Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 15 april 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till grundskolenämnden och fördelning av ansvar för tillståndsärenden, Dnr 0603/20

Kommunstyrelsen beslutade i februari i år om ett antal utredningsuppdrag till stadsledningskontoret utifrån den pågående förändringen av stadens nämndorganisation. I ärendet återredovisar stadsledningskontoret ett flertal av dessa uppdrag och föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

  • Fyra nya nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst med egna förvaltningsorganisationer. Nämnderna inrättas från 1 januari 2021 enligt den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Nämnderna ska benämnas Göteborgs Stads socialnämnd följt av stadsområdet som utgör nämndens ansvar, det vill säga Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen.
  • Ansvar för kulturskolan överförs till grundskolenämnden den 1 januari 2021.
  • Resursnämndsuppdrag för kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus överförs till kulturnämnden den 1 januari 2021.
  • Ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd överförs till nämnden med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst i stadsområdet Centrum vid dess inrättande 1 januari 2021.
  • Ärendet innehåller också förslag på benämningar av de nya nämnder som ska inrättas enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 och en information om förutsättningarna för framtagandet av underlaget för Göteborgs Stads Budget 2021 – 2023.

M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd överförs till miljö- och klimatnämnden 1 januari 2021. Nämnden med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård ska benämnas Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation D Reservation SD Yttrande KD Yttrande S

Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Tage, Dnr 0335/20

Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges budget 2020 fått i uppdrag att utreda huvudmannaskapet för Tage med inriktning att verksamheten är överförd till ny huvudman från 2021. Göteborgs interna återbrukssajt Tage är en kommunintern tjänst som liknar köp- och försäljningssajten ”Blocket” och används för annonsering av kontorsmöbler/inventarier. Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads Leasing AB är den organisation som är mest lämpad att ta över huvudmannaskapet för Tage. Ledningen för Göteborgs Stads Leasing AB har visat intresse av att ta över verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Årsrapport för Keillers park 2019, Dnr 0513/20

Keillers Park är en gåva till staden. I enlighet med gåvobrevet ska parken ha en egen styrelse som ska lämna en redogörelse till kommunfullmäktige över parkens skötsel och utveckling. Under 2019 har ett flertal underhålls- och upprustningsarbeten utförts i parken. Dammen har grävts ur för att hindra igenväxning och för att skapa en vattenspegel i den nedre delen av dammen. Fotbollsplanen har rustats upp och parksoffor har bytts ut. Inom ramen för den dagliga tillsynen av parken läggs under sommarsäsongen mycket tid på städning. En utmanande uppgift är att hantera städning av fröskal, som kräver manuella arbetsinsatser som inte alltid är förenligt med god arbetsmiljö. Därmed har endast några större enstaka insatser av städning av fröskal gjorts under året, framför allt inför storhelger. Nödvändiga städinsatser har också utförts efter avhysning av bosättningar inom parken. Klottersanering utförs kontinuerligt i parken för att den ska upplevas som omhändertagen och trygg. Under 2020 kommer Panoramavägen och en befintlig gångväg rustas upp. Längs gångvägen kommer belysning anläggas och gångytan ska bli tydligare genom målning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Organisering och samordning av lokalt förankrade evenemang, Dnr 0353/19

Stadsledningskontoret förslår att kulturnämnden får uppdraget att ansvara för att genomföra lokalt förankrade evenemang. Stadsledningskontoret har avgränsat lokalt förankrade arrangemang till West Pride, Medborgarskapsceremonin, Veterandagen, Black ribbon day samt den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering samt firande av nationella minoriteters högtidsdagar.

Flera av evenemangen har en historisk anknytning där kulturnämndens kompetens är värdefull. Evenemangen kommer då i sitt rätta sammanhang. Nämnden har också viss evenemangserfarenhet. I strategiska frågor får stadsledningskontoret liksom andra förvaltningar bistå inom sina ansvarsområden. Kulturförvaltningens yttrande anger att om kulturnämnden ges full kostnadstäckning med 2 746 tkr för evenemangen så bedömer kulturförvaltningen att evenemangen kan genomföras utifrån den ambitionsnivå som finns idag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Identifiering av brottsutsatta och otrygga platser, Dnr 0320/20

I dag upplevs många torg i stadsdelarna som otrygga att vistas på. Det finns spårvagnshållplatser som upplevs otrygga, vissa sporthallar används av kriminella aktörer för bland annat narkotikaförsäljning och i centrum finns många aktiviteter och kulturevenemang samtidigt som många människor vistas där. Detta skapar många brottstillfällen på en relativt liten yta.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 2020 års budget i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga platser för att göra dem mer attraktiva för människor att besöka.

