Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 16 september 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Utredning av hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center, Dnr 1442/19

I december 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med kulturförvaltningen utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center. Ärendet beskriver inriktningen på den fortsatta hanteringen av hur Göteborgs Stad kan stötta interreligiöst arbete i Göteborg. Trossamfunden är en viktig resurs för flera kommunala frågor och kontaktvägar mellan staden och Göteborgs trossamfund behöver inarbetas och säkras vid förändring av Göteborgs Stads nämndorganisation. Stadsledningskontoret har sett över befintliga samverkansformer, pågående arbeten och stöd i staden kopplat till uppdraget. Dialog har förts med samfund och församlingar i Göteborg, andra kommuner samt tjänstepersoner i staden och regionen. Stor vikt har lagts vid att, om möjligt, integrera uppdraget i andra pågående uppdrag som staden har. De uppdrag som stadsledningskontoret ser som bärande för den fortsatta hanteringen är utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad samt utveckling av samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. I framtagandet av ett nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program kan trossamfunden vara en dialogpart. Likaså till Göteborgs trygghetsråd. Ekonomiskt stöd till interreligiösa initiativ bedöms fortsatt hanteras inom ramen för föreningsbidrag till civilsamhället och Levande Historia i Göteborg. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.

Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande V och MP

Övriga ärenden

Arvodesberedningens förslag till arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp för de nya nämnderna, Dnr 0498/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedningens förslag.

Liseberg AB:s hemställan om ställningstagande för försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för att bygga en parkeringsanläggning, Dnr 1055/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S och V efter votering 6 – 7. Reservation M, L och C Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från V och MP angående ny ersättningsmodell i hemtjänsten

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen och utskott, Dnr 1076/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Reviderat yrkande från S, M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD angående stadens beredskap mot hoten från den radikalnationalistiska miljön

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3 Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om ändrade knivlagar, Anteckningar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3 Reservation SD Protokollsanteckning D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående utredning om kommunen kan bistå polisen i Göteborg med administrativ personal

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om tillämpning av försvårande omständigheter vid brott riktade mot äldre och funktionsnedsatta

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3 Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Yrkande från D angående hemställan om fler poliser

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3 Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Förordnande av politisk sekreterare för M

Valdes Viktor Lundblad, 2020-09-21 – 2022-12-31

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende, Dnr 0421/20 Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 10-3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, Dnr 0512/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, L och C efter huvudvotering 7 – 2 Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, S och KD Yttrande KD

Remiss från Socialdepartementet - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24), Dnr 0977/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6

Bordlagda ärenden

Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder, Dnr 1088/20

30 september

Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, Dnr 1017/20 30 september

Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, Dnr 1063/20

30 september

Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, Dnr 1016/20

30 september

Revidering av reglemente för Göteborgs Stads Grundskolenämnd, Dnr 1083/20

30 september

Revidering av reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd, Dnr 1008/20

30 september

Revidering av reglemente för nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice, Dnr 1053/20

30 september

Revidering av kulturnämndens reglemente, Dnr 0976/20

30 september

Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal, Dnr 1101/20

30 september

Revidering av kulturnämndens avgifter, Dnr 0990/20

30 september

Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, Dnr 0892/20

30 september

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

30 september

Yrkande från V och MP angående extra ersättning för personal i äldreomsorgen

30 september

Yrkande från V och MP om att stoppa rekryteringen till kriminella gäng

30 september

Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

30 september

Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

30 september

Reviderat yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

30 september

Återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att se över organisation och samordning av samtliga HR-processer, Dnr 1224/19

30 september

Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020, Dnr 0947/20

30 september

Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Dnr 0734/20

30 september

Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), Dnr 0613/20

30 september

Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai i Kina, Dnr 1175/20

30 september

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-09-16

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}