Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 20 maj 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk, Dnr 0697/20

För att nå Målbild Koll2035 har Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun samt Västra Götalandsregionen arbetat fram ett förslag till gemensam handlingsplan för 2020–2024. Den nya spårvägslänken mellan Skånegatan och Södra Vägen, Engelbrektslänken, är i det kommande förslaget till handlingsplan en av de prioriterade investeringarna. Stadsledningskontoret föreslår att genomförandebeslutet för Engelbrektslänken godkänns, projektbudget om 210 mnkr fastställs samt att en utanpåliggande riskreserv om 50 mnkr avsätts. Beslutet gäller under förutsättning att även regionfullmäktige beslutar om att medel från den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad används upp till 112 mnkr, varav stadens del uppgår till 56 mnkr. För att möjliggöra ett färdigställande av Engelbrektslänken till 2022 är det önskvärt att kommunfullmäktige i juni 2020 godkänner genomförandebeslutet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation D Yttrande D Yttrande SD

Färdplan Älvstaden version 2020 - 2021, Dnr 1377/19

I tidigare beslut om Vision Älvstaden beslutades att en ska färdplan för genomförande av Älvstaden årligen tas fram och beslutas i kommunfullmäktige. Syftet med färdplanen är att underlätta övergripande ledning och samordning av Älvstaden. Den ger en översiktlig nulägesbild av planering och genomförande inom Älvstaden samt utgör en inriktning för övergripande styrning och uppföljning av arbetet inom Älvstaden. Ett förslag till färdplan Älvstaden version 2020 - 2021 har tagits fram inom ramen för samverkansorganisationen för Älvstaden och har godkänts av Älvstadens styrgrupp efter förvaltningsremiss till berörda förvaltningar och bolag. Årets version av färdplan utgör en del av underlaget till förutsättningar för budget 2021 - 2023, och kan läsas.

S, M, L, C och KD vill i ett yrkande att färdplan Älvstaden återremitteras till stadsledningskontoret för att ta fram en åtgärdsplan och reviderad version för att hitta en exploateringsekonomi i balans. Vidare ges samverkansorganisationen för Älvstaden i uppdrag att komplettera Färdplan Älvstaden med tydligare beskrivningar av hur den sociala infrastrukturen ska säkerställas samt hur kvaliteten på den yttre gestaltningen och anknytningen till lokal kulturhistoria ska stärkas. Där till ska de politiska projekt som beslutats under året sedan förra färdplanen, och som hamnar eller eventuellt kommer att hamna i det geografiska området som omfattas av Färdplan Älvstaden.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkandet från S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

Göteborgs Stads måltidspolicy, Dnr 0417/20

Göteborgs Stad har sedan 2004 ett måltidsprogram som gäller för alla verksamheter med ansvar för mat som kommunen upphandlar, tillagar och serverar. Måltidsprogrammet beskriver övergripande mål, ansvarsfördelning, principer för val av råvaror och måltidens sammansättning samt specifika krav och rekommendationer för exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Programmet reviderades senast 2011.

Med stöd i Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument föreslår stadsledningskontoret att en policy som utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell får ersätta nuvarande måltidsprogram. En policy är inte lika detaljerad som ett program vilket innebär större möjligheter att anpassa Måltidsmodellen efter stadens förutsättningar, exempelvis i form av anvisningar för respektive förvaltning utifrån deras behov.

MP, V, S, M, L, C, särskilt yttrande från KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta om förslaget till måltidspolicy enligt följande:

  • Större tydlighet som omfattar direkta beskrivningar av ambition, ansvar och målsättning för Göteborg stads måltidsarbete,
  • tydligare koppling till begreppet miljömåltider,
  • tydligare målsättningar vad gäller näringsriktighet, hållbarhet och brukarperspektiv,
  • tydligare fokus på den ekonomiska aspekten, exempelvis hur man kan hålla nere kostnaderna med hjälp av minskat matsvinn,
  • stycket kompetens: personal ska ha kunskap om hur viktig måltidsmiljön är för måltiden.

Vid omarbetning av förslaget till ny måltidspolicy ska stadsledningskontoret enligt yrkandet inhämta synpunkter från stadsdelsnämnderna, grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för inköp- och upphandling samt stadens pensionärsråd och funktionshinderråd.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från MP, V, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande D

Granskning av hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1257/18

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag, 2018-05-16, att tillsätta och samordna en "Amandakommission" i syftet att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryck.