Stadsledningskontoret bedömer att staden bör göra en kontinuerlig lägesbild som inbegriper brottsutsatta och otrygga platser och även de bakomliggande mekanismerna till att platserna är brottsutsatta och otrygga. Detta arbete bör ta sin utgångspunkt i det befintliga arbete som redan utförs i staden, exempelvis trygg i. Stadsledningskontoret gör också bedömningen att en uppdatering av de befintliga lägesbilder som görs i stadsdelarna och torsdagskonferensen bör göras i samband med arbetet av framtagandet av en stadenövergripande lägesbild.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd, Dnr 0321/20

Kommunfullmäktige gav i budget 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett trygghetsråd. Detta för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå.

I rådet ska kommunstyrelsens presidium ingå tillsammans med relevanta aktörer i arbetet. Till trygghetsrådet kopplas också medlemskap i Nordic safe cities. Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på reglemente för rådet. Stadsledningskontoret föreslår att rådet, precis som det lokala trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, ska följa perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö för att få en helhetsbild av trygghetsområdet. Stadsledningskontoret föreslår att utöver aktörer med tydligt uttalade trygghetsfrämjande och brottsförebyggande uppdrag som Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen bör även näringslivet, civilsamhället och akademien ingå i rådet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 5 – 5 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Utredning av digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete, Dnr 1044/19

Kommunstyrelsen har utrett möjligheterna till ökad digitalisering för att uppnå en resursförskjutning från handläggning av ärenden till ökade motprestationsbaserade arbetssätt. Satsningen vänder sig till personer med ekonomiskt bistånd och som har större behov av stöd för att få arbete. Ett motprestationsbaserat klientarbete innebär större möjligheter för staden att stödja den enskilde till att nå egen försörjning.

Stadsledningskontoret bedömer att ett automatiserat beslutsstöd ökar effektiviteten och bidrar till likabehandling i handläggningen. För att kunna införa ett automatiserat beslutsstöd behöver det finnas en e-ansökan för ekonomiskt bistånd vilket staden har samt en gemensam handläggningsprocess med förändrad kostnadskontroll och kapacitet för manuell handläggning.

Kostnader för digitala verktyg behöver lyftas i stadsdelsförvaltningarnas tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster, område vård och omsorg. Kostnader kopplat till ett breddinförande av ett automatiserat beslutsstöd bör rymmas inom berörda nämnders ordinarie budgetramar. Det kan exempelvis handla om framtagande av en gemensam handläggningsprocess och implementeringsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Utredning av förekomsten i andra kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Dnr 0839/19

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om socialtjänsten i andra kommuner använder något bedömningsstöd för handläggning av ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för framtagande av ett bedömningsstöd i Göteborgs Stad för att öka möjligheten till motprestationsbaserad verksamhet.

Stadsledningskontorets utredning visar att det i nuläget inte finns någon kommun som har ett bedömningsinstrument enligt Göteborgs Stads definition. I stadens verksamheter finns kunskap om vilka grupper som bedöms riskera långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Denna kunskap tillsammans med statistiska underlag gör det möjligt för staden att ta fram ett bedömningsinstrument.

Enligt stadsledningskontoret bör ett sådant instrument kunna integreras i Treserva och inarbetas som en del av de löpande biståndsbedömningar som socialtjänsten gör vid handläggningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Utveckling av ett bedömningsstöd kan betraktas som verksamhetsutveckling inom det ordinarie arbetet. Stadsledningskontoret anser att kostnaden för framtagande och implementeringen av ett bedömningsinstrument bör rymmas inom stadsdelsnämndernas budgetramar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Inhyrning av äldreboende i stadsdelen Norra Hisingen, Dnr 1711/18

