Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Göteborgs Stads riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla, dnr 0508/22

I kommunfullmäktiges årliga översyn av styrande dokument 2020 identifierades behov av en samlad översyn av stadenövergripande styrande dokument som rör frågor om mutor, jäv, bisyssla, representation och gåvor för att dessa bättre ska styra och leda i det dagliga arbetet. En ny riktlinje har tagits fram för att sammanföra och uppdatera de styrande dokument som tidigare har gällt för dessa frågor.

Genom en samlad styrning av likartade frågor ska riktlinjen bli mer ändamålsenlig för verksamheten. I riktlinjen tydliggörs att den gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Göteborgs kommunfullmäktige, nämnder och styrelser samt stiftelser där Göteborgs Stad är stiftare eller förvaltare. För Göteborgs Stads delägda bolag ska riktlinjen beaktas i största möjliga mån. I de delar av riktlinjen som inte omfattar alla framgår detta av riktlinjen.

Förändringarna består bland annat av uppdateringar i förhållande till förändrad lagstiftning inom området, förenklade och förtydligande skrivningar, anpassningar till styrnivån riktlinje samt införandet av en representationskommitté som ska hantera övergripande representationsfrågor och samordning mellan nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.15. Utredning av organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, dnr 1270/21

Intentionen är att möjliggöra trygga resor till och från fritidshemmet och minska antalet myndighetskontakter för vårdnadshavarna. Enligt lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Göteborgs Stads program för full delaktighet, har personer med funktionsnedsättning rätt till utbildning på lika villkor som andra. Stadsledningskontorets bedömning är att resor till och från fritidshemmet kan organiseras inom grundskolenämnden genom ett frivilligt åtagande att erbjuda skolskjuts, utöver skollagens krav.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, förklaras fullgjort.

MP, V, S, C och D vill i ett tilläggsyrkande ge trafiknämnden och grundskolenämnden i uppdrag att förändra organisationen till 2023 i enlighet med utredningen. Flytt av kostnadsposten tas i partiernas budgetberedning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V, S, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.2. Remittering av Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, dnr 1668/20

Kommunstyrelsen återremitterade i maj i år ärendet till stadsledningskontoret som nu haft dialoger med berörda förvaltningar och gjort revideringar av handlingsplanen.

Stadsledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget på handlingsplan, tillsammans med andra styrande dokument inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till handlingsplan till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, grundskolenämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden.

D, M, L, särskild yttrande KD föreslår i ett yrkande en förändring av lydelsen i den första insatsen till att inkludera samverkan med civilsamhället.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och KD.

Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.6. Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB, dnr 0838/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D, L och KD

2.1.7. Redovisning av kulturnämndens uppdrag om avgifter för konferenslokaler med mera, dnr 0838/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående fastställande av skattesats för år 2023, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.22. Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025, 0068/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Ledamöterna från M, L och KD deltog inte i beslutet

Ledamöterna från D deltog inte i beslutet

Ledamoten SD deltog inte beslutet

2.2.3. Val av ledamot Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Erik Nord (-). Emelie Kullmyr (-) har föreslagits till ny ledamot, dnr

Valdes Emelie Kullmyr (-)

2.2.5. Återrapportering av fördjupad lägesbild av Västlänken, dnr 0722/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3 om ärendets avgörande idag.

Reservation D

Reservation SD

2.2.8. Yrkande från D om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på minst 50 procent, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D

Yttrande M, L och KD.

2.2.9. Fullmakt för yttrande till mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, dnr 1639/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

3.5. Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet, Dnr 0494/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S

3.6. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor, Dnr 0618/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D, L och KD

Yttrande S

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41), dnr 0898/22 R

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S, V och MP

4.2 Remiss från Kulturdepartementet - Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28), dnr 0924/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, dnr 0387/22

23 november

2.1.3. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice, dnr 1062/22

23 november

2.1.4. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd, dnr 1061/22

23 november

2.1.5. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice, dnr 1060/22

23 november

2.1.8. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

23 november

2.1.10. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

23 november

2.1.11. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, dnr 0696/22

23 november

2.1.12. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, dnr 0775/22

23 november

2.1.13. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, dnr 1053/22

23 november

2.1.14. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, Dnr 0990/22

23 november

2.1.16. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, Dnr 0977/22

23 november

2.1.17. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030, dnr 0561/22

23 november

2.1.18. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

23 november

2.1.19. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

23 november

2.1.20. Yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

23 november

2.1.21. Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

23 november

2.2.1. Redovisning av uppdrag om Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, dnr 0583/22

30 november

2.2.4. Yrkande från D om att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

23 november

2.2.6. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, Dnr 0809/22

23 november

2.2.7. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, Dnr 0050/22

23 november

3.1. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa, dnr 0588/22

23 november

3.2. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, dnr 0503/22

23 november

3.3. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, dnr 0497/22

23 november

3.4. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, dnr 0495/22

23 november

3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

23 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-09


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}