Stadsledningskontoret tillsatte en kommission som granskat stadens arbete baserat på en ärendegenomgång, intervjuer och dialoger. Sammanlagt har 42 ärenden granskats och intervjuer har genomförts med ett tjugotal yrkesverksamma personer. Dialoger med samverkande myndigheter och civilsamhälle har genomförts. Stadsledningskontoret har deltagit i samtliga intervjuer och dialoger.

Kommissionen bedömer att det i majoriteten av granskade ärenden funnits tillräcklig handläggning, men att det finns allvarliga brister i några ärenden där exempelvis barn utsatts för omfattande våld och där barn förts utomlands. I dessa ärenden saknas dokumentation om uppföljning och det har inte gjorts några Lex Sarah utredningar, trots stora brister. Pojkar och syskon utreds inte i tillräcklig grad. Riskbedömningar och genomförandeplaner saknas. Det finns stora skillnader mellan stadsdelar, inom stadsdelar och handläggningens kvalitet bedöms vara personberoende i många fall. Kommissionen ger rekommendationer på en rad områden för stadens fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I ett yrkande från D och S föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och belysa sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens rekommendationer.

I ett tilläggsyrkande från MP och V föreslås bland annat att stadsledningskontoret ska återkomma i budgetberedningen med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära verksamhet som behövs för att kunna genomföra de rekommendationer som lämnas i denna rapport.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 samt enligt beslutssatserna 1 och 2 i yrkandet från D och S samt tilläggsyrkandet från MP och V.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

Övriga ärenden

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort år 2021, Dnr 0701/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

Kommunstyrelsen återremitterad enligt yrkandet från S, M, L och C Reservation V Reservation MP Yttrande KD Yttrande S

Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD

Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga

beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, D. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 9 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation V Reservation MP Yttrande M, L, C, KD och S Yttrande KD

Yrkande från V och MP angående tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C, KD och S Yttrande SD

Framställan från park- och naturnämnden om utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2020, Dnr 0804/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Remittering av Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024, Dnr 0632/19

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från SD angående hemställan till Finansdepartementet om att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under covid-19-pandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden om överföring av investeringsmedel, Dnr 0501/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under covid-19-krisen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Reservation SD Protokollsanteckning KD Yttrande S, M, L, C och KD

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och ökad arbetslöshet i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från D angående skyddsåtgärder för skärgårdsbefolkningen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 7 – 6 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD och S

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att redovisa statistik beträffande studieresultat för ensamkommande i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Protokollsanteckning KD Yttrande KD

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för uthyrning av kommunala hyresrätter, Dnr 1326/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande S

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda kostnader och verksamhetspåverkan samt underlätta för Göteborgs Stads anställda att lämna blod på arbetstid, Dnr 1395/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 10 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning KD Yttrande M, L, C och KD

Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten, Dnr 1094/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande D Yttrande SD Yttrande MP

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68, Dnr 0459/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Justitiedepartementet - Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, Dnr 0600/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Protokollsanteckning KD

Remiss från Kulturdepartementet - Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib, Dnr 0615/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser, Dnr 0695/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Finansdepartementet - Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande (SOU 2019:65), Dnr 0538/20

Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande V Protokollsanteckning MP

Bordlagda ärenden

Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag m.m, Dnr 0267/20

3 juni

Utdelning i Renströmska fonden 2020, Dnr 0582/20

3 juni

Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020, Dnr 0583/20

3 juni

Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - Utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar, Dnr 0397/19

19 augusti

Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/20

3 juni

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

17 juni

Uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

3 juni

Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval

19 augusti Votering 7-5 Reservation D Reservation V Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande MP Yttrande V

Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i kommunfullmäktige under covid-19

3 juni

Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående småskaliga och lokala odlingsinitiativ

3 juni

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

3 juni

Yrkande från D angående förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

3 juni

Yrkande från SD angående framtidsutsikter för skateboardrampen vid frihamnen

3 juni

2.2.9. Yrkande från D angående förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

3 juni

Yrkande från SD angående stryk nyanländas förtur över svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad

3 juni

Yrkande från MP och V angående kommunens krisberedskap för livsmedelsförsörjning

3 juni

Yrkande från SD angående akuta insatser till elever som tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan

3 juni

Yrkande från SD angående säkerställ fungerande skolverksamhet på öarna i skärgården

3 juni

Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Dnr 1255/19

17 juni

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor, Dnr 1361/19

3 juni

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1362/19

3 juni

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1331/19

17 juni

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-05-20

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}