åtgärder mot den rådande pandemin

Yrkandet återtogs

Val av representant i styrgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö istället för Oscar Pihlblad (KD) som avsagt sig uppdraget

Valdes Elisabet Lann (KD)

Motion av Daniel Bernmar (V) om att ta fram en plan för att stjärnmärka stadens äldreomsorgsverksamheter, Dnr 0834/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande SD

Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om skolskjuts för elever i grundsärskolan, Dnr 0921/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M, L och C efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33), Dnr 1085/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 5. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

Remiss från Utbildningsdepartementet – En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28), Dnr 1086/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande S Yttrande D Yttrande V

Remiss från Utbildningsdepartementet - Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43), Dnr 1254/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation SD Yttrande D

Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18), Dnr 1185/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Justitiedepartementet - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54), Dnr 1369/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L och C Yttrande KD Yttrande V Yttrande MP Reservation S Reservation D Reservation V Reservation SD Reservation MP

Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, Dnr 0949/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP och V

Bordlagda ärenden

Detaljplan för universitetet vid Renströmsparken, del 1, i Lorensberg, Dnr 1377/20

9 dec

Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning i Gullbergsvass, Dnr 1416/20

9 december

Genomförandeavtal för detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning i Gullbergsvass, Dnr 1371/20

9 december

Göteborgs Stads Avfallsplan för 2021-2030, Dnr 1192/18

9 december

Redovisning av uppdrag hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 1343/20

9 december

Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024, Dnr 0632/19

9 december

Utredning av avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0838/19

9 december

Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans, Dnr 0693/20

9 december

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021, Dnr 0837/20

9 december

Yrkande från SD angående Lorensbergsteatern

9 december

Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och inriktning för staden internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

9 december

Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB, Dnr 1355/20

27 januari

Redovisning av uppdrag att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora teatern, Dnr 0407/19

9 december

Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation gällande stadsplanering

9 december

Yrkande från SD om att återinföra avgiftsfri förskola under veckorna 28-31

9 december

Reviderat yrkande från V, MP och S om uppsökande ungdomsarbete i samarbete med föreningslivet

9 december

Yrkande från SD angående bevara en publik caféverksamhet i Guldhedstornet,

9 december

Yrkande från SD om att säkerställa att stadsplanering och bebyggelse i Göteborgs stad återgår till att i betydligt större grad utformas utifrån traditionell arkitektur och arkitektoniska värderingar

9 december

Yrkande från S och D angående mindre språkförbistring och högre språkkompetens i välfärdsverksamheterna

9 december

Yrkande från S och D angående kompletterande åtgärder för att bekämpa pandemin

9 december

Utvidgning av möjligheterna att delta på distans till att även omfatta utskott (se även 2.1.12)

9 december

Yrkande från D angående förstärkning av förskolenämndens ekonomi

9 december

Yrkande från D angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol – tillstånd att servera alkohol även vid hemleverans av mat,

9 december

Genomförda åtgärder kopplat till rutinen för nödbistånd för boende, Dnr 0986/19

9 december

Inriktning för medlemskap i Nordic safe cities, Dnr 0533/20

9 december

Yrkande från V och MP om åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19

9 december

Yrkande från SD angående information om fördelarna med att bära munskydd

9 december

Yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad

9 december

Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad tillkännager regeringen sin mening om öppettider på restauranger

9 december

Yrkande från SD om att informera stadens anställda och stadens invånare om vikten av fysisk aktivitet under Corona pandemin

9 december

Yrkande från SD angående åtgärder för att Göteborgs äldre inte ska drabbas av skadliga följder vid social isolering

9 december

Yrkande från SD angående ökade insatser och säkerhetsrutiner mot Covid-19 i livsmedelsbutiker och detaljhandel

9 december

Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad, Dnr 0840/20

9 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2020-11-25

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}