Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 21 oktober 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

Delårsrapport augusti – Staden, Dnr 0262/20

De analyser som presenteras i delårsrapporten baseras på de första åtta månaderna under 2020. Underlag till rapporten är nämnders och styrelsers rapportering.

Den nedstängning av samhället som skedde i inledningen av pandemin orsakade stora osäkerheter och ledde till att de verksamheter som finansieras av intäkter från näringsliv, boende och besökare har tappat och fortsätter att tappa sin finansieringsbas. Fortsatta begränsningar kan komma att leda till allvarliga ekonomiska problem för dessa verksamheter och i en förlängning stadens ekonomiska ställning och förutsättningar. Resultatet per augusti uppgår till drygt 3,5 mdkr vilket är cirka 1,7 mdkr bättre än budget och cirka 800 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den positiva avvikelsen uppstår i sin helhet i kommunen. Bolagen redovisar ett resultat som är cirka 200 mnkr lägre än budget för perioden. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 2 450 mnkr.

Personalförhållandena i kommunkoncernen har till stor del påverkats av covid-19 pandemin, såväl vad gäller kompetensförsörjning, chefsförsörjning och arbetsmiljö. För kommunkoncernen var sjukfrånvaron 8,9 procent. Förvaltningarnas personalvolym i arbetad tid till och med augusti har minskat med -1,9 procent jämfört med motsvarande period förgående år. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att staden har en god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella inriktningar uppnås, medan verksamhetsperspektivet inte visar en lika tydlig bild.

I ett tilläggsyrkande vill M, L, C och S (särskilt yttrande KD) bland annat att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska bibehålla den tidigare fastlagda ambitionen kring månads- visstids- eller tillsvidareanställning av timavlönad personal året ut för år 2020, samt att trafiknämndens hemställan beviljas om att ianspråkta 13,4 mnkr av nämndens egna kapital för år 2020 och att nämndens begäran om tillfällig utökad ram på 12 mnkr beviljas som kompensation för skolskjutsen för år 2020. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Samtliga fem yrkanden från MP och V avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande V och MP

Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente och Göteborgs stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet, Dnr 0602/20

Kommunfullmäktige beslutade i februari i år om principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att uppdatera policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till förenings- och kulturlivet utifrån förmedlingsenhetens förändrade uppdrag som innebär att de numer är mellanhyresvärd för de lokaler som ingår i hyresmodellen samt att de även ska förmedla lokaler till kulturlivet.

Efter att tidigare policy och riktlinje för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet antogs har Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället reviderats. I den formuleras de krav som staden ställer på föreningar för att de ska vara berättigade till föreningsbidrag. Den föreslagna skrivningen syftar till att tydliggöra att idrotts- och föreningsnämnden behöver vara en aktiv part när det gäller insatser inom dessa områden och skapa förutsättningar inom sin organisation för samverkan kring dessa frågor.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S

Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, Dnr 0892/20

Stadsledningskontoret lämnar detta samlingsärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att följa upp kommunfullmäktiges budget och stadens verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv och för att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet är en del av stadens nya uppföljningsstruktur.

Samlingsärendet innehåller en sammanställning av stadens kvalitetsrapporter inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende (äldreboende), individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Det innehåller också en summering av de patientsäkerhetsberättelser och kvalitetsrapporter som den kommunala hälso- och sjukvården redovisat för verksamhetsåret 2019 samt en uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen 2018–2019. I denna uppföljning redovisas framtagna och genomförda åtgärder samt det som hanteras inom ramen för Göteborgs Stads program för en attraktiv arbetsgivare.

I ett tilläggsyrkande vill V och MP att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att skyndsamt förstärka arbetet mot våld i nära relationer inom områdena barn och unga, vuxna och funktionshinder. När uppdraget övergår till socialnämnderna vid årsskiftet vill man att social resursnämnd får i uppdrag att tillsammans med de blivande fyra socialnämnderna samt nämnden för funktionsstöd förbereda genomförandet av kompetenshöjande insatser för personal inom socialtjänstens och funktionshinderområdets verksamheter gällande våld i nära relationer.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP efter votering 4 - 8. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation M, L, C och KD Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D

Övriga ärenden

Genomförandebeslut för investering Björlanda pumpkedja, Dnr 1227/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Prioritetsklasser för styrel inom Göteborgs Stads geografiska område för planeringsomgång 2019–2021, Dnr 1197/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande MP och V

Överlämnande av utlånade allmänna handlingar till förskolenämnden och grundskolenämnden med anledning av stadsdelsnämndernas avveckling, Dnr 0843/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt komplettering i kommunstyrelsens reglemente, Dnr 1288/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation SD

Revidering av kulturnämndens avgifter, Dnr 0990/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D efter huvudvotering 4 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation V Reservation MP Reservation SD Yttrande S Yttrande D Yttrande V och MP

Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i stället för Ethel Sjöberg (MP) som avsagt sig

Valdes Ulf Kamne (MP)

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utveckla och kostnadseffektivisera tolktjänster i Göteborgs Stad, Dnr 1387/19

Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C och KD

Remiss från Miljödepartementet - Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper M2020/01079/Ke, Dnr 1112/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34), Dnr 1139/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande S Yttrande D Yttrande V Yttrande SD

Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden (TRV 2020/10282), Dnr 0801/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 8 – 3 Reservation D Yttrande SD

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, Dnr 1092/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag Yttrande D

Bordlagda ärenden

Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023

4 november

Fastställande av taxa för kommunala hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet, Dnr 1426/19

11 november

Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i Backaplan, Dnr 1255/20

11 november

Utredning av det framtida huvudmannaskapet för Stora teatern, Dnr 0407/19

11 november

Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd, Dnr 1290/20

11 november

Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

11 november

Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

11 november

Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken

11 november

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20 och 0331/20

11 november

Utredning av formerna för fortsatt finansiering av Göteborg & Co AB i beredskapssyfte, Dnr 0416/20

11 november

Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

Valdes Jesper Haglöf (L)

Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till kommuntal 2021

11 november

Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om skolskjuts för elever i grundsärskolan, Dnr 0921/20

11 november

Motion av Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om att skydda havets ålgräsängar, Dnr 0539/19

11 november

Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0637/19

11 november

Remiss från Socialdepartementet - SOU 2018:88 LSS Utredningen, Dnr 1140/20

11 november

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-10-21

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}