Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 11 mars 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte

Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023

Kommunfullmäktige beslutade i november 2013 att fastställa Göteborgs Stads kulturprogram. Kulturnämnden antog i januari 2016 handlingsplaner med konkreta åtgärder för respektive område konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering i syfte att förverkliga stadens ambitioner i enlighet med kulturprogrammet.

I samband med att kulturnämnden antog kulturprogrammets handlingsplaner fick förvaltningen i uppdrag att kartlägga vilken tillgång till kultur barn och unga i Göteborg har i olika delar av staden.

Kulturnämnden godkände i december 2018 förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2019–2023 och beslutade att sända planen på remiss till ett urval av stadens nämnder och styrelser samt andra kulturaktörer inom och utom stadens regi. Samtliga tillstyrkte planen. Kulturnämnden godkände därefter i augusti 2019 förvaltningens omarbetade förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur och översände planen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

Kulturnämndens förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur utgår från visionerna och de övergripande målen i Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Den pekar ut utvecklingsområden för att stärka barnperspektivet inom kulturområdet och kulturperspektivet inom stadens verksamheter för barn och unga. Planen avser att genom en stärkt samverkan och organisering ha sikte på att öka stadens möjligheter att agera strategiskt och långsiktigt för kulturell och social hållbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande D

Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan, Dnr 1401/19

Stadsledningskontoret föreslår att projekt linbana (även benämnd stadslinbanan) avslutas. Linbanan ingår i storstadsavtalet för Sverigeförhandlingen, där stadsdirektören föreslås få i uppdrag att i styrelsen förhandla ur linbanan ur gällande avtal, genom ett tilläggsavtal som ska underställas kommunstyrelsen för beslut. Ärendet svarar också på de hemställningar trafiknämnden beslutade att skicka till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde 2019-12-12 om alternativa trafiklösningar som ersättning till linbanan.

Mot bakgrund av linbaneprojektets avslut behöver en konsekvensanalys genomföras rörande påverkan på detaljplaner. Stadsledningskontoret föreslår därför att byggnadsnämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med trafiknämnden, analysera konsekvenserna av att projekt linbana avslutas, samt värdera hur nu pågående detaljplaner inom linbanans influensområde påverkas.

S och D vill i ett yrkande avsluta projekt linbana och utreda alternativa kollektivtrafiklösningar.

Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 – 5 enligt yrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande M, L, KD, C Yttrande MP

Utredningen om framtida huvudmannaskap för Stora Teatern samt kulturnämndens hemställan om att utöka uppdraget, Dnr 0407/19

I budget 2019 fick Göteborgs Stadshus AB ett uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. Utredningen har avvaktat utfallet av utvärderingen av Stora Teaterns verksamhet som kulturförvaltningen i februari förra året fick i uppdrag av kulturnämnden att genomföra. När utvärderingen återrapporterades till kulturnämnden i november 2019 så hemställde kulturnämnden till kommunfullmäktige att utredningsuppdraget om framtida huvudmannaskap för Stora Teatern skulle utökas med en utredning om alternativ driftsform för verksamheten.

Då det finns alternativa tolkningar av det uppdrag som ska genomföras samt att kulturnämnden har inkommit med en hemställan till kommunfullmäktige behöver Stadshus AB och stadsledningskontoret vägledning i vilken inriktning som utredningsuppdraget ska ta. Därför överlämnas ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande. M, L, C, särskilt yttrande KD skriver i ett yrkande att inriktningen för utredningsuppdraget skall beakta samtliga punkter i kulturnämndens hemställan, med uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.

V, MP, S skriver i ett yrkande att inriktningen för utredningsuppdraget skall beakta samtliga punkter i kulturnämndens hemställan, med uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandena från M, L, C samt V, MP, S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022, Dnr 1411/19

Kommunstyrelsen beslutade i april förra året att fastighetsnämnden ska ta fram en reviderad plan mot hemlöshet 2020 - 2022 och att den nuvarande hemlöshetsplanen (2015 – 2018) fortsätter att gälla under 2019. Den 24 april beslutade kommunfullmäktige att särskilt fokus i kommande hemlöshetsplan ska ligga på att motverka vräkningar av barnfamiljer och den akuta hemlösheten bland barnfamiljer. Fastighetsnämnden godkände i december förslaget till Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022.

Det övergripande målet i planen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden. I förslaget understryks att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder kring den generella bostadsförsörjningen. Förslaget till hemlöshetsplan har utarbetats i samverkan med bland andra stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning, stadsledningskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och idéburna organisationer.

V och MP vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen får en deluppföljning av planens måluppfyllelse under första kvartalet 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1 samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD Yttrande S Yttrande D

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, Dnr 1028/19

I kommunfullmäktiges budget 2018 fick social resursnämnd i uppdrag att ta fram en stadenövergripande plan med utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. I augusti 2019 skickade social resursnämnd ett förslag på Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019–2022 till kommunstyrelsen för beslut. I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Syftet med den nya planen är att utveckla och förstärka stadens arbetsstrukturer inom jämlikhet och visa på konkreta åtgärder för att underlätta införandet av programmet. Precis som programmet utgår planen från två delar: Målområden med tillhörande strategier och förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete. I planen bryts målområden och strategier ner i aktiviteter för samverkan medan förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete bryts ner i aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning.

Efter remiss i bolag, nämnder och råd har social resursförvaltning reviderat sitt förslag utifrån de synpunkter som kommit in. Stadsledningskontorets bedömer att Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019–2022 är en förutsättning för det fortsatta arbetet med att skapa en jämlik stad och föreslår att planen antas och att genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 om att avgöra ärendet idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, MP Yttrande S Yttrande D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Övriga ärenden

Verksamhetsområde 2020 - Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, Dnr 0350/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD Yttrande KD

Yrkande från D och S angående Idrottsstaden Göteborg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D och S efter votering 8 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16033 - 19, laglighetsprövning enligt kommunallagen

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 1. Omedelbar justering av beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning D

Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 – 6 och ordförandens utslagsröst. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande SD

Yrkande från V, S, D, MP angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, D, MP. Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från SD om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 2.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S Yttrande SD

Val av representant i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet i stället för Helene Odenjung (L)

Valdes Tomas Berndtsson (-)

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att inte anställa personer som vägrar handhälsa genom traditionell handhälsning, Dnr 1332/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkandet från S, D, M, L, C. Yttrande KD

Bordlagda ärenden

Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020, Dnr 0265/20

25 mars

Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 1426/19

25 mars

Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park, Dnr 1403/19

25 mars

Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

25 mars

Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr 1157/19

25 mars

Yrkande från M, L, C, MP, särskilt yttrande KD om arbetet för att Göteborg ska bli en de 100 klimatneutrala städerna i EU

25 mars

Information om ansökan om att bli en Unesco creative city of literature 2021, Dnr 0530/19

25 mars

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

25 mars

Yrkande från D och S angående tydlig information om risker med kusinäktenskap

25 mars

Yrkande från V och MP angående Sjömanskyrkans framtid

25 mars

Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården

25 mars

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående hemtjänsten

25 mars

Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

25 mars

Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser

25 mars

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}