Göteborgs Stad behöver utöka och förnya platserna inom äldreomsorgen. Hyresvärden Botrygg Göteborg AB erbjuder staden att hyra ett äldreboende vid Silvergruvans gata, vid Selma Lagerlöfs torg. Äldreboendet har 100 lägenheter och ytor för samvaro, aktiviteter och personal. Läget intill Selma Lagerlöfs torg ger närhet till service och kommunikationer. Inflyttning beräknas kunna ske i början av 2021. Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad är i behov av de 100 lägenheter som erbjuds vid Selma Lagerlöfs torg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Hantering av kommunfullmäktiges fyra uppdrag om it och digitalisering, Dnr 0437/20

I kommunfullmäktiges budget för 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram digitaliseringsstrategi och it-strategi, styr-, samordnings- och finansieringsmodell samt utreda lämplig organisation för Göteborgs Stads framtida digitaliseringsbehov.

I ärendet informerar stadsledningskontoret kommunstyrelsen om inriktningen för uppdragen samt hur och när stadsledningskontoret under 2020 planerar redovisa dessa.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande MP

Redovisning av vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till, Dnr 0986/19

Inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har stadsdelsförvaltningarna tagit fram en ny gemensam rutin för nödbistånd till boende. Den nya rutinen innebär att nödbistånd i första hand ska ske i form av utbetalning av pengar och att den boende själv får ordna någonstans att bo. Enligt den nya rutinen ska kommunens boende-coacher alltid erbjuda praktiskt stöd till den som söker bostad. Barnperspektivet har ett särskilt fokus i rutinen. Om kommunen bedömer att en barnfamilj inte klarar att ordna boende på egen hand med ekonomiskt stöd ska beslutet istället verkställas genom placering i ett boende. Beslutet ska enligt rutinen gälla för en vecka åt gången.

Den 21 augusti 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en redovisning över vilka konsekvenser den förändrade rutinen för nödbistånd har lett till, med fokus på barnfamiljer i hemlöshet. Stadsledningskontoret bedömer att den nya rutinen stärker rättssäkerheten i handläggningen och likabehandlingen av ärenden samt bidrar till minskade kostnader för stadsdelsnämnderna. Rutinen bidrar också till att stödja det enskilda hushållet i att ordna boendesituationen. Däremot finns en risk att skärpta krav på att själv söka bostad och att beslut gäller en vecka åt gången leder till ökad stress och oro hos föräldrarna vilket i sin tur kan påverka barnen.

S, D, M, L, C, särskilt yttrande från KD vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret återkommer med en redovisning om vilka åtgärder som har genomförts kopplat till de föreslagna rekommendationerna i redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, D, M, L och C

Yttrande KD

Övriga ärenden

Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 – 6 och ordförandens utslagsröst om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation V Reservation S Reservation MP

Kompletterande uppföljning december 2019, Dnr 0264/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Yrkande från MP om att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från MP efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande V

Yrkande från MP och V om att minska segregationen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S

Tillfällig reducering av avgift för upplåtelse av offentlig plats, Dnr 0748/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt trafiknämndens förslag med viss justering. Yttrande D Yttrande MP och V

Yttrande över samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2021, Dnr 0575/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att ordna en konferens om rasism, segregation och utanförskap, Dnr 0624/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Remittering av förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer, Dnr 1429/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från D

Bokslutsberedning för 2019, Dnr 1301/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L, C och S Yttrande KD

Yrkande från V, MP och S om Sjömanskyrkans framtid

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

Yrkande från SD om skyddsmasker

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, Dnr 0402/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2019:56 Idéburen välfärd, Dnr 0354/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

Hur kan ett medborgarkontor för unga etableras, Dnr 1388/19

22 april

Möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivande hemtjänstutförare, Dnr 1236/19

22 april

Möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet, Dnr 0606/17

22 april

Verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, Dnr 0332/20

6 maj

Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar, Dnr 0397/19

20 maj

Färdplan Älvstaden version 2020–2021, Dnr 1377/19

6 maj

Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats i detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i Masthugget, Dnr 0567/20

22 april

Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Återbruket, Dnr 0630/20

22 april

Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB, Dnr 0543/20

22 april

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

6 maj

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

22 april

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

6 maj

Yrkande från D, S och MP om hemställan till regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid ansökan om att starta fristående förskola

6 maj

Yrkande från D om tjänstledighet för politiska sekreterare

22 april

Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad tid- och kostnadsanalys, Dnr 0483/20

6 maj

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-04-15

